GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         OP26- TALLER DE MAQUETES

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Tercer i Quart

Primer i Segon

Optativa

4

Departament:   Tallers tridimensionals

Idioma: Català

Horari: 

Web de l’assignatura: 

Professorat responsable:

Toni Bauzà Matas

Correu electrònic: tbauza@escoladisseny.com

Horari de tutories:

Cap de departament

Francisco Rodrigo Sandoval

Correu electrònic: frodrigo@escoladisseny.com

Horari d’atenció:

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

L’assignatura mare de Taller de Modelització, pertany a la matèria de Llenguatges i Tècniques de Representació i Comunicació.

L’objectiu d’aquesta assignatura optativa és la de dotar al professional de la capacitat d’elaborar maquetes i models que li permetran representar un projecte.

2.2. Perfil professional

El dissenyador ha de ser un professional capacitat per elaborar maquetes i models que li permeten representar un projecte. Entenent les maquetes i models com a mitjans que tradicionalment s'han encarregat de fer comprensibles les relacions espacials, els volums, les textures, colors i, en general, les característiques d'un objecte que encara no existeix i, per tant no és accessible per l'experiència directa. Existeix un grau de síntesi que és important estimular en l'estudiant perquè conegui, no solament com es fan les coses, sinó el per què s'han de fer de determinada manera i quins són els possibles camins per arribar a un resultat. Això es reflectirà en una experiència que dins del seu contingut resumeix tres aspectes primordials: l’un consisteix en la interpretació i lectura clara de la informació per realitzar la representació, l'altre és el domini de la tècnica i el material utilitzat per a tal fi, i l'últim té a veure amb les habilitats de l'estudiant per resoldre el problema en el temps estipulat per a l’exercici.

A aquest efecte, l’assignatura funciona com un lloc de consulta, on les tasques es realitzen a través d'un aprenentatge que es fonamenta en l'assaig i error.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

La realització de models, maquetes i prototips resulta imprescindible al llarg del procés projectual del disseny, aquests resulten molt útils tant en les fases de visualització física i tangible de les primeres idees com en la verificació final abans de desenvolupar-ho.

3.2. Requisits recomanables

Per el caràcter pràctic de l’assignatura, és recomanable haver superat l’assignatura de formació bàsica de Tallers Tridimensionals.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

4.2. CG/Competències generals 

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Resoldre els problemes pràctics de la realització de models tridimensionals. Conèixer el maneig de les eines mecàniques i manuals.

- Dominar els recursos precisos per determinar la geometria de la forma, tant per mitjà de l'ús de plànols i plantilles com per mitjans informàtics.

- Assumir les obligacions de la cura i manteniment del taller.

- Adquirir la destresa bàsica en el maneig de les eines i màquines del taller de models i les seves normes de seguretat.

- Definir i realitzar formes tridimensionals aptes per a la seva òptima adequació als processos de producció triats.

5. Resultats d’aprenentatge

Després de cursar aquesta assignatura l'alumne haurà de ser capaç de:

• Emprar adequadament el conjunt d'informació geomètrica present en els plànols, seccions i desenvolupaments d'una forma per construir amb ella els models. • Demostrar un maneig adequat i segur de les eines i les màquines del taller de modelisme. • Aprofitar adequadament les característiques dels materials. • Distingir els condicionants i les possibilitats de cadascuna de les etapes del treball i dels materials que s'utilitzen en elles. • Descriure els principals procediments del model.

Altres objectius:

• Desenvolupar en l'alumne el coneixement i l'aprenentatge pràctic de les tècniques emprades en la construcció de maquetes i models, així com el coneixement de les característiques específiques dels diversos materials emprats en la seva construcció.

• Conèixer les diferents eines i màquines, i aprendre les principals tècniques explicades a classe amb diversos materials: paper, cartolina, cartró corrugat, cartró ploma, poliestirè, PVC, metacrilat, escuma de poliuretà, poliestirè expandit i extrusionat, fang, escaiola (guix), silicona, resina de polièster, fustes, xapes de fusta i diversos metalls.

