ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                           Директор                        М. Б. Кацан

План  роботи  

Теребовлянського  

навчально-реабілітаційного

 центру  

Тернопільської  обласної  ради    

на  2018 - 2019  н. р.

Обговорено  і  погоджено

                                                                      на  педагогічній  раді

                                                                    від   28 .08.2018  року,

                                                          протокол  № 1

                                                                       

ЗМІСТ

Аналіз підсумків роботи  у 2017-2018 н.р., проблеми та перспективні питання розвитку на новий навчальний рік

Розділ 1        

             1.1.   Загальна характеристика навчального закладу ……………………………………….

             1.2.   Заходи   щодо забезпечення обов'язковості  загальної  середньоїосвіти…1.…………….….......................................9

Розділ 2        Аналіз виконання плану роботи навчально-реабілітаційного центру  за 2016-2017 н.р ………………….………………..…...…………………………………….11

             2.1      Аналіз методичної роботи..…………………………..................................................11

             2.2      Аналіз виконання навчальних програм….……………………..................................21

             2.3      Аналіз навчально-виховної роботи……….……………………...……………….....22

             2.3.1   Аналіз навчальної роботи ………………………………………................................22

             2.3.2   Аналіз виховної роботи …………………………………………...............................35

             2.4      Аналіз матеріально-технічної бази та фінансово-господарської   діяльності ……65

Розділ 3    Мета, основні  напрямки роботи та завдання центру на 2016 – 2017  

                    навчальний рік……………………………………………………......……………….…66

Розділ 4        Організація роботи з виконання законодавства України про повну загальну середню освіту,  нормативних актів та завдань освіти …………………………………………….70

Розділ 5       Управління закладом…………………………………………………...........................74

             5.1  Організація роботи педагогічної  ради………… ……….…….………………………74

          5.2  Організаційно-аналітичні накази з навчально-виховної роботи у  2016- 2017 н.р.………..……………..….........................................................................................76

          5.3  Нарада при директорові  - одна з основних форм управління

                   навчальним  закладом………………………………………………………………….86

          5.4  Методичні та організаційні наради  при заступникові

                    директора з навчальної роботи…………………………………….............................89

          5.5  Методичні  та  організаційні  наради при заступникові

                   директора з виховної роботи…………………………..………………………………91

          5.6  Діяльність Ради Центру. ……………….……………………..……………………….95

Розділ 6       Контрольно-аналітична діяльність……………………………………………………99

            6.1  Графічний план внутрішньошкільного контролю за викладанням предметів……100

            6.2  Графічний план внутрішньошкільного контролю за організацією виховної роботина 2016-2017 н.р...………………………………………………………………………………………102

            6.3. Контроль за веденям документації…………………………………...........................103

            6.4 Контроль за виконанням навчальних програм……………………………………….104

Розділ 7       Педагогічне керівництво процесом виховання учнів, робота з батьками, громадськістю………………………………………………………………………………………..105

            7.1. Пріоритетні напрямки виховної роботи у 2016-2017 н.р..….………………………..106

            7.2.  Організаційно-педагогічні заходи…………………………..………………………...110

            7.3. Методична робота з педагогічними працівниками………………...............................114

            7.4. Організація ціннісно-орієнтованої діяльності учнів……………........ ………………117

            7.4.1 Ціннісне ставлення до себе…………………………………………...........................117

            7.4.2 Ціннісне ставлення до сім`ї, родини, людей ………………………..........................120

            7.4.3 Ціннісне ставлення до праці …………………………………………………………123

            7.4.4 Ціннісне ставлення до природи………………………………………………………125

            7.4.5 Ціннісне ставлення до культури і мистецтва………..………………………………128

            7.4.6 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави…………………………130

            7.5    Зміст та завдання правового виховання..……………....…………………………….134

            7.6    Організація діяльності учнівського самоврядування ………………………………142

            7.7    Охорона здоров`я і життя дітей. Заходи з безпеки життєдіяльності………………143

            7.8    Робота з батьками, громадськістю……………………………………………………145

            7.9   Батьківський всеобуч «Батьківська педагогіка»..……………………………………148

            7.9.1 Основні завдання батьківського всеобучу..…………………………………………148

            7.9.2 Навчально-тематичний план роботи батьківського всеобучу «Батьківська педагогіка» на 2016-2017 н.р………………………………………………………148

Розділ 8       Організація роботи соціально-психологічної служби………………………………150

            8.1.  Організація роботи практичного психолога……….…………………………………150

            8.1.1 Аналіз діяльності за 2015-2016 н.р……...………..…………………………………..150

            8.1.2 План роботи на 2016-2017 н.р………………….……………………………………..153

            8.2    Організація роботи соціального педагога..…………………………………………..160

            8.2.1 Аналіз діяльності за 2015-2016 н.р……...………..…………………………………..160

            8.2.2 План роботи соціального педагога на 2016-2017 н.р …….……..…………………..164

Розділ 9     Корекційно-розвиткова робота……….. ………………………………………………170

            9.1.  Аналіз корекційно-розвиткової роботи за 2015-2016 н.р……………………………170

            9.2   Завдання корекційно-розвиткової роботи на 2016-2017 н.р………...........................175

Розділ 10  Організація роботи дошкільного відділення………………………..…………………178

          10.1  Аналіз роботи дошкільного відділення за 2015-2016 н.р.……………………………178

          10.2  Завдання педагогів на 2016-2017 н.р……….……….…………………………………180

          10.3.  Кадровий склад дошкільного відділення….……….…………………………………182

          10.4.  Методична робота з кадрами……………….……….………………………………...183

          10.5.  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей..…………………………………190

          10.6   Організаційно-педагогічна робота………………….………………………………...192

          10.7   Методична робота……………………….….……….…………………………………196

          10.8  Підвищення фахового та методичного рівня членів методичного об`єднання

                   вчителів та вихователів дошкільного відділення….………………………………….199

Розділ 11  Організація роботи бібліотеки………………………………………………………….200

          11.1  Аналіз роботи бібліотеки за 2015-2016 н.р……...….…………………………………200

          11.2  План роботи шкільної бібліотеки на 2016-2017 н.р……...….………………………..205

          11.2.1  Особливі завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки..……………………...205

          11.2.2  Діяльність шкільної бібліотеки щодо сприяння гуманізації і гуманітаризації навчально- виховного процесу та духовного становлення школярів……………………………………………………………………………...........................207

Розділ 12   Організація роботи медичної служби………………………………............................220

          12.1   Аналіз лікувально-просвітницької роботи медичних працівників в 2015-2016 н.р….…………………………………………………………………….............................................220

          12.2   План роботи медичного пункту на 2016-2017 н.р….………………..........................222

Розділ 13 Науково-методичне забезпечення діяльності навчального закладу…………………227        

          13.1   Робота з підвищення професійного рівня працівників….…………...........................227

          13.2   Структура, основні завдання методичної роботи у 2016-2017 н.р.............................229

          13.3   Діяльність методичної ради центру в 2016-2017 н.р…….…………..........................231

          13.4   План проведеня засідань методичної ради…………...….…………...........................232

          13.5   Організація роботи методичних об`єднань….……………………………………….234

          13.6   План роботи з питань наступності початкової та основної освіти............................234

          13.7   План роботи атестаційної комісії……………………...….…………..........................236

          13.8   Тематика засідань атестаційної комісії ………………….…………...........................236

          13.9   Діяльність школи становлення педагога «молодість і перспектива» у 2015-2016    н.р..….…………………………………………………………………………………237

          13.10   План роботи центру «Молодість і перспектива» у 2015-2017 н.р............................240

          13.11   Групові та індивідуальні форми роботи з кадрами….……………...........................241

Розділ 14  Фінансово-господарська діяльність.Розвиток матеріально-технічної бази………………………………………………………………….………………..........................243

Розділ 15  Прогнозований результат ………………………………………………………………249


Аналіз підсумків роботи  Теребовлянського  НРЦ  у 2017-2018 н.р.,

проблеми та перспективні питання розвитку  на новий навчальний рік.

Розділ 1

1.1.  Візитна  картка  навчального закладу

Повна назва закладу: Теребовлянський  навчально-реабілітаційний     центр (НРЦ)

Ліцензія:  №458154, серія АЕ

Ідентифікаційний код:  04590984

Місце знаходження закладу  закладу за КОАТУУ:  6125010100  

                                         48100  Тернопільська  обл.,  Теребовлянський  район,   м.Теребовля,   вул.Залізнична,8                  

Організаційно-правова форма за КОПФГ: 430 комунальна організація

Види діяльності за КВЕД-2010:   

 85.31  Загальна середня освіта

 85.32  Професійно-технічна  освіта

    Теребовлянський  НРЦ  є школою-комплексом, що об’єднує педагогічний  процес дошкільного  підрозділу, початкової школи, школи I-III ступенів та забезпечує науково-теоретичну,  загальнокультурну підготовку,  задовольняє різнобічні якісні освітні запити дітей  з  особливими  освітніми  потребами, суспільства, держави. Уся система роботи спрямована на забезпечення  спеціальної  дошкільно-шкільної освітньої підготовки, на розвиток дитини з  інвалідністю  як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей та самовизначення.

   Центр   працює за п’ятиденним робочим тижнем  в одну зміну  Мова навчання - українська. Це заклад спеціальної  освіти з правом юридичної особи, що забезпечує потреби громадян  з  особливими  освітніми  потребами у повній загальній середній освіті, в якій поєднуються класичні принципи корекційного  педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні корекційно-розвиткові технології. Заклад  передбачає вивчення англійської мови та опанування комп’ютерних технологій з  молодшого  шкільного віку.  

        Керівництво здійснюють:

Директор Центру   -  Кацан  Марія  Богданівна, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель»;

Заступник директора  з навчальної роботи - Щуцька  Ольга    Іванівна,      спеціаліст  вищої категорії,  «старший вчитель»;

Заступник директора  з виховної роботи   -  Капелюх    Дарія  Рудольфівна,  спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель»;

Заступник директора  з адміністративно-господарської роботи  -    

 Ганчин  Іван   Володимирович.

Мета  діяльності  навчально-реабілітаційного   центру:

1.2.  Аналіз роботи Центру  із забезпечення Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти та Базового компоненту  дошкільної освіти.

        Протягом  2017-2018 н.р педагогічний  колектив системно працював над дотриманням Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти, Базового компоненту дошкільної освіти та над  впровадженням нових Державних стандартів освіти у початковій школі та 5–8 класах. У дошкільному підрозділі продовжувалася  реалізація    науково-методичних  засад    Базового компоненту дошкільної освіти.

       У серпні-вересні 2017р. на методичних та адміністративних нарадах було проведено консультування педагогів з питань планування за новими стандартами, вивчення критеріїв навчальних досягнень учнів з предметів та питань поточного та підсумкового оцінювання учнів, рівня розвитку та компетентності дошкільників. Своєчасно   складено робочий навчальний план дошкільних та шкільних ланок Центру  на  2017-2018 н.р., затверджено календарне та перспективне планування педагогів усіх ланок.

