МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської  ради

СХВАЛЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

Рішенням педагогічної ради школи                          Директор школи            

Протокол №     від                                                       __________ І.Г.Буряк                                                          

 

 

НАДАНО ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказ №_______ від_______

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

комунального закладу

“ Успенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Гуляйпільської міської ради

на 2019/2020 навчальний рік

Структура освітньої програми

Розділ 1. Призначення школи та засіб його реалізації.

Розділ 2. Опис "моделі" випускника школи .

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процессу школи.

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування.

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій.

Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми.

Розділ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

Розділ І

Призначення школи  та засіб його  реалізації

Сучасна освіта розглядається в усьому світі як важливий чинник становлення й розвитку особистості, як невід'ємна частина соціокультурного середовища, в якому живе людина.

ХХІ століття буде століттям розвинених інформаційних технологій, глобальної комп'ютеризації виробництва. Життя вимагає інтелектуально розвиненої особистості і разом із цим толерантної, відкритої до демократичного спілкування й розвитку в національному та міжнародному вимірі.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Основним засобом реалізації призначення  закладу загальної середньої освіти є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові  засоби реалізації свого призначення, а саме:

- уведення сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд: «Етика» 5 клас,  «Лікарські рослини» 8 клас, «Безпека харчування» 10 клас,  «Розв’язування задач з хімії», «Розв’язування задач з генетики», «Кроки до порозуміння» 11 клас;

- надання здобувачам освіти можливості спробувати себе в різних видах діяльності(інтелектуальній, трудовій, художньо-естетичній тощо);

- надання здобувачам освіти можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;

- інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;

- надання додаткових освітніх програм.

- в навчальний план курсів за вибором та факультативів, що Засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів є наскрізні лінії. Вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилл вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєвоважливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

2Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

3. Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

4.  Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

Розділ 2

Опис «моделі» випускника школи

Модель випускника Нової української школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє.

Випускник Успенівської  загальноосвітньої школи:

- дорожить школою і її традиціями;

- має міцні знання і вміло користується ними;

- свідомий громадянин  і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у  майбутнє; 

- вміє використовувати теоретичні знання на практиці, в конкретних життєвих умовах;

- володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови;

- толерантна людина: вміє цінувати взаємини з іншими людьми

( в колективі, сім’ї, суспільстві);

- готовий до подальшого продовження освіти і самоосвіти в обраній професійній галузі;

- спроможний обрати сферу освітньої діяльності відповідно до своїх інтересів і нахилів;

- компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру;

- вміє оцінювати явища навколишнього життя, свою поведінку і поведінку інших з глибоких морально-гуманістичних позицій, почуття краси та міри;

- вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;

- свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом  початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований,  вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю,  навички навчальної діяльності,  культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи  володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів  успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє  основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє  їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів  має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Метою і результатом освітнього процесу є особистість, пристосована до життя в умовах сучасного суспільства.

Перед педагогічним колективом комунального закладу «Успенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської міської ради   поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту.

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів.

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм.

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності.

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів.

6.Підвищити кваліфікацію педагогічних працівників шляхом  атестації та сертифікації діяльності педагогів.

Головні завдання колективу школи в 2019-2020 навчальному році:

- забезпечення  безперервного освітнього  процесу у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах;

- вжиття заходів щодо забезпечення гуманітарної спрямованості навчання;

- організація інклюзивного навчання;

- створення позитивної мотивації до засвоєння знань;

- сприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному та естетичному розвиткові особистості;

- сприяння розвитку  розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальнії  активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування;

- сприяння розвитку  навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві шляхом активного спілкування із соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, дотримання правил толерантної поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми у різноманітних життєвих ситуаціях;

- формування вміння використання у повсякденному житті досвід здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей;

- впровадження  нового державного стандарту початкової та базової загальної середньої освіти;

- удосконалення  змісту, форм та методів роботи з педагогічними кадрами;

- забезпечення  особистісно-зорієнтованої підготовки здібних та обдарованих учнів та посилення  мотивації  школярів та вчителів для участі в олімпіадах, змаганнях та конкурсах;

- оволодіння  педагогічними працівниками інноваційними технологіями та  впровадження  їх у освітній процес.

Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

Програма початкової освіти   окреслює   підходи до   організації   єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової  освіти.

