УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ

19.12.2018р.                                                                                                                       №79

Про затвердження Положення про управителя

багатоквартирним будинком (будинками) та

Типового договору на виконання робіт з утримання

житлових будинків, споруд і прибудинкових територій

комунальної власності територіальної громади м.Бершадь

Керуючись підпунктом 1 пункту “а” (власні повноваження) ст. 30, ч.1 ст.47, ч.1 ст.52, ч.1 ст.73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” від 14.05.2015р. №417-VIII, відповідно до Наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005р. №76 “Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій” та від 25.04.2005р. №60 “Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг”, Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02.02.2009р. №13  “Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд”, Постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2018р. №712 “Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком”, з метою демонополізації й створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, зокрема у сфері управління житловим фондом  територіальної  громади м.Бершадь, покращення якості послуг з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг споживачам, виконавчий комітет Бершадської міської ради

                                                   ВИРІШИВ:

1.Затвердити Положення про управителя багатоквартирним будинком (будинками) згідно з додатком (додаток №1 додається).

2.Затвердити зразок Типового договору на виконання робіт з утримання житлових будинків, споруд і прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади м.Бершадь згідно з додатком (додаток №2 додається).                                                            

3.Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови В.С.Синявського та директора КУП “Бершадь-Сервіс” В.Л.Менюка.

4.Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті Бершадської міської ради.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бершадської міської ради з питань житлово-комунальної сфери, благоустрою міста, земельних питань, питань торгівлі, побуту та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії – В.І.Смерека).

       Міський голова                                                                                     М.І.Кольченко

Додаток №1 до рішення виконавчого комітету

                                                                                  Бершадської міської ради №79 від 19.12.2018р.

     

Положення

про управителя багатоквартирним будинком (будинками)

І.Загальні положення

1.1.Положення про управителя багатоквартирним будинком (будинками) розроблено з метою підвищення ефективності управління житловим будинком, зокрема запровадження інституту професійного управління в галузі надання послуг в цій сфері та, керуючись вимогами Законів України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, “Про приватизацію державного житлового фонду”,  “Про житлово-комунальні послуги”, Цивільного кодексу України, Житлового кодексу України, Наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005р. №76 “Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій” та від 25.04.2005р. №60 “Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг”, Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02.02.2009р. №13  “Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд”, Постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2018р. №712 “Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком”, Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики “Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів” від 28.05.2004р. №97.

ІІ.Організаційно-правові форми господарювання суб’єктів, які здійснюють управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд

2.1.Управитель фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, який за договором із співвласниками (або уповноваженою особою виконавчого органу міської ради) забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

2.2.Діяльність з управління багатоквартирним будинком можуть провадити суб’єкти господарювання таких організаційно - правових форм:

- фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, зареєстровані у встановленому законодавством порядку;

- юридичні особи – підприємства всіх організаційно-правових форм, господарські товариства, кооперативи, об’єднання підприємств, перелік яких міститься в   Класифікаторі   організаційно-правових  форм господарювання різних форм власності.

2.3.Вимоги до управителя:

2.3.1.Управителем може бути фізична особа-підприємець або юридична особа — суб’єкт господарювання.

2.3.2.Предметом діяльності, згідно з установчими документами, є надання відповідних послуг чи виконання робіт.

2.3.3.Суб’єкт господарювання повинен мати спеціальні дозволи, сертифікати, ліцензії, якщо того вимагає законодавство.

2.3.4.Фізичні особи мають бути зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності з надання послуг по управлінню житловими будинками із внесенням цього виду діяльності до реєстраційних та інших дозвільних документів.

2.3.5.Управитель зобов’язаний вести окремий облік доходів і витрат щодо кожного багатоквартирного будинку, який перебуває в його управлінні, та забезпечити співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до цієї інформації стосовно їхнього будинку.

2.3.6.На запит будь-кого зі співвласників багатоквартирного будинку, який перебуває в його управлінні, управитель зобов’язаний надати документи своєї фінансової звітності.

2.3.7.Управитель зобов’язаний вести для приймання платежів та проведення розрахунків за кожним багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, окремий банківський рахунок (субрахунок) та забезпечити співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до інформації про рух коштів на відповідному рахунку.

2.3.8.При заподіянні шкоди спільному майну, правам та законним інтересам співвласників багатоквартирного будинку внаслідок невиконання або неналежного виконання управителем своїх обов’язків, він відшкодовує збитки за власний рахунок.

2.3.9.Управитель та фахівці управителя, які безпосередньо забезпечують виконання функцій з управління, повинні мати відповідну освіту та один раз на два роки підвищувати свою кваліфікацію.

2.3.10.В разі невиконання управителем вимог пунктів 2.3.5 – 2.3.9 цього Положення співвласники багатоквартирного будинку або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу мають право вимагати дострокового припинення договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

ІІІ.Функції управителя

3.1.Незалежно від способу управління багатоквартирним будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд до компетенції управителя належить:

3.1.1.планування заходів щодо збереження та сталого функціонування будинку і забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами.

