HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

DANH MỤC:

1. ĐĂNG NHẬP        2

Cách 1: Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập        2

Cách 2: Đăng nhập bằng tài khoản Google        2

2. ĐỔI MẬT KHẨU        3

3. UPLOAD CHỨNG TỪ        4

3.1. Upload file mới        4

Cách 1: Sử dụng trên điện thoại        4

Cách 2: Sử dụng trên máy        6

3.2. Thay thế file cũ        8

4. TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN        9

Tạo chủ đề mới        9

Trả lời bình luận        9

Công việc cần xử lý        10

5. XEM BÁO CÁO        11

Xem thông tin liên quan đến Hoá đơn GTGT        11

Xem thông tin liên quan đến Thuế GTGT        11

Xem thông tin kho Hàng hóa        12

Xem thông tin kho Nguyên vật liệu        12

Đầy đủ các báo cáo để bạn luôn yên tâm khi sử dụng dịch vụ kế toán của Đồng Hành        12


1. ĐĂNG NHẬP


2. ĐỔI MẬT KHẨU


3. UPLOAD CHỨNG TỪ

3.1. Upload file mới

Chọn thư mục đúng loại chứng từ sẽ upload

Chọn nút Upload

Chọn chức năng Camera

Chụp ảnh chứng từ và đồng ý tải lên

(*) Lưu ý:

Đang thực hiện upload file...

Hoàn thành upload file
3.2. Thay thế file cũ


4. TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN5. XEM BÁO CÁO