Published using Google Docs
Odd.Bot_algemene_inkoopvoorwaarden
Updated automatically every 5 minutes

Algemene inkoopvoorwaarden Odd.Bot B.V. 

 

Artikel 1: Definities

 

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Acceptatie: de schriftelijke goedkeuring door Odd.Bot B.V. van de Goederen en/of Diensten en de werking van de Goederen in samenhang met apparatuur of programmatuur van Odd.Bot B.V.;

 

 1. Acceptatietest: de test waarmee kan worden aangetoond dat de Goederen en/of Diensten in samenhang met de door Odd.Bot te gebruiken apparatuur en programmatuur aan de overeengekomen Specificatie voldoen;

 

 1. Apparatuur: alle computerapparatuur (hardware) die ter uitvoering van een Overeenkomst door de Wederpartij aan Odd.Bot B.V. ter beschikking wordt gesteld met eventuele bijbehorende systeemprogrammatuur, alsmede onderdelen daarvan en aanverwante Goederen en accessoires;

 

 1. Diensten: alle werkzaamheden die de Wederpartij voor of ten behoeve van Odd.Bot B.V. verricht ter uitvoering van de Overeenkomst, al dan niet in samenhang met de levering van Goederen;

 

 1. Odd.Bot B.V.: Odd.Bot B.V., gevestigd te ‘s-Gravenhage, Nederland, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 72959916 en met BTW-nummer NL859300717B01.

 

 1. Gebrek: iedere afwijking aan de Goederen en/of Diensten ten opzichte van de Specificatie alsmede enig ander onjuist functioneren van (gedeelten van) Goederen of Diensten, hieronder begrepen de situatie dat dit, naar het redelijke oordeel van Odd.Bot B.V., ertoe leidt dat het normaal gebruik van de Goederen en/of Diensten een risico voor Odd.Bot B.V. met zich brengt;

 

 1. Goederen: alle ter uitvoering van een Overeenkomst aan Odd.Bot B.V. door de Wederpartij te leveren zaken, daaronder mede begrepen Programmatuur en Apparatuur;

 

 1. Hulpzaken: heeft de betekenis die hieraan wordt gegeven in artikel 11 van deze algemene inkoopvoorwaarden;

 

 1. Offerte: een aanbod van een Wederpartij, in welke vorm dan ook;

 

 1. Order: een schriftelijke bevestiging van een opdracht;

 

 1. Overeenkomst: alle overeenkomsten, inclusief deze algemene inkoopvoorwaarden, tussen Partijen betreffende de koop van goederen, en/of het afnemen van diensten door Odd.Bot B.V. van de Wederpartij, alsmede iedere andere opdracht die Odd.Bot B.V. aan de Wederpartij verstrekt, alsmede alle

(rechts)handelingen die daarmee verband houden;

 

 1. Partijen: Odd.Bot B.V. en Wederpartij gezamenlijk;

 

 1. Programmatuur: alle computerprogrammatuur (zowel standaard als maatwerk) die ter uitvoering van een Overeenkomst door de Wederpartij aan Odd.Bot B.V. ter beschikking wordt gesteld, alsmede alle nieuwe versies, releases, updates of onderdelen daarvan;

 

 1. Specificatie: de omschrijving van door Odd.Bot B.V. bestelde Goederen en/of Diensten, die wordt vermeld of waarnaar wordt verwezen in de Overeenkomst. Bij gebreke daarvan geldt als omschrijving hetgeen tussen Partijen gebruikelijk is, of bij gebreke daarvan, hetgeen in de branche algemeen gebruikelijk is;

 

 1. Subbewerkers: alle derden, ingeschakeld door de Wederpartij voor de verwerking van gegevens van Odd.Bot B.V.;

 

 1. Wederpartij: iedere partij die met Odd.Bot B.V. een Overeenkomst heeft gesloten of daarover in onderhandeling is (geweest).

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

2.1. De algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.

 

2.2. Afwijking van of toevoegingen aan deze algemene inkoopvoorwaarden zijn alleen geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.3. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.4. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, dan prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

 

2.5. Mocht enige bepaling in deze algemene inkoopvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomst niet aan. In zodanig geval zullen de partijen in onderling overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde of onafdwingbare bepaling overeenkomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

2.6. Odd.Bot B.V. is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen en aan schrijf- en drukfouten in de Overeenkomst. In zodanig geval zullen de Partijen in onderling overleg de verschrijving(en) en/of fout(en) corrigeren in het licht van de bedoeling van Partijen bij het sluiten van deze Overeenkomst.

