GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:  EDP05-DIBUIX INDUSTRIAL

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Segon

Primer

Específica

4

Departament:    Dibuix i representació gràfica

Idioma: Català/castellà

Horari: Dm 13:05-14.55, Dv 8:55-10:45

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Marisa Fuster

Correu electrònic: mfuster@escoladisseny,com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura (

L’assignatura pertany a la matèria Llenguatges i tècniques de representació i comunicació. Està vinculada a Projectes I i a Dibuix d’Expressió, del primer semestre.

2.2. Perfil professional

A l'entorn industrial cal conèixer i comprendre el llenguatge gràfic, i l’alumne necessita capacitat de concepció espacialque permeti resoldre els diferents problemes que es puguin presentar en el desenvolupament de l'activitat professional de dissenyador.

És necessari el coneixement dels recursos gràfics que permetin definir i transmetre idees i propostes, d’una manera objectiva i normalitzada amb l'objectiu d'utilitzar un mateix marc professional europeu que faciliti la comunicació tècnica. La implantació dels sistemes CAD en el procés industrial requereix que els continguts de l'assignatura s'abordin des d'aquesta perspectiva, destacant les seves possibilitats d'interactivitat i facilitant la generació de plànols amb tot tipus

de vistes, detalls i seccions i la possibilitat de connexió amb un sistema de fabricació assistida per computador.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

No hi ha cap.

3.2. Requisits recomanables

Es recomanable haver superat l’assignatura Sistemes de Representació de 1r.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Conèixer els processos per a la producció i el desenvolupament de productes, serveis i sistemes.

- Dominar els recursos gràfics de la representació bidimensional.

- Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.

5. Resultats d’aprenentatge

Ser capaç de llegir, expressar, descriure i comprendre les formes en els seus aspectes objectius.

Dominar els elements que són fonamentals en la comunicació tècnica.

Ser capaç d’emprar els coneixements dels sistemes de representació, amb sentit tècnic i descriptiu, tenint en compte les normes, requisits i condicionants.

Dominar eines informàtiques d’ús comú en disseny de producte.

Dominar el dibuix a nivell executiu considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques objectives dels materials que hi intervenen.

6. Continguts

Descriptors BOIB: Desenvolupament i implementació de plans de fabricació i de muntatge. Plans de conjunt, subconjunts i especejaments. Programari estàndard de dibuix tècnic en 2D: característiques principals i ús de les eines del programa. Entorn de feina, presentació i impressió. Normalització: formats, escales, retolació, acotació, talls, seccions, trencaments,mesuraments i acabats superficials. Signes establerts i representacions convencionals. Mètodes de recerca i experimentació propis de l’assignatura.

Documentació gràfica per al disseny industrial amb programari vectorial 2D/3D

1. Plans de conjunt i especejaments

•Plans de conjunt: organització i identificació de peces

•Plans d’especejament

•Talls, seccions i trencaments

2. Acotació

•Cotes funcionals, no funcionals i auxiliars

•Acotació per disseny

•Acotació per fabricació

3. Normalització

•Formats, escales i retolació.

•Signes establerts i representacions convencionals

•Designació de materials i acabats superficials

•Estandardització

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

L’assignatura és fonamentalment pràctica i participativa, hi ha d’haver una constància i organització del treball durant l’aprenentatge no presencial, per part de l’alumnat per a plantejar dubtes durant les sessions supervisades pel professorat. Es considera part del treball de l’alumne l’ organització del seu treball autònom.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Cadascun dels blocs del curs té una part teòrica expositiva i a continuació una sèrie d'activitats pràctiques que es lliuraran en format digital i en paper, depenent dels objectius d'aquesta activitat. A la fi es lliurarà un dossier amb totsels treballs.

Activitats de treball presencial

64 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

15 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

46 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació.

3 hores

Activitats de treball no presencial

36 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures.

30 hores

Estudi

Individual

Estudi personal i preparació de proves

6 hores

100 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Ordenador, projector, Autocad.

7.4 Activitats interdisciplinàries

----------------------

7.5 Activitats complementàries

----------------------

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El Departament ha acordat un 80% d’assistència per no perdre l’avaluació contínua, en reunió de dia 7 de setembre de2018.

8.2. Criteris d’avaluació

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

Itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs.

Itinerari B s’aplicarà als estudiants que no assisteixen amb regularitat.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives.

L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B.

Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan dels treballs com deles proves objectives haurà de ser de 4.

Per superar l’assignatura s’haurà d’obtenir un mínim de 5.

A partir del segon treball lliurat fora del termini, l'avaluació continua es considerarà perduda, i l’alumne anirà a l’itinerari B. No es considera lliurat un treball si no està al/s suport/s demanat/s i a la carpeta o lloc assignat per a l’entrega.

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA2-, CA4-, CA7-

5%

---

Treballs i projectes

R

CA5-, CA6-, CA8-,CA10-, CA11-, CA13-, CA14-, CA15

95%

40%

Prova objectiva final

R

CA5-, CA6-, CA8-, CA15

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Apunts subministrats per la professora.

9.2. Bibliografia complementària: 

  •  Auria Apilluelo, José M.,Ibáñez Carabantes, Pedro, Ubieto Artur, Pedro (2000). Dibujo industrial, conjuntos y despieces. Editorial Paraninfo.
  •  Fernando Izquierdo Asensi (2000). Geometria descriptiva. Editorial Paraninfo
  •  Julian, F. & Albarracin, J. (2005). Dibujo para diseñadores industriales. Parramón Ediciones S.A. Barcelona.
  •  Montaño La Cruz, F (2017). Autocad 2018. Editorial Anaya Multimedia
  •  Rodriguez de Abajo, F.J, Alvarez Bengoa, V (1992). Curso de Dibujo Geométrico y de Croquización. Editorial Donostiarra
  •  VVAA (1997) Normas UNE sobre dibujo técnico (4a ed). Madrid: AENOR.

9.3. Altres recursos: 

Ordenador portàtil, Autocad, peu de rei.

10. Altres observacions 

----------------------