3.1.2.Ведення технічної документації, бухгалтерського обліку, фінансової, статистичної та іншої звітності, передбаченої  законодавством.

3.1.3.Організація роботи з належної експлуатації та утримання багатоквартирного будинку.

3.1.4.Організація надання споживачам житлово-комунальних послуг належної якості.

3.1.5.Організація роботи з власниками, орендарями та наймачами житлових і нежитлових приміщень у будинку.

3.1.6.Проведення заходів щодо енергозбереження.

3.1.7.Звітування за проведену роботу.

3.2.Планування діяльності.

3.2.1.Для забезпечення належного утримання об’єкта та потреби споживачів в житлово-комунальних послугах управитель протягом одного місяця з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта в управління та в подальшому щорічно, не пізніше ніж до 1 грудня року, що передує планованому, складає річний фінансово-господарський план. Такий план формується з урахуванням вимог “Правил про утримання жилих будинків і прибудинкових територій” та “Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком”, затверджених Кабінетом Міністрів України, та повинен містити:

а).план-графік технічного огляду загальнобудинкового обладнання та конструктивних елементів будівлі;

б).план-графік поточного ремонту;

в).план-графік огляду будинків із зносом більше 65%;

г).графік планово-попереджувального ремонту електрообладнання, інженерних мереж  та обладнання будинків;

д).графік прибирання прибудинкової території;

е).графік вивезення твердих побутових відходів;

є).графік проведення дезінсекції та дератизації;

ж).графік прибирання сходових клітин;

з).обсяги і терміни надання комунальних послуг та проведення необхідних робіт;

к).відомості про виробників та виконавців окремих послуг (процедури та терміни їх визначення);

л).відомості про всі очікувані доходи (оплата послуг споживачами, доходи від найму, оренди та користування приміщеннями об’єкта, відсотки за депозитами тощо) та про всі очікувані витрати (поточні управлінські витрати, оплата наданих послуг та виконаних робіт, в тому числі аварійних, довгострокові фінансові зобов’язання тощо).

3.2.2.Впродовж трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта в управління, управитель складає перспективні середньострокові (на 3-5 років) та за окремою домовленістю із власником будинку довгострокові (на 7-10 і більше років) плани заходів, спрямованих на забезпечення ефективного утримання, збереження належного технічного стану та споживчих якостей об’єкта. Такі плани повинні містити перелік, обсяги та терміни проведення необхідних робіт, їх очікувану вартість, джерело фінансування.

3.2.3.Зазначені плани подаються на погодження:

а).у разі самоуправління будинком - загальним зборам власників, співвласників житлових і нежитлових приміщень об’єкта або членам створених власниками, співвласниками органів,  організацій  та  об’єднань;        

б).у разі управління будинком управителем за договором – замовнику та за необхідності можуть коригуватися відповідно до вказівок замовника, зміни нормативно-правової бази, кон’юнктури ринку житлово-комунальних послуг та ремонтних робіт, можливості фінансування передбачених заходів.

3.3.Ведення технічної документації, бухгалтерського обліку, звітності.

3.3.1.Управитель належним чином зберігає та веде технічну документацію щодо стану, утримання та експлуатації об’єкта.

Технічна документація довготривалого зберігання повинна містити:

а).план ділянки в масштабі 1:1000 – 1:2000 з усіма будинками та спорудами, що на ній розташовані;

б).інвентарну справу (технічний паспорт) на будинок;

в).акт технічного стану житлового будинку на момент укладення договору;

г).схеми внутрішньобудинкових та зовнішніх мереж централізованого водопостачання та водовідведення, електропостачання, централізованого теплопостачання тощо;

д).паспорти котельного господарства, котлові книги (для будинків, які мають власні котельні);

е).паспорти на кожний житловий будинок та земельну ділянку;

є).виконавчі креслення контурів заземлення (для споруд, які мають заземлення).

Документація, що замінюється через закінчення терміну її чинності, повинна містити:

а).кошториси, описи робіт з поточного та капітального ремонту;

б).акти технічного огляду;

в).журнали заявок споживачів;

г).протоколи виміру опору ізоляції електромереж;

д).протоколи огляду системи вентиляції.

За підсумками кожного технічного огляду в базу даних, що відображають технічний стан об’єкта, управитель вносить корективи із зазначенням дати проведення огляду об’єкта. У разі відсутності документів, передбачених цим пунктом, відмітка про це робиться у акті приймання-передачі об’єкта. Відсутні документи виготовляються чи відновлюються за рахунок попереднього балансоутримувача чи підприємства (особи), що здійснювала управління.