 

2.7. In geval van verschil tussen de Nederlandse tekst van de algemene inkoopvoorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

 

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst, Wijziging Overeenkomst

 

3.1. Een door de Wederpartij uitgebrachte offerte, prijsopgave of andere aanbieding is onherroepelijk en geldig voor negentig (90) dagen. De kosten voor het uitbrengen van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding zijn voor de eigen rekening van de Wederpartij.

 

3.2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het onherroepelijke aanbod van de Wederpartij door Odd.Bot B.V. is aanvaard door het versturen van een Order aan de Wederpartij dan wel door het ondertekenen van een Overeenkomst door beide Partijen.

 

3.3. Indien de Wederpartij een prestatie verricht (of daartoe voorbereidingen treft) alvorens een Overeenkomst tot stand is gekomen, doet de Wederpartij dat geheel voor eigen rekening en risico.

 

3.4. Overeenkomsten kunnen uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd en/of aangevuld met instemming van beide Partijen. Onder wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst wordt uitdrukkelijk begrepen het meer-/ en minderwerk en prijswijzigingen.

 

 

Artikel 4: Meer- en minderwerk

 

4.1. Odd.Bot B.V. heeft het recht vóór of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de Specificatie, dan wel na uitvoering van de Overeenkomst extra levering van Goederen en/of uitbreiding van de Diensten te verlangen, voor zover dit in de gegeven omstandigheden redelijk is.

 

4.2. De Wederpartij verklaart zich, voor zover zij daartoe in staat is, op voorhand bereid om onder dezelfde voorwaarden de gewijzigde Overeenkomst uit te voeren.

 

4.3. Indien als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst de door de Wederpartij te verrichte prestaties aantoonbaar worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk, waarvoor de Wederpartij een additionele vergoeding zal ontvangen. Deze vergoeding zal worden vastgesteld op basis van de grondslagen die zijn gebruikt ter bepaling van de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. Tot meerwerk wordt niet gerekend additionele werkzaamheden die de Wederpartij had kunnen voorzien bij het sluiten van de Overeenkomst. Indien de Wederpartij meent recht te hebben op een vergoeding van meerwerk zal zij pas een begin maken met het uitvoeren van het meerwerk, nadat zij (i) een offerte heeft uitgebracht met betrekking tot de omvang van het verwachte meerwerk en de hieraan verbonden kosten voor Odd.Bot B.V., en (ii) van Odd.Bot B.V. de Order heeft ontvangen voor de uitvoering van het meerwerk.

 

4.4. Indien als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst de door de Wederpartij te verrichten prestaties aantoonbaar wordt verminderd, is er sprake van minderwerk. Partijen zullen in dat geval de overeengekomen vergoeding naar rato van het minderwerk aanpassen.

 

4.5. In redelijk overleg wordt in geval van meerwerk c.q. minderwerk de datum van levering van de Goederen c.q. de duur van het verrichten van de Diensten opnieuw vastgesteld.

 

 

Artikel 5: Prijzen, Betaling

 

5.1. Alle overeengekomen prijzen zijn vast, uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW.

 

5.2. Tussen Partijen overeengekomen prijswijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na schriftelijke aanvaarding door Odd.Bot B.V..

 

5.3. Betaling geschiedt, na levering en na ontvangst van een correct opgemaakte factuur, dertig (30) dagen na (i) Acceptatie van de geleverde Diensten of Goederen of (ii) ontvangst van de factuur, welke van deze beide momenten het laatste plaatsvindt. Betalingen door Odd.Bot B.V. ontslaat de Wederpartij niet van enige verplichting, garantie of aansprakelijkheid.

