GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics 

Nom de l’assignatura/codi:         EDM13-ESTILISME I

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Moda

Tercer

Primer

Estilisme

6

Departament:    Disseny de Moda

Idioma: Català/Castellà

Horari: Dimarts de 10’45 a 13’05 i Dijous de9’50 a 13’05

Professorat responsable:

Margalida Bal·le

Correu electrònic: mballe@escoladisseny.com

Cap de departament

Marta González

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

2. Contextualització

Aquesta assignatura consisteix en un recorregut que va des de l’aparició del concepte d’ESTILISME fins avui en dia. Implica un repàs per els segles XIX i XX, incidint en els elements que condueixen als diferents canvis de silueta, des dell punt de vista formal i estètic, i l’aparició de nova terminologia que permeti un correcte coneixement y anàlisis de cada un dels estils i tendències.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Estilisme

2.2. Perfil professional

La aplicació dels coneixements assolits en aquesta matèria és bàsica en la realització d’editorials de moda per revistes especialitzades; books o catàlegs publicitaris per empreses de moda; així com estilismes per mitjans audiovisuals, series i programes de televisió, T.V. movies, cinema i publicitat.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

No hi ha requisits essencials per a desenvolupar la matèria.

3.2. Requisits recomanables 

Per a realitzar aquesta assignatura es recomana haver superat l’assignatura Darreres tendències en l’art i l’assignatura Història de la Indumentària.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

.

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

4.2. CG/Competències generals 

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

 • Adequar la metodologia i les propostes de disseny a l'evolució tecnològica i industrial del sector.                                        
 • Fonamentar el procés creatiu en estratègies de recerca metodològiques i estètiques.
 • Relacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.
 • Analitzar els estudis de mercat i la incidència d'aquests en el desenvolupament de nous productes i col·leccions.
 • Conèixer         els recursos tecnològics de la comunicació i les aplicacions         d’aquests al disseny de moda i indumentària.
 • Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny i valorar la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

5. Resultats d’aprenentatge

 • Capacitat d’expressió oral, escrita i gràfica.
 • Capacitat de reconeixement i anàlisi dels elements estilístics característics de cada època i tendència.
 • Coneixement i ús correcte de la terminologia específica de la matèria.
 • Domini del procés metodològic del disseny.
 • Capacitat de síntesis.
 • Capacitat d‘invenció.
 • Utilització creativa de normes i requisits formals.
 • Coneixement dels recursos tecnològics de comunicació i les seves aplicacions al estilisme i la indumentària.

6. Continguts

 • Concepte d’estilisme.
 • Teoria i pràctica de l’estilisme com a llenguatge.
 • Anàlisi i coneixement dels àmbits de l’estilisme, funció de l’estilista.
 • Realització de projectes d’estilisme: fotografia de moda per a editorials de moda, catàlegs,  etc.
 • Tipologies corporals. look-book Recerca i selecció de roba, accessoris i complements a la sala d’exposicions i a la tenda. Tendències.
 • Maquillatge i perruqueria en fotografia.
 • Caracterització.
 • Mètodes de recerca i experimentació propis de l’assignatura.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Proposem des dell departament de projectes de moda, una metodologia de treball pràctica, activa i interactiva, amb una dinàmica participativa i oberta, flexible, individualitzada i adaptada al perfil de l’alumnat, a les seves experiències, al seu estil i ritme d’aprenentatge, a les seves capacitats, al seu desenvolupament i a les activitats proposades.

Escollirem diferents tipus d’agrupament de l’alumnat (gran grup, petit grup, individual) per treballar les diferents tasques programades, que es desenvoluparan d’acord amb el pla de treball i programa d’activitats que s’entregarà als estudiants a l’inici del semestre.

L’alumnat haurà de fer, entregar en els terminis establerts, i superar TOTS els exercicis proposats, fets a l’aula o a casa, revisats a l’aula. S'aplicarà estrictament el criteri “Tolerància O” amb les còpies i els plagis.