3.3.2.Щорічно в ході підготовки до опалювального періоду управитель:

а).складає графік підготовки об’єкта до опалювального періоду – не пізніше  1 травня та періодично інформує замовника про його виконання;

б).готує інформацію щодо договірних відносин з виробниками та виконавцями послуги з централізованого опалення – не пізніше ніж до 1 серпня;

в).складає паспорт готовності об’єкта до опалювального періоду  у строки, встановлені органом місцевого самоврядування.

3.4.Організація роботи з експлуатації та утримання будинку.

3.4.1.В процесі організації належної експлуатації та утримання об’єкта відповідно до його цільового призначення управитель також забезпечує здійснення:

а).диспетчерського обслуговування об’єкта;

б).аварійного обслуговування об’єкта відповідно до вимог нормативних документів;

в).контролю за експлуатацією і утриманням об’єкта;

г).контролю  за  дотриманням правил користування  приміщеннями житлових будинків;

д).заходів щодо підготовки об’єкта до сезонних умов експлуатації;

е).заходів з попередження надзвичайних ситуацій;

є).заходів щодо дотримання правил протипожежної безпеки;

ж).заходів щодо енергозбереження відповідно до погодженого із замовником плану;

з).ведення баз даних щодо стану об’єкта.

3.5.Організація надання споживачам житлово-комунальних послуг.

3.5.1.Управитель згідно з умовами укладених договорів забезпечує надання споживачам таких житлово-комунальних послуг:

а).з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

б).комунальні;

в).з ремонту приміщень, будинків, споруд.

3.5.2.Управитель здійснює нарахування оплати за житлово-комунальні послуги та контролює здійснення розрахунків за їх надання, а саме:

а).щомісячно, у строки, визначені укладеними договорами, нараховує споживачам плату за надані житлово-комунальні послуги та надає їм платіжний документ;

б).своєчасно здійснює перерахунки оплати за фактично надані послуги у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством;

в).приймає на поточний банківський рахунок платежі від споживачів за надані житлово-комунальні послуги;

г).своєчасно здійснює розрахунки з виробниками та виконавцями за надані житлово-комунальні послуги, залежно від обсягів платежів, здійснених споживачами;

д).своєчасно здійснює відрахування з поточного банківського рахунку на депозитні рахунки для накопичення коштів та здійснення платежів за послуги з поточного та роботи з капітального ремонту приміщень, будинку, споруди;

е).вживає заходів щодо стягнення заборгованості зі споживачів за надані житлово-комунальні послуги.

3.5.3.Умови та порядок нарахування, перерахунку та здійснення оплати за надані житлово-комунальні послуги, вжиття заходів щодо стягнення заборгованості з платежів визначаються договорами.

3.5.4.Для надання споживачам житлово-комунальних послуг управитель укладає договори з їх виробниками та виконавцями, контролює виконання договорів, якість та обсяги послуг, що надаються, складає акти про виявлені порушення.

Управитель може визначати виконавців житлово-комунальних послуг у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та/або органами місцевого самоврядування, якщо це передбачено  договором управління,  попередньо узгодивши їх перелік із замовником.

Управитель може самостійно надавати житлово-комунальні послуги, передбачені пунктом 3.5.1 цього Положення, якщо згідно з порядком, затвердженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування, його визначено їх виконавцем, або якщо не визначено виконавців цих послуг.

3.6.Організація роботи з власниками, орендарями та наймачами житлових і нежитлових приміщень у будинку.

3.6.1.Управитель веде облік власників, наймачів та орендарів житлових і нежитлових приміщень об’єкта, особові рахунки всіх споживачів житлово-комунальних послуг.

3.6.2.Управитель проводить роботу з власниками, співвласниками, орендарями та наймачами житлових і нежитлових приміщень, а саме:

а).приймає заявки на виконання ремонтних та аварійних робіт, звернення;

б).скарги та пропозиції щодо надання житлово-комунальних послуг;

в).здійснює облік виконання ремонтних та аварійних робіт за заявками;

г).розглядає звернення, скарги та пропозиції щодо надання житлово-комунальних послуг, надає на них обґрунтовані відповіді та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків та урахування у роботі наданих пропозицій;

д).в межах своєї компетенції надає довідки та інші документи, в тому числі необхідні для призначення компенсації або відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг у вигляді пільг, субсидій, адресної допомоги тощо;

е).надає інформацію щодо встановлених нормативів, норм, стандартів, порядків і правил надання житлово-комунальних послуг, умов і порядку здійснення перерахунків з їх оплати, прав і обов’язків власників і споживачів;

є).надає інформацію про зміни виконавцями послуг цін/тарифів на житлово-комунальні послуги протягом 10 календарних днів з моменту внесення таких змін, але не пізніше ніж за 5 днів до введення їх у дію;

ж).здійснює перевірку дотримання власниками, співвласниками, орендарями та наймачами житлових і нежитлових приміщень об’єкта правил користування приміщеннями житлових будинків, умов договорів про надання їм житлово-комунальних послуг, найму, оренди та користування приміщеннями об’єкта.