 

5.4. Odd.Bot B.V. is bevoegd de nakoming van iedere verplichting tegenover de Wederpartij op te schorten in het geval Odd.Bot B.V. gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Wederpartij haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of niet is nagekomen. Bij een dispuut over een factuur is Odd.Bot B.V. gerechtigd de betaling op te schorten tot het moment dat het dispuut is opgelost. Odd.Bot B.V. is te allen tijde gerechtigd de vorderingen van de Wederpartij op Odd.Bot B.V. te verrekenen met haar eigen (al dan niet opeisbare) vorderingen op de Wederpartij. De Wederpartij mag haar verplichtingen jegens Odd.Bot B.V. uit hoofde van de Overeenkomst nimmer verrekenen met enige vordering die zij uit hoofde van enige rechtsbetrekking jegens Odd.Bot B.V. mocht hebben.

 

 

Artikel 6: Levering en levertijd

 

6.1. De Wederpartij dient de Goederen te leveren en/of de Diensten te verrichten binnen de overeengekomen termijnen, hetzij op de overeengekomen tijdstippen. Alle overeengekomen termijnen gelden als fatale termijnen.

 

6.2. Levering vindt plaats op het overeengekomen afleveradres, volgens de geldende Incoterm Delivery Duty Paid (DDP).

 

6.3. De Wederpartij is niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Odd.Bot B.V. is gerechtigd Diensten, die ten opzichte van de overeengekomen Diensten slechts ten dele worden verricht, te weigeren.

 

6.4. Odd.Bot B.V. behoudt zich het recht voor de volgorde, het afleveradres en het tijdstip van levering van Goederen en/of het verrichten van Diensten te wijzigen zonder dat Odd.Bot B.V. tegenover de Wederpartij gehouden is tot enige vergoeding van schade en kosten.

 

6.5. Odd.Bot B.V. heeft het recht om de aflevering van bestelde Goederen en/of uitvoering van overeengekomen Diensten voor een periode van ten hoogste zestig (60) kalenderdagen

uit te stellen. Eventuele kosten voor de Wederpartij die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de Wederpartij.

 

6.6. De Wederpartij zal Odd.Bot B.V. onverwijld op de hoogte brengen indien de Wederpartij een overschrijding van de overeengekomen levertermijn verwacht.

 

6.7. De Wederpartij verplicht zich voor eigen rekening en risico, op verzoek van Odd.Bot B.V., het verpakking- en transportmateriaal terug te nemen.

 

 

Artikel 7: Keuring, Aanvaarding en herstel

 

7.1. Odd.Bot B.V. zal de Goederen en/of Diensten binnen redelijke termijn na aflevering of uitvoering keuren, onverminderd het in de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden bepaalde met betrekking tot de Acceptatie (als bedoeld in artikel

8).

 

7.2. Indien uit de keuring als bedoeld in lid 1 blijkt dat de uiterlijke staat van de Goederen of de zichtbare uitvoering dan wel het uiterlijk resultaat van de Diensten naar het voorlopig oordeel van Odd.Bot B.V. in overeenstemming is met de Overeenkomst, zal Odd.Bot B.V. deze Goederen en/of Diensten aanvaarden.

 

7.3. Ingeval Odd.Bot B.V. de Goederen en/of Diensten afkeurt, kan Odd.Bot B.V. de Wederpartij in de gelegenheid stellen op eerste verzoek de gebleken tekortkomingen en/of Gebreken voor rekening en risico van de Wederpartij te verhelpen en/of te herstellen. Ook bijkomende kosten zoals voor demontage, vervoer en hermontage zullen voor rekening van de Wederpartij zijn.

 

7.4. Het al dan niet aanvaarden door Odd.Bot B.V. van de Goederen en/of Diensten in de zin van dit artikel ontslaat de Wederpartij niet van enige verplichting, garantie of aansprakelijkheid uit hoofde van deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomst.

 

 

Artikel 8: Acceptatie

 

Goederen

8.1. Na correcte levering van Goederen begint een acceptatieperiode van dertig (30) dagen waarbinnen een Acceptatietest plaatsvindt.

 

8.2. Acceptatie van de Goederen kan uitsluitend worden aangetoond door afgifte van een schriftelijk acceptatiebewijs door Odd.Bot B.V..

 

8.3. De Wederpartij zal Gebreken in de Goederen die zich voordoen gedurende de acceptatieperiode zo spoedig mogelijk oplossen, zonder daar enige kosten bij Odd.Bot B.V. voor in rekening te brengen.

