Privacy Policy

Deze Privacy Policy beschrijft hoe PhieterPhoto omgaat met persoonsgegevens, welke gegevens we bewaren en hoe we deze verwerken. Dit kan zijn via bezoek van onze website, of andere manieren van contact.

Voordat we vertellen wat we verzamelen willen we wijzen op het feit dat jouw gegevens ten alle tijden inzichtelijk zijn, aan te passen zijn of zelfs verwijderd kunnen worden. Verzoeken kunnen ingediend worden per email.

 

Uitgangspunten privacy policy

PhieterPhoto gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. PhieterPhoto houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

PhieterPhoto zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

PhieterPhoto verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. PhieterPhoto streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om administratieve taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

PhieterPhoto gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Medewerkers mogen de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn. Daarbij zorgt PhieterPhoto voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt PhieterPhoto afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet en worden vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. PhieterPhoto verkoopt nooit persoonsgegevens aan derde partijen.

Persoonlijke gegevens tbv cursussen/workshops

Wij verwerken de persoonsgegevens van cursisten, geïnteresseerden, deelnemers aan projecten en workshops, ZZP-ers waarmee wij samenwerken, contactpersonen bij scholen of andere instellingen en klanten met een fotografie-opdracht.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens altijd vanuit een rechtmatige grondslag. Vaak verwerken wij persoonsgegevens omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met een klant. Denk hierbij aan gegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering, communicatie over de lessen (planning e.d.) en verbetering van onze dienstverlening. Indien we persoonsgegevens voor andere dan deze doelen willen gebruiken, zullen we toestemming vragen aan de betrokkenen.

Persoonlijke gegevens tbv facturatie

PhieterPhoto stuur factures. Daar hebben we basale gegevens voor nodig zoals naam, adres, postcode, woonplaats en email adres. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van PhieterPhoto en zijn goed beveiligd. Deze gegevens zijn ten alle tijden inzichtelijk, aan te passen, of te verwijderen op verzoek.

Persoonlijke gegevens tbv nieuwsbrieven

We hebben een mailinglist waarbij de gegevens zijn opgeslagen bij een externe partner. Deze gegevens gebruiken we om mails te versturen naar diegene die daar toestemming voor hebben gegeven. Het gaat daarbij om nieuwsbrieven en product mails. Ook deze gegevens zijn ten alle tijden in te zien, aan te passen of te verwijderen middels een verzoek.

Wanneer vragen wij om toestemming?

Indien wij uw persoonsgegevens (denk aan foto’s) willen gebruiken voor drukwerk (posters, folders, flyers) of uw portret willen gebruiken voor PR doeleinden op website of social media zullen wij hiervoor u om uw toestemming vragen. Voor het gebruik van foto’s die gemaakt zijn in de openbare ruimte wordt niet apart toestemming gevraagd, tenzij bovenstaand van toepassing is.

Vragen

Iedereen kan met vragen over deze Privacy Policy terecht bij PhieterPhoto. De contactgegevens staan vermeld op de website.

Disclaimer

De inhoud van deze privacy policy kan op elk moment gewijzigd worden. De meest recente versie is altijd te vinden op de website van PhieterPhoto.