3.6.3.Робота з власниками, співвласниками, орендарями та наймачами житлових і нежитлових приміщень об’єкта, проводиться управителем шляхом особистого прийому фізичних та представників юридичних осіб, адресної розсилки інформаційних матеріалів, розміщення оголошень, звернень, повідомлень та інформаційних листівок у спеціально відведених для цього місцях, проведення зустрічей та загальних зборів тощо.

3.7.Звітування за виконану роботу.

Управитель звітує перед замовником, орендарями та наймачами житлових  і  нежитлових  приміщень  об’єкта   про   проведену  роботу, стан виконання договорів управління та договорів із споживачами, виконавцями та виробниками житлово-комунальних послуг, перспективних та річного фінансово-господарського плану.

Звіт замовнику надається управителем у письмовому вигляді на умовах та у порядку, передбачених договором управління.

Звіт орендарям та наймачам житлових і нежитлових приміщень об’єкта, споживачам житлово-комунальних послуг надається у вигляді інформаційного матеріалу шляхом адресної розсилки, розміщення у спеціально відведених для цього місцях або на загальних зборах співвласників чи ОСББ.

Управитель надає зазначені звіти у строк, визначений в договорах, але не пізніше ніж до 1 квітня наступного за звітним року.

ІV.Організаційно – правові засади діяльності управителя

4.1.Управитель визначається власниками, співвласниками у такому порядку:

1).в будинках житлового фонду, у яких на три чи більше житлових або нежитлових приміщень зареєстровано право власності та їх співвласниками в установленому законом порядку не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, рішення щодо управління спільним майном багатоквартирного будинку приймаються загальними зборами співвласників.

2).В будинках житлового фонду, що перебувають на балансі об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управитель призначається правлінням ОСББ, за попереднім погодженням кандидатури управителя загальними зборами ОСББ. Договір на управління нерухомістю, що знаходиться на балансі ОСББ, укладається між управителем та ОСББ, в особі голови правління. Вказані повноваження повинні бути надані голові правління ОССБ рішенням загальних зборів.

3).В будинках житлового фонду комунальної власності, питання призначення управителя здійснюється на конкурсних засадах виконавчим комітетом Бершадської міської ради з наступним укладенням договору на управління майном між управителем та органом, уповноваженим власником на співпрацю з особою управителя.

4).У разі якщо протягом двох місяців після набуття права власності принаймні на три житлових або нежитлових приміщень у новозбудованому багатоквартирному будинку, як на окремий об’єкт нерухомого майна, співвласники багатоквартирного будинку не визначили форми управління ним, управління таким багатоквартирним будинком здійснюється управителем, який за заявою будь-кого зі співвласників призначається на конкурсних засадах уповноваженим органом власника житлового фонду в особі виконавчого органу місцевого самоврядування.

4.1.1.Компетенції загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, зокрема, належить прийняття рішень про:

а).управління спільним майном багатоквартирного будинку;

б).встановлення, зміну та скасування обмежень на користування спільним майном багатоквартирного будинку;

в).обрання управителя та його відкликання, визначення повноважень щодо управління спільним майном багатоквартирного будинку, рішення з яких має право приймати управитель;

г).затвердження та зміну умов договору з управителем;

д).обрання особи, уповноваженої бути представником співвласників багатоквартирного будинку при укладанні, внесенні змін та розірванні договору з управителем;

е).визначення особи, уповноваженої здійснювати контроль виконання договору управителем;

є).проведення поточного ремонту або модернізації спільного майна багатоквартирного будинку;

ж).проведення реконструкції та капітального ремонту багатоквартирного будинку.

Збори співвласників багатоквартирного будинку скликаються ініціативною групою у складі не менше трьох співвласників багатоквартирного будинку або управителем.

1).Повідомлення про дату та місце проведення зборів співвласників має бути вручено не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі кожному співвласникові під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендований лист), а також бути розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку.

2).Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити інформацію про ініціатора проведення зборів співвласників, дату, місце та час проведення зборів, порядок денний. До повідомлення про проведення загальних зборів можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що будуть розглядатися на зборах. Збори мають проводитися у приміщеннях відповідного багатоквартирного будинку або на прибудинковій території після 18 год. 00 хв. у робочі  дні.

3).На початку проведення кожних зборів співвласників з числа присутніх співвласників або їх уповноважених осіб обирається голова цих зборів, який веде збори згідно з оголошеним порядком денним та забезпечує документальну фіксацію результатів зборів. Голова обирається більшістю голосів співвласників або їх уповноважених осіб, які присутні на зборах.

4).Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо “за” проголосувала необхідна кількість співвласників площ багатоквартирного будинку згідно з чинним законодавством.

5).Якщо в результаті проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрано кількості голосів “за” або “проти”, проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів співвласників багатоквартирного будинку. Якщо протягом цього часу необхідну кількість голосів “за” не набрано, рішення вважаються неприйнятими. Під час підрахунку голосів враховуються як голоси, подані  на зборах співвласників, так і голоси співвласників багатоквартирного будинку, отримані під час проведення письмового опитування.