 

8.4. De Wederpartij erkent en stemt ermee in dat Acceptatie van Goederen geen afbreuk doet aan de rechten van Odd.Bot B.V. voortvloeiende uit de wet, deze algemene inkoopvoorwaarden, de Overeenkomst en/of de Specificatie.

 

Diensten

8.5. Acceptatie van Diensten wordt geacht te hebben plaatsgevonden, wanneer Odd.Bot B.V. zich op basis van de Specificatie met de uitgevoerde Diensten akkoord heeft verklaard.

 

8.6. Acceptatie van de Diensten kan uitsluitend worden aangetoond door afgifte van een schriftelijk acceptatiebewijs door Odd.Bot B.V., tenzij Odd.Bot B.V. schriftelijk verklaart daarvan voor bepaalde Overeenkomsten of Diensten af te wijken.

 

 

Artikel 9: Eigendom en risico, Retentierecht

 

9.1. De eigendom van de Goederen gaat over op Odd.Bot B.V. op het moment van aflevering bij Odd.Bot B.V. op het overeengekomen afleveradres. De Wederpartij garandeert aan Odd.Bot B.V. dat de volledige en onbezwaarde eigendom van de Goederen wordt geleverd.

 

9.2. Zaken die Odd.Bot B.V. ten behoeve van de Overeenkomst aan de Wederpartij ter beschikking stelt en zaken die de Wederpartij ten behoeve van de Overeenkomst vormt, zijn eigendom van Odd.Bot B.V. en worden voor risico van de Wederpartij door de Wederpartij duidelijk als zodanig gekenmerkt voor Odd.Bot B.V. gehouden.

 

9.3. De Wederpartij heeft geen retentierecht of opschortingsrecht met betrekking tot de Goederen en/of de Diensten.

 

 

Artikel 10: Garantie

 

10.1. De Wederpartij garandeert de deugdelijkheid van de door haar afgeleverde Goederen en/of verrichte Diensten. Deze garantie omvat tenminste dat:

 

 1. de Goederen worden geleverd en/of Diensten worden verricht conform de eisen die aan goed vakmanschap mogen worden gesteld;

 

 1. de Goederen en/of Diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Overeenkomst is gesloten en beschikken over de toegezegde en redelijkerwijs te verwachten eigenschappen;

 

 1. de Goederen nieuw zijn, van goede kwaliteit, en vrij van fouten wat betreft onder meer ontwerp, bewerking, fabricage, constructie, en maatvoering en de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten;

 

 1. de Goederen en/of Diensten in overeenstemming zijn met de Specificatie en vrij van Gebreken;

 

 1. de Goederen en/of Diensten zijn voorzien van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik en onderhoud;

 

 1. alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving met betrekking tot de Goederen, de verpakking daarvan en/of de Diensten in acht zijn genomen.

 

 1. Goederen en/of Diensten worden in ieder geval aangemerkt als niet-deugdelijk in de zin van lid 1, indien daaraan binnen vierentwintig (24) maanden na aflevering Gebreken worden ontdekt, tenzij het ontstaan van Gebreken te wijten is aan Odd.Bot B.V..

 

 1. Voornoemde garantie houdt in dat de Gebreken die binnen vierentwintig (24) maanden na aflevering worden ontdekt op eerste verzoek van Odd.Bot B.V. onverwijld en kosteloos volledig door de Wederpartij worden hersteld, zo nodig door vervanging van de Goederen (of onderdelen daarvan), dan wel door het opnieuw verrichten van de desbetreffende Diensten. Ook bijkomende kosten zoals voor demontage, vervoer en hermontage zullen voor rekening van de Wederpartij zijn. Deze garantie laat onverlet alle overige aanspraak van Odd.Bot B.V. uit hoofde van de Overeenkomst en deze algemene inkoopvoorwaarden. Met betrekking tot Gebreken welke na vierentwintig (24) maanden na aflevering zijn ontstaan zullen Partijen in onderling overleg tot een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing komen.

 

 1. Na herstel van Gebreken, c.q. (vervangende) verrichte Diensten vangt een nieuwe garantieperiode aan als omschreven in lid 3 en garandeert de Wederpartij ter zake van de vervangen of herstelde Goederen c.q. de (te) verrichte(n) Diensten de deugdelijkheid als omschreven in lid 1.