        Вчителями-предметниками  велися  паспорти  кабінетів, які містили план та графіки роботи, опис матеріально-методичного забезпечення, плани  удосконалення матеріальної бази. Протягом року  здійснювався постійний моніторинг якості освіти згідно з Державними стандартами  через управлінський  контроль,  до якого входили дані за підсумками стартового контролю,  І семестру та річного оцінювання з усіх предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану. Наприкінці року проведено аналіз результатів моніторингових досліджень рівня сформованості життєвих компетенцій та соціально-емоційного розвитку вихованців дошкільного відділення.

      Організація  освітньо-виховної  діяльності в дошкільному   підрозділі  та в  Центрі  у 2017-2018  навчальному році базувалася   на змісті:

Законів України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту»,  «Про охорону дитинства»,  Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки» від 13.10.2015 № 580/2015, Базового компонента  дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затв. наказом МОН від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затв. постановою КМУ від 20.03.2003 № 305) та Положення про навчально-реабілітаційний  центр,  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затв. наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234), Базового компоненту дошкільної освіти,  Постанови Головного державного санітарного лікаря України  від     14.08.2001 р. №63 «Про затвердження Державних санітарних правил  і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»;  нормативно-інструктивних матеріалів органів управління освіти всіх рівнів, Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України  з  питань  освіти  дітей  з  особливими  освітніми  потребами.

         Педагогічний  колектив  закладу  створював оптимальні умови для забезпечення конституційного права кожного громадянина з  особливими  освітніми  потребами на доступну, безоплатну і якісну освіту, отримання  шкільною молоддю  повної  загальної середньої освіти та  професійних  навиків  за  спеціальністю  «Кравець»  за 13-ти річним терміном навчання  та 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів.

          Центр здійснював свою діяльність відповідно до Статуту, який відповідає сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність навчально-реабілітаційних  центрів.

  Вся  навчально-виховна,  корекційно-розвиткова    діяльність  педагогів  була  спрямована  на  виконання   нормативно-правових  документів з питань організації   корекційного  навчально-виховного процесу;  організаційно-методичних  засад,  рекомендацій,  інструкцій,  листів  Міністерства освіти і науки  України  з  питань  забезпечення  відповідного   середовища  для  навчання,  виховання,  реабілітації  дітей  з  особливими   освітніми   потребами;   наказами,  рекомендаціями,  листами,  інструкціями  управління освіти  і  науки  Тернопільської  облдержадміністрації,  відділу освіти  Теребовлянської  РДА;  іншими актами законодавства  в галузі  корекційного  навчання  та  спеціальної  освіти.

          Головною  метою  роботи  закладу  у 2017-2018 навчальному році  було формування здорової (фізично, психічно, духовно,  морально), компетентної, соціально-адаптивної, творчої особистості,  патріота  своєї  держави з потребою у самореалізації та самовдосконаленні;  приведення  у  відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів до  критеріїв  їх оцінювання в умовах впровадження Державних стандартів початкової і базової загальної середньої освіти.

        Єдиною  загальною  методичною  проблемою  учасників  навчально-виховного  процесу    Центру  в  2017-2018 н.р.  була  «Формування  життєвої  компетентності  дітей  з особливими  освітніми  потребами на  основі   використання  їх  компенсаторних  можливостей  через корекційну  спрямованість  навчально-виховного  процесу».  В  рамках  цієї  проблеми  діяльність  кожного  педагога  була  спрямована  на:

-  задоволення  потреб  дітей  з  вадами  слуху,  з порушеннями  мовлення  та  складними  вадами  розвитку   у  здобутті    відповідного  рівня  дошкільної,  базової  загальної середньої  освіти,  повної  загальної  середньої  освіти  та професійної  підготовки  відповідно  до своїх  можливостей,  здібностей, індивідуальних особливостей  розвитку  шляхом  спеціально  організованого  навчально-виховного  та  корекційно-розвивального  середовища  в  комплексі  з  психолого-педагогічною, медичною,  фізичною та  соціальною реабілітаціями;

-  забезпечення  права  на  освіту  дітей  з  особливими  освітніми  потребами  у  поєднанні  з  комплексною  реабілітацією;  

- формування  та  становлення  основних    життєвих  компетенцій  школярів;

- реалізація  провідної  ідеї  підвищення  ефективності  корекційного  навчально-виховного процесу,  якості  спеціальної  освіти;

- забезпечення    соціально-психологічних  та  корекційно-педагогічних умов  розвитку особистісної  життєтворчості  та  компетентності  учнів з особливими освітніми потребами;

-  реалізація    індивідуальних  творчих  здібностей  вихованців, повноцінний   морально-духовний  розвиток  особистості,  збереження  фізичного  та психічного  здоров’я дітей;

- формування  відповідного  середовища  для  реалізації  сучасної  моделі  випускника,  який   добре  володіє  новітніми  технологіями  взаємовідносин  в  суспільстві,  навиками  новітніх  комунікацій;

- надання  реабілітаційних  послуг  відповідно  до індивідуальної  програми  реабілітації  дитини-інваліда;

-  надання   психолого-педагогічної  допомоги   батькам  у  вирішенні  пріоритетних  питань  розвитку  та  збереження  здоров’я  дитини  з  особливими  освітніми  потребами;

-  формування  та  розвиток  життєвих  компетенцій  вихованців на  основі  їх  життєвого  досвіду.

          Цій роботі    сприяли:

-   застосування  новітніх  досягнень  корекційної  педагогіки  та  психології;

- використання  інноваційних  корекційних  технологій  навчання та  виховання;  

 -  комп’ютеризація  навчально-виховного  процесу  в  комплексі  з  психолого-педагогічною,  медичною,  фізичною,  соціальною  реабілітаціями.      

     Збереження контингенту  учнів  протягом  2017-2018  навчального  року   забезпечувалося:

-  щоденним  дієвим  контролем  з  боку  адміністрації  закладу,  класних  керівників,  вихователів за  відвідуванням учнями  навчально-виховних занять,  заходів  реабілітаційного  змісту, за  поведінкою   учнів на  уроках  та  в  позаурочний  час;

           Питання  внутрішньошкільного  контролю за  відвідуванням  учнями  навчальних  та  виховних  занять,  занять  гуртків,  спортивних  секцій  залишається  одним  із  пріоритетних  у  наступному  навчальному  році.    

Виходячи  з  Концепції  діяльності  навчального  закладу  в  минулому  навчальному  році  була   організована робота з індивідуального корекційного  навчання учнів. У 2017-2018  навчальному році за індивідуально-скорегованими  планами  навчалося  9  учнів  молодшої  та  середньої  ланки.   Підбір педагогічних кадрів, складання та виконання планів роботи та розкладу  індивідуальних  занять  визначені відповідними наказами.

              В  2017-2018 н.р.  6  учнів    отримали свідоцтва  про базову  загальну середню  освіту  за  спеціальною  програмою,  3  учні  отримали  атестат  про   повну  загальну  середню  освіту  та  свідоцтво  про  присвоєння  робітничої  кваліфікації  за  професією  «Кравець».

     З метою  колективного  вирішення  шляхів реалізації науково-методичної проблеми,  усунення  поточних  проблем  в корекції  розвитку,  навчанні  та  вихованні  дітей  з  особливими  освітніми  потребами,   підведення  підсумків       вивчення  стану  викладання  навчальних  предметів,  якості  та результативності  корекції  розвитку  та  виховання  дітей,    в  2017-2018 н.р.  проводилися: педагогічні ради  із  залученням  профільних  спеціалістів, науково-практичні  конференції,  спецсемінари,   засідання  шкільної  психолого-медико-педагогічної  комісії,   інструктивно-методичні  наради,  майстер-класи.  Питання  тематичного контролю   розглядалися на нарадах  при  директору,  при  заступниках  директора,  на  засіданнях методичної ради  Центру.  

    Для проведення уроків з різних навчальних  дисциплін,  виховних  занять на комп’ютерах встановлене ліцензоване  ППЗ  для загального  користування. Кабінети  вчителів  з  розвитку  слухо-зоро-вібраційного  сприймання  усного  мовлення  та  формування  вимови  обладнані    комп’ютерною  технікою,  на  якій    встановлені  спеціальні  корекційні  програми  навчально-реабілітаційного  призначення.  

    В  2017-2018  н.р. корекційний  навчально-виховний  процес у закладі  був  забезпечений  фахівцями, які мають спеціальну освіту та володіють державною мовою.  Якісну медичну  реабілітацію,  професійні  медичні  послуги   з профілактики  дитячих захворювань,    чіткий  контроль  за  якістю  дитячого   харчування   протягом  минулого  навчального  року   здійснювали  працівники   медичної  частини:  педіатр,  медичні  сестри.  Масажист,  інструктор  з  ЛФК  разом  з  помічниками  вихователів   проводили  лікувально-відновлювальні  та  лікувально-профілактичні  заходи,  фізичну  реабілітацію  вихованців  відповідно  до  їх  потреб.

Для  забезпечення  належного  рівня  корекційного  навчально-виховного  процесу  педагогічні  працівники протягом  минулого  навчального  року опрацьовували   спеціальні  навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та методичні листи, обговорювали  актуальні питання спеціального   та  корекційного  навчання та виховання дітей  з  особливими  освітніми   потребами;  на  педрадах,  нарадах обговорювали  труднощі  в  роботі з дітьми   різних  нозологій  та  шляхи  їх  подолання,  аналізували  результати  проведених   виховних заходів.

Протягом  року  педагоги  Центру  брали участь в різноманітних  опитуваннях та інтернет-обговореннях  важливих документів з питань  корекційної  освіти та  виховання   дітей  з  особливими  освітніми  потребами.

Розділ 2.   Аналіз  виконання  плану  роботи  навчально-реабілітаційного  центру  за  2017-2018 н.р.

2.1.  Аналіз   методичної роботи

У 2017-2018 навчальному році методична робота у Центрі здійснювалась відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про  протидію корупції»,  «Про інноваційну діяльність», Положення про навчально-реабілітаційний центр,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 16.08.2012 №920, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.09.2012 за №1502/21814, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Наказом МОН України від 31.12.2015 № 1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі», Концепцією  національно-патріотичного  виховання  дітей і  молоді та  Заходами  щодо  реалізації Концепції (додатокдо наказу Міністерства освіти і науки України  від 16. 06. 2015 р. № 641.

У своїй діяльності навчальний заклад керувався такими нормативно-правовими документами з питань організації корекційного  навчально-виховного процесу:

У 2017-2018 н.р. методичну роботу в центрі здіснювалася згідно перспективного плану та річного плану роботи, відповідно до структури затвердженої радою закладу через колективну, групову, індивідуальну форми роботи на реалізацію методичної проблеми: «Формування життєвої компетенції дітей з особливими освітніми потребами на основі використання їх компенсаторних можливостей через корекційну спрямованість навчально-виховного процесу».

