Державна бібліотека України для юнацтва      Електронний каталог

Кращі книжкові надходження

за січень 2018 року

33.01(075.8)

Б93  

Буторіна, В.Б.

        Основи економічної теорії [Текст] : практикум : [навч.-метод. посіб.] / В.Б. Буторіна, О.П.Свідер. - Кам‘янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. - 122 с.

Курс «Основи економічної теорії» має важливе теоретичне і прикладне значення у формуванні сучасного економічного мислення студентів вищих навчальних закладів. Він призначений для закріплення основ економічних знань, економічних категорій та законів. Будучи дисципліною системного типу, в її предметі особливе місце посідають характер і соціальний зміст зв’язків та відносин, в які вступають люди у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання суспільно корисних благ.

Навчально-методичний посібник містить навчальну програму дисципліни «Основи економічної теорії», тематику практичних занять, питання для самостійного опрацювання, тематику рефератів, творчі завдання, тести, вправи, тематику індивідуальних науково-дослідних завдань, перелік літератури, термінологічний словник.

Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають основи економічної теорії.

004.7(075.8)

Г59  

Годлевский, М.Д.

       Формирование стратегий развития корпоративных компьютерных систем [Текст] : учеб. пособ. / М.Д. Годлевский, С.В. Шевченко. - Х. : НТУ "ХПИ", 2017. - 248 с.

Викладаються відомості про підходи до розробки, проектування, аналізу і модернізації складних розподілених корпоративних інформаційних систем з використанням методів математичного та імітаційного моделювання, про сучасні програмні засоби моделювання розподілених комп’ютерних систем і мереж для вирішення ряду практичних задач.

Для студентів технічних ВНЗ, що навчаються за спеціальностями «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення», може бути корисним спеціалістам при розробці, проектуванні та аналізу розподілених комп’ютерних систем і мереж.

502.171:620.92(075.8)

Н50  

Немировский, И.А.

 Современные источники энергии [Текст] : учеб. пособ. / И.А. Немировский. - Х. : НТУ "ХПИ", 2017. - 216 с.

Розглянуто властивості і запаси вуглеводневого палива на сучасному етапі, існуючі джерела генерації електроенергії, характеристики і запаси відновлюваних джерел енергії, фізичні основи, обладнання, методи розрахунку і використання відновлюваних та альтернативних видів енергії.

Призначено для студентів електроенергетичних, теплоенергетичних спеціальностей, може бути корисним для студентів спеціальностей «Нетрадиційна та відновлювана енергетика» та «Інтегровані технології».

664.68(075.8)

Т38

Технологія борошняних кондитерських виробів [Текст] : навч. посіб. / [О.В. Самохвалова, З.І. Кучерук, С.Г. Олійник та ін.] ; за ред. О.В. Самохвалової. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. - 572 с.

У навчальному посібнику викладено інформацію про виробництво борошняних кондитерських виробів. Наведено вимоги до зберігання сировини та підготовки її до виробництва. Розглянуто наукові основи тістоутворення, технології різних видів тіста, випічних і оздоблювальних напівфабрикатів, процеси та способи художнього оздоблення борошняних кондитерських виробів. Викладено технології продукції спеціального призначення, національних кондитерських виробів. Подано відомості щодо розрахунку рецептур цієї продукції, контролю та управління якістю, санітарних вимог до виробництва.

Рекомендовано для студентів спеціальностей «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», а також студентів споріднених спеціальностей, викладачів, аспірантів, інженерно-технічних працівників, які зайняті в галузі виробництва борошняних кондитерських виробів.

615.07(075.8)

К56  

Коваленко, С.І.

 Комплексиметрія у фармацевтичному аналізі [Текст] : навч. посіб. / С.І. Коваленко, С.О. Васюк, О.О. Портна. - Вид. 2-е, випр. та допов. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. - 194 с.

У навчальному посібнику наведені загальні уявлення про комплексні (координаційні) сполуки, основи координаційної теорії, координаційна теорія А. Вернера, механізми утворення комплексних сполук, ізомерія та їх класифікація. Показана можливість застосування комплексних сполук у фармацевтичному аналізі з розкриттям основ комплексонометричного титрування: комплексони, комплекси ЕДТОК з іонами металів, титранти методу, криві титрування та встановлення точки еквівалентності, способи проведення. Наведені приклади аналізу якості лікарських речовин та лікарських форм, що містить лужноземельні і важкі метали, згідно з вимогами сучасної аналітичної нормативної документації. Показана можливість застосування комплексонів та комплексонатів у медицині та фармації. В навчальному посібнику 12 рис., 17 таблиць.

