Vodní hmyz
Water insects

Višňovka - 10-11 April 2019

Vodní hmyz jsme pozorovali s hydrobiologem Janem Šupinou

We observed water insects with hydrobiologist Jan Šupina.

.

 

V potoce, v řece a v jezírku jsme chytli do síťky vodní hmyz.
We caught water insects in a stream, river and pond.

.Rozdělili jsme ho na jednotlivé druhy a naučili poznávat.
We divided insect into different species and learned to get to know them.

.


Pak jsme donesli hmyz na chatu a udělali fotky pomocí digitálního mikroskopu.
Then we brought the insects into the cottage and took pictures with a digital microscope.

Jepice

(EN - Mayflies, LA - Ephamaroptera)

 • Dělí se na : plovoucí, ploché a hrabavé.
 • Žijí v tekoucích vodách.
 • Dospělci mají redukovanou trávící soustavu.
 • Na zadečku larvy 3 obrvené štěty
 • Po stranách žaberní lupínky různých tvarů
 • Larvy mohou žít i několik let naopak dospělí jedinci pár hodin nebo den

 • They are divided to: floating, flat and
 • They are living in flowing water.8
 • Adults have got reducted digestive system.
 • There are 3 sticks on their bottom.
 • Larvaes can live for a couple of years but Adult ones can live only for few hours or one day.

Pošvatky

(EN - Pleocoptera, LA - Pleocoptera)

 • Ploché, měkké tělo
 • Nenápadné zbarvení - hnědé a šedé
 • Dva štěty na zadečku
 • Žijí v tekoucích vodách - říčky a potůčky
 • Živí se detritem - neživá organická hmota
 • Některé druhy jsou dravé

 • Flat, soft body
 • Unobtrusive color - brown and gray
 • Two bits on the bottom
 • They live in running waters - streams
 • They eat dentrit - inanimate organic matter and some species are predatory

 • For more information click here.

                                                             

Chrostíci

(EN - Caddisflies, LA - Trichoptera)

 • dělí se na 2 skupiny - ty, co staví schránky

                                      - používají drobné kamínky, větvičky, apod.

                                 - ty, co nestaví schránky

                                      - vytvářejí lapací sítě na kamenech na filtrování potravy

 •  vyskytují se hojně zejména v horních tocích, ve stojatých i tekoucích vodách

 • we could put them in 2 different categories - the ones that build the shells

                                                              - they use little stones, twigs, etc.

                                                          - the ones that do not build shells

                                                              - they make nets on the rocks to filtrate the

                                                                food

 • they live mainly in upper flows, in stable and flowing waters

 

 

Korýši

 (LA - Crustacea) (EN - Shellfish)

 • velmi rozmanitá skupina.
 • patří zde také zástupci planktonu
 •  mají větší počet končetin a tělo kryté krunýřem, který během životního vývoje několikrát svlékají

zástupci:

            rak
           blešivec
 - často výskyt u nás

              - plní roli kouskovače

              - může být i predátor

 • its very variety group
 • there are members of plankton   
 • they have more limbs and body covered by a shell stripped several times during life

members

 • crayfish
  blešivec -blešivec arise
   in the Czech Republic

               -it plays a role of a beater

               -blešivec can be a predator

Ploštice

( EN - True Bugs, LA - Hemiptera )

 • Žijí většinou ve stojatých vodách.
 • Jsou dravé, kořist vysávají krátkým sosákem a mají bodavě sací ústrojí.
 • Podle výskytu je dělíme na 2 skupiny : Žijící na hladině, Žijící pod hladinou.
 • Někteří jedinci se dokáží pohybovat po hladině.

 • They usually live in still water
 • They’re predatory, they’re sucking their pray inside them using their sucker and they have stabbing suction device.
 • According to their occurnce, we can divide them into 2 kinds: ones who live on the surface and the ones who live under the surface.
 • Some of them can move on the surface

.

Dvoukřídlí

(LA - diptera, EN - dipterous)

 • Larvy většinou nemají končetiny. Redukovaná hlava. Zadeček dvoukřídlého hmyzu může být stopkatý nebo je celou svou šířkou spojen s hrudí a je složen ze čtyř až devíti zřetelně viditelných kroužků.
 • Pakomáři- někteří mají červené zbarvení a mají panožky

 • Larvae usually do not have limbs. Reduced head. The insect's buttocks can be stalked or attached to the chest with a full width, and consist of four to nine clearly visible rings.
 • The midges - some have a red colouration

Vážky

(LA - odonata, EN - dragonfly)

 • 2 typy: a) štíhlé - Zigoptera

            b) robustní - Anisoptera

 • Jsou dravé a žijí ve stojatých vodách.
 • Pod hlavou mají lapací masku.
 • Zygo:  Mají na zadečku 3 listové přívěsy. Dýchá zadečkem.
 • Robust:Také mají na zadečku 3 listové přívěsy a dýchá zadečkem. Anální pyramida.

 • 2 types: a) Lean - Zigoptera

             b) Robust - Anisoptera

 • They are predatory and live in backwaters.
 • They have a trapping mask under their heads.
 • Zygo: They have 3 leaf trailers on their buttocks. Breathing through their ass.
 • Robust: They also have 3 leaf trailers on their buttocks and breathe through their buttocks. Anal pyramid.

Střechatky
EN: alderflies , LA: megaloptera

Vodní roztoč
EN: water mite, LA: hydrachnidia

Ploštěnka potoční
EN: planarian, LA: dugesia gonocephala

 • patří do kmene Platyhelminthes a třídy Tricladida

 • je podobná pijavici, ale má trojúhelníkovou hlavu, na které jsou vidět oči
 • je dorzoventrálně zploštělá

 • it belongs to the tribe Platyhelminthes and class Tricladida
 • it is similar to leech, but it has triangular head, where we can see its eyes
 • it is dorsoventrally flattened

---------------------