Державна бібліотека України для юнацтва       Електронний каталог

Кращі книжкові надходження за березень 2018 року

004.932(075.8)

М48  

Мельник, Р.А.

Алгоритми та методи опрацювання зображень [Текст] : навч. посіб. / Р.А. Мельник. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 220 с.

У посібнику викладено матеріал, який стосується алгоритмів та методів опрацювання зображень з метою їхнього аналізу, класифікації та пошуку. Подано принципи комп’ютерного зору, методи сегментування та покращення зображень, алгоритми обчислення ознак зображень для їх аналізу та класифікації, методи кластерного аналізу для пошуку зображень, методи стиснення зображень.

Для студентів вишів, які вивчають сучасні технології опрацювання зображень для створення програмного забезпечення та застосувань, об’єктами яких є зображення.

323.1(477)

Е88

         

Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні [Текст] / [авт. кол.: В. Войналович (кер.), С. Білошицький, О. Кривицька та ін.]. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. - 512 с.

Книгу підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні».

У тексті викладено результати дослідження етнополітичних аспектів динаміки сутнісних змін соціокультурних трансформацій у сучасній Україні у контексті причин і чинників суспільної кризи. Сформульовано та обґрунтовано пропозиції щодо оптимізації напрямів та механізмів етнополітики в Україні, національної та суспільної консолідації українського соціуму.

Розраховано на фахівців у галузі державного управління, політиків, науковців, усіх, кого цікавить етнополітологія і політична практика.

323.1:327

М14  

Майборода, О.М.

Етнічність у міжнародній системі [Текст] / О.М. Майборода. - Вид. 2-е, випр. і допов. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. - 448 с.

У розвитку наукового знання наших днів присутнє винятково продуктивне прагнення природознавчого і суспільствознавчого сегментів науки до максимально можливої єдності своїх поглядів на світобудову, на витоки і мотиви поведінки окремих індивідів та їхніх соціальних утворень, у т. ч. етнокультурного характеру. Суспільствознавчі праці все частіше містять посилання на системний підхід, тобто бажання аналізувати досліджувані об’єкти як системи.

У книзі на основі аналізу різноманітних фактів з історії міжнародних відносин, у яких політичним чинником їхньої еволюції виступала етнічність, пропонується теоретико-концептуальне наближення до наукового підходу, який полягає у застосуванні положень загальної теорії систем до суспільних явищ.

658:664(075.8)

В36

Верхівкер, Я.Г.

Технологічний інжиніринг підприємств харчової галузі [Текст] : навч. посіб. / [Я.Г. Верхівкер, О.С. Бессараб, Т.І. Нікітчіна]; за ред. Я.Г. Верхівкера. - Одеса : Освіта України, 2017. - 144 с. - Авт. вказані над вих. дан.

У навчальному посібнику наведено основи інжинірингу – розробка, зміна з метою поліпшення і контроль втілення в життя технологічних, організаційних та фінансово-економічних моделей технічних систем та об’єктів відповідно до поставлених цілей. Основна мета посібника – формування теоретичних знань та практичних навичок у проведенні інтелектуальних видів діяльності, що мають за кінцеву мету отримання найкращих результатів від капіталовкладень або інших видатків, що пов‘язанні з реалізацією проектів різноманітного призначення, за рахунок найбільш раціонального підбору та ефективного використання ресурсів, а також методів організації та управління на базі сучасних науково-технічних досягнень та з урахуванням конкретних умов і факторів реалізації проектів.

Для студентів І-ІV освітньо-кваліфікаційних рівнів, що навчаються за спеціальністю «Харчові технології». Може бути корисним для аспірантів та інженерно-технічних працівників харчової промисловості.

316.42(075.8)

Ш24  

Шаповалова, Т.В.

 Планування та інновації в соціальному розвитку [Текст] : навч. посіб. / Т.В. Шаповалова. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 148 с.

В Україні питання створення умов соціального розвитку, найважливішим показником якого є незворотна зміна соціального об’єкта в якісно новому напрямку, має першочергове значення.

Розглянуто найзначущіші досягнення та проблеми соціального планування, соціального розвитку та інноваційної діяльності в соціальній сфері. Висвітлено основні положення, технології та послідовність розроблення соціальних проектів і пошуку джерел їх фінансування за допомогою фандрейзингу.

Навчальний посібник призначено для викладачів і студентів спеціальностей «Соціальна робота» та «Соціальне забезпечення», а також для фахівців громадських організацій, що застосовують у своїй діяльності в соціальній сфері фандрейзинг.

368(477)(075.8)

Ж91  

Журавльова, Т.О.

Страхування [Текст] : навч. посіб. / Т.О. Журавльова, М.А. Дем‘янчук. - Одеса : Освіта України, 2017. - 320 с.

Навчальний посібник з дисципліни «Страхування» охоплює 3 розділи. У 1 розділі «Страховий ринок та страхова організація» наведено теоретичний матеріал, у якому послідовно розглядається сутність, принципи і роль страхування; класифікація страхування; страхові ризики та їх оцінка; страховий ринок; страхова організація; державне регулювання страхової діяльності. У 2 розділі «Особливості окремих видів страхування» представлено теоретичний матеріал, у якому послідовно розглядається особисте страхування; майнове страхування; страхування відповідальності; перестрахування і співстрахування; доходи, витрати і прибуток страховика; фінансова надійність страхової компанії. У 3 розділі «Практикум» для закріплення вивченого матеріалу подано практичні роботи, в яких містяться кросворди з кожної теми, задачі та тестові завдання.