Видання призначено для студентів фармацевтичних ВНЗ і факультетів, може бути рекомендовано для провізорів-інтернів, провізорів-аналітиків, слухачів курсів підвищення кваліфікації і фахівців, які займаються аналізом лікарських засобів.

621.311.23(075.8)

О-75        

Основи комп‘ютерного проектування ДВЗ [Текст] : навч. посіб. / В.С. Наливайко, С.Г. Ткаченко, В.С. Хоменко, Р.Ю. Авдюнін. - Миколаїв : Вид. Торубара В.В., 2017. - 138 с.

Навчальний посібник має на меті поглибити знання студентів при вивченні дисципліни «Основи комп‘ютерного проектування ДВЗ» та допомогти придбати практичні навички створення математичних моделей процесів, які відбуваються в циліндрах двигунів внутрішнього згоряння, а також показати, як користуватись моделями у процесі проектування вузлів або окремих деталей ДВЗ. Крім цього, окремі частини даного навчального посібника будуть корисними і при вивченні інших дисциплін, які передбачені в навчальних планах рівня підготовки «магістр», наприклад, «Теорія робочих процесів двигунів внутрішнього згоряння».

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Енергетичне машинобудування», спеціалізація «Двигуни внутрішнього згоряння».

364.35:336(477)

Ч-83  

Чугунов, І.Я.

 Фінанси пенсійного забезпечення [Текст] : монографія / І.Я. Чугунов, О.В. Насібова. - К. : КНТЕУ, 2017. - 248 с.

У монографії розглянуто інституційні засади побудови фінансового забезпечення та регулювання пенсійного захисту населення. Розкрито сутність пенсійного забезпечення як складової соціального захисту населення. Визначено механізми фінансового управління пенсійною системою. Розвинуто основні засади посилення фінансової стійкості системи пенсійного забезпечення. Узагальнено та систематизовано досвід зарубіжних країн щодо функціонування фінансового забезпечення пенсійного захисту населення.

Для фахівців та наукових працівників, викладачів, студентів ВНЗ у галузі фінансів.

347.745/746:347.4(477)(075.8)

Т19  

Тарасенко, І.М.

    Вексель у виконавчому провадженні [Текст] : метод. посіб. / [І.М. Тарасенко, Т.Б. Рудненко]. - К. : ФОП Лопатіна О.О., 2017. - 72 с. - Авт. вказані над вих. дан.

Посібник «Вексель у виконавчому провадженні» пропонує відповіді на деякі питання щодо порядку звернення стягнення на векселі, що знаходяться у боржника. Розкриваючи правову природу векселя, автори посібника допомагають державним та приватним виконавцям правильно застосовувати норми законодавства, яке регулює порядок примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), в частині виявлення векселя серед іншого майна боржника, опису та арешту векселя, порядку його реалізації, а також специфічних способів задоволення вимог стягувача за рахунок векселя боржника. Автори пропонують своє бачення щодо належних дій виконавців у разі встановлення дефекту форми векселя, а також у разі заяв боржників про втрату векселя.

Для виконавців, нотаріусів, юристів-практиків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

546(075.8)

Н42  

Неділько, С.А.

   Будова атома та періодичність [Текст] : навч. посіб. / С.А. Неділько, Г.М. Розанцев, С.В. Радіо. - Вид. 2-е. - К. : Компринт, 2017. - 162 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал для вивчення загального курсу «Будова атома та періодичний закон». Наведено приклади розв’язання розрахункових задач різних типів із застосуванням знань періодичного закону та основ квантової механіки, теоретичних питань для самопідготовки студентів до складання модульного контролю, а також варіанти індивідуальних завдань для самостійного розв’язування.

Для студентів хімічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки «Хімія», аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації. Посібник можна використовувати під час вивчення курсів «Основи хімії», «Загальна хімія», «Теоретична неорганічна хімія», «Методологічні проблеми хімії» тощо. Матеріал посібника буде у нагоді учням старших класів і ліцеїв із поглибленим вивченням хімії при підготовці до всеукраїнських і міжнародних олімпіад і конкурсів із хімії.