• Conèixer la importància de l'elaboració de maquetes i models com a suport continuat al procés de projectar en totes les seves fases.

• Adquirir els coneixements adients per a la comunicació volumètrica del disseny.

• Fomentar el desenvolupament de la creativitat personal integrada en el context del disseny.

• Augmentar la visió de l’espai al passar de la representació plana en dues dimensions a la representació tridimensional.

• Conèixer els riscos i les normes de seguretat. Conèixer-les, aplicar-les i adoptar les mesures preventives.

• Conèixer la maqueta com a alternativa de sintaxi, tant des de la intuïció creativa com des d'un plantejament més conceptual.

• Conèixer els diferents tipus i funcions de les maquetes i models.

6. Continguts

Es planteja la realització d’un exercici/maqueta personal, de diferent definició i complexitat. Per això podem dir que es realitzarà un treball de: definició volumètrica, de definició detallada i d’anàlisi i construcció.

...de definició volumètrica

On l'estudiant aprendrà, en primer terme, a realitzar un aixecament de l'objecte a construir. La naturalesa d'aquesta part és principalment exploratòria sobre el que és el procés de construcció d'una maqueta. És de summa importància la precisió dels dibuixos d'aixecament realitzats, així com els talls del material i l'habilitat per allisar i aferrar. Generalment s'utilitzaran models que parteixen d'una geometria bàsica molt senzilla i modular, és a dir, es busca construir objectes purs, nets de detalls, amb un treball d'estructures de suport, superfícies i entroncaments d'arestes.

...de definició detallada

On l'estudiant entrarà en una fase que requereix de major precisió i destresa per encaixar parts seriades de molt petita escala. Es combina l'elaboració d'una volumetria senzilla amb parts complexes, però igualment amb una geometria pura i modular, no es tracta de buscar complexitat formal en l'objecte, sinó un exercici d'ensinistrament en la mecànica de l'encaix precís, com: quadrícules, textures, angles, etc.

...d’anàlisi i construcció

On l'estudiant comprovarà la seva capacitat d'interpretació per resoldre l'aixecament d'un objecte, que requereix d'una lectura “personal” per poder realitzar el seu encaix. Això implica saber elaborar dibuixos per construir maquetes, elaborar parts que en ser encaixades transmetin idea de totalitat, conèixer la capacitat de comunicació del material per saber com utilitzar-ho i tenir la sensibilitat necessària per aconseguir els detalls que exigeix l'escala.

Els principals materials de base que es pensen utilitzar per tal de realitzar l’exercici aniran des del simple full de paper, el cartró, el cartró ploma, la fusta, la pasta de modelar, les espumes rígides, etc…

A més, es treballarà:

• El coneixement correcte de les tècniques i els procediments mateixos del taller de maquetes i models.

• Conèixer i entendre la importància dels riscos laborals propis de la matèria.

• Assolir unes qualitats expressives i estètiques.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

- Ensenyament individualitzat i personalitzat.

- L’assignatura és fonamentalment pràctica i participativa. Se considera part del treball de l’alumne la organització del seu treball autònom.

- Per a superar l'assignatura durant l’avaluació contínua es requereix una assistència del 80% a les classes presencials i/o les activitats programades.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

48 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes expositives

Grup gran

Exposicións del contingut teòric de l’assignatura.

6 hores

Classes pràctiques

Individual

Exercici pràctic individual i resolució de problemes a l’aula.

42 hores

Activitats de treball no presencial

52 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Realització

de treballs de recerca

Individual

Treball individual de recerca.

6 hores

Resolució i organització del treball pràctic

Individual

Desenvolupament del projecte d’execució de l’exercici.

46 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

• En el desenvolupament de les pràctiques al taller, s'utilitzaran els mitjans necessaris de seguretat i higiene en el treball i s'observaran les normes legals.