Члени педагогічного колективу брали участь у підготові та проведенні педагогічних рад, шкільних та міських семінарів, обласних, всеукраїнських та міжнародних заходів.

З метою зростання фахової майстерності педагогів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення завдань і проблем Центру, скоординованості дій вчителів була організована робота з методичної ради, методичних шкільних обєднань.

Методичні об’єднання систематично ознайомлювали педагогічних працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли впровадженню їх у навчально-виховний процес. Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи закладу. Кожне з МО провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН, обласної конференції, серпневої міської конференції, рекомендації методкабінету щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2017-2018 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення контрольних робіт, конкурсу «Ерудит», предметних тижнів), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року МО були проведені предметні тижні, проводилися методичні наради з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Методична робота була зосереджена на створенні максимально сприятливих умов для самореалізації і самовираження вчителя, вивчення та впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду; оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами та прийомами навчання учнів; а також на патріотичне виховання учнів в ході навчально-виховного процесу на уроках.

Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в центрі є проведення предметних тижнів як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення методичного досвіду вчителів. Всі вони були організовані й проведені на достатньому рівні.

Аналіз роботи методичного об’єднання  вчителів  педагогів дошкільного відділення за 2017 – 2018 н.р.

Протягом 2017-2018 навчального року працівники дошкільного відділення працювали над реалізацією педагогічної проблеми «Формування комунікативної компетентності у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами».

При вирішенні проблеми дошкільного відділення працівники керувались основними положеннями Конституції України, Конвенцією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації  навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства»,  Положенням про дошкільний  навчальний заклад, завданнями національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Концепцією дошкільного виховання в Україні, іншим чинним законодавством та нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів в Україні.

Протягом навчального року працівники дошкільного відділення вирішували творчі та буденні проблеми, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення навчально- виховного процесу у 2017-2018 навчальному році.

Педагогічний коллектив ДНЗ спрямовував зусилля на вирішення наступних питань:

- розвивально-корекційна спрямованість організації життєдіяльності дитини;

- варіативність підходів та методів, які використовуються у роботі з дітьми;

- гнучкість вимог до рівня розвитку дитини;

- реалізація компетентнісної парадигми;

- удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі;

- підвищення ефективності форм роботи, спрямованої на безпеку життєдіяльності дітей;

- розширення та удосконалення організації фізкультурно-оздоровчої роботи;

- урахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини під час підготовки і проведення навчальних занять та виховних заходів;

- дотримання системності та послідовності у роботі з дитячим колективом та в індивідуальній роботі з кожною дитиною;

- виведення на достатній рівень роботи, спрямованої на формування емоційно-позитивного спілкування в дитячому колективі;

- продовження пошуків нових форм планування навчально-виховної роботи з дітьми та батьками;

- партнерства та взаємодії між педагогами, батьками та дітьми;

- удосконалення та систематизація особистих навчально-методичних комплексів та ефективне їх використання у роботі;

-підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів, їх самоосвіта.

Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності дитини.

У зв'язку з цим велике значення надавалось підвищенню фахової майстерності вчителів та вихователів, проводились засідання  методичного об’єднання, брали участь у семінарах-практикумах.

Вся методична робота у закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту».

У ДНЗ проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

- контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

- здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточки здоров'я;

- розроблена тематика для нарад.

Вихователі і вчителі дошкільного відділення працюють у тісному контакті з батьками, бо саме сім'я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки, уміти пробачати чужі.

У листопаді 2017 року проводився методичний тиждень вчителів і вихователів дошкільного відділення. В рамках тижня було проведено: виставку навчально-методичної літератури, художню арт-студію «Виготовлення парасольки», конкурс-фестивальс поруд із конструктора «Лего», відкрите заняття з ознайомлення з соціумом у молодшій групі «Свійські тварини», родинний фізкультурно-оздоровчий захід «Веселі старти», Свято осені у молодшій дошкільній групі «Подорож до осіннього лісу», Вечір запитань і відповідей з лікарем педіатром Центру, Благодійна ярмарка- розпродаж домашніх солодощів, Логостудія «Дивосвіт звуків», Виступ дітей старшої групи «Сорочинський ярмарок», круглий стіл «Підбір індивідуальних методів та засобів навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами»

Члени методичного об’єднання взяли участь в обласному семінарі вчителів трудового навчання навчання.Вихователь Вітвіцька Г.Р. виступила перед часниками семінару з презентацією досвіду «Трудове виховання дітей дошкільного віку».

Окрім загальношкільних заходів працівниками дошкільного відділення були проведені такі театралізовані дійства:

Працівники дошкільного відділення взяли активну участь в обласному семінарі присвяченому інклюзивному начанню. В рамках данного семінару були проведені відкриті заняття у дошкільних групах «Сонечко», «Веселка», «Дзвіночок» вихователями та корекційними педагогами.

На основі отриманих результатів аналізу можна виділити наступні недоліки:

 1. Недостатньо уваги приділяється формуванню логіко-математичної компетентності дошкільників.
 2. На задовільному рівні сформована культура поведінки дошкільників.
 3. Недостатньо оптимізована взаємодія дошкільного закладу з батьками.
 4. Продовжувати удосконалювати рівень діагностичної, корекційної роботи практичного психолога з дітьми та батьками.

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

за 2017-2018 н. р.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів працювало над проблемою з урахуванням організації навчально-виховного процесу, особливостей складу учнів початкових класів: «Створення умов для самореалізації кожного школяра у всіх видах діяльності, які сприяють духовному та інтелектуальному зросту учнів»

У складі МО працюють13 вчителів. Мають наступні кваліфікаційні категорії:

Спеціаліст вищої категорії – 7 (Луцків М.Т., Кацан М.Б., Лац Л.Т., Кравчишин О.Д., Дудар Н.В., Бедзик І.Є., Крушельницька Л.М.,)

Спеціаліст І категорії – 2 (Лозинська М.М., Чаплюк Ю.І., Костів М.В.)

Спеціаліст ІІ категорії- 1 ( Слотюк Л.П.)

Спеціаліст – 1 (Жук З.Б.,).

Звання «Старший вчитель» - 5 (Кацан М.Б., Луцків М.Т., Лац Л.Т., Кравчишин О.Д.)

Впровадження проблеми потребує модернізації фахової підготовки вчителів початкових класів, удосконалення форм організації їх навчання, нових підходів до створення навчального середовища молодших школярів.

Методичну майстерність вчителі початкових класів підвищували шляхом участі у роботі методичного об’єднання, науково – методичних та психолого–педагогічних семінарах, участь у районних методичних об’єднаннях, шляхом самоосвіти,  on-line навчання. Готуючись до НУШ вчителі всі вчителі проходять курс на ED-ERA, та очні сесії з тренером районного відділу освіти.

Готуючись до НУШ,  вчителі методичного об’єднання провели тренінг з підготовки і проведення «Ранкових зустрічей» у початкових класах. Голова МО  Луцків М.Т. ознайомила з важливістю проведення таких занять у класах та їх структурою. Вона зазначила, що вони дають дітям змогу розвивати соціальні та навчальні навички, поєднуючи соціальний, емоційний та інтелектуальний розвиток кожного учня, а повторення позитивного досвіду сприяє розвитку доброти, емпатії та інклюзії, а також дає результати як у спільноті класу, так і поза його межами.  Завдяки нестандартному підходу до організації роботи, а саме роботі в групах з планування таких зустрічей за темами, члени  методичного об’єднання працювали творчо і активно, що  сприяло поповненню методичної скарбнички кожного учасника новими підходами до організації освітнього процесу за умов впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Продукти  харчування - наші друзі і вороги.

08.05. 2018р. у Теребовлянському НРЦ, в рамках  методичного тижня вчителів початкових класів, було проведено тренінг «Продукти  харчування - наші друзі і вороги». Вчителі , які підготували тренінг , М.М. Лозинська та З.І. Жук , привчали учнів усвідомлювати значення  вітамінів  та мінеральних речовин для людського організму, ознайомили дітей із групами життєво важливих  вітамінів для людського здоров'я та із шкідливими продуктами, що згубно впливають на наш організм.

Навчання проходило із використанням мультимедійних засобів навчання: учні  переглянули презентацію  по  темі «Продукти  харчування» , мультфільм «Корисні і смачні». Також  було проведено досліди із шкідливими  продуктами харчування, проводились дидактичні ігри із сигнальними картками, розгадування загадок. В кінці заняття учні створили плакат «Здорова  та  шкідлива їжа» обираючи картинки продуктів.

Математичний КВК

Ти  міркуй, фантазуй і твори…  

День математичний

Вівторок у центрі  вчителі Слотюк Л.П. і Чаплюк Ю.І. підготували і провели математичний КВК «Міркуй фантазуй і твори». Взяли участь учні 1-4 класів. Учасники були поділені на дві команди «Квадрат» і «Трикутник». Вони виконували завдання різних конкурсів «Привітання команд», «Розминка» , «Математичне лото», «Задачі», «Магія круга», «Чарівні пальчики», Конкурс капітанів, «Кращий обчислювач». Діти з радістю і захопленням  виконували завдання.  Переможці були нагороджені  грамотами.

КВК – завжди свято веселий настрій та море жартів.

День повен  несподіванок

Четверговий день (10.05.) був  присвячений  літу, названий «Літо, де ти-озовися!».

Цей день приніс дітям багато вражень та несподіванок. Зранку учні початкових класів брали участь у проведенні  вчителем Дудар Н.В. незвичного уроку – уроку під відкритим небом з природознавства на тему: «Спостереження за природою влітку. Літо та його ознаки. Жива природа влітку». Школярі подорожували літніми місяцями (червень - біля вишні, липень-біля липи, серпень-у шкільному яблуневому саду), за допомогою загадок, віршиків, предметних картин розпізнавали ознаки кожного з них. Спостерігали за погодою та оточуючим світом. Знаходили комашок та за допомогою луп досліджували їх вигляд та поведінку. На кінець уроку, працюючи у групах, діти зобразили літо різними способами (малюючи, зробивши аплікацію, згрупувавши  предмети, які належать  літу). Екологічний квест «У  пошуках літа»

 Продовженням дня став екологічний квест «У пошуках літа» проведений Кравчишин О.Д., який націлював учнів на збереження  природи влітку, на уміння правильно відпочивати у природі. Діти подорожували до джерела, яке розчистили минулого року, щоб перевірити  його  стан. Дорогою до нього допомагали посланцям від метеликів, від жаб, від зайчиків, від пташок, які розповідали історії про некультурних відпочиваючих. На місцях зустрічі з посланцями розставляли таблички з повчальними висловами. Добравшись  до  джерела, переконавшись, що  воно  в належному  стані, було розведено  на  поляні  вогнище  та запечено на ньому сардельки. Правильно погасивши вогнище та прибравши за  собою, діти  із хорошими враженнями повернулися до школи.

Підсумок тижня.