Початкова освіта здобувається  з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень,  забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором,  їх інтеграцію  та логічну послідовність  вивчення які будуть   подані в рамках навчальних планів:

для 1-2 го класів у відповідності до Державного стандарту початкової  освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленої під керівництвом

 Р. Б. Шияна та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268, згідно з Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872).  

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

- мовно-літературна - включає українську мову та літературу,

- іншомовна – включає іноземну мову (англійська);

- математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей;  

- природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної  природоохоронної поведінки   у навколишньому світі;

- технологічна - формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

- інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності,  здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв  для розвитку,  самовираження,   здобуття навичок безпечної  діяльності в інформаційному суспільстві;

- соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

- громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей,  готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

- мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

- фізкультурна - формування   мотивації   до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку,  вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок;

- мовно-літературна освітня галузь  реалізується через предмети: українська мова, українська література, іншомовна через предмет іноземна мова (англійська), математична освітня галузь через предмет – математика, природнича, громадянська, історична, соціальна і здоров'язберігаюча та мистецька реалізується через інтегрований предмет – «Я досліджую світ», фізкультурна - через предмет фізична культура.

У 1 класі організовано інклюзивне навчання. Відповідно до висновку ІРЦ в навчальний план введено 5 корекційно-розвиткових годин.

.

навчальний план 1-2класи

Для 3-4 класів розроблена на виконання   постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». Відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2018 № 407 з української мовою навчання, (таблиця 1).

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мова і література

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»

Варіативна складова використана на підсилення предметів інваріантної складової.

навчальний план 3-4класи

Повноцінність початкової освіти забезпечується через реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова «Мова і читання», «Іноземна мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно.

Освітня галузь «Суспільствознавство»  реалізується предметом «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Варіативна складова використана на підсилення предметів інваріантної складової.

Освітня програма базової середньої освіти   окреслює  організацію закладом  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини, таблиця 10).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план  основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

навчальний план 5-9класи

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, таблиця 2) з  профільними предметами  біологія у 10 класі та філологія, хімія у 11 класі.

Навчальні плани для 10-11 класів містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачають години на факультативи та додаткові години.

Вивчаються базові предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія»,  «Громадянська освіта», «Математика», «Фізична культура» і «Захист Вітчизни». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети: «Інформатика» і «технології» у 10 класі,  «Інформатика» і «Мистецтво» у 11 класі,  які вивчаються на рівні стандарту.  

Зміст природничого профілю навчання реалізується системою окремих предметів.  Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб  учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів  засобами усіх предметів.

У навчальних програмах для 10-11 класів виокремлено наскрізні лінії «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», які інтегрують ключові і загальнопредметні компетентності і сприяють формуванню в учнів здатності застосовувати знання й уміння в реальних життєвих ситуаціях.

навчальний план 10-11 класи

Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Змістом освітнього  процесу є становлення особистості як суб'єкта діяльності та соціальних відносин, її інтелектуальний, духовний (ціннісно-орієнтаційний) та фізичний розвиток.

Завдання освіти полягає в тому, щоб надати можливість усім без винятку проявити свої таланти та творчий потенціал. Основоположними принципами освіти ХХІ століття визнано такі:

- навчитися жити разом, розвиваючи знання про інших, про їхню історію, традиції та спосіб мислення; володіти культурою спілкування; сприяти здійсненню сумісних проектів;

- навчитися набувати знання. Необхідним є поєднання широких загальнокультурних знань із можливістю глибокого опанування певної кількості спеціальних дисциплін. Загальний культурний рівень - це своєрідна перепустка до неперервної освіти, основа, необхідна для того, щоб навчатися протягом усього життя;

- навчитися працювати. Удосконалюватись у своїй професії - набувати компетентності, яка дає можливість справлятися з різними ситуаціями;

- навчити жити. ХХІ століття вимагає більшої самостійності та здатності до оцінювання, які поєднуються з посиленням особистої відповідальності в рамках реалізації колективних проектів.

Основною  формою  організації освітнього процесу в комунальному закладі «Успенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської міської ради  є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок. Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та державної підсумкової атестації проводяться оглядові консультації.

