Published using Google Docs
«Організація та регулювання дорожнього руху»
Updated automatically every 5 minutes

1

Строительная, дорожная и коммунальная техника зарубежного производства. Краткий справочник / Глазов А.А., Манаков Н.А., Понкратов А.В. - М.: ЗАО "БИЗНЕС-АРСЕНАЛ", 2000. - 528 с.

ISBN 5-93377-001-9

В настоящем издании приведены краткие сведения о зарубежных машинах для строительства и городского хозяйства.

Для широкого круга специалистов.

УДК 621+624+625+628+648+693

2

Поліщук В. П., Дзюба О.П. Теорія транспортного потоку:        методи та моделі організації дорожнього руху : Навч. посіб.. - К. : Знання України, 2008. — 175 с.

ISBN 978-966-316-221-8

У навчальному посібнику розглянуто понятійний апарат теорії транспортного потоку на автомобільних дорогах і вулично-дорожніх мережах міст, опис руху транспортного засобу залежно від різних факторів, основні характеристики транспортного потоку, аналітичні моделі транспортного потоку, моделі колон транспортних засобів та основи спектрально-кореляційної теорії транспортних потоків.

ББК 39.3я73

3

Альтман В.В., Гайдукевич В.А. Основи експлуатації автомобільних доріг. Навч. посібник - Рівне: НУВГП, 2012. - 229 с.

У навчальному посібнику розглянуто основні відомості про експлуатацію автомобільних доріг, техніко-економічні показники якості автомобільних доріг, умови утримання та види і причини виникнення деформацій і руйнувань доріг.

Посібник призначено для студентів, які навчаються за професійним спрямуванням “Автомобільні дороги і аеродроми”.

УДК 625.7/.8.004 (075.8)   ББК 39.311 я 7

4

Поліщук В. П.Транспортне планування міст / В. П. Поліщук, О. В. Красильнікова, О. П. Дзюба ; за заг. ред. В. П. Поліщука. - К. : Знання України, 2014.-371 с.

ISBN 978-966-316-347-5.

У підручнику розглянуто понятійний апарат транспортного планування міст, принципи та методи вирішення транспортних проблем на вулично-дорожніх мережах міст. Визначено класифікацію міст, планувальні структури ВДМ міст, містобудівного проектування генерального плану та комплексної схеми транспорту, принципи прогнозування основних характеристик транспортних потоків і ВДМ, аналізу існуючих умов руху та аварійності, проектування заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху, їх соціально-економічної оцінки. Підручник призначений для студентів ВНЗ і аспірантів, які навчаються за спеціальностями напряму «Транспортні технології».

УДК 656.13(075)   ББК 39 я 73

5

Системологія на транспорті: Підручник: У 5 кн. / За заг. ред. М.Ф. Дмитриченка. — К.: Знання України, 2012.

Кн. IV: Організація дорожнього руху / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля та ін. — 452 с.

ISBN 978-966-316-186-0.

У підручнику розглянуто понятійний апарат організації дорожнього руху, принципи та методи вирішення транспортних проблем на вулично-дорожніх мережах міст і на автомобільних дорогах загального користування. Визначено принципи прогнозування основних характеристик транспортних потоків, аналізу існуючих умов руху та аварійності, проектування заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху, їх соціально-економічна, енергетична, екологічна та ергономічна оцінка. Підручник призначений для студентів і аспірантів, які навчаються за спеціальностями напряму 1004 «Транспортні технології» у вищих навчальних закладах.

ББК 39я73

6

Організація та регулювання дорожнього руху:підручник / за загальною ред. В.П.Поліщука - К.: Знання України, 2014 - 467с.

ISBN 978-966-316-299-7.

У підручнику розглянуто понятійний апарат організації дорожнього руху, транспортного планування міст, технічних засобів організації дорожнього руху, екології й економіки організації дорожнього руху, методи розв’язання транспортних проблем. Підручник призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями напряму 1004 "Транспортні технології" у вищих навчальних закладах ІІ-ІІІ освітніх рівнів.

УДК 656.13  ББК 39 я 73

7

Раннев А.В., Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин: Учебник - 2-е изд., стер. - М., «Академия», 2003. — 488 с.

ISBN 5-7695-1563-5

Изложены конструктивные исполнения и устройство дорожно-строительных машин. Приведены основные сведения о сборочных единицах, составных частях, устройствах и приборах безопасности машин. Рассмотрены технологии производства работ с применением дорожно-строительных машин, методы их безопасной эксплуатации.

Для учащихся начальных профессиональных учебных заведений.