У п’ятницю в учнів 4-их класів відбулася година спілкування з Богом, таїнство першої Сповіді та Святого Причастя. Діти разом з родичами, хресними, вчителями та вихователями центру святковою ходою прибули до церкви. Прийнявши Святі Тайни всі повернулись в школу, де відбувся концерт до Дня матері. Після концерту вчителі МО зібрались на засідання, де підвели підсумки проведення методичного тижня та засідання дискусійного клубу з питань «Створення моделі використання новітніх корекційних технологій у роботі з особливими освітніми потребами». Учасники дискусійного клубу пропонували моделі такі моделі корекційних технологій: особистісно-орієнтованій взаємодії (Лац Л.Т.), використання інтелект карт (Кравчишин О.Д.), створення ситуацій успіху (Лозинська М.М.), мномотехніка та ейдотехніка (Слотюк Л.П.), рухова абетка (Костів М.В.), казкотерапія (Чаплюк Ю. І.), технологія Зайцева з навчання грамоти та математики (Луцків М.Т.). Учасники клубу активно брали участь у дискусії, окреслили можливі шляхи для використання у корекційній роботі.

Вчитель Слотюк Л.П. провела «Свято Букваря» у 1-Б класі. Важливим завдання було донести до свідомості першокласників те, що уміння читати – перша потреба кожної людини; переконати, що навчання – святий обов’язок  кожного громадянина нашої держави.

Свято являло собою серію різноманітних і цікавих завдань. Кожен першокласник продемонстрував уміння читати вірші напам’ять, співати пісні, танцювати  і кожен  з них з гордо піднятою головою  сказав «Ура! Ми з буквами здружились і читати  вже навчились».

У виховній роботі:

Участь в акції подарунки для воїнів від святого Миколая, « Великодній кошик для воїнів АТО», долучились до запалювання свічок приурочених пам’яті жертв голодомору, участь в дні ЦО, участь у концерті до Дня інваліда, конкурсі кращого читця віршіів Шевченка, святі Матері, участь у шкільному святі «Урок гордості та звитяги», у новорічному ранку «Новорічно –різдвяна казка», участь у святкуванні Міжнародного дня мови , участь у літературно-мистецькому заході приуроченому Міжнародному жіночому дню, долучились до свята української вишиванки, провели свято у 4-их класах «Перше причастя», захід «З Україною в серці», участь у конкурсах:   малюнків „Увага – діти на дорозі!”, квіткових композицій, у виставці-ярмарку овочево-фруктової казки  «Осінь шукає таланти» ,  у виставці новорічно-різдвяних композицій «Хай рік Новий, Різдво Христове, вам подарують дні казкові», в екологічному десанті «Допоможи пташкам взимку», конкурс на кращого сніговика,  акція «Весна на снігу», участь у загально-шкільній толоках «Чисте довкілля» , «Уквітчаємо рідну школу».

На основі діагностики прийшли до висновку, щопотрібно більше звернути уваги в наступному році на:

-диференційований підхід до навчання;

-організацію роботи з невстигаючими учнями;

-роботу з неблагополучними сім’ями;

-проведення інтегрованих уроків.

Звертались до РМК за методичною допомогою з питання «Підготовка до НУШ».

Але поряд з позитивним у роботі методичного  об’єднання   вчителів початкових класів є ще деякі напрямки роботи, які потребують уваги. Слід зазначити, що потребує вдосконалення робота по розвитку мовлення учнів. Більше слід працювати над формуванням комунікативної, соціальної компетентностей молодших школярів. Особливої уваги потребує робота з обдарованими дітьми, які мають прогалини у знаннях.

Членам методичного об’єднання в наступному навчальному році:

- ретельно опрацювати вимоги та завдання нового Державного стандарту, програми для  1  класу, врахувати  висновки та пропозиції коллег щодо впровадження нового Державного стандарту:

- планувати та здійснювати роботу з ліквідації недоліків, виявлених  моніторингом:

- працювати над рівнем обізнаності та готовності вчителів до впровадження інтерактивних технологій в навчання;

- проводити тижні педагогічної майстерності;

- продовжувати поповнювати творчими наробками методичний кабінет;

- продовжити взаємовідвідування уроків з метою збору зернинок досвіду кожного члена методичного об’єднання;

- вести моніторинг росту професійної компетентності, педагогічної майстерності вчителів.

Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін  за 2017-2018н.р.

У 2017 -2018 н. р. МО  вчителів природничо – математичних дисциплін продовжило роботу над науково – методичним проектом «Створення сприятливих умов для розвитку креативної особистості в процесі навчання і виховання природничо – математичним дисциплінам.

Мета методичної роботи:

Завдання  методичної роботи:

У 2017 -2018н.р. проведено 4 засідання методичного обʾєднання.

Вчителями  МО  проведено відкриті уроки: з основ здоровʾя у 10 допоміжному класі на тему: «Безпека життєдіяльності людини. Природні, техногенні та соціальні небезпеки» (Вітвіцький П.А.);  з  алгебри у  7-Б класі  на тему: « Множення одночлена на многочлен » ( Капелюх Д.Р.); урок з фізики у 7- Б класі на тему « Маятники» (Дука О.М.).

Підготовлено доповіді: «Використання інтерактивних методів на уроках основ здоровʾя» (Вітвіцький П.А.); «Формування екологічного виховання учнів у процесі  викладання  географії» (Солонинка Р.Т.) .

Капелюх Д.Р. провела педагогічну майстерню на тему «Рівень інноваційних компетенцій та педагогічної майстерності вчителя математики – основний чинник підвищення навчальних досягнень учнів з предмета».

Вчителями об’єднання проведено ділову гру «Нестандартні форми проведення уроків».

     З 9 жовтня по 13 жовтня у Центрі проходив тиждень природничо- математичних дисциплін на тему «Екологія та проблеми водних ресурсів України». Він розпочався з презентації методичних надбань вчителів і фотовиставки «Вода у нашому житті», яку організувала  вчитель біології Ходинецька М.Й.  

    У вівторок, 10 жовтня, вчителі Брухівська О.П. і Корольчук-Лях Ю.І. провели усний журнал «Вода – джерело життя». Діти поглибили свої знання про важливість води у житті людини.

    У середу, 11 жовтня, пройшов вернісаж екологічних плакатів на тему  «Ми за чисту воду». Багато учнів прийняло участь у цьому конкурсі. Переможцем конкурсу стала учениця 12 класу Марущак Наталія.

    У навчальному закладі велика увага приділяється духовному вихованню дітей. 12 жовтня проведено позакласний захід «Молитва до Пресвятої Богородиці», який  організувала і провела вчитель основ християнської етики  Солонинка Р.Т.

    Заключним етапом методичного тижня було обговорення за круглим столом теми «Екологічне виховання на уроках природничо-математичних дисциплін », підведення підсумків методичного тижня.

    Усі заходи предметного тижня були проведені на високому методичному рівні з використанням сучасних технологій, інноваційних форм та методів викладання природничих дисциплін.

    Вчителями методичного об´єднання проводилися позакласні заходи.

Урок пам’яті на тему «Гірчить Чорнобиль, крізь роки гірчить …»  

(Дука О.М.).

З 2 квітня по 6 квітня вихованці Центру день за днем крокували за усіма подіями, які відбувалися в останні дні земного життя Ісуса Христа.

( Солонинка Р.Т. ).

    З  23.04.2018 по 27.04. 2018 р. в рамках Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності  вчителями  МО  підготовлено і проведено міні – лекторії:

- «Правила поведінки у весняно-літню пору року: Правила поведінки з тваринами, небезпечні рослини»(Вітвіцький П.А.).

- «Основи пожежної безпеки» (Корольчук-Лях Ю.І.).

- Проведено Брейн-ринг серед учнів старших класів з теми: «Основи пожежної безпеки» (Корольчук-Лях Ю.І.).

Вчителі МО прийняли  участь у Міжнародній конференції, підготували  виступи:

Корольчук – Лях Ю.І. «Застосування інтерактивних технологій на уроках хімії для дітей з особливими освітніми потребами».

Солонинка Р.Т. «Активізація пізнавальної діяльності учнів при використанні інноваційних технологій на уроках географії».

Ходинецька М.Й. «Використання інтерактивних форм і методів роботи на уроках біології».

Чоп’як І.І. «Організація роботи з національно-патріотичного виховання на уроках математики».

Капелюх Д.Р.  «Здоров’язберігаючі технології навчання».

Однак поряд з позитивними результатами в роботі МО є ряд недоліків:

Аналіз роботи педагогів, членів МО  дає підставу зробити висновок, що роботу МО вважати задовільною.

Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу за 2017 – 2018 н.р.

Вся робота методоб’єднання проводилася згідно законодавчих та нормативно-правових документів з питань освіти:

Члени методоб’єднання працювали над методичною проблемою Центру «Формування життєвої компетентності дітей з особливими освітніми потребами на основі використання їх компенсаторних можливостей через корекційну спрямованість навчально-виховного процесу» та проблемою методоб’єднання «Формування ключових предметних компетентностей учнів  шляхом ефективного поєднання традиційних та інноваційних форм організації навчально-пізнавальної діяльності». Ця систематична робота дала позитивні результати.

Проводився контроль за рівнем знань і навиків учнів, станом ведення документації, дотриманням єдиних вимог щодо ведення та перевірки зошитів, контрольних робіт.

Всі матеріали, результати зрізів знань та перевірки узагальнено в наказах по Центру, рішеннях педагогічних рад, нарадах при директорові. Про виконання всіх рекомендацій члени МО звітували на наступних засіданнях МО, педрадах, нарадах.

Протягом року члени методоб’єднання постійно підвищували фаховий рівень, опрацьовуючи індивідуальні методичні теми, які були обрані й заплановані в особистих річних та перспективних планах, поглиблювали знання методики проведення уроків для дітей з особливими освітніми потребами.

Кожен член методоб’єднання своєю роботою довів, що вдосконалює педагогічну майстерність, використовує сучасні інтерактивні  методи та форми навчання дітей, враховуючи їх розумовий та інтелектуальний розвиток.

На засіданнях МО, що проходили у формі методичної сесії, конференції, ярмарку педагогічних ідей, семінару-практикуму, круглого столу було  розглянуто такі питання: «Вибір раціональних шляхів удосконалення педагогічної майстерності вчителів для подальшого впровадження у практику роботи», «Сучасні теоретичні та практичні підходи у вирішенні проблеми формування життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу».

Члени методоб’єднання поділилися своїм досвідом,  виступивши під час засідань з доповідями, які висвітлили актуальні  питання потрібні для практичного застосування у роботі: «Ефективність використання мультимедійних технологій на уроках української мови для дітей з порушенням слуху» (Шенгера І. І.), «Сучасний урок історії. Проблеми, пошуки, перспективи» (Щуцький В. П.), «Формування життєвих компетентностей у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу шляхом використання технологій критичного мислення» (Яценко Н. П.), «Наступність у вивченні української мови та літератури між початковою школою і п’ятим класом» (виступ-інформація, Палій М. М., Шенгера І.І.), «Форми і методи тематичного контролю знань на уроках української мови» (Шенгера І.І.). 