 

 1. Indien dit voor de voortgang van de bedrijfsvoering van Odd.Bot B.V. noodzakelijk is en de Wederpartij niet zelf in staat is de Goederen onverwijld te herstellen of te vervangen en/of vervangende Diensten te verrichten, heeft Odd.Bot B.V. het recht, voor rekening van de Wederpartij, over te gaan tot vervanging, reparatie of heruitvoering, al dan niet met behulp van derden.

 

 

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

 

11.1. Odd.Bot B.V. komt alle (intellectuele) eigendomsrechten toe op (i) de Goederen of werkwijzen die voor of in opdracht van Odd.Bot B.V. zijn ontworpen en/of vervaardigd, (ii) de resultaten van Diensten en (iii) de daarvoor door Odd.Bot B.V. of de Wederpartij specifiek voor Odd.Bot B.V. vervaardigde of gebruikte tekeningen, teksten, modellen, handboeken, monsters, hulpmiddelen, berekeningen, software, matrijzen, mallen en andere documenten en gegevensdragers (samen de “Hulpzaken”). Deze rechten worden op grond van deze algemene inkoopvoorwaarden door de Wederpartij aan Odd.Bot B.V. overgedragen, welke overdacht na het ontstaan van die rechten door Odd.Bot B.V. bij voorbaat wordt aanvaard. Voorzover voor de overdacht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de Wederpartij Odd.Bot B.V. bij voorbaat onherroepelijk om een zodanige akte op te maken en namens de Wederpartij te ondertekenen. Een vergoeding voor deze rechten en Hulpzaken wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs. De Wederpartij zal voornoemde Goederen, werkwijzen en Hulpzaken voor geen ander doel van voor uitvoering van de Overeenkomst met Odd.Bot B.V. gebruiken en zal daarvan geen afschriften of kopieën maken zonder schriftelijke toestemming van Odd.Bot B.V..

 

11.2. Alle van Odd.Bot B.V. afkomstige zaken, lay-outs, ontwerpen, specificaties, technische informatie, speciale toepassingstechnieken en/of andere gegevens, waarop (intellectuele) eigendomsrechten van Odd.Bot B.V. rusten alsmede materiaal of beschrijvingen verschaft door Odd.Bot B.V. aan de Wederpartij, blijven eigendom van Odd.Bot B.V.. De Wederpartij verkrijgt een strikt persoonlijke, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie om de hiervoor bedoelde gegevens en materialen voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Odd.Bot B.V. is het gebruik van dergelijke gegevens en materialen voor en/of door derden niet toegestaan.

 

11.3. De Wederpartij garandeert dat (onderdelen van) de geleverde Goederen of Diensten geen inbreuk maken op enig recht van derden (waaronder die van intellectueel eigendom), dan wel onderworpen zijn aan een geschil omtrent rechten van derden, alsmede dat het gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden.

 

11.4. De Wederpartij vrijwaart Odd.Bot B.V. tegen alle gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun rechten (van intellectueel eigendom) in verband met de geleverde Goederen en/of Diensten. Deze vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten (waaronder begrepen redelijke kosten voor juridische bijstand en procedurekosten, waaronder ook proceskostenveroordelingen) die Odd.Bot B.V. in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt. Onverminderd het voorgaande zal op verzoek van Odd.Bot B.V. de Wederpartij op eigen kosten Odd.Bot B.V. verdedigen bij een tegen haar ingestelde actie, op voorwaarde dat de Wederpartij Odd.Bot B.V. adequaat en volledig op de hoogte houdt tijdens de actie en geen aansprakelijkheid zal erkennen of een schikking zal treffen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Odd.Bot B.V..

 

11.5. Odd.Bot B.V. zal de Wederpartij onverwijld schriftelijk in kennis stellen van elke actie, vordering of rechtsgeding van het soort als genoemd in dit artikel en in redelijke mate medewerking verlenen (voor rekening van de Wederpartij) en redelijke toegang geven tot alle relevante informatie voor zover redelijkerwijs door de Wederpartij gevraagd wordt ter verdediging tegen genoemde actie, vordering of rechtsgeding.