УДК 624.132   ББК 38.623

8

Гаврилов,К.Л.,ЗабараН.А. Дорожно-строительные машины иностранного и отечественного производства: устройство, диагностика и ремонт - М. : Майор, 2006. - 480 с.

ISBN 5-98551-021-1

Методика изложения и материалы книги базируются на результатах более чем двадцатилетних кропотливых научно-исследовательских работ в области диагностики и технологии ремонта АТС и ДСМ и восьмилетием опыте преподавания в негосударственном образовательном учреждении: научно-исследовательском и учебном центре диагностики и технологии ремонта легковых и грузовых автомобилей и дорожно-строительных машин иностранного и отечественного производства. Причем, помимо новейшего материала, в книге отражен опыт обучения как руководителей среднего звена, так и инженерно-технического персонала, а также выпускников высших и средних специальных учебных заведений, офицеров. В результате опыта общения с непосредственными заказчиками инженерно-технического персонала материал книги базируется на понимании того, как нужно профессионально учить.

Книга предназначена для технического персонала государственных, общественных организаций и граждан, а также студентов профильных специальностей высших и средних специальных учебных заведений.

УДК 629.36:625.

9

Шестопалов К. К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование: Учеб, пос. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 320 с.

ISBN 5-7695-2370-0

На примере наиболее современных моделей рассмотрены назначение, классификация, типоразмерные ряды, принципы действия, особенности конструкции и дизайна; приведены формулы для расчета основных параметров и производительности подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин, а также машин и оборудования, используемых при содержании и ремонте автомобильных дорог и городских территорий. Приведена информация о наиболее известных фирмах-производителях, поставляющих на мировой рынок основное количество техники этого профиля.

Для студентов средних профессиональных учебных заведений. Может представлять интерес для профессиональных строителей, связанных с эксплуатацией подъемно-транспортной, строительной и дорожной техники.

УДК 621.86/.87(075.32)  ББК 39.9я723

10

Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов : учебник  / Б. С. Васильев, Б. П.Долгополов, Г. Н.Доценко и др. ; под ред. В. А. Зорина. — 4-е изд., стер. — М.: «Академия», 2006. — 512 с.

ISBN 5-7695-3160-6

Изложены основы ремонтного производства и обшиє положения по организации и технологии ремонта дорожных, строительных машин, автомобилей и тракторов. Подробно рассмотрены технологические процессы ремонта машин и прогрессивные способы восстановления деталей. Приведены типовые технологические процессы восстановления деталей и ремонта сборочных единиц машин. Рассмотрены методы технического нормирования труда. Даны основы проектирования производственных цехов и участков ремонтных предприятий. Особое внимание уделено методам контроля и обеспечения качества ремонта машин.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен специалистам управлений механизации строительства, автотранспортных и ремонтных предприятий.

УДК 625.08(075.32)  ББК 39.3

11

Карпов Б. Н. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог : учебник - М. : «Академия», 2011. — 208 с.

ISBN 978-5-7695-4972-4

Описан весь цикл строительного производства и эксплуатации дорожных объектов, в том числе подготовка производства, устройство земляного полотна и дорожной одежды, реконструкция, ремонт и содержание дорог. Рассмотрены вопросы эффективности, качества и безопасности эксплуатации дорожных конструкций в современных условиях.

УДК 625.7/.8(075.32)  ББК 30.82я723

12

Л. Г. Основина и др. Автомобильные дороги. Строительство, ремонт, эксплуатация. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 490 с

ISBN 978-5-222-18427-1

Справочник освещает комплекс вопросов, решаемых при проектировании, ремонту и обслуживании автомобильных дорог. Предложены расчет и конструирование элементов дороги и дорожных сооружений, характеристика грунтов, обзор строительных материалов и конструкций, современных технологических процессов, обеспечивающих получение продукции с минимальными затратами.

Рассмотрена технология производства работ по строительству дорог, включая работы экскаваторами, бульдозерами, скреперами, а также ремонта дорог, начиная от ямочного ремонта и заканчивая современными ремонтно-восстановительными технологиями.

Отдельная глава посвящена мерам безопасности при проведении строительных и ремонтных работ.

Справочник будет полезен инженерно-техническим работникам сферы автодорожного строительства, а также студентам высших учебных заведений, обучающимся по дорожно-строительным специальностям.

УДК 625.7/.8(035)   ББК 39.311я73

13

Васильев А. П. Эксплуатация автомобильных дорог: в 2 т. - Т. 1 : -Учебник — 2-е изд., стер. -М. : «Академия», 2011. — 320 с.

ISBN 978-5-7695-