6).Рішення зборів співвласників багатоквартирного будинку оформлюється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх уповноваженими представниками), що взяли участь у голосуванні, кожен з яких підписується під відповідним варіантом голосування (“за”, “проти”, “утримався”), головою та секретарем зборів. У разі подальшого письмового опитування співвласників кожен із них підписується під відповідним варіантом голосування (“за”, “проти”, “утримався”) у протоколі із зазначенням дати підпису.

7).Протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку складається не менш ніж у трьох примірниках, з яких один зберігається у голови зборів, другий передається на зберігання виконавчому комітету органу місцевого самоврядування за місцем розташування відповідного багатоквартирного будинку, який розміщує інформацію про рішення, прийняте зборами співвласників, на своєму офіційному веб-сайті, а третій примірник протоколу передається відповідному управителю.

8).Повідомлення про рішення, прийняте зборами співвласників, не пізніше, ніж протягом 10 днів з дати прийняття рішення надається в письмовій формі кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендований лист), а також має бути розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку.

9).Рішення зборів співвласників є обов’язковими для всіх співвласників, включаючи тих, що набули право власності на квартиру чи нежитлове приміщення після прийняття рішення.

У багатоквартирному будинку, де не створено ОСББ, договір з управителем підписують або всі співвласники, або один з них, якого решта на це уповноважила загальними зборами, оформивши відповідні довіреності.

4.1.2.Співвласники багатоквартирного будинку, визначаючи управителя, мають провести загальні збори. Рішення про обрання управителя вважається прийнятим, якща за нього проголосували власники квартир та нежилих приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків від загальної площі всіх квартир та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, які перебувають у власності.

Якщо під час проведення загальних зборів співвласників для прийняття рішення не набрано встановленої ч.6 ст.10 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” кількості голосів “за” або “проти”, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зальних зборів співвласників. Якщо протягом цього строку необхідної кількості голосів “за” не набрано, рішення вважається неприйнятим. Письмове опитування може проводитися щодо одного або декількох питань одночасно.

Ухвалене на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку рішення відображається у протоколі загальних зборів, який підписують голова та секретар загальних зборів. Зміст  ухвалених  на  зборах рішень оприлюднюється.

4.1.3.Якщо співвласники багатоквартирного будинку не створили ОСББ і самостійно не визначилися з управителем, то відповідно до Закону України “Про особливості  здійснення  права  власності  в  багатоквартирному будинку” від 14.05.2015р. №417-VIII, управитель призначається на конкурсних засадах органами місцевого самоврядування.

За підсумками проведеного конкурсу виконавчий орган Бершадської міської ради (виконавчий комітет Бершадської міської ради) укладає з переможцем конкурсу договір. Такий договір укладається окремо щодо кожного будинку.

В договорі між управителем та виконавчим органом Бершадської міської ради (виконавчим комітетом Бершадської міської ради) відображаються питання, які стосуються квартир (приміщень), що належать до комунальної власності територіальної громади міста Бершадь.

4.2.Порядок укладення договору на управління майном будинку.

4.2.1.Основою роботи управителя є договір, що укладається з власниками житлових і нежитлових приміщень у будинку.

4.2.2.Договір укладається на основі Типового, згідно з вимогами чинного законодавства України на термін не менше одного року та пролонгується сторонами в разі відсутності заперечень.

4.2.3.З питань, що стосуються роботи управителя щодо будинку загалом і не можуть бути врегульовані в договорах, укладених з кожним співвласником окремо, укладається відповідний договір між управителем та замовником (представником співвласників будинку, визначеного загальними зборами) або ОСББ як юридичною особою.

4.3.Укладення договорів з власниками житлових та нежитлових приміщень про надання комплексу послуг з управління.

4.3.1.Для забезпечення виконання умов договору управління щодо належного функціонування і збереження споживчих властивостей об’єкта та організації надання споживачам житлово-комунальних послуг відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, управитель у порядку, передбаченому чинним законодавством, укладає договори із споживачами, виконавцями та виробниками житлово-комунальних послуг в термін не пізніше 3-х місяців з моменту укладання договору із замовником на управління нерухомим майном, та здійснює контроль за їх виконанням.

4.3.2.Укладення таких договорів управителем з кожним споживачем-власником житлового чи нежитлового приміщення є обов’язковим. Відмова споживача від укладення такого договору оскаржується в судовому порядку.

4.3.3.Всі договори щодо управління майном житлового фонду укладаються в письмовій формі.

       

       Міський голова                                                                                  М.І.Кольченко

             

                                                           

Додаток №2 до рішення виконавчого комітету

                                                                                  Бершадської міської ради №79 від 19.12.2018р.