Під час практичних занять члени методоб’єднання ознайомилися з методикою написання переказів, творів школярами з вадами слуху, вправлялися згідно вимог перевіряти контрольні роботи.

Під час ярмарку педагогічних ідей вчителі демонстрували свої творчі напрацювання (диски із презентаціями, розробки уроків, позакласних заходів, дидактичного матеріалу до різних мовних тем).

 Учитель історії Щуцький В. П. та вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Палій М. М. провели виставку атестаційних матеріалів.

Під час підготовки до чергової атестації у листопаді Щуцький В. П. на хорошому методичному рівні провів відкритий урок з історії у 7-Б класі з теми «Писемність та освіта Київської держави Русі-України кінця X – початку XI століття».

Палій М. М. відкритий урок з української літератури у 5-А класі з теми «Василь Симоненко «Цар Плаксій та Лоскотон». Головні герої казки».

Присутні відзначили високу педагогічну майстерність вчителів, вміння під час уроку доречно використовувати традиційні та інноваційні, мультимедійні технології, забезпечувати відповідний результат праці дітей.

Учителі на більшості уроків використовують мультимедійний супровід, творчо впроваджують педагогічні інновації, найраціональніші методи та способи навчання дітей з особливими освітніми потребами. Про розвиток педагогічної майстерності, вміння навчати учнів з особливими освітніми потребами говорять результати їх праці.

Вчителі гуманітарних дисциплін Шенгера І. І., Войтович Т. О., Дудун Г. В., Палій М. М., Щуцький В. П., Яценко Н. П. були учасниками Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне навчання в Новій українській школі», яка проводилася на базі нашого Центру,  про що одержали відповідні сертифікати.

Їх праці опубліковані у збірнику «Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне навчання в Новій українській школі», Теребовля, 26-27 березня 2018р.,Інтерсервіс:

«Формування ключових компетенцій учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури» (Дудун Г. В.);

«Використання таблиць - опор на уроках української мови» (Палій М. М.);

«Досвід використання інформаційних технологій при опануванні минулого на уроках історії» (Щуцький В. П.).

9 листопада члени методоб`єднання організували проведення Дня української писемності та мови  «Письмо і мова – народу нашого основа».

Розпочався день тематичною виставкою художньої, наукової, публіцистичної літератури «З історії виникнення письма»:

О 12 год 30 хв учні та працівники Центру взяли участь у написанні Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, що пройшов під гаслом «Нас багато. Ми різні. Але нас об`єднує спільна мета». 

Під час проведення усного журналу «Письмо і мова – народу нашого основа» учні ознайомилися ( з допомогою мультимедійної презентації) з історією виникнення письма та походженням української мови, життям просвітителів Кирила і Мефодія, Нестора-літописця, Петра Яцика, Івана Федорова та ін.. Крокуючи сторінками журналу вони декламували вірші про мову, виконували пісні у сурдоперекладі: «Молитва до мови», «Гімн української мови», інсценізували історичні моменти з життя Нестора-літописця, Кирила та Мефодія.

Свою любов і пошану до рідної мови учні відтворили у  малюнках, які були оформлені і представлені на огляд  у виставці «Диво калинове – чари барвінкові».

Із 19 по 23 лютого був проведений Тиждень суспільно- гуманітарних дисциплін. Розпочався він виставкою новинок методичної літератури, якою користуються вчителі гуманітарного циклу у своїй роботі та виставкою-презентацією наочності, виготовленого дидактичного та роздаткового матеріалів для уроків української мови, літератури, зарубіжної літератури, історії, англійської мови, УЖМ.

Для зацікавлення учнів гуманітарними науками у рамках Тижня пам`ятними стежками рідного міста Теребовлі вчителі-словесники, історії організували квест «Знайди, подумай, виконай».  

Школярі   5-13 класів змагалися у кмітливості, швидкості, правильності виконання завдань, які вони шукали, розшифровували. Від квесту діти отримали  масу задоволення, цікавих вражень, емоцій.

Вчителі Дудун Г. В., Войтович Т. О. за матеріалами квесту зняли і створили відеосюжет «Діти України – квіти України». Його із захопленням переглянули всі присутні на Святі рідної мови,  що відбулося 21 лютого. Після перегляду відеосюжету вчитель української мови та літератури Палій М. М. провела презентацію «О, возвелич усіх нас знову, як світоч будь нам, рідна мово!»  Свято продовжила літературно-музична композиція «З рідним словом міцніє держава». 

Закінчився Методичний тиждень «круглим столом», на засіданні якого члени методоб`єднання обмінялися досвідом роботи з проблеми «Система та метоли навчання дітей з вадами слуху та мовлення на уроках  предметів гуманітарного циклу».

Уже традиційним стало проведення у Центрі Днів Т.Г. Шевченка. Цього року вчителями української мови та літератури було проведено захід «І лине над землею Шевченкове святеє слово». Він пройшов нетрадиційно. Учасники свята зібралися біля пам`ятника Т.Г. Шевченка. Відкрилося воно флешмобом «Шануймо рідну мову». Учні співали, танцювали, а потім полинуло до Шевченка його «святеє слово» у виконанні учнів 4 -13 класів. Було враження, ніби сам Кобзар присутній на святі.

Кращим читцям поезій Шевченка були вручені грамоти.

Свої методичні доробки члени методоб`єднання публікують у фахових виданнях, на освітніх сайтах.

Збагаченню знань школярів з особливими потребами сприяють різноманітні екскурсії та поїздки. У травні члени МО організували поїздку у Київ.

Відкриті уроки, проведені позакласні заходи, презентації, літературні читання показали професійну майстерність педагогів, відіграли значну роль у вихованні любові та шани до рідної мови, формуванні національно свідомої,  духовно багатої особистості.

Звіт про роботу МО вчителів трудового навчання

у 2017– 2018 н. р.

До складу МО вчителів трудового навчання входить 4 педагоги, з них: 1  має І категорію,  3 -  вищу і звання «Старший вчитель».

У 2017-2018 навчальному році всі вчителі   працювали згідно плану школи, методичного об’єднання, календарних планів. Вчителі здійснювали навчально-виховний процес у відповідності з принципами диференційованого навчання та індивідуального підходу до учнів. Методичне об’єднання вчителів трудового навчання протягом 2017 – 2018 року працювало над проблемою «Розвиток креативного потенціалу учнів, як засіб формування компетентної та творчої особистості». Кожен учитель індивідуально підходить до вирішення даної проблеми і працює над своїм проблемним питанням, яке є складовою загальної проблеми школи.

Для реалізації цієї проблеми було проведено ряд заходів, зокрема на жовтневому засіданні МО заслухали та обговорили доповідь Марценко М.І. «Розвиток креативного потенціалу учнів на уроках виробничого навчання».

На цьому ж засіданні відбувся педагогічний пошук з теми «Система визначення художніх нахилів дитини», над якою працював Родь П.А.

31 жовтня 2017 р. у Теребовлянському навчально-реабілітаційному центрі відбувся семінар педагогічної майстерності вчителів трудового навчання закладів інтернатного типу області з питання «Навчально - виховна та корекційна  спрямованість трудового навчання як засобу адаптації до соціуму та  інтеграції у нього дітей з різними психофізичними можливостями».

Члени нашого методичного об’єднання були співорганізаторами і активними учасниками семінару. Учасники семінару мали можливість послухати виступи-доповіді Жизномірської О.Я, доцента кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти ТОКІППО, Фука М.М., методиста трудового навчання відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО, Костенко О.С., методиста відділу дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти ТОКІППО.

Серед виступаючих були члени нашого МО Стецула Н.П. «Трудове навчання як засіб адаптації до соціуму та інтеграції у нього дітей з різними психофізичними можливостями» та Сивульська Н.І. «Професійне самовизначення старшокласників як результат навчально-виховної та корекційної спрямованості трудового навчання на всіх етапах».

Учасники семінару також мали можливість взяти участь у майстер-класах «Декупаж кухонної дощечки», «Виготовлення квітки з фоамірану» та «Оздоблюючі елементи зі шкіри», які провели вчителі методичного об’єднання вчителів трудового навчання: Родь П.А., Стецула Н.П. та Сивульська Н.І.   

В грудні на засіданні МО слухали доповідь Стецули Н.П. на тему: «Комп’ютерні технології – необхідна умова формування сучасного іміджу вчителя трудового навчання». На цьому ж засіданні обговорили та склали план проведення тижня трудового навчання.

Всі члени МО брали активну участь в підготовці і проведенні методичного тижня який тривав з 4.12 по 8.12. 2017 р.

Розпочався тиждень в понеділок,  4 грудня з презентації методичних надбань вчителів «Методична скарбничка», де було представлено багаторічний  досвід вчителів через їх індивідуальні розробки зібрані в методичні посібники та на дисках. Також в цей день зібралися члени методичного об’єднання  під керівництвом голови МО Стецули Н.П. на методичні посиденьки з  теми: «Технологічні та методичні основи сучасного  уроку трудового навчання»

Перший день методичного тижня пройшов під девізом: «Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього свої світильники» Т. Фулпер.

У вівторок , 5 квітня майстер виробничого навчання Марценко М.І.  та вчитель спецдисциплін Сивульська Н.І провели відкритий бінарний урок в 12 класі з теми «Технологія і виготовлення накладних кишень»

Цього ж дня Родь П.А. провів конкурс серед учнів 5 - 13 класів «Вміємо, знаємо»

Другий день методичного тижня пройшов під девізом: «Знання складається із дрібних крихт щоденного досвіду». Д. Писарев

Середа , 6 грудня пройшов під девізом: «Кожен милосердний вчинок - це щабель сходів, що ведуть до небес». Г. Бігер

Вчитель Стецула  Н.П.  підготувала і провела майстер клас для учнів 5 -13 класів « Різдвяний подарунок солдату»

В четвер,  7 грудня вчителі Сивульська Н.І. і Марценко М.І. провела  хенд мейд з теми «Чоловіча краватка – як елемент жіночого гардеробу». Цей день пройшов під девізом: «Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе». Петровій.

В п’ятницю, 8 грудня відбувся круглий стіл «До вершин педагогічної майстерності». Заключним етапом методичного тижня було обговорення та підведення підсумків методичного тижня. Девізом цього дня стали слова П. Буаста «Освіта — скарб; праця — ключ до нього».

Із метою формування національної свідомості, виховання екологічної культури, відродження та збереження радицій і звичаїв українського народу 15 грудня 2017 року у приміщенні Теребовлянського НВК відбулася районна виставка-конкурс «Замість ялинки – зимовий букет», в якій взяли участь школярі із 21 навчального закладу району, серед них і наш Навчально – реабілітаційний центр. Творчі роботи ми представили у двох номінаціях: Новорічна композиція «Різдвяна казка» і  «Галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика». Дві роботи наших учнів «Різдвяний ангел» та «Різдвяний вінок» здобули третє місце у конкурсі.

