Published using Google Docs
Regulamin konferencji naukowej GrillRB orazGrillJS
Updated automatically every 5 minutes

Regulamin konferencji naukowej
GrillRB, GrillJS oraz GrillOps

§ I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument jest regulaminem Konferencji Naukowej „GrillRB”, “GrillJS” oraz “GrillOps”, która w dalszej części regulaminu nazywana będzie Konferencją.
 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:
 1. Organizator: Appstery Marcin Wierzbicki, ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław, NIP: 898-220-57-70
 2. Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom poczęstunki w trakcie Konferencji w postaci przerw kawowych i lunchu.
 3. Oficjalne serwisy internetowe Konferencji znajdują się pod adresami: http://grillrb.com, https://grilljs.com, https://grillops.io

§ II Zgłoszenie udziału

 1. Przesłanie wypełnionego formularza oznacza akceptację Regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania przepisów porządkowych, a także innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed datą Konferencji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników w celu prawidłowego zorganizowania Konferencji.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 6. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału.
 7. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje podczas Konferencji materiały konferencyjne oraz identyfikator.
 8. Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony Partnerów Konferencji.

§ III Płatności

 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Konferencji zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Konferencji.
 2. Bilety dostępne są za pośrednictwem serwisu eventbrite.com.
 3. Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym.
 4. Dokonanie wszystkich płatności jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji.

§ IV Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik Konferencji może zrezygnować z uczestnictwa. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konferencji powinno być dokonane w formie pisemnej na adres email: support@grillrb.com, support@grilljs.com, support@grillops.io Wykreślenie z listy uczestników następuje po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, dokonanego nie później niż 7 dni przed terminem planowanej Konferencji, Uczestnikowi przysługuje zwrot 100% wpłaconej kwoty.
 3. W sytuacji, gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym zwrot opłaty konferencyjnej nie przysługuje.

§ V Odpowiedzialność Uczestników

 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnikom zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
 2. materiałów wybuchowych
 3. wyrobów pirotechnicznych
 4. materiałów pożarowo niebezpiecznych
 5. napojów alkoholowych
 6. środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających
 1. Podczas Konferencji i Warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 2. Uczestnikom zabrania się dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie konferencji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty Uczestników zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywać się będzie Konferencja.

§ VI Postanowienia końcowe

 1. Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przełożenia Konferencji, gdy wystąpią przyczyny od niego niezależne. W tej sytuacji Uczestnikowi Konferencji przysługuje zwrot całości opłaty konferencyjnej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin obowiązuje w trakcie trwania konferencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronie internetowej Konferencji w dniu jej wprowadzenia.