Типовий договір

про надання послуги з управління
багатоквартирним будинком

_____________________________                                 ___ ___________ 20__ р.

        (найменування населеного пункту)

___________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця)

(далі - управитель) в особі ____________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові представника (для юридичної особи)

що діє на підставі __________________________________________, з однієї сторони, та

(найменування документа)

співвласники багатоквартирного будинку за адресою _____________________________

___________________________________________________________________________

(повна адреса багатоквартирного будинку)

(далі - співвласник) в особі ___________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові співвласника або співвласників,

___________________________________________________________________________,

уповноважених зборами співвласників багатоквартирного будинку, або посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої статутом об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначається управитель)

що діє на підставі _____________________________________________, з іншої сторони

(найменування документа)

(далі - сторони), уклали цей договір про таке.

Предмет договору

1.Управитель зобов’язується надавати співвласникам послугу з управління багатоквартирним будинком (далі - послуга з управління), що розташований за адресою __________________________ (далі - будинок), а співвласники зобов’язуються оплачувати управителю послугу з управління згідно з вимогами законодавства та умовами цього договору.

2.Список співвласників і площа квартир та приміщень, що перебувають у їх власності, станом на дату укладення договору, зазначаються у додатку 1 до договору, що є невід’ємною його частиною.

Загальні відомості про будинок зазначаються у додатку 2 до договору і є невід’ємною його частиною.

3.Послуга з управління полягає у забезпеченні управителем належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб мешканців будинку шляхом утримання і ремонту спільного майна будинку та його прибудинкової території.

Послуга з управління включає:

Послуга з управління надається відповідно до вимог до якості згідно з додатком 4 до цього договору, що є його невід’ємною частиною.

4.Технічна документація на будинок передається управителю згідно з актом приймання-передачі технічної документації відповідно до додатка 3 до цього договору ____________________________________________________ (інформація про особу (попередній управитель будинку чи особа, уповноважена співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку), що передає технічну документацію) не пізніше, ніж протягом _____ днів з дня, наступного за днем набрання чинності цим договором.

Права та обов’язки сторін

5.Кожен із співвласників має право:

6. Кожен із співвласників зобов’язаний:

7. Управитель має право:

8.Управитель зобов’язаний:

9.Управитель має інші права та обов’язки, що передбачені законом або прямо випливають з цього договору.

Ціна та порядок оплати послуги з управління

10.Ціна послуги з управління становить ______ гривень (в тому числі податок на додану вартість, якщо управитель є його платником) на місяць за 1 кв. метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення у будинку та включає:

11.Плата за послугу з управління нараховується щомісяця управителем та вноситься кожним співвласником не пізніше ______ числа місяця, наступного за розрахунковим.

За бажанням співвласника оплата послуги з управління може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

12.Управитель щороку не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії цього договору звітує перед співвласниками про виконання кошторису витрат відповідно до пункту 15 цього договору та подає співвласникам на погодження новий кошторис витрат.

Новий кошторис витрат погоджується співвласниками шляхом прийняття відповідного рішення у порядку, встановленому законом, з подальшим внесенням змін до цього договору. У випадку, якщо новий кошторис витрат співвласниками не погоджено, продовжує діяти раніше погоджений кошторис витрат.

Порядок доступу управителя до приміщень будинку

13.Управитель має право доступу до всіх приміщень загального користування будинку, а також належних до нього будівель і споруд, крім тих, що перебувають у власності окремих співвласників.

14.Кожен співвласник зобов’язаний у встановленому законом порядку забезпечити доступ управителя або його представника за наявності в них відповідних посвідчень до свого житла, іншого об’єкта нерухомого майна для:

Управитель або його представник може перебувати тільки в тих приміщеннях, в яких розташоване обладнання, перевірка, ремонт або огляд якого проводиться.

Порядок взаємного інформування сторін

15.Інформацію, пов’язану з виконанням цього договору, управитель доводить до відома співвласників шляхом розміщення відповідних інформаційних матеріалів на:

_________________________________;

_________________________________.

Під час розміщення інформаційних матеріалів управитель враховує вимоги законодавства про захист персональних даних.

16.Кожен із співвласників повідомляє управителю інформацію, пов’язану з виконанням цього договору, в один з таких способів на власний вибір, якщо інше не передбачено окремими положеннями цього договору або законодавством, а саме шляхом:

17.Повідомлення щодо рішень співвласників, прийнятих відповідно до законодавства, подаються особисто або надсилаються рекомендованим листом управителю уповноваженою особою співвласників, якщо інше не передбачено окремими положеннями цього договору або законодавством.

18.Інформація про фактичні витрати відповідно до кошторису витрат на утримання будинку та прибудинкової території надається окремо на вимогу співвласника у такій спосіб: _______________________________.

Відповідальність сторін

19.Управитель несе відповідальність:

20.У разі ненадання, надання неналежної якості послуги з управління кожен співвласник має право викликати управителя для перевірки її якості.