Для створення  інтерактивного  середовища здобувачів освіти початкової школи в освітньому процесі  використовуватимуться  такі технології:

- інтерактивні технології;

- ігрові технології;

- технологія традиційного навчання;

- інформаційні технології.

На сучасному етапі пріоритетним напрямком вдосконалення освітнього процесу є розвиток індивідуальних форм навчання, упровадження інтегрованих курсів, розвиток інформаційної бази освітнього процесу, оптимальне насичення її автоматизованими системами, дослідження на основі комп’ютерної техніки.

Концепція нової української школи містить великий перелік новацій, які окреслюють напрямки реформаторських освітніх змін, тому у комунальному закладі «Успенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської міської ради освітній процес здобувачів освіти 5-11 класів буде організовуватись із використання технологій навчання та виховання: інтерактивних, ігрових, проектних, інформаційно – комунікаційних, групової діяльності, проектно-ігрового тренінгу, проективно-рефлексивної технології самоорганізації освітньої діяльності,  проблемного навчання,  інтегрованого навчання, особистісно – орієнтованої.

Ігрова технологія як вид освітньої діяльності в умовах конкретної ситуації спрямована на засвоєння соціального досвіду, у якому формуються й удосконалюються вміння і навички учнівського самоуправління.

Інтерактивні технології навчання ґрунтуються на концептуальній ідеї співробітництва, взаємонавчання,  процес пізнання відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.

Технологія групової діяльності поєднує групову роботу учнів (один вчить багатьох), парну та індивідуальну. До групових технологій можна віднести: класно-урочну організацію, лекційно-семінарську систему, дидактичні ігри тощо.

Застосування інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності. Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Авторська інноваційна педагогічна технологія  проектно-ігрового тренінгу розроблена на засадах життєтворчої освітньої парадигми. Освітній  процес організовується за принципом суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників з використанням ігрового компоненту як провідного мотиваційного фактору. В основі освітньої діяльності – реалізація командних пізнавально-творчих проектів з відпрацюванням базових загальнонавчальних та спеціальних предметних компетенцій.

Запровадження проективно-рефлексивної технології самоорганізації освітньої діяльності реалізує формування життєвої компетентності і розвиток творчого потенціалу особистості, забезпечує інтенсивне опанування учнями практико-орієнтованими знаннями, уміннями, навичками, досвідом як для досягнення успіху у навчанні, так і для успішної побудови власного життя в цілому.

Інтеграція як вимога об’єднання в ціле компонентів об’єктів освітнього процесу є необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого уможливлюється створення в  здобувачів освіти  цілісного уявлення про об’єкт, що вивчається, формується міжпредметна компетентність, реалізується мета якісної освіти . Інтегроване навчання для здобувачів освіти  дає:

      – більш чітке розуміння мети кожного предмету в різних контекстах;

      – більш глибоке розуміння будь-якої теми, завдяки її дослідженню через кілька точок зору;

     – краще усвідомлення комплексного підходу, через який предмети, навички, ідеї та різні точки зору пов’язані з реальним світом;

стає звичкою, яка буде допомагати учням протягом усього їхнього життя.

Технологія проблемного навчання сприяє не тільки набуттю здобувачами освіти необхідної системи знань, умінь та навичок, але й досягненню високого рівня їх розумового розвитку, формування в них здатності до самостійного оволодіння знань шляхом власної творчої діяльності, розвиває інтерес до навчальної праці; забезпечує грунтовні результати навчання.

Проектні технології в освітньому процесі направлені на  дослідження  справжніх, цікавих та складних питань, під час розкриття яких  здобувачі освіти  отримують потрібні знання та навички. Метою проектної технології є  сприяння становленню індивідуальності, культурної ідентифікації дитини, її соціалізації, життєвому самовизначенню.

Головними завданнями особистісно-орієнтованої технології є розвиток пізнавальних здібностей кожної дитини, максимальний вияв, задіяння, збагачення її індивідуального (суб'єктивного) досвіду, допомога особистості пізнати себе, самовизначитися та самореалізуватися, формування в неї культури життєдіяльності, яка є передумовою продуктивної організації повсякденного життя, поведінки.

Розділ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи  у предметних олімпіадах різного рівня, районних, обласних, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО (додаток 3).

Розділ 7

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

        Для виконання освітніх програм школи на 2019/2020 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріантної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм,  у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти – «модель» випускника (додаток 1,2).