• Queda terminantment prohibit l'ús de màquines i eines elèctriques sense la presència directa del professor responsable de l’aula.

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi, no es preveu desenvolupar cap activitat interdisciplinària.

7.5 Activitats complementàries

• Visites tècniques a magatzems, fàbriques i tallers (si escau).

• Visites a Exposicions externes (si escau).

• Lectures assignades (si escau).

• Presentacions audiovisuals monotemàtics (si escau).

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

- Seguiment i control continu dels treballs dels alumnes.

- L’aplicació del procés d’avaluació contínua requereix de l’alumnat una assistència mínima del 80% a les sessions lectives i a la resta d’activitats

presencials programades.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

L’opció 1 s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs,  i l’opció 2, per aquells alumnes que no assisteixen amb regularitat.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari de l’opció 1 és del 80% de les activitats lectives. L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari de l’opció 2.

Opció 1 (per a l’alumnat que assisteix amb aprofitament mínim al 80% de les classes):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

ordinària

extraordinària

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04

20%

---

Treballs de recerca individual

NR

CA06, CA07, CA13, CA14,

20%

---

Exercici pràctic/projecte

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA10, CA11, CA013, CA14, CA16, CA17

60%

---

Entrega de l’exercici pràctic/projecte realitzat durant el curs, acabat.

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA10, CA11, CA013, CA14, CA16, CA17

---

40%

Prova objectiva final

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA10, CA11, CA013, CA14, CA16, CA17

---

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

Opció 2 (per a l’alumnat que no assisteix al 80% de les classes):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

ordinària

extraordinària

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04

---

---

Treballs de recerca individual

NR

CA06, CA07, CA13, CA14

---

---

Exercici pràctic/projecte

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA10, CA11, CA013, CA14, CA16, CA17

---

---

Entrega de l’exercici pràctic/projecte realitzat durant el curs, acabat.

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA10, CA11, CA013, CA14, CA16, CA17

40%

40%

Prova objectiva final

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA10, CA11, CA013, CA14, CA16, CA17

60%

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

Avaluació dels estudiants amb discapacitat

• Si a l'inici del curs, no s'acredita degudament una discapacitat de l'alumnat i / o no sigui evident la seva percepció pel professor, no s'aplicarà cap adaptació curricular a l'aula.

• En els casos d'estudiants amb discapacitat degudament acreditada o evident, el departament es reunirà a l'efecte de proposar la corresponent adaptació en funció del tipus de discapacitat. Els casos de discapacitats menors que necessitin alguna adaptació curricular es resoldran a l'aula.

• Perquè l'avaluació contínua sigui d'aplicació, hauran de realitzar-se els exercicis pràctics o aquells amb els quals el professor els substitueixi.

• Per a l'avaluació complementaria i/o extraordinària serà necessari el lliurament de tots els exercicis pràctics i teòrics realitzats durant el curs i a més fer una prova pràctica per la qual es tindrà en compte les condicions de discapacitat de l'alumne/a.

Criteris d’avaluació i dates d’entrega

• Serà condició necessària per aprovar l'assignatura el lliurament de totes les pràctiques, correctament resoltes i dins dels terminis estipulats. Així com l'assistència obligatòria i la realització de les pràctiques individualment en el taller durant les diferents sessions.

• Durant el curs, s'estableixen uns exercicis bàsics. Aquests son 4/5 pràctiques obligatòries i per aprovar l'assignatura, la nota en cadascuna d'elles haurà de ser de mínim 5. Totes les pràctiques tenen la mateixa ponderació. La qualificació final es la mitja de totes les anteriors.

• Les pràctiques entregades fora de termini tindran una penalització d’un 20% de la nota final, es lliuraran durant la resta del curs i abans del final del semestre. En aquest cas, totes les pràctiques hauran d'estar realitzades pel propi alumnat, i així s'haurà de reflectir en una documentació fotogràfica del procés que es presentarà.