За результатами перевірки якості послуги з управління складається акт-претензія, який підписується співвласником та управителем.

Управитель (його представник) зобов’язаний прибути на виклик співвласника не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення співвласника.

Акт-претензія складається управителем (його представником) та співвласником і повинен містити інформацію про ненадання чи надання неналежної якості послуги з управління із зазначенням причини, дати (строку) її ненадання чи надання неналежної якості, а також іншу інформацію, що характеризує її ненадання чи надання неналежної якості.

У разі неприбуття управителя (його представника) в установлений договором строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт підписується співвласником, а також не менш як двома іншими співвласниками, які проживають (розташовані) у сусідніх приміщеннях, і надсилається управителю рекомендованим листом.

Управитель протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, зокрема шляхом здійснення перерахунку вартості послуги, або видає (надсилає) співвласникові обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання управителем відповіді в установлений строк претензії співвласника вважаються визнаними управителем.

21.Перерахунок розміру плати за послугу з управління за період її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється управителем.

У разі коли ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуги з управління стосувалося інших співвласників, крім того, який звернувся до управителя для складання і підписання акта-претензії, управитель здійснює такий перерахунок для всіх співвласників, яких стосувалося таке ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуги з управління.

22.Управитель зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості послуги з управління за весь період її ненадання, надання неналежної якості, а також сплатити кожному співвласнику неустойку: штраф або пеню у розмірі _____ відсотка суми здійсненого перерахунку вартості послуги у такому порядку ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

23.За перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт управитель сплачує кожному співвласнику штраф у розмірі ____ відсотків щомісячної плати за послугу з управління за кожну добу перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт управителем.

24.За несвоєчасне та/або не в повному обсязі внесення плати за послугу з управління співвласники сплачують управителю пеню в розмірі ______ відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу з управління відповідно до пункту 11 цього договору.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у співвласника заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

Порядок та умови внесення змін до договору

25.Внесення змін до умов цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено цим договором.

26.У разі відчуження житлового та/або нежитлового приміщення у будинку згідно з додатком 1 до цього договору всі права та обов’язки попереднього власника за цим договором набуває новий власник такого житлового та/або нежитлового приміщення. Новий співвласник повинен поінформувати управителя про відповідну зміну у письмовому вигляді протягом семи днів з дня, наступного за днем набуття права власності на житлове та/або нежитлове приміщення у будинку.

27.У разі зміни організаційно-правової форми, найменування та/або інших реквізитів однієї із сторін договору - юридичної особи остання письмово повідомляє іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін у письмовому вигляді.

Форс-мажорні обставини

28.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили).

29.Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу.

Строк дії, порядок і умови продовження дії
та розірвання договору

30.Цей договір набирає чинності з ___ _____________ 20___ р. та укладається строком на один рік.

31.Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від цього договору, він вважається продовженим на один рік.

32.Дія цього договору припиняється:

33.Якщо протягом строку дії цього договору співвласники приймають рішення про зміну форми управління будинком або про обрання іншого управителя, цей договір достроково припиняється через два місяці з дати отримання управителем повідомлення від співвласників (уповноваженої ними особи) про таке рішення.

Цей пункт включається до договору у випадку укладення договору уповноваженою особою органу місцевого самоврядування (виконавчого органу відповідної місцевої ради), за рішенням якого призначено управителя на конкурсних засадах відповідно до Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.

34.Припинення дії цього договору не звільняє сторони від виконання обов’язків, які на час такого припинення залишилися невиконаними, якщо інше не випливає з підстав припинення цього договору або не погоджене сторонами.

35.У разі припинення дії договору не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору, управитель передає новому управителю багатоквартирного будинку чи особі, уповноваженій співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку:

Прикінцеві положення

36.Сторони надають одна одній свою згоду на використання та обробку своїх персональних даних, в тому числі на надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, що необхідні для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим договором, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших актів законодавства.

37.Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник цього договору зберігається в управителя, другий - у ___________________________________________________________________________.

(прізвище, ім’я та по батькові співвласника або співвласників, уповноважених зборами співвласників багатоквартирного будинку, або посада, прізвище, ім’я та по батькові  особи, уповноваженої статутом об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, уповноваженої особи виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначається управитель)

38.Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуги з управління, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

39.Цей договір має додатки, що є невід’ємною його частиною:

Інші умови

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Від управителя

Від співвласників

_________    __________________

    (підпис)                       (ініціали та прізвище)

МП (за наявності)

_________    __________________

    (підпис)                        (ініціали та прізвище)

Довідкові відомості/контакти управителя:

Телефон _______________, адреса електронної пошти ______________

Сайт ________________________________________________________

Диспетчерська/аварійна служба ________________________________

                                         (телефон, адреса електронної пошти (за наявності)

Бухгалтерія __________________________________________________

        (телефон, адреса електронної пошти (за наявності)

          Головний інженер ____________________________________________

            (телефон, адреса електронної пошти (за наявності)

Керівник _____________________________________________________

(телефон, адреса електронної пошти (за наявності)

______________

Примітка.    1.Під час укладання договору управління або внесення змін у пункт 10 сторонами може бути включено інші (додаткові) умови, зокрема у разі визначення іншої розрахункової одиниці послуги з управління.