615.322(075.8)

Ф24          

Фармакогностичне ресурсознавство з основами інтродукції рослин [Текст] : навч. посіб. / О.В. Мазулін, О.Ю. Коновалова, Г.П. Смойловська та ін. - Вид. 3-є, допрац. і допов. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. - 208 с.

Навчальний посібник «Фармакогностичне ресурсознавство з основами інтродукції рослин» складений відповідно до типової програми підготовки інтернів. У посібнику показане значення ресурсознавства лікарських рослин як невід‘ємної частини охорони екологічного середовища та законодавче регулювання експлуатації рослинних ресурсів України. Послідовно викладені всі етапи ресурсознавчих досліджень, починаючи від вибору об’єктів для ресурсознавчих обстежень і до визначення врожайності, запасів лікарської рослинної сировини і обсягів можливих щорічних заготівель.

Рекомендовано для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

342.1(477)(091)(075.8)

І-90          

Історія держави і права України [Текст] : практикум : навч. посіб. / М.Ю. Бурдін, О.А. Гавриленко, І.Д. Коцан та ін. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. - 444 с.

Навчальний посібник призначений для підготовки до семінарських занять з навчального курсу «Історія держави і права України» - обов’язкової дисципліни у вищих навчальних закладах юридичного профілю. Книга містить плани семінарів та методичні вказівки до кожної з тем, а також теми рефератів, перелік літератури для їх написання, тестові завдання, питання для самоконтролю та перелік контрольних питань, які виносяться на екзамен. Значне місце відведено текстам пам‘яток права, вивчення яких надасть можливість виявити особливості побудови та функціонування державних інституцій, з‘ясувати специфіку розвитку вітчизняного права на різних етапах його еволюції.

Видання орієнтовано не лише на курсантів, студентів, слухачів, але й на тих, хто цікавиться історією вітчизняного права.

631.4(075.8)

О-92        

Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості [Текст] : навч. посіб. / В.О. Забалуєв, А.Д. Балаєв, О.Г. Тараріко та ін. ; за заг. ред. В.О. Забалуєва, В.В. Дегтярьова. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. - 348 с.

Узагальнено і систематизовано інформацію про ґрунт як природно-історичне тіло, фактичний стан і необхідність його охорони. На основі узагальнення світового і вітчизняного досвіду показані сучасні уявлення про деградаційні процеси у ґрунтах, запропоновані інноваційні технології відтворення родючості ґрунтів за різних систем і інтенсивності використання. Значна увага приділяється профілактичним заходам запобігання деградаційним процесам і необхідності моніторингу ґрунтів.

Розраховано для студентів вищих аграрних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю «Агрономія» ОС «магістр», фахівців з ґрунтознавства, агрохімії, меліорації, агрономії, землекористування, екології і інших природничих наук з метою формування теоретичних знань і практичних навичок з раціонального ґрунтовикористання.

656.07(075.8)

І-19  

Іванілов, О.С.

  Економіка підприємств автомобільного транспорту [Текст] : підручник / О.С. Іванілов, І.А. Дмитрієв, І.Ю. Шевченко. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. - 632 с.

Підручник містить систематизований виклад питань теорії і практики розвитку підприємств автомобільного транспорту в Україні в умовах ринкової економіки та інтенсифікації інтеграційних процесів. Особливу увагу приділено формуванню, розвитку та використанню економічного потенціалу підприємств автомобільного транспорту, економіці інноваційної та інвестиційної діяльності.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів. Також підручник може бути цікавий аспірантам, викладачам, науковим співробітникам, керівникам підприємств автомобільного транспорту.

632.913.1(075.8)

С76  

Станкевич, С.В.

 Методи огляду та експертизи підкарантинних матеріалів [Текст] : навч. посіб. / С.В. Станкевич. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. - 256 с.

Розглянуто методи відбору проб у процесі карантинного огляду та методи лабораторної експертизи підкарантинних матеріалів, котрі включають етапи ентомологічного, мікологічного, бактеріологічного, фітогельмінтологічного, вірусологічного та гербологічного аналізу.

Призначено для фахівців аграрних вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації спеціальностей «Захист і карантин рослин» та «Агрономія». Може бути корисним фахівцям із захисту рослин, карантину рослин та лісового господарства, агрономам господарств різних форм власності й господарювання, слухачам інститутів післядипломної освіти.

Зав. відділом обробки

та каталогізації документів                       Зінчук Н.М.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

 тел. для довідок:  (044) 258 - 3115;   www.4uth.gov.ua