 

11.6. Indien een derde claimt dat de Goederen of Diensten inbreuk maken op diens rechten, zal de Wederpartij voor diens rekening en risico in overleg met Odd.Bot B.V.:

 

 1. voor de Goederen of de Diensten de noodzakelijke gebruiksrechten verwerven;

 

 1. de betrokken Goederen of Diensten zodanig wijzigen dat deze geen inbreuk meer maken op de rechten van derden;

 

 1. de betrokken Goederen of Diensten vervangen door gelijkwaardige Goederen of Diensten, die geen inbreuk maken op rechten van derden; dan wel

 

 1. de Goederen terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde vergoeding dan wel de Diensten staken met terugbetaling van de daarvoor betaalde vergoeding.

 

11.7. Voor zover Odd.Bot B.V. niet de (intellectuele) eigendomsrechten toekomt op Goederen, resultaten van Diensten of Hulpzaken, verleent de Wederpartij Odd.Bot B.V. hierbij het recht de geleverde Goederen, resultaten van Diensten of Hulpzaken te gebruiken, te (doen) onderhouden en/of te verbeteren.

 

Artikel 12: Tekortkoming en ontbinding

 

12.1. Indien de Wederpartij (i) tekortschiet in de nakoming van (één of meer verplichtingen uit) de Overeenkomst en nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is of (ii) in redelijkheid kan worden aangenomen dat de Wederpartij de Overeenkomst niet tijdig en/of behoorlijk zal nakomen, heeft Odd.Bot B.V. het recht, zonder nadere ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd al haar andere rechten, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

In alle overige gevallen heeft Odd.Bot B.V. de vrije keuze, na schriftelijke ingebrekestelling door Odd.Bot B.V. waarin de Wederpartij een redelijke termijn is gegeven om alsnog na te komen, (i) de Wederpartij te sommeren de tot dusver (ondeugdelijke of te laat) verrichte prestatie voor rekening en risico van de Wederpartij ongedaan te maken, (ii) om voor rekening en risico van de Wederpartij de prestatie zelf (opnieuw) te (doen) verrichten dan wel ongedaan te (doen) maken, of (iii) de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

12.2. In de volgende (niet-limitatieve) gevallen zal aan de Wederpartij geen beroep op overmacht toekomen: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering en/of ongeschiktheid van materialen, grondstoffen of halffabricaten of diensten, toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daden van de Wederpartij of door de Wederpartij ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Wederpartij of die derden.

 

12.3. Odd.Bot B.V. heeft het recht, zonder nadere ingebrekestelling, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden (dan wel te beëindigen door middel van opzegging), zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige rechten, indien:

 

 1. de Wederpartij (bij natuurlijk persoon) overlijdt;

 

 1. de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in surséance verkeert;

 

 1. de Wederpartij failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraagd;

 

 1. sprake is van een substantiële wijziging in de aandelen- en/of zeggenschap binnen de onderneming van de Wederpartij;

 

 1. beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Wederpartij wordt gelegd, welk beslag niet binnen bekwame tijd is opgeheven.

 

 1. Onverminderd haar overige rechten heeft Odd.Bot B.V. in de situaties als omschreven in de artikelleden 1 en 3 het recht al haar verplichtingen uit hoofde van (een) met de Wederpartij gesloten Overeenkomst(en) op te schorten.

 

 1. Odd.Bot B.V. heeft het recht om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maanden, zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade of andere kosten.

 1. Alle vorderingen die Odd.Bot B.V. in de gevallen bedoeld in dit artikel op de Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen onmiddellijk volledig opeisbaar zijn.

 

 1. Een beëindiging van de Overeenkomst door opzegging of ontbinding als in dit artikel bedoeld, zal niet tot gevolg hebben dat de rechten en plichten van Partijen op grond van de artikelen die naar hun aard zijn bedoeld om voort te leven (hieronder begrepen in ieder geval de artikelen 10, 11, 12, 16 en 19), eindigen.

 

 1. Alle toegestane wettelijke buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten voor het versturen van aanmaningen, het doen van (schikkings-)voorstellen en andere buitenrechtelijke handelingen, en de gerechtelijke kosten die voor Odd.Bot B.V. verbonden zijn aan handhaving van haar rechten tegenover de Wederpartij, komen voor rekening van de Wederpartij.