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, керівників підприємств та всіх тих, хто вивчає ринок страхових послуг.

004.775(075.8)

П66  

 Пошукові технології інформаційного забезпечення [Текст] : навч. посіб. / [О.Ю. Тимовчак-Максимець, А.М. Пелешишин, О.В. Марковець, Н.О. Думанський]. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 124 с. - (Інформація. Комунікація. Документація ; вип. 11).

Метою навчального посібника є вивчення структури, функцій та принципів функціонування інформаційно-пошукових систем та висвітлення можливостей пошуку інформаційних ресурсів у мережі Інтернет.

Викладено основні поняття та види інформаційного пошуку, інформаційні потреби та їхній вплив на інформаційний пошук, розглянуто інформаційно-пошукові мови та лінгвістичне забезпечення інформаційного пошуку, охарактеризовано види пошукових систем WWW та їх функції, що широко використовують у практиці для створення пошукових запитів.

Для студентів вищих навчальних закладів – майбутніх фахівців у галузі інформаційно-пошукової діяльності, а також студентів та викладачів гуманітарних напрямів підготовки.

664.8/.9(075.8)

Т38      

   

Технологія консервованих продуктів. Лабораторний практикум [Текст] : навч. посіб. / А.Т. Безусов, Я.Г. Верхівкер, В.М. Сторожук та ін. - Одеса : Освіта України, 2017. - 188 с.

У навчальному посібнику наведено лабораторні роботи з визначення якості та технологічних властивостей сировини, напівфабрикатів і готових виробів консервного виробництва; визначення впливу технологічних параметрів виробництва консервованої продукції, співвідношення рецептурних компонентів, вибір консервної тари на фізико-хімічні властивості та показники якості напівфабрикатів і готових консервованих продуктів; вивчення способів інтенсифікації технологічних процесів і поліпшення якісних характеристик консервованих продуктів; представлені сучасні прилади та методи визначень багатокомпонентних дисперсних систем.

Для студентів І-ІV освітньо-кваліфікаційних рівнів, що навчаються за спеціальністю «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», може бути корисним для аспірантів і інженерно-технічних працівників консервної промисловості.

005.336.4

І-44  

Ілляшенко, С.М.

    Управління інтелектуальним капіталом підприємства [Текст] : монографія / С.М. Ілляшенко, Є.О. Голишева, А.В. Колодка. - Суми : Триторія, 2017. - 360 с.

Монографію присвячено розробленню методологічних та теоретико-методичних засад управління інтелектуальним капіталом промислових підприємств в системі їх інноваційного розвитку. Значної уваги приділено управлінню знаннями як основою інтелектуального капіталу підприємства. Викладено авторські підходи до формування організаційно-економічних механізмів управління підсистемами інтелектуального капіталу підприємства: споживчим капіталом та іміджем.

Для ТОП-менеджерів промислових підприємств, фахівців у галузі інноваційного менеджменту, менеджменту та маркетингу знань. Буде корисною для викладачів, аспірантів і студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

614.88(075.8)

Е45

Екстрена та невідкладна медична допомога [Текст] : навч. посіб./ [О.Ю. Бодулев, О.М. Дикий, А.І. Могильник та ін.] ; за заг. ред. Д.А. Шкурупія. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 240 с.

Посібник складається з 5 розділів, які відповідають вимогам програми з дисципліни «Екстрена та невідкладна медична допомога», містить додатки з алгоритмами виконання дій з надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. До кожного розділу розроблено контрольні питання, ситуаційні задачі і наведено перелік інформаційних посилань. Посібник підготований відповідно до вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників спеціальності «Медицина».

Посібник може бути корисний студентам спеціальностей «Педіатрія», «Стоматологія».

303.064:657(075.8)

Ш66

 Шквір, В.Д.

 Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : підручник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. - 4-е вид., доопрац. і допов. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 404 с.

Розглянуто основні теоретичні питання, пов’язані з організацією і впровадженням інформаційних систем (ІС) та застосування автоматизованих інформаційних технологій (ІТ) у бухгалтерському обліку та аудиті. Висвітлено питання розвитку ІС, організації позамашинної та машинної інформаційної бази, поняття ІТ та їх застосування для розв’язування задач бухгалтерського обліку та аудиту. Викладено організаційно-методичні основи створення, функціонування та вибору ІС бухгалтерського обліку.

Для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, викладачів, а також для спеціалістів відповідного профілю підприємств і організацій.

621.311.4(075.8)

Б30  

Бахор, З.М.

Проектування підстанцій електричних мереж [Текст] : навч. посіб. / З.М. Бахор, А.В. Журахівський. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 308 с.

Викладено сучасні підходи та основні принципи проектування підстанцій змінного струму електричних мереж, типові схеми розподільних пристроїв підстанцій та їх характеристики, алгоритми вибору силового електрообладнання підстанцій, принципи побудови власних потреб підстанцій, вибір схеми та трансформаторів власних потреб, основні підходи до вибору оперативного струму підстанцій, вимоги до конструкції відкритих розподільних пристроїв та підстанцій, правила компонування підстанцій та розподільних пристроїв. Наведено приклади розрахунку проектних струмів у колах підстанцій та вибору силового електрообладнання підстанцій.

Для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», які продовжуватимуть навчання за спеціалізацією «Електричні системи і мережі».

Зав. відділом обробки

та каталогізації документів                       Зінчук Н.М.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua