PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

  Cicle Formatiu de Grau Superior de Joieria Artística (LOGSE)

MÒDUL:   JOI01-HISTÒRIA DE L’ORFEBRERIA, JOIERIA I BIJUTERIA

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

Primer

Anual

                     2

4

Departament:    Història de l’art i del disseny

Professorat responsable:

Francisca Margarita Torrens Barceló  

Correu electrònic: fmtorrens@escoladisseny.com   

Cap de departament

Francisca Margarita Torrens Barceló  

Correu electrònic: fmtorrens@escoladisseny.com 

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

Aquest mòdul ha de contribuir a que els alumnes tinguin un coneixement de l'evolució de la història de l'art per tal que puguin ubicar i relacionar la història de la joieria i l'orfebreria amb les etapes de la història de l'art i el marc històric en el qual es desenvolupen i així, des d'aquesta base poder valorar les obres d'orfebreria i joieria.

2. Normativa de referència

2.1 REAL DECRETO 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de

las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. (BOE 25/05/2007) ORDEN de 26 de mayo de 1997 por la que se regula el proceso de evaluación, acreditación académica y movilidad de los alumnos que cursen ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño establecidos por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de Educación y Cultura. BOE 30/05/1997) Viernes 30 mayo 1997 BOE núm. 129 REAL DECRETO 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general

de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. (BOE 25/05/2007)

2.2 Específica Cicles Formatius Família Professional de la Joieria d’Art REAL DECRETO 1297/1995, de 21 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Bisutería Artística, en Joyer{a Artística y en Orfebrería y Platería Artísticas, pertenecientes a la familia profesional de la joyería de arte y se aprueban las correspondientes enseñanzas mÍnimas.(BOE 15/09/1995) REAL DECRETO 1574/1996, de 28 de junio, por el que se establece el currículo y se determina la prueba de acceso a los ciclos formatives de Grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional de la Joyería de Arte.(BOE 12/09/1996.

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

Acostarse a l’estudi de la cultura material dels pobles, entenent-ho com a història del procés on interaccionen múltiples factors que intervenen en la configuració objectual i conceptual.

Apreciar el fet creatiu com a fenomen antropològic definidor de les distintes realitats culturals, i com a proposta material portadora de valors que amb l’apropament i estudi cal esbrinar, atenent el context històric en que es dona i del que emanen els significats.

Conèixer els aspectes més rellevants de la història de l’orfebreria, la joieria i la bijuteria, i sempre en el marc històric en el qual són concebudes les peces a analitzar.

Comprendre la trajectòria projectual i l’evolució de les idees estètiques i la complexa articulació que s’estableix entre les arts i el disseny.

Desenvolupar la percepció visual i conceptual del llenguatge creatiu, especialment referit a joieria i orfebreria i dominar una terminologia bàsica.

Col·laborar en la tasca del cicle en quan a potenciar la percepció estètica de l’obra.

Atendre la cultura objectual com a fet patrimonial, com a bé cultural que cal apreciar, conservar i divulgar com a signe d’identitat dels pobles.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts temàtics

01.Introducció a la història de l’art de la joieria i orfebreria: conceptes tècnics i artístics.

02.La Prehistòria. Marc històric. Les primeres manifestacions artístiques de l’orfebreria. Valor simbòlic de les obres.

03.L’art i cultura a Mesopotàmia. L’orfebreria i joieria mesopotàmica. Principals obres.

04 L’art i cultura a Egipte. Joieria i orfebrería a Egipte. Principals obres.

05.Les societats metal·lúrgiques bronze i ferro (Hallstatt i La Tène). El món Egeu prehel·lènic.

06.Aportacions de l’orfebreria del Pròxim Orient i del Mediterrani Oriental. La joieria dels pobles perses, fenicis i cartaginesos.

07.El món antic: Etruscos, Grècia i Roma.

08.L'orfebreria i la joieria a la Península Ibèrica durant l'època antiga.

09.L'orfebreria medieval. Nou repertori iconogràfic cristià. Bizanci. L’Islam. L’època de Romànic. L’època gòtica.

10.El Renaixement: Nous conceptes i la seva aplicació a l'orfebreria i la joieria. Els grans orfebres europeus.

11.La joieria a les Balears

12.La Joieria de cultures no europees.

4.2.Distribució temporal

Unitats didàctiques

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Gen.

Feb.

Mar.

Abr.

Maig

Jun.

(proves)

1

X

2

X X

3

X X

   4...

X X X

5

X

X

6

X

7

X X X

8

X

X

9

X

X X X

        10

X

X X

        11

X X

 12

X  X

X (sessions de dues hores)

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

ALBERT DE PUIG, Luís: Las joyas a través del tiempo. Barcelona, Librería General de Arte Martínez Pérez, 1939.

FERNÁNDEZ VILLAMIL, Concepción: Las Artes Aplicadas. (vol. 1 i 2). Madrid, Ed. Jomagar, 1982.,

GONZÁLEZ, Elvira i RIERA, Magdalena: La joieria a les Illes Balears. Palma, Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears,2002.

MATEU PRATS, M.Lena: La joyeria ibicenca. Institut Estudis Balearics, 1984

MONTAÑÉS, Luís: Joyas. Diccionarios Antiquaria, 1987.