2.Пункт 24 вводиться в дію з 1 травня 2019 року.


Додаток 1 до Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком

Список
співвласників і площа квартир та приміщень,
що перебувають у їх власності

Поряд-ковий номер

Номер квартири/ нежитлового приміщення

Загальна площа квартири/
нежитлового приміщення

Прізвище, ім’я,

по батькові співвласника

Примітки

ПІДПИСИ:

Від управителя

Від співвласників

_________    __________________

    (підпис)                        (ініціали та прізвище)

МП (за наявності)

_________    __________________

    (підпис)                         (ініціали та прізвище)


Додаток 2 до Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком

Загальні відомості про будинок

Об’єкт: багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: ___________________________________________________________________________

1.Загальні відомості:

2.Відомості про площу об’єкта:

3.Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) ____________ кв. метрів, у тому числі:

4. Об’єкт облаштований:

1).постачанням холодної води:

2).Постачанням гарячої води:

3).Опаленням:

4).Водовідведенням (каналізацією) з довжиною внутрішньобудинкової мережі __________ погонних метрів

5).Зливовою каналізацією: ______________________________________

6).Загальнобудинковим приладом обліку тепла (кількість теплолічильників та тип) - ________________________________________

7).Загальнобудинковим приладом обліку води (кількість водолічильників та тип) - _________________________________________

8).Системою електропостачання  з довжиною внутрішньобудинкової мережі _________ погонних метрів, в тому числі:

9).Системою газопостачання ___________________________________

10).Сміттєпроводами _______________ одиниць з довжиною  стовбурів ______ погонних метрів

11).Замково-переговорним пристроєм (домофоном) __________ під’їздів

12).Системою протипожежної автоматики та димовидаленням ________

13).Димовими та вентиляційними каналами:

5.Благоустрій прибудинкової території:

1).площа прибудинкової території (для прибирання) - ___ кв. метрів, в тому числі:

2).Елементи зовнішнього упорядження:

3).Інше за наявності:

_________________________

ПІДПИСИ:

Від управителя

Від співвласників

_________    __________________

      (підпис)                     (ініціали та прізвище)

МП (за наявності)

_________    __________________

      (підпис)                     (ініціали та прізвище)


Додаток 3 до Типового договору

про надання послуги з управління багатоквартирним будинком

Акт
приймання передачі технічної документації на будинок

____________________________________________

(адреса будинку)

Поряд-ковий номер

Найменування документа

Відмітка про наявність (відсутність) документа

Дата _____ _____________ 20__ року

ПЕРЕДАВ:

ПРИЙНЯВ:

______________________________________

(повне найменування,

______________________________________

код згідно з ЄДРПОУ)

________________________________________

(повне найменування,

________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ)

__________   __________________________

   (підпис)              (прізвище, ініціали)

__________   _____________________________

   (підпис)                      (прізвище, ініціали)

МП (у разі наявності)

МП (у разі наявності)

Уповноважена особа від співвласників:

____________     ______________________________

      (підпис)                       (прізвище, ініціали)

_____________________________________________

(інформація про документ, яким надано повноваження)


Додаток 4 до Типового договору

про надання послуги з управління багатоквартирним будинком

Вимоги до якості послуги з управління будинком

Поряд- ковий номер

Назва роботи (послуги)

Періодичність виконання (надання) робіт (послуг) з утримання будинку та прибудинкової території

Інші вимоги до якості

1. Утримання будинку та прибудинкової території

2. Поточний ремонт спільного майна будинку

ПІДПИСИ:

Від управителя

Від співвласників

_________    __________________

    (підпис)            (ініціали та прізвище)

МП (за наявності)

_________    ____________________

    (підпис)               (ініціали та прізвище)


Додаток 5 до Типового договору

про надання послуги з управління багатоквартирним будинком

Кошторис витрат на утримання будинку та прибудинкової території

______________________________________________________________
(адреса будинку)

Поряд-ковий номер

Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі - витрати)

Річна сума складової  витрат (гривень)

Місячна сума витрат у розрахунку на 1 кв. метр загальної площі житлових та  нежитлових приміщень у будинку

1.

Обов’язковий перелік робіт (послуг)

2.

Інші роботи (послуги), понад обов’язковий перелік

3.

Загальна сума витрат (без урахування податку на додану вартість)

4.

Загальна сума витрат
(з урахування податку
на додану вартість)

ПІДПИСИ:

Від управителя

Від співвласників

_________    _____________________

    (підпис)               (ініціали та прізвище)

МП (за наявності)

_________    _____________________

    (підпис)               (ініціали та прізвище)