DEPARTAMENT DE MÚSICA - Curs 2017- 18
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
1r D’ESO:
 1. Reconèixer auditivament i determinar l’època o cultura a la qual pertanyen diferents obres musicals escoltades prèviament a l’aula; interessar-se per ampliar les seves preferències.
 2. Comunicar a les altres persones judicis personals sobre la música escoltada.
 3. Participar en la interpretació en grup d’una peça vocal, instrumental o coreogràfica; adequar la pròpia interpretació a la del conjunt i assumir diferents rols.
 4. Iniciar-se en la utilització d’alguns dels recursos tecnològics disponibles; demostrar un coneixement bàsic de les tècniques i dels procediments necessaris per enregistrar i reproduir música i per realitzar produccions audiovisuals senzilles.
 5. Llegir diferents tipus de partitures  i reconèixer diferents paràmetres del so  en el context de les activitats musicals de l’aula com a suport a les tasques d’interpretació i d’audició.
 6. Assolir les pautes de conducta, els hàbits i la disciplina que permetin el desenvolupament adequat de les activitats musicals.
 7.  Identificar en l’àmbit quotidià situacions en les quals es produeix un ús indiscriminat del so, analitzant-ne les causes i proposant solucions.
2n D’ESO:
 1. Reconèixer auditivament, determinar l’època o cultura a la qual pertanyen diverses obres musicals escoltades prèviament a l’aula i interessar-se per ampliar les preferències musicals.
 2. Identificar i descriure, mitjançant l’ús de diferents llenguatges (gràfic, corporal o verbal) alguns elements i formes d’organització i estructuració musical (ritme, melodia, textura, timbre, repetició, imitació, variació) d’una obra musical interpretada en viu o enregistrada.
 3. Comunicar als altres judicis personals sobre la música que s’escolta.
 4. Interpretar en grup una peça vocal, instrumental o coreogràfica, adequar la pròpia interpretació a la del conjunt i assumir rols diferents.
 5. Utilitzar amb autonomia alguns dels recursos tecnològics disponibles, demostrant un coneixement bàsic de les tècniques i procediments necessaris per enregistrar i reproduir música i per realitzar senzilles produccions audiovisuals.
 6. Elaborar un arranjament per a una cançó o una peça instrumental utilitzant apropiadament una sèrie d’elements donats.
 7. Llegir diferents tipus de partitures en el context de les activitats musicals de l’aula com a suport a les tasques d’interpretació i audició.
 8. Identificar en l’àmbit quotidià situacions en les quals es produeix un ús indiscriminat del so, analitzant-ne les causes i proposant solucions.
 9. Caracteritzar la funció dels mitjans de comunicació com a elements de difusió de la música.

PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

El caràcter cooperatiu de la majoria dels treballs de música fan funcionar amb especial eficàcia dos instruments d’avaluació: l’observació sistemàtica del professor/a i l’elaboració del dossier de classe per part dels alumnes.

El seguiment de treballs, el diàleg personal o amb grups de treball, les proves específiques, etc, son procediments d’utilitat si es porten a terme en el moment adequat.

Altres procediments que s’utilitzaran per avaluar l’aprenentatge són:

 1. Per avaluar els continguts referents a contextos musicals i audicions:

o   Activitats de definició d’un concepte.

o    Activitats d’exposició temàtica.

o    Activitats d’anàlisi i reconeixement de les obres musicals explicades a classe.

o    Qüestionaris sobre les diferents unitats didàctiques.

o    Intercanvis orals entre els propis alumnes i debats.

2. Per avaluar els continguts que fan referència a la creació i interpretació musicals:

o   Valorar la interpretació vocal: afinació, qualitat vocal,  adequació al conjunt.

o   Valorar la interpretació instrumental: melodia, ritme, tempo

o   Valorar si segueixen les pautes bàsiques de la interpretació en grup: silenci, atenció contínua al director i als companys, escoltar-se a un mateix i als altres i intervenir en el moment precís.

o    Controlar el quadern de pràctiques , la carpeta  de partitures i material addicional.

Així mateix els professors hauran d’avaluar el procés d’ensenyament mitjançant:

o    La revisió constant de la seva programació, posant-la al servei del grau d’aprenentatge dels alumnes.

o   Adequació de les unitats didàctiques al ritme d’aprenentatge dels alumnes

o   Revisió dels continguts conceptuals que conté cada unitat didàctica.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

A cada avaluació hi haurà una nota de proves teòriques, una de prova pràctica, i una d’actitud (feina de clase, deures, comportament, material, quadern de clase, treballs). • Les proves teòrico-pràctiques, així com la resta d'activitats, realitzades i/o entregades en el plaç establert es puntuaran entre 1 i 10 punts. Per a obtenir la qualificació del procés d'aprenentatge les puntuacions obtingudes es ponderaran de la següent forma a tots els cursos:

1.Convivència : -Puntualitat.

                          -Ordre i neteja dels espais.

                          -Du el material a classe.

                          -Espera que el professor acabi la classe per replegar.

2.Comunicació:-Respecta el torn de paraula.

                          -Escolta als companys.

                          -Respecta les errades dels altres.

3.Cooperació:-Té predisposició per ajudar als companys.

                       -Respecta les aportacions dels companys.

4.Creativitat:-És capaç de esforçar-se i concentrar-se en la tasca.

                    -Sap relacionar conceptes aparentment distants.

Condicions de superació de l'avaluació: Superaran l'avaluació de la matèria els alumnes la qualificació dels quals sigui igual o superior a cinc punts; cosa que suposarà haver assolit els objectius mínims programats. La nota de l'avaluació serà el resultat de la suma proporcional de les parts. Per fer la nota mitjana serà necessari que la nota de cada part sigui igual o superior a 3.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Com que l’avaluació és contínua, no es realitzaran proves de recuperació durant el curs. Els alumnes que tenguin un trimestre pendent ,poden aprovar l'assignatura sempre i quan el trimestre amb qualificació negativa no sigui el darrer. Si el rendiment en  els dos trimestres aprovats és molt baix, el professor o professora pot considerar la realització, per part de l'alumne, d' un treball extraordinari.

Els alumnes avaluats negativament al mes de juny hauran de presentar, al setembre, el quadern de classe (30% de la nota final) amb una selecció d'activitats realitzades al llarg de l’any. A més, es disposarà una prova teòrico-pràctica (50% de la nota final) representativa de la totalitat del curs. Per a establir la qualificació final de setembre també es tendrà en compte la nota de l'alumne al mes de juny (20% de la nota final).

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE

L’avaluació extraordinària de setembre consistirà en l’avaluació dels següents apartats:

Els alumnes avaluats negativament al juny i al setembre tendran la possibilitat d'aprovar l'assignatura el mes de febrer del curs següent.

MESURES DE SUPORT PER A ALUMNES AMB LA MATÈRIA PENDENT

La recuperació dels alumnes amb la matèria de música pendent de cursos anteriors es farà de la següent manera:

Pel que fa als alumnes que cursen la matèria pendent durant el curs actual, la recuperació de la matèria es realitzarà de la següent manera.