RAMÍREZ, Juan Antonio: Historia del Arte. (4 toms). Madrid, Alianza Editorial, 1997.

TAIT, H. 7000 years of jewellery. The British Museum Press, 2006 (1986).

VVAA: Summa Artis: Història general del Arte. Espasa Calpe, 1990.

Zabern, Ph. Ancient Gold Jewellery, Staatliche Museen zu Berlin, 2002.

WAGNER de KERTESZ, M. Historia universal de las joyas. Centurión, 1947.

5.2. Bibliografia complementària

COSGRAVE, Bronwyn: Historia de la moda. Desde Egipto a nuestros días. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 2005

LAVER, James: Breve historia del traje y la moda . Madrid, Cátedra,

5.3. Altres recursos

Material on-line

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica en relació als continguts programats. Presentació dels temes per part del professor, acompanyant-se d’imatges projectades. A més de les imatges concretes d'obres de l'orfebreria i la joieria s'utilitzaran obres pictòriques i escultòriques on es reflecteixin aquelles o per contextualitzar les etapes històric-artístiques. Consulta de webs idònies als continguts.

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Comentaris d'imatges i textos que podran fer-se de forma presencial o no presencial, individualment o en grup petit. Recerca d’informació sobre temes acordats amb el professor que l’alumne  exposarà a classe amb l’ajuda d’imatges.

6.3. Instal·lacions del centre i material

Ordinador i projector. Presentacions en Power Point, fotocòpies. Bibliografia específica de l’assignatura.

6.4. Activitats interdisciplinàries

Des de l’assignatura col·laborarem amb les altres activitats que es desenvolupin al centre quan estiguin relacionades amb l’assignatura o això es demani des d’altres mòduls.

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

Possibles visites a fires, exposicions i/o museus relacionats amb els continguts del mòdul.

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

  • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

1. Comprendre de forma raonada, objectiva i científica el llenguatge plàstic de les peces d'orfebreria i joieria situant-les en el context històrico artístic.

2. Valorar adequadament els múltiples factors que intervenen en la cultura visual.

3. Conèixer i interpretar les interrelacions entre l'evolució històrica de l'art de l'orfebreria i la joieria i els estils artístics en els quals s'han desenvolupat.

4. Utilitzar adequadament el vocabulari i la terminologia específica de l'orfebreria i de l’art.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

Per l’avaluació contínua és necessària l’assistència mínima d’un 60 %.

L’alumnat tendrà dret a fer les proves objectives parcials si ha complit amb l’assistència; si no es així,haurà de seguir

l’itinerari 2.

-

-

Proves objectives parcials escrita i/o oral

R

Es duran a terme dues proves objectives parcials pels alumnes de l’itinerari 1. S’avaluarà els coneixements – teòrics i d’anàlisi d’imatges- per part de l’alumne dels temes vists durant el semestre. Es puntuarà de 0 a 10.

70%

Treballs escrits i/o exposicions individuals a les sessions pràctiques

NR

L’alumne realitzarà treballs de recerca d’informació de peçes artístiques proposades a classe, a més d’un recull d’informació d’un tema acordat amb el professor que exposarà acompanyant-se d’imatges a classe.

Es valorarà la recerca, la síntesi, la claredat expositiva i la presentació..

30%

30%

Prova objectiva final escrita i/o oral

NR

Realització d’una prova d’avaluació a partir dels continguts desenvolupats tant a les classes teòriques com a les sessions pràctiques.

L’alumnat que no hagi superat alguna de les proves parcials podrà fer la recuperació a l’avaluació ordinària.

Es puntuarà de 0 a 10.

70%

Total

100 %

100%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes que optin pel itinerari 2 (alumnes de primera matrícula o amb el mòdul

pendent ).

Els alumnes que no assisteixin a classe i no tinguin opció a l’avaluació contínua, passaran a la via del itinerari 2. Per obtenir una avaluació positiva seguint l’itinerari 2 és imprescindible que l’alumne acordi mitjançant un contracte pedagògic de compromís amb el professor els continguts i les tasques a realitzar.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Treballs orals individuals i/o

escrits

NR

L’alumnat que ha de seguir l’itinerari 2 per poder realitzar la prova objectiva final, en el període ordinari de juny, és imprescindible que presenti, el mateix dia de la prova, els treballs que s’hagin pactat amb el professor al contracte pedagògic de compromís de seguir l’opció de l’itinerari 2.

Es valorarà la recerca, la síntesi, la claredat expositiva i la presentació.

La qualificació no podrà ser inferior a 5.

20%

Prova objectiva final

NR

Realització, per escrit, d’una prova d’avaluació a partir dels continguts desenvolupats tant a les classes teòriques com a les sessions pràctiques que s’han dut a terme durant el curs.

Es qualificarà de 0-10

La qualificació de la prova objectiva final no podrà ser inferior a 5.

80%

Total

100%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

8. Altres observacions

Per els mòduls (LOGSE)  del primer curs de llarga durada (és a dir, que tenen continuació al segon curs) com es el cas d’aquest mòdul, no hi ha l’opció d’avaluació extraordinària.