Any acadèmic 2019-20

Objectius del curs

 • Demanar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que s’ha oblidat, assenyalar comprensió o no comprensió d’un enunciat, repetir o sol·licitar repetició, demanar a algú que parli més a poc a poc, que parli més alt o més baix.
 • Saludar, respondre a una salutació, presentar/-se, acomiadar/-se, invitar, acceptar/refusar una invitació, atraure l’atenció, excusar-se.
 • Demanar informació (sobre persones, llocs o coses, sobre activitats, fets o esdeveniments) i descriure (característiques de persones, sentiments).
 • Afirmar, negar, identificar/se, assentir, dissentir.
 • Expressar afecte o simpatia, aprovació, desaprovació, interès, desinterès, sorpresa...
 • Expressar el propòsit, la intenció o la voluntat de fer alguna cosa.

Textos orals

Textos escrits

 • Expressió i interacció oral: intercanvis informals, converses breus, diàlegs pautats, monòlegs i presentacions senzills, instruccions relacionades amb la casa, la feina, relats...
 • Comprensió oral: documents àudio i audiovisuals senzills de situacions habituals de la vida quotidiana.
 • Mediació oral: intervencions per fer de pont a l’aula entre el professorat i un o més companys i/o bé entre un text oral i escrit i els companys (per exemple: traducció o reformulació).
 • Expressió i interacció escrita: notes i postals.
 • Comprensió escrita: correus electrònics senzills, cartes senzilles, notes i missatges, cartes de restaurants, instruccions, fulletons informatius, horaris, cartells, diccionaris.
 • Mediació escrita: intervencions per fer de pont a l’aula entre el professorat i un o més companys i/o bé entre un text oral i escrit i els companys (per exemple: traducció o reformulació).

Lèxic

 • Lèxic més freqüent referit a camps semàntics bàsics sobre temes i àmbits de la vida quotidiana relacionat amb els documents que s’utilitzin a classe i amb els interessos de l’alumnat.
 • Distribució del lèxic japonès segons el seu origen (yamato-kotoba, kango, gairaigo).
 • Famílies lèxiques: sinònims o quasi-sinònims i antònims.
 • L’aglutinació: formació de paraules compostes (per repetició i per unió de paraules diferents).
 • Sufixos : -sha, -ka
 • Formació de verbs per addició de suru: benkyoo suru, ryokoo suru...

Gramàtica

 • El substantiu: noms propis i comuns, numerals cardinals i ordinals, sufixos (-sha, -mai, -gatsu, -kagetsu...), substantius que expressen ubicació (mae, ushiro...), substantius que expressen temps (kyoo, gogo...), la nominalització en el cas de l'adjectiu suki.
 • El pronom: pronoms personals, demostratius, interrogatius. Pronoms indefinits, pronoms que indiquen lloc (koko, soko...). La forma ko-so-a-do.
 • Els determinants: l’ús de la partícula no.
 • Formes possessives. L’ús de la partícula no: watashi no.
 • L’adjectiu: tipologia de l’adjectiu (adjectiu -i/ adjectiu -na), conjugació en present formal de l’adjectiu –i; conjugació en present i passat formal de l’adjectiu –na; la unió de l’adjectiu –i (-kute) i de l'adjectiu -na (de); la posició atributiva i juxtaposada dels adjectius.
 • L’estructura  –wa –ga adjectiu  per la descripció d’una persona.
 • El verb: tipologia del verb (l'ús de dearu com a verb copulatiu i com a verb auxiliar; verbs transitius, intransitius; verbs d'estat; verbs de llengua), l’estil directe, formes personals i no personals (la forma diccionari -jisho-kei- i els tres grups de verbs), temps i aspecte (conjugació present i passat afirmatiu i negatiu, formal; aspecte habitual i puntual), modalitat ( -masen ka, mashoo ka...).
 • L’estructura –shi ni ikimasu.
 • El verb auxiliar: -sugiru.
 • La partícula: usos de les partícules wa, ga, to, mo, no, o, ni, e, de, kara, made, dake, gurai/kurai, ka, ne, yo.
 • Sufixos comptadors I.
 • Adverbis més freqüents de temps (yoku...), mode (yukkuri...), grau i quantitat (totemo, takusan...), inductius (zenzen -nai...), interrogatius (dooshite...), indicatius (soo...).
 • Conjuncions I.
 • L’oració simple: l’oració declarativa afirmativa i negativa, l'oració interrogativa parcial i total, especificitats en l’ús del sí (hai) i del no (iie), l'oració exclamativa (ús de les partícules finals wa, ne, yo), l’oració imperativa i exhortativa (ús de –mashoo (ka) i –masen ka).

Ortografia i aspectes gràfics

 • Els caràcters xinesos (kanji): ús, radicals, lectura xinesa (on-yomi) i japonesa (kun-yomi), ordre dels traços.
 • El sil·labari hiragana. El seu ús. L’ordre dels traços.
 • El sil·labari katakana. El seu ús. L’ordre dels traços. Nous signes per reproduir paraules d'origen estranger. Pautes d’assimilació de les paraules d'origen estranger.
 • Les transcripcions. El roomaji. El sistema Hepburn (hebon-shiki) i el sistema Kunrei (kunrei-shiki).  
 • Diferents tipus de letra (jitai): minchoo, goshikku, kaisho.
 • La puntuació.

Avaluació

 1. Durant tot el curs es durà a terme una avaluació contínua i formativa de l’alumnat, per a la qual és imprescindible una assistència a les classes superior al 65%. Es realitzaran proves parcials de  totes les habilitats (ús de la llengua, kanji, expressió escrita, expressió oral, comprensió escrita i comprensió oral). Aquestes proves seran de formats diversos, i representaran un percentatge de la nota global de l’avaluació continua proporcional al seu nivell de dificultat i importància.
 2. Hi haurà un examen final obligatori per a tot l’alumnat que inclourà proves de totes les habilitats i que es basarà en els continguts de la totalitat del curs.
 3. Independentment del format i tipus d’examen, tan pel que fa a l’avaluació contínua com per a l’examen final, la nota mínima és de 65 sobre 100. Totes les habilitats tenen la mateixa ponderació a l’hora de calcular la mitjana (16,66 %).
 • Els alumnes que aprovin l’examen final obtindran la nota d’APTE/A.
 • Els alumnes que obtinguin una nota entre 62 i 64,99 a l’examen final i tinguin aprovada l’avaluació contínua i hagin assolit els requisits d’assistència mínima obtindran la nota d’APTE/A.
 • Els alumnes que obtinguin una nota entre 62 i 64,99 a l’examen final però que no tinguin aprovada l’avaluació contínua o no hagin assolit els requisits d’assistència mínima obtindran la nota de NO APTE/A.
 • Els alumnes que obtinguin una nota inferior a 62 a l’examen final seran considerats NO APTE/A, independentment dels seus resultats d’avaluació contínua i assistència.

Seguiment personalitzat

 La professora farà a través de l’acció tutorial un seguiment del procés d’aprenentatge de cada alumne.