Institut d’Educació Secundària Felanitx.

Ctra Petra s/n. 07200 Felanitx. Tel.971580497. Fax.971581804.

iesfelanitx@educaib.eu        www.iesfelanitx.cat

MATRÍCULA        

▭ 1r FP Bàsica Agrojardinería i comp. florals

                ▭ 2n FP Bàsica Agrojardinería i comp. florals

                ▭ 1r FP Bàsica Electricitat i electrònica

                ▭ 2n FP Bàsica Electricitat i electrònica

                ▭ 1r GM Gestió administrativa

                ▭ 2n GM Gestió administrativa

                ▭ 1r GM Inst. elèctriques i automàtiques

                ▭ 2n GM Inst. elèctriques i automàtiques

                ▭ 1r GM Jardinería i floristería        

                ▭ 1r GM Jardinería i floristería

                ▭ 1r GS Administració i finances        

                ▭ 2n GS Administració i finances

                

                ▭ 1r GS Vitivinicultura (DUAL/Presencial)

                ▭ 2n GS Vitivinicultura (DUAL)

ALUMNES AMB MATRÍCULA ACTIVA A L’IES FELANITX QUE PROMOCIONEN, REPETEIXEN O QUE CURSARAN EL MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

No formalitzeu la matrícula al juny si l’alumne té mòduls pendents de superar al setembre. En aquest cas cal esperar els resultats de l’avaluació extraordinària per conèixer de quins mòduls cal matricular-se.

[1]

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA - CURS 2019/2020

FPB I CICLES FORMATIUS

L’ALUMNAT ha d’aportar obligatòriament en el moment de la matrícula:

 1. Sol·licitud de matrícula degudament emplenada i signada pel pare/mare o tutor legal (en cas que l’alumne/a sigui menor de 18 anys).
 2. MD010220. Full d’autoritzacions del centre degudament emplenat i signat pel pare/mare o tutor legal (en cas que l’alumne sigui menor de 18 anys).
 3. Full d’autoritzacions per l’ús d’imatge i veu del centre degudament emplenat i signat pel pare/mare o tutor legal (MD010215 si es tracta de menors de 18 anys o MD010219 si es tracta de majors de 18 anys).
 4. Autorització per a l’ús de servei i recursos digitals a internet MD010213
 5. Fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne (ambdues cares del document a la mateixa cara de la fotocòpia i sense retallar).
 6. Fotocòpia de la targeta sanitaria.
 7. Fotocòpia del butlletí de notes del curs 18/19.
 8. 1 fotografia carnet actual amb el nom al darrere (sols alumnes que es matriculen a cicles formatius per primer cop).
 9. Full de transport escolar emplenat (només alumnes d’FPB usuaris del transport).

L’alumnat de GS i GM podran presentar la “sol·licitud d’autorització per ocupar places vacants de transport escolar” a la secretaria del centre dins dels 3 primers dies del curs.

 1. Aportació de l’alumnat en efectiu (segons la taula adjunta).
 2. Quota APIMA: 20€ (Opcional). Quota única per família. Ingrés o transferència BANKIA al compte ES85 2038 3393 2060 0022 6750.

MOLT IMPORTANT

 1. No s’admetrà cap matrícula que no compleixi tots els requisits.
 2. En el full de matrícula es demanen els correus electrònics dels pares, convé que poseu les vostres adreces personals i no la del vostre fill/a, ja que es faran servir per comunicacions directes entre el centre i família.
 3. A partir de l’1 de novembre no es faran devolucions dels imports ingressats.


CALENDARI JUNY-SETEMBRE  

Consulta el web www.iesfelanitx.cat per trobar el calendari més actualitzat.

ALUMNES ACTUALS DE L’IES FELANTIX QUE PROMOCIONEN, REPETEIXEN O QUE CURSARAN EL MODUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (I PROJECTE)

JUNY

SETEMBRE

Dilluns 24 de juny

de 17:15 a 19:45.

Atenció oficines al capvespre

Dijous 5 i divendres 6 de setembre

de 9:00 a 13:00.

Alumnes de cicles formatius amb mòduls pendents de setembre.

Dimarts 25 i dimecres 26 de juny

de 9:00 a 13:30.

Alumnat de cicles i FPB que promocionen o repeteixen.

Sol·licituds de títol (instruccions al web)

ALUMNES NOUS (segons calendari del procés d’admissió a cicles formatius)

Presentació de sol·licituds d’admissió

de l’3 al 28 de juny

Publicació de llista d’admesos

8 de juliol (provisional) 18 de juliol (definitiva)

MATRÍCULA

Dies 18,i 19 i 22 de juliol de 9:00 a 13:00

APORTACIONS DE L’ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS

A causa del caire pràctic dels estudis de FORMACIÓ PROFESSIONAL (BÀSICA, GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR) i segons recullen les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents públics d'educació secundària, els centres poden sol·licitar l'abonament de quantitats econòmiques per a la realització d'activitats complementàries i extraescolars, així com per a l'adquisició de material didàctic i fungible d'ús quotidià pel desenvolupament de les activitats formatives.

Despeses de matrícula

Material didàctic

Família professional

Nivell

Curs complet (o més de dos mòduls)

Mòduls solts (fins a dos mòduls)

Curs complet (o més de dos mòduls)

Mòduls solts (fins a dos mòduls)

Electricitat

FPB

38 €

-

35 €

-

GM

38 €

10 € /mòdul

35 €

10 € /mòdul

Administració

GM

38 €

10 € /mòdul

30 €

10 € /mòdul

GS

38 €

10 € /mòdul

30 €

10 € /mòdul

Agrària / Indústries alimentàries

FPB

38 €

-

50 €*

-

GM

38 €

10 € /mòdul

50 €*

10 € /mòdul

GS

38 €

10 € /mòdul

50 €*

10 € /mòdul

* En aquesta quantitat s’inclouen les sortides extraescolars programades per la família professional.

EXEMPLES: Alumne/a que promociona a 2n de GM de Jardineria i floristeria amb mòduls pendents o sense: 38€ + 50€ = 88€

                  Alumne/a que repeteix dos mòduls de GM d’Instal·lacions elèctriques: 2x10€ + 2x10€ = 40€

                  Alumne/a que sols ha de cursar el mòdul d’FCTs (i Projecte) de GS Administració i finances 10€ + 10€ = 20€


[1] DC 010204