В березні - доповідь «Формування професійної свідомості учнів на уроках спецдисциплін» підготувала Сивульська Н.І. під керівництвом Стецули Н.П. обговорили питання: «Шляхи формування позитивної мотивації до самоосвіти педагогічних працівників з метою забезпечення якісної освіти».

На останньому засіданні, в травні під час   дискусії за круглим столом обговорили та підвели підсумки роботи за навчальний рік, намітили напрямки в роботі на наступний навчальний рік.

У своїй роботі вчителі впроваджують інноваційні технології, поєднують групові та індивідуальні форми роботи. Удосконалення професійної майстерності  вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної, творчої праці.

Діяльність наших  вчителів, в процесі навчання і виховання  школярів, спрямована на вдосконалення  їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності. Перед учителем виникають питання вирішення яких передбачає суттєвий практичний і теоретичний інтерес. Працюючи над індивідуальною науково-методичною проблемою, вчитель поглиблено і цілеспрямовано аналізує, прогнозує та моделює ситуації вирішення проблеми.

Під час проведенная уроків всі вчителі у своїй діяльності керуються вимогами сучасних навчальних програм з трудового навчання, спецдисциплін та виробничого навчання.

При вивченні  тем з трудового навчання учителі – Стецула Н.П. та Сивульська Н.І. за допомогою сучасної комп'ютерної техніки, використовують електронні програми, розроблені Міністерством освіти і науки України, власні доробки у вигляді електронних таблиць, слайдів, мультимедійних презентацій.

Члени МО систематизували свої багаторічні надбання і зібрали їх в методичні посібники та записали розробки уроків, майстер класів, виховних заходів на диски. Марценко М.І. оновила стенди в майстерні виробничого навчання. Родь П.А. розпочав ремонтні роботи в столярній майстерні.

Всі вчителі мають практику та достатні навички роботи в мережі Інтернет. Вчителі Стецула Н.П. та Сивульська Н.І. мають свої блоги де обмінюються досвідом роботи з колегами. Багато своїх розробок уроків та позакласних заходів ці вчителі регулярно розміщають в «Учительському журналі онлайн».

Всі члени МО трудового навчання були активними учасниками шкільних і позашкільних заходів, педрад, конференцій. Сумлінно виконували свої обов’язки.

Звіт роботи методичного об’єднання вихователів

початкових класів за 2017-2018 н.р.

Робота методичного об’єднання вихователів молодших класів  протягом  2017-2018н.р. базувалася на цілях та завданнях, висунутих в нормативно-правових актах: Закон України „Про освіту”, Закон України „Про охорону дитинства", „Національний план дій щодо реалізації „Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року”, Указ Президента України „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, «Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Державні санітарні норми та правила  «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів Тернопільщини»  та інших поточних рекомендацій.

Головною метою роботи методичного об’єднання було:

Завданнями методичного об`єднання були:

Для досягнення поставленої мети вихователібудуть спиратись на загальнолюдські цінності, такі, як: Людина, Сім’я, Батьківщина, творчість.

Вирішеннязавданьвиховноїроботиздійснювалось за напрямами:

Основними  формами  організації виховної роботи були:

У рамках реалізації виховної проблеми «Виховання гармонійно розвиненої, національно свідомої дитини здатної до саморозвитку і самовдосконалення», робота методичного об’єднання вихователів початкових класів в 2017-2018н.р. була спрямована на створення виховного  простору, в якому проходило б формування громадянина України, підготовленого до життя з високою національною свідомістю; забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, вивчення родоводу, залучення дітей до вивчення народних звичаїв, обрядів,  виховання національної свідомості.

Головними напрямками виховної роботи  з  молодшими  школярами були:

Весь рік вихователями початкових класів проводилась робота над поставленими завданнями.

Протягом навчального року з метою обмінудосвідом роботи, презентації власних педагогічних знахідок та професійних надбань проведено наступні відкриті виховні заняття:

З метою самоосвіти та обміну досвідом, вихователі збагачували банк  педагогічних здобутків. На  цій основі поповнена і науково-методична база лабораторії вихователів:

п/п

П.І.Б вихователя

Над якою темою працює

Форма завершення

Викорис

тання

1.

Пердута Н.Б.

Інтегрований підхід до розвитку та активації пізнавальних можливостей дітей

доповідь

2.

Слюсар Н.Г.

Підвищення рівня вихованості дитини з особливими потребами, як засіб успішної адаптації в дитячому колективі та соціумі.

доповідь

3.

Мудра О.О.

Нетрадиційні форми виховання, як засіб організації творчої діяльності учнів.

доповідь

4.

Лучків І.І.

Розвитокіндивідуальнихздібностей італантів, забезпеченняумовїх реалізації

реферат

5.

Вітвіцька Н.А.

Всебічний розвиток особистості на основі виховання в учнів основ культури та ознайомлення з традиціями та історією рідного краю.

доповідь

6.

Галамай О.С.

Формування у дітей молодшого шкільного віку шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державності та рідної мови

доповідь

7.

Сазонова Т.І.

Формування особистості школяра на основі пріоритетів морально-етичного виховання.

реферат

8.

Світова Л.І.

Розширення світогляду дітей завдяки вивченню українських народних традицій та звичаїв.

реферат

9.

Нич О.М.

Формування дружнього організованого колективу через активізацію індивідуального впливу та колективної виховної роботи.

доповідь

10.

Джурин Г.М.

Розвиток творчого потенціалу учнів, реалізація їх нахилів і здібностей у різних сферах діяльності.

реферат

11.

Пилип Л.І.

Формуванняекологічноїкультуридитини, гармоніїїївідносин з природою.

доповідь

З 14.05.2018 по 18.05.2018 в рамках методичного тижня вихователів були проведені відкриті пізнавально-виховні, інформаційні, корекційно-розвивальні виховні  заходи:

Понеділок

У світі педагогічних знахідок

Презентація  методичного матеріалу «Почерк майстра»

На цій презентації можна було ознайомитись з новинками методичної літератури,  доторкнутись до багаторічного досвіду старших вихователів через їх індивідуальні розробки виховних занять, переглянути   конспекти занять молодих спеціалістів.

Вівторок

У світі творчості та фантазії

Майстер-клас «Сучасний декор»

Молодий спеціаліст,вихователь початкової ланки Сазонова Т.І, відкрила  другий день методичного тижня  власною презентацією  «Сучасний декор», у якій представила різні види оформлення святкових арок для урочистих подій. Вихователі вирішили йти в ногу з часом і  подарували  нашому Центру арку  для проведення шкільних святкових програм.

Після презентації про сучасний декор, вихователі Іванюк Г.С., Пилип Л.І., Михалків М.З., разом з творчими групами, провели для дітей майстер- клас з виготовлення декоративної квітки з двохкольорового паперу у техніці «паперопластика».

Після закінчення майстер- класу,вихователі разом з дітьми прикрасили каркас арки красивими квітами.

Середа

У світі театрального мистецтва

У середу, 16 травня, до  нашого Центру завітали учні  Теребовлянської мистецької школи театрального відділення.

Діти виступили з ляльковою виставою «Лісові пригоди» та перфоменсом Театру тіней  «Перше кохання». Вихованці нашого Центру були в захваті і з нетерпінням чекають нової зустрічі з юними артистами.

О 18:00 год., вихователь Х виховної групи Дудун Г.В. запросила  педагогів на демонстрацію нових форм роботи з дітьми  на виховних заняттях. Еко - зустріч «Я маленька частинка природи» пройшла у дружній атмосфері з використанням елементів Нової української школи.

Четвер

У світі  вишиванки

У четвер,17 березня, вихованці нашого Центру разом з вихователями Дудун Г.В. та Галамай О.С. поєднало традиційне свято «Вдягни, дитино, рідну вишиванку і українцем йди у  білий світ». Захід культурно – просвітницький характер,  діти дізналися про різні види вишиванок,значення символів, орнаментів у різних регіонах України.

Свято супроводжувала яскрава презентація, що допомогла дітям візуалізувати  та закріпити нові теоретичні знання  отриманні під час перегляду. Діти виразили свою любов до вишиванки через народні танці та патріотичні пісні. Наприкінці свята вихователі проявили свою креативність під час дефіле  у власних вишитих вбраннях.

П’ятниця

У світі дружнього спілкування

У заключний день методичної майстерності був проведений флеш – моб «Хрестиком по рушнику». Вихованці молодшої та старшої ланки продемонстрували єдність та любов, повагу до рідної вишиванки у запальному танці «Україна - вишиванка».

Під час проведення методичного тижня вихователі разом з дітьми показали свою єдність і спроможність проявляти свою індивідуальність та стійку національну позицію.

Вихователі початкових класів, відповідно до річного плану роботи навчально-реабілітаційного центру, провели:

Слід зазначити, що протягом навчального року було заплановано та проведено 5 засідань методичного об’єднання, а саме :

Таким чином, проаналізувавши результативність   об’єднання вихователів початкових класів, слід відмітити, що всі виховні види занять проводилися на відповідному методичному рівні, а використання інноваційних освітньо-виховних технологій дало можливість підвищити якість проведення самопідготовок та всіх видів виховної діяльності. Отже, роботу методичного об’єднання вихователів початкових класів можна оцінити на досить високому рівні.

Звіт про роботу методичного об’єднання

вихователів старших класів за 2017-2018н.р.

Освіта, навчання, виховання ...Три головні частини педагогічного процесу. Так було, так є і так буде. Однак кожна епоха висуває з названої триєдності на перший план одну з основних частин, яка в певний історичний момент є визначальною.

Виховання - процес різнобічний, багатоплановий, але на той же час він і єдиний, цілісний, бо різні риси та якості особи завжди пов'язані між собою і формуються не ізольовано, а у взаємних внутрішніх залежностях. Людина не виховується частинами, вона створюється синтетично всією сумою впливів, яких вона зазнає як цілісна особистість. Через це кожна складова частина виховання, виконуючи свою особливу роль, служить водночас досягненню єдиної мети.

Завдання педагога не тільки дати дітям суму знань, а навчити спілкуватися, самостійно вирішувати проблеми, знаходити вихід із нестандартної ситуації, іншими словами - навчити найвищому із мистецтв – мистецтву жити.

Система освіти кожної історичної епохи зазнає кардинальних змін. Суттєвого оновлення зазнає і система спеціальної освіти, її форми і зміст, запровадження нових педагогічних підходів та інноваційних технологій, психологічний і корекційно-реабілітаційний супровід навчально-виховного процесу.

Наскрізними процесами, що супроводжують освітню діяльність у спеціальних навчальних закладах є напрямки виховної діяльності, а саме: формування у вихованців звичок до здорового способу життя; усвідомлення ними громадянської та патріотичної позиції; вироблення стійких морально-етичних принципів; набуття навичок досягнення поставленої мети; здобуття життєвих компетенцій; забезпечення максимально можливої, з урахуванням психофізичних особливостей, пристосованості до функціонування в сучасній соціальній, економічній ситуації.