Per altra banda, l’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumnat requereix l'assistència regular a les classes i activitats complementàries. Atès que la falta d’assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que la correcta aplicació dels criteris d’avaluació i la mateixa avaluació contínua.

En reunió de 11 de setembre de 2017, s’ha acordat que el percentatge de faltes d'assistència, justificades i no justificades, que originen la impossibilitat d'aplicació de l'avaluació continua es del 60% del total de les hores lectives de l'assignatura.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

80 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

Les explicacions aniran acompanyades de material visual.

20 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

Es plantejaran exercicis i activitats que s’hauran de desenvolupar a classe.

30 hores

Avaluació

Individual

Resolució d’exercicis i activitats de recerca i exercicis d’investigació a nivell individual.

30 hores

Avaluació

Grup petit

Resolució d’activitats pràctiques en grup.

Activitats de treball no presencial

70 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures i recerca d’informació.

Desenvolupament d’exercicis i activitats d’investigació i activitats pràctiques.

20 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Petit grup

Desenvolupament d’exercicis i activitats pràctiques.

50 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

S’utilitzaran les instal·lacions i el material específics de les aules específiques de moda així com l’ordenador, l’internet i el projector per a les classes teòriques, els maniquís, miralls, peces de roba i complements per a les classes pràctiques.

7.4 Activitats interdisciplinàries

Col·laboracions amb assignatures del departament.

7.5 Activitats complementàries

Assistència a conferències, exposicions i actes vinculats amb el món de la moda.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.2. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació  (contingut teòric de l’assignatura amb exposicions per part del professor)

NR

CA01,CA02,CA03,CA04

5%

---

Participació activa de l’alumne a l’aula

NR

CA01,CA02,CA03,CA04,

CA07,CA12,CA16

10%

---

Activitats i projectes individuals

R

CA04,CA06,CA07,CA08,

CA09,CA10,CA11,CA13, CA14,CA15,CA16,CA17

35%

25%

Activitats i projectes en grup

R

CA04,CA06,CA07,CA08,CA09,CA10,CA11,CA13,CA14,

CA15,CA16,CA17

35%

20%

Seguiment de les activitats pràctiques amb el professor

R

CA01,CA04,CA05,CA06, CA08,A10,CA11,CA13, CA14, CA15,CA16,CA17

15%

15%

Examen teòric

R

CA05, CA07

---

40%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

L’itinerari A correspon a aquells alumnes que, de les 80 hores presencials que cal cursar per completar l’assignatura, assistirà a classe aproximadament unes 48 hores per a realitzar les activitats de treball presencial.

L’itinerari B correspon a aquells alumnes, que pels motius que sigui, no tenguin la disponibilitat d’assistir a les 48 hores presencials. Es durà un seguiment de l’assistència i en cas que un alumne no arribi a les 48 hores, passarà automàticament a ser avaluat a partir de l’itinerari B. Tant a l’avaluació ordinària com a l’extraordinària, s’aplicarà aquest criteri.

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

 • Dominguez Rierzu, M., Coolhonting: marcando tendencias en la moda. Editorial Parramon.
 • Stevenson, N.J., Moda:Historia de los diseños y estilos que han marcado época. Editorial Lunwerg, 2011
 • Pendergast, S. y Pendergast, T., Fashion, Costume and Culture.

9.2. Bibliografia complementària: 

 • Mackenzie, M., ...Ismos para entender la moda. Editorial Turnerbros. Editorial Turner.
 • Varios autores. Moda vintage. La evolución de la moda y el vestido en los últimos cien años. Editorial Parramon. Barcelona 2008.
 • Seeling, Ch., Moda de los diseñadores 1900-1999. Editorial Konemann. Nueva York 1991.
 • González, P., Manual del estilista. Editorial Almuzara. 2011
 • Varios autores. Moda. Historia y estilos. Editorial Dorling Kindersley.  
 • Buckley, C. y McAssey, J., Estilismo de moda. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 2011
 • Griffiths, D., Manual del estilista de moda. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 2016

9.3. Altres recursos: 

Ordinador o tableta (amb connectivitat a internet).