• L'avaluació serà contínua al llarg de tot el curs considerant l'assistència obligatòria. El 20% de faltes no degudament justificades suposa la renúncia a l'avaluació contínua i per tant s’aplicaran els criteris de qualificació de l’itinerari B.

Sistemes de recuperació

• Alumnat amb pràctiques/treballs suspesos i assistència a classe regular (més del 80%): es podran recuperar les pràctiques suspeses en el procés ordinari entregant-les altra cop la setmana d’exàmens a final de semestre.

• Alumnat amb pràctiques/treballs i assistència irregular a classe (menys del 80%): lliurament de tots els treballs/pràctiques realitzats durant el curs (40% de la nota) i realització d'una prova pràctica final (60% de la nota).

• Serà necessari per aprovar l'avaluació extraordinària el lliurament de tots els treballs/pràctiques realitzats al llarg del semestre, així com la realització d'una prova pràctica final. En aquest cas, tots els treballs/pràctiques hauran d'estar realitzades pel propi alumnat, i així s'haurà de reflectir en una documentació fotogràfica del procés que també es presentarà.

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

• NAVARRO, J. L. Maquetas, modelos y moldes: materiales para dar forma a las ideas, Publicacions de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana.

• INNA ALESINA & ELLEN LUPTON. Exploring Materials. Creative design for everyday objets. Princenton Archuitectural Press.

• BJARKI HALLGRIMSSON. Diseño de Producto: Maquetas y Prototipos, Promopress, Barcelona.

• CHRIS LEFTERI. Así se hace. Técnicas de fabricación para el diseño de producto. Blume 2008.

• CALDUCH JUAN. Tipo, arquetipo, prototipo, modelo. Editorial club universitario.

• AIDO Instituto de óptica. Técnicas de prototipado rápido

9.2. Bibliografia complementària: 

• AAVV. The silicon Rubber Bookleet. Alec Titanli LTD.

• BIERLING, P. El trabajo en madera. Carpintería básica, Susaeta, Madrid.

• DELPECH, J. i altres. Le guide du moulage, Eyrolles, París.

• DONZELLI, R. I altres. Guía práctica de la carpintería, Anaya, Madrid.

• EZIO MANZINI. La materia de invención. CEAC.

• HONEYBONE, I. Cartulina, diseño y técnica, Omega, Barcelona.

• HUDSON, JENIFER. PROCESO: 50 productos de diseño: del concepto a la fabricación.

• JORION, J. M. La soldadura, Susaeta, Madrid.

• KNOLL, W. y M. HECHINGER. Maquetas de arquitectura, Gustavo Gili, México.

• MAIER, M. Procesos elementales de proyectación y configuración (vol. 4), Gustavo Gili, Barcelona.

• MEYER, F. S. “Manual de ornamentación",G. G.

• MIDGLEY, B. Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales, Blume, Madrid.

• PEY, S. Bricolaje. Iniciación práctica, materiales, manejo de herramientas, CEAC, Barcelona.

• PLOWMAN, J. Enciclopedia de las técnicas escultóricas, Acanto, Barcelona.

• RADA, P. Técnicas de la cerámica, Libsa, Madrid.

• ROSIER, P. Le moulage, Dessain et Tolra, París.

• SHIMIZU, Y. I altres. Models and Prototypes, Graphic-SA, Tokio.

• VALVERDE, J. A. I altres. Gran enciclopedia gráfica. Taller de las artes: escayola (vol. 12), Quorum, Barcelona.

9.3. Altres recursos: 

• Visites tècniques a magatzems, fàbriques i tallers (si escau).

• Visites a Exposicions externes (si escau).

• Sessions conduents a l’argumentació crítica.

• Lectures assignades (si escau).

• Presentacions audiovisuals monotemàtics (si escau).

10. Altres observacions