Працюючи у Центрі, що має свою специфіку та структуру,   вихователі намагаються використати всі можливості виховного простору нашого закладу для створення комфортних умов, що сприятимуть всебічному розвитку кожного вихованця, підтримці, максимальному розкриттю всіх його здібностей і талантів. В основу  роботи покладено принципи особистісно - зорієнтованого виховання, що ґрунтується на педагогіці співробітництва та життєтворчості, а саме:

У таких умовах вихователь повинен бути: філософом, майстром, психологом; вірити в життя, в дитину, в себе.

Основними нормативними документами  у сфері освітньої політики щодо виховання були:  Закон України «Про освіту», «Концепція національно - патріотичного виховання дітей та молоді», загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року»,  програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України», Обласна програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2021 р., річний  план роботи навчально- реабілітаційного центру, у 2017 -2018 році методичне об’єднання вихователів  старших класів  працювало  над  методичною проблемою «Компетентнісно- орієнтований підхід у формуванні та розвитку особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення  в  умовах сучасного соціопростору ».

Поставлена мета забезпечувалась  рішенням наступних завдань:

Згідно  затвердженого плану роботи методичного об′єднання вихователів старших класів, проведено п’ять  засідань,  на яких  розглядалися  і узгоджувалися плани виховної роботи вихователів на 2017/2018 навчальний рік; методичні проблеми і теми доповідей, над якими працюють вихователі; затверджувався графік проведення творчих виховних занять;  надавалися методичні рекомендації щодо планування виховної діяльності, мета яких була сформульована як ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, до себе, до сім′ї, родини, людей, до праці, до культури і мистецтва, до природи; велика увага приділялася  інноваційним технологіям; вивчалися новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід педагогів.

Протягом 2017-2018 н. р. проводились засідання методичного об’єднання вихователів старших класів:

1. Теоретична конференція «Стратегічні напрямки виховання у вимірах сьогодення на 2017-2018 навчальний рік»

1. Вибори голови методичного об’єднання вихователів старших класів.

2. Аналіз роботи методичного об’єднання вихователів старших класів за 2016 -2017 н. р.

3. Визначення основних напрямків  методичної та виховної роботи на  наступний навчальний рік.

4. Ознайомлення з Листом МОН України від 27.07 2017 р.№1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах», Листом  регіональної філії «Львівська залізниця» від04.08 2017 р.№10/4947 «Про зростання кількості випадків травмувань громадян,дітей та підлітків на об’єктах залізничної інфраструктури» та Наказом управління освіти і науки від 12.07 2017 р. №229 «Про виконання заходів обласної програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2021 роки».

5. Обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання вихователів старших класів на 2017-2018н.р.

2. «Доброта і милосердя  у нашому житті: Ти – серед людей»

(ціннісне ставлення до сім'ї, родини,  людей )

1.Відкрите заняття з ціннісно-орієнтованої діяльності у 5-6 кл. Година спілкування «Ми різні ,але ми рівні».

2.Творча лабораторія «Педагогічні умови формування  та розвитку особистості з особливими освітніми потребами у сучасній школі»

3.Естафета  педагогічних ідей: навчаючи інших – навчаюся сам (обмін думками).

3. «Формування екологічної свідомості та культури засобами

освіти та виховання особистості».

1. Відкрите заняття з ціннісно-орієнтованої діяльності у 7,9 кл. Година екологічної  грамотності «Збережемо наше довкілля».

2. Проблемний діалог ««Роль вихователя НРЦ  у формуванні та розвитку системи ціннісного ставлення особистості до  природного довкілля».

3. Методичний порадник « Огляд Інтернет- ресурсів з методики виховної роботи у НРЦ».

4. Майстерня професійного самовдосконалення “Від творчого педагога до творчого учня”.

Методичний тиждень педагогічної  майстерності вихователів.

1. Відкрите заняття з ціннісно-орієнтованої діяльності у 5-6кл. Еко-зустріч «Я маленька частина природи»

2. Ярмарок педагогічних ідей «Розвиток екологічного мислення та екологічної культури як засіб формування життєвої компетентності школяра».

3. Аукціон виховних педагогічних ідей «Я  це роблю так» (обмін досвідом).

4. Підсумки проведення методичного тижня вихователів.

5.Плануємо на майбутнє: методичний прогноз

«Підсумки  роботи методичного об’єднання вихователів  cтарших класів

 за 2017-2018 н.р.»

1. Аналіз роботи методичного об’єднання вихователів старших класів  за 2017 -2018 н. р.

2. Почерк майстра  «Презентація досвіду роботи вихователів , які атестуються».

3. Перспективи самоосвіти  та самовдосконалення досвіду роботи на 2018-2019 н. р.

4 . Розміщення методичних розробок на методичних порталах та у друкованих виданнях.

5. Панорама ідей «Визначення основних напрямків  методичної та виховної роботи на наступний навчальний рік».

Основними формами організації виховної діяльності були: усний журнал, година спілкування, круглий стіл, відверта розмова, школа ввічливості, уявна подорож, мистецький вернісаж, відверта розмова, ситуаційно - рольова гра, усний журнал, заочна відеомандрівка, тематичний зошит, творчий портрет,еко-зустріч.

З метою формування ціннісного ставлення учнів до суспільства і держави, вихователі застосовували такі форми роботи,  як історичний екскурс «Україна – незалежна країна», інформаційні вісники  «Президент України»,  «Відомі політичні постаті сьогодення», «Відомі жінки України», «Воїни АТО нашого краю» ,   година скорботи і пам'яті  «Голодомор. Ми не забуваємо» , правоосвітня бесіда «Кодекс закону», колективні  бесіди «День Гідності і Свободи», «Збройні Сили України, їх види», «Політичні в’язні» ,«День Соборності України», «День Пам’яті та примирення», цикл занять з ціннісно-орієнтованої діяльності  «Вони прославили Україну», «Патріотизм. Що це?», «Військова  присяга».

Напередодні Дня Перемоги педагоги разом з учнями Центру відвідують Меморіал Слави, щоб прибрати територію, посадити квіти на могилах.

Виховуючи шанобливе ставлення до сім'ї, родини, людей, проводились тренінги, інтерактивні бесіди на різні теми: «Як поводитися в конфліктній ситуації», «Підлітки та їх батьки. Грані взаєморозуміння»», «Чому буває самотньо?»; комплекс виховних занять «Подолання невпевненості у спілкуванні з однолітками», «Молодь проти насильства»; години спілкування «Ми різні, ми рівні», «Твоя інформаційна безпека», «Про віру, культуру, освіту», «Як критикувати, не ображаючи».

Проблема формування здорового способу життя вирішувалась за допомогою зустрічей з медичними працівниками, тренінгу психолога «Профілактика негативних звичок серед підлітків», круглого столу «Здоров’я потрібно цінувати», пізнавальних годин «Профілактика травматизму», відвертих розмов «Ми дорослішаєм», «Твоє відношення до людей з особливими потребами», проводились фізкультхвилинки, спортивні години, інструктажі про правила безпечної поведінки вдома під час канікул , цикл бесід «Гігієна школяра».

Формування основ морального та фізичного розвитку особистості здійснювалось через проведення різноманітних спортивних змагань: «Веселі старти», «Козацькі забави», годин спілкування «Що таке толерантність?»,  «Не будь байдужим», «Азбука спілкування», «Вміння знаходити себе в суспільстві», усного журналу «Толерантне ставлення до людей з фізичними вадами», відвертих розмов «Скарбничка мудрості», «Життя - дар божий. Бережіть його», «Цінність життя людини».

В позаурочний час учні відвідують секції спортивно - оздоровчого напрямку.  

Важливою складовою змісту виховання особистості є ціннісне ставлення до праці. Воно передбачає усвідомлення дітьми соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

Вважаємо, що важливим завданням сучасної школи є виховання творчої конкурентоздатної особистості, яка усвідомлює суспільну значимість праці. З цією метою у своїй роботі вихователі використовували тести, години спілкування. Відношення вихованців до праці можна побачити під час місячника благоустрою, чергувань у класі та їдальні, спальних кімнатах.

В цьому напрямку проводилися бесіди «Праця людину годує», «Економія навколо нас», «Трудові канікули» ,«Твій особистий бюджет», «Зростаємо в праці», година спілкування «Тримайте робоче місце в порядку», практикум «Професії на ринку праці», колективна бесіда « Твій майбутній вибір».

Для формування та розвитку духовного світу старшокласників, вихователі знайомили учнів з духовно-моральними цінностями, поняттями добра і зла, християнськими традиціями в Україні , народними традиціями, виховували  в дітей позитивні цінності: любов до Бога, людей, Батьківщини, пошану до батьків і старших. З цією метою проводились уявні мандрівки,  години духовності.

У рамках ціннісного ставлення особистості до природи, проводились екскурсії, години милування природою, екологічна гра «Червона Книга України», усний журнал «Екологічний вісник» , «Лікарська скарбниця», акції "Чисте повітря – чиста Земля", "Допоможи птахам узимку", "Чистий берег - жива вода", "Екологічна стежина школи", години спілкування «Злочин проти природи», «Країна довкілля», «Цікава природа», фотоколаж «Земля- наш спільний дім».   

В рамках акції «Допоможи пташкам взимку», учні  виготовили  годівнички, які були закріплені на деревах, що знаходяться на території Центру. Протягом зимового періоду діти слідкують, щоб  «їдальні» для пташок не були без крихт хліба чи зерна.

Ціннісне ставлення школярів до культури і мистецтва формувалось через знайомство із досягненнями світової та вітчизняної культури (під час екскурсій, в ході пізнавальних годин), участі у шкільних заходах естетичного спрямування: День учителя, День Святого Миколая, Нового року, Свято Матері, конкурс квітів «Це моя земля, це моя країна», виставка фруктово-овочевих композицій «А вже осінь прийшла у мій сад…».

Вважаємо, що дитина змалку повинна жити в оточенні прекрасного. Велику увагу вихователі приділяли естетичному оформленню будь-якого заходу, зовнішньому вигляду учнів, створювали  таке виховне середовище, у якому кожен з вихованців зміг би проявити і розвинути свої індивідуальні здібності, у тому числі художньо-естетичні.

Вихователі старших класів на протязі  навчального року   значну увагу приділяли розвитку пізнавальної компетентності школярів з особливими освітніми потребами на заняттях з  читання художньої літератури.

Основна мета - сформувати навички читання та читацьку самостійність учнів, виробити позитивне ставлення до читання з власної ініціативи. Організацію занять починали з виявлення читацьких інтересів, проводили з дітьми екскурсії до бібліотеки, де бібліотекар популяризував різні книги; твори добирались, зміст яких емоційно насичений, здатний в учнів викликати різноманітні почуття; використовувались  інноваційні технології, які вдосконалюють зорове сприйняття і вимову, дають змогу з меншою затратою сил досягти кращої результативності праці, добитися глибоких і міцних знань, практичних умінь і навичок учнів.