 

 1. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de Wederpartij in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen aan Odd.Bot B.V. een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 10% van de contractwaarde van de Overeenkomst ineens en/of, in geval van niet tijdige nakoming, 0,5% van de contractwaarde van de Overeenkomst per dag dat deze vertraging voortduurt, met dien verstande dat in geval van een duur- of raamovereenkomst tussen Partijen voor de bepaling van de contractwaarde wordt gekeken naar de waarde van deze overeenkomst op jaarbasis. Het verbeuren van deze boete laat de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding onverlet en Odd.Bot B.V. mag naast of in plaats van deze boete nakoming, schadevergoeding en ontbinding vorderen.

 

 

Artikel 13: Vrijwaring

 

13.1. In aanvulling op artikel 10 en 11.4 vrijwaart de Wederpartij Odd.Bot B.V. tegen aanspraken van derden welke voortvloeien uit, of verband houden met de door de Wederpartij geleverde of gebruikte Goederen en/of verrichtte Diensten.

 

13.2. De Wederpartij is aansprakelijk voor en vrijwaart Odd.Bot B.V. tegen elke vordering van derden betreffende schade of boete, die direct of indirect het gevolg is van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen tegenover Odd.Bot B.V. of van (ii) het onrechtmatig handelen dan wel nalaten van de Wederpartij. De Wederpartij staat, alsof het haar eigen handelen of nalaten betreft, volledig in voor het handelen of nalaten van haar personeel of dat van bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

 

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 

14.1. Elke Partij accepteert onbeperkte aansprakelijkheid voor:

 

 1. overlijden of persoonlijk letsel voor zover dat het gevolg is van nalatigheid van die Partij, haar personeel of onderaannemers gedurende de looptijd van de Overeenkomst; en
 2. opzet, bedrog en bewuste roekeloosheid; en

 

 1. voor zover het de Wederpartij betreft een verplichting tot betaling uit hoofde van, of als gevolg van schending van artikel 11, 16, 17 en 18.

 

14.2. Behoudens hetgeen bepaald in dit artikel, is Odd.Bot B.V. nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden of te lijden door de Wederpartij.

 

 

Artikel 15: Informatieplicht

 

15.1 Onverminderd alle overige rechten van Odd.Bot B.V., waaronder nadrukkelijk begrepen de rechten als neergelegd in artikel 12 van deze algemene inkoopvoorwaarden, is de Wederpartij verplicht, indien deze voorziet of redelijkerwijs moet voorzien dat zij tekort zal schieten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, Odd.Bot B.V. daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur van dat tekortschieten. De Wederpartij is in dit geval verplicht om, op eerste verzoek van Odd.Bot B.V., zekerheid te stellen voor volledige nakoming van al haar verplichtingen, in de door Odd.Bot B.V. gewenste vorm.

 

15.2 De Wederpartij verplicht zich om Odd.Bot B.V. steeds actief van alle informatie te voorzien die in het kader van de Overeenkomst voor Odd.Bot B.V. van belang kan zijn.

 

15.3 Het niet (tijdig en/of volledig) voldoen aan de verplichting uit dit artikel leidt ertoe dat de Wederpartij zich terzake niet op overmacht kan beroepen en levert op zichzelf een tekortkoming op.

 

 

Artikel 16: Geheimhouding en communicatie

 

16.1 De Wederpartij zal op geen enkel moment, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Odd.Bot B.V., informatie aan derden verstrekken over de Overeenkomst, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) het gebruik van de Overeenkomst voor publicitaire doeleinden.

 

16.2 De Wederpartij, haar personeel en/of de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende Odd.Bot B.V. die zij in verband met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan mochten verkrijgen. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van klanten en/of andere relaties van Odd.Bot B.V., waarvan Wederpartij uit hoofde van haar functie kennis neemt.

 

16.3 De Wederpartij zal de door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken werknemers en/of derden schriftelijk tot een zelfde geheimhouding verplichten.

 

 

Artikel 17: Overdracht van rechten en verplichtingen, Uitbesteding

 

17.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Odd.Bot B.V. is het de Wederpartij niet toegestaan de Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende rechten en/of verplichtingen aan een derde over te dragen.