На протязі навчального року велика увага приділялась роботі з батьками. Проводилось  інформування батьків з питань успішності та відвідування учнями  навчально- реабілітаційного центру, надавалась інформація з загального рейтингу Центру та класів. У взаємостосунках «батьки –вихователі – учні» склалася дружня обстановка. Завдяки системній роботі з батьками, їхній активній участі у навчально-виховній діяльності, соціально-педагогічній роботі, психолого-педагогічній просвіті, спостерігається продуктивна, цілеспрямована співпраця, взаємна доброзичливість і повага.

З 14 по 18 квітня 2018 р. В  Центрі проходив тиждень педагогічної майстерності вихователів. Ця форма методичної роботи передбачає пропаганду передового педагогічного досвіду і ставить за мету впровадження педагогічних знахідок, ознайомлення  з кращими зразками педагогічного досвіду. В рамках тижня вихователі старших  класів ділились своїм досвідом роботи, методичним матеріалом, демонстрували свої педагогічні навики на відкритих заняттях.

В рамках методичного тижня були проведені :

На протязі навчального року вихователі старших класів проводили загальношкільні  виховні заходи:

 1. Свято інвалідів «Ми діти твої, Україно!» (Михалків М.З.)
 2. Музично-театралізоване дійство «Україна колядує» (Дем’янчук В.П., Іванюк Г.С.)
 3. Музична вітальня «Її величність-жінка» (Шовзда Л.С.)
 4. Зустріч з випускниками минулих літ (Максимів Н.І.)
 5. Свято Матері (Голочинська І.О.)
 6. Свято вишиванки (Дудун Г.В.)

Всі заходи були  цікавими та пізнавальними, багато уваги приділялося оформлення залу, що в кожному випадку відповідало тематиці, використовувались види діяльності - пісні, танці, ігри, конкурси, інсценування,  показ слайдів з використанням мультимедійної дошки. Діти брали активну участь і отримували багато позитивних емоцій.

На протязі навчального року вихователями  старших класів проведені відкриті  виховні заняття:

Година екологічної  грамотності «Збережемо наше довкілля»                 ( Дем’янчук В.П.)

Година спілкування «Ми різні, ми рівні» (Максимів Н.І.)

Еко-зустріч  «Я маленька частинка природи»  (Дудун Г.В.)

Одним із провідних завдань методичної роботи МО вихователів старших класів  є забезпечення необхідних умов для творчої діяльності педагогів, сприяння професійному зростанню, розкриттю  творчих можливостей, готовності до пошуку, розширення загальної культури, збагачення методичного арсеналу.

22.05.2018 р. проведено творчий звіт вихователів, які атестуються у 2018р.

На творчому звіті всі присутні мали змогу ознайомитися  з набутим досвідом педагогів, отримали відповіді на актуальні запитання: враження від проведених  заходів, занять; роль самоосвітньої роботи у фаховому зростанні педагога; успіхи й досягнення у вирішенні педагогічних завдань; сила педагогічного колективу у професійному становленні.

Презентації  були змістовні та цікаві, підкреслювали  індивідуальність вихователя , відображали   професійні здобутки: за підсумками атестації  цього року, вихователь Дем’янчук В.П.,    підтвердив  категорію «Спеціаліст першої кваліфікаційної  категорії» ,   вихователь Максимів Н.І. підтвердила  категорію «Спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії».

Вихователі Максимів Н.І., Іванюк Г.С., Голочинська  І.О., Михалків М.З. опублікували свої авторські матеріали на освітянських сайтах, у друкованих виданнях та отримали сертифікати на підтвердження факту здійснення  публікації.

Реалізуючи програму навчання і виховання  дітей з особливими  освітніми потребами, педагогічні працівники тісно співпрацювали з родинами учнів, з класними керівниками, шкільним психологом, відвідували відкриті уроки  вчителів-предметників, спільно вирішували проблемні питання, що виникали в процесі навчання  та виховання.

Аналізуючи якість виховної роботи педагогів, визначаючи шляхи її корекції, МО вихователів старших класів  застосовувало нові методи і прийоми виховання у своїй діяльності. Всі заплановані відкриті виховні заходи та заняття з  самопідготовки, було проведено на достатньому методичному рівні, з урахуванням індивідуальних можливостей вихованців кожної групи, за різноманітною тематикою та напрямками формування ціннісних пріоритетів учнів.

У сучасних умовах розвитку суспільства дуже важливим є використання засвоєних знань в повсякденному житті, тобто компетентність особистості. Саме тому наріжним каменем роботи вихователів Центру є повноцінна інтеграція дитини з порушеннями слуху в суспільство, їхня здатність нести ті ж соціальні навантаження, що й людина, яка чує, сприймати інтелектуально-естетичні цінності суспільства, опановувати морально-етичні норми людських взаємин.

Основні напрямки  роботи методичного об’єднання

вихователів старших класів на 2018-2019 рік

Відповідно до перспективного плану роботи Центру протягом 2018-2019 навчального року , члени методичного об’єднання  вихователів старших класів продовжують роботу над  методичною проблемою НРЦ: «Формування життєвої компетентності дітей з особливими освітніми потребами на основі використання компенсаторних можливостей через корекційну спрямованість навчально-виховного процесу».

Проблема, над якою буде працювати  методичне об'єднання вихователів старших класів «Компетентнісно- орієнтований підхід у формуванні та розвитку особистості учня, здатної до самореалізації та самовдосконалення  в умовах сучасного соціопростору».

Шляхи розв’язання проблеми:

Завдання роботи методичного об’єднання вихователів

старших класів на 2018-2019 рік

Теоретичні орієнтири виховної роботи: Закон України «Про освіту», «Концепція національно - патріотичного виховання дітей та молоді», загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року»,  програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів  загальноосвітніх закладів України», Обласна програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2021 р.  

Звіт роботи методичного об’єднання класних керівників

за 2017-2018 н.р.

Методичне об’єднання класних керівників у 2017-2018 н.р. працювало згідно плану роботи Центру та плану роботи методичного об’єднання класних керівників на вирішення проблеми «Формування життєво компетентної особистості з особливими освітніми потребами, здатної до самореалізації та самовираження».

Тематичними орієнтирами при плануванні роботи методичного об’єднання класних керівників брались основні нормативні документи:

Лист Міністерства освіти і науки України  від  27.07.2017 р.№ 1/9-413

«Про деякі  питання щодо організації виховної роботи у навчальних  закладах у 2017-2018 навчальному році; указами Президента України  від 12.01.2015 №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» від 12.06.2015 №334/205 «Про заходи щодо поліпшення патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки » від 22.01.2016 №17/2016.

Класні керівники працювали над виховними проблемами, що відповідають рівню психофізичного розвитку учнів, ступеню згуртованості класних колективів.

Класні керівники працювали у своїх класних колективах над такими проблемами:

5-А клас- класний керівник Ходинецька М.Й.- вчитель біології.

«Формування  дитячого  колективу  як єдиного класного  організму. Виховання громадянина,  патріота  своєї  країни».

5-Б клас-класний керівник  Стецула Н.П.- вчитель трудового навчання-

«Формування в  учнів  інтересу і розуміння пошуку шляхів правильного життєвого самовизначення. Розвиток   творчих  здібностей у процесі навчання»

6-А клас – класний керівник  Яценко Н.П.- вчитель жестової мови - «Формування  національної  свідомості та самостійності  учнів  на основі  вивчення Українських народних традицій та звичаїв, ознайомлення із культурною та історичною спадщиною свого народу»

7-А клас - класні керівники Гавінська Н.Г та Дудун Г.В. - вчителі української мови та літератури - «Формування  життєво - компетентної, національно свідомої дитини шляхом інтеграції навчально-виховної діяльності у нові соціокультурні умови»

7-Б клас –класний керівник  Михалків М.З. – вихователь «Виховання  в учнів патріотизму, любові до свого народу, його мови та традицій в системі партнерства сім’ї та НРЦ»

8 доп клас – класний керівник Голочинська І.О. – вихователь «Трудове виховання старшокласників. Адаптація учнів з особливими освітніми потребами в сучасному суспільстві».

9-А  клас – класний керівник Войтович Т.О.- вчитель української  мови та літератури - «Виховання в учнів загальнолюдських цінностей»

10доп. клас- класний керівник Чоп’як І.І.- вчитель математики - «Реалізація  принципів загальнолюдської  моралі,  формування  усвідомлення взаємозв’язку свободи,  прав людини та її громадянської  відповідальності»

11клас - класний керівник Демчук В.Т.- вчитель англійської мови «Формування в учнівському колективі високих духовно-моральних принципів та громадянської відповідальності, відданості своїй Вітчизні»

12 клас-класний керівник  Ломакіна  О.М. вчитель індивідуальної слухової роботи - «Формування полікультурної компетентності учнів класного колективу, як складовою гармонійного співіснування у суспільстві»

13 клас –класний  керівник Демчук Л.Й.  вчитель індивідуальної слухової роботи - «Адаптація  нечуючих учнів у сучасному суспільстві, створення  умов  для  їх професійної  спрямованості, соціально-патріотичної самовираженості»

Виховна робота МО класних керівників була спрямована на організацію корекційно навчально-виховного процесу, його змісту, визначення завдань і видів діяльності, планування виховної роботи та її реалізацію з учнями різних вікових категорій на основі програми «Основні орієнтири  виховання учнів1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

Головними завданнями методичної роботи були:

На протязі навчального року класними керівниками було проведено бесіди та виховні години на тему: «Життя- найвища цінність».

На одному із засідань методичного об’єднання проводився виносилось питання «Функції класного керівника та батьків з питань насильства над дітьми. Булінг, та його попередження. Методичні поради щодо проведення виховних заходів впроваджуючи  нетрадиційні форми діяльності».

У березні на засіданні методичного об’єднання класних керівників на тему: «Типові проблеми підлітків та шляхи їх подолання» було проведено диспут –консультацію  «Підліток  шукає  вихід. Типові  проблеми підлітка», де ухвалили пропозицію про відверті розмови з психологом, класним  керівником та батьками сучасної молоді.

Весь навчально-виховний процес  спрямований  на  те, щоб допомогти учням навчально-реабілітаційного  Центру здобути потрібні  знання  та  вміння, навчити  застосовувати  їх у  подальшому  житті.

Робота методичного  об’єднання  класних керівників  у минулому  навчальному  році  забезпечила  вирішення  цілої  низки  питань:

 1. Підвищення  теоретичного,  науково-методичного  рівня  підготовки

класних керівників  з  питань  психології   та педагогіки.

2. Забезпечення реалізації  єдиних принципових підходів  до виховання і соціалізації учнів.

3. Озброєння  класних керівників  сучасними  виховними технологіями та знаннями  щодо  форм  і  методів роботи.

4. Координація планування, організації  та педагогічного  аналізу  виховних заходів класних керівників.

5. Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників  - переможців  районних та обласних  конкурсів «Класний &