 

17.2 De Wederpartij is niet bevoegd, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Odd.Bot B.V., enig deel van de Overeenkomst door derden te laten verrichten dan wel gebruik te maken van ter beschikking gestelde (“ingeleende”) arbeidskrachten. Onder derden wordt in dit verband niet verstaan een onderneming die behoort tot dezelfde groep van ondernemingen als waarvan de Wederpartij deel uitmaakt en voor welke onderneming die groep zich nadrukkelijk garant heeft gesteld. De Wederpartij vrijwaart Odd.Bot B.V. voor iedere vordering die een uitvoeringsinstantie werknemersverzekeringen en/of belastingdienst op Odd.Bot B.V. op grond van inleners- en/of ketenaansprakelijkheid pretendeert te hebben.

 

17.3 Odd.Bot B.V. kan voorwaarden verbinden aan de door haar te verlenen goedkeuring als bedoeld in het voorgaande lid, c.q. deze in tijd beperken.

 

 

Artikel 18: Verwerking (persoons)gegevens

 

18.1 Indien de door de Wederpartij uit te voeren Diensten (mede) bestaat uit het ten behoeve van Odd.Bot B.V. verwerken van persoonsgegevens, geldt het in dit artikel bepaalde.

 

18.2 De Wederpartij dient persoonsgegevens steeds te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en eventuele andere toepasselijke voorschriften, deze algemene inkoopvoorwaarden en bepalingen. De Wederpartij zal Odd.Bot B.V. desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop de Wederpartij uitvoering geeft aan haar verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Na inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad is deze nieuwe wet van overeenkomstige toepassing. Verwijzingen naar de Wet bescherming persoonsgegevens komen te vervallen, en worden geacht te verwijzen naar de overeenkomstige artikelen in de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

18.3 Behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen, mag de Wederpartij persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van Odd.Bot B.V.. Alle andere verwerkingen mogen slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Odd.Bot B.V.. In een Order of Overeenkomst uitdrukkelijk omschreven verwerkingen worden geacht plaats te vinden in opdracht van Odd.Bot B.V..

 

18.4 De Wederpartij zal haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet uitbesteden aan Subbewerkers, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Odd.Bot B.V. en de Wederpartij met dergelijke Subbewerkers een schriftelijke overeenkomst is aangegaan die beschermingsniveaus bevat die ten aanzien van de persoonsgegevens minstens gelijk zijn aan de beschermingsniveaus die tussen de Wederpartij en Odd.Bot B.V. gelden.

 

18.5 De Wederpartij zal de ten behoeve van Odd.Bot B.V. te verwerken persoonsgegevens uitsluitend verwerken in landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat deze een passend beschermingsniveau bieden.

 

18.6 De Wederpartij zal, ingeval van beëindiging van de Overeenkomst, zorgdragen dat alle (persoons)gegevens waarover zij is gaan beschikken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, worden teruggegeven aan Odd.Bot B.V.. De Wederpartij zal alle kopieën en back-up’s van de gegevens waarover zij beschikt vernietigen, op zodanige wijze dat deze (blijvend) noch voor de Wederpartij noch voor enige derde partij beschikbaar zullen zijn.

 

18.7 Teruggave door de Wederpartij van de gegevens als bedoeld in dit artikel geschiedt in een algemeen gangbaar en voor Odd.Bot B.V. hanteerbaar dataformat. Odd.Bot B.V. heeft het recht dit format nader te specificeren.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht en rechtsmacht

 

19.1 Op deze algemene inkoopvoorwaarden, alsmede op alle rechtsbetrekkingen tussen Odd.Bot B.V. en de Wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag.

 

19.2 De bevoegde rechter in ’s-Gravenhage is exclusief bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen Odd.Bot B.V. en de Wederpartij voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst alsmede in verband met deze algemene inkoopvoorwaarden, kennis te nemen.  

 

19.3 Onverminderd het voorgaande lid, kennen partijen het recht kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen Odd.Bot B.V. en de Wederpartij voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst alsmede in verband met deze algemene inkoopvoorwaarden, bij uitsluiting toe aan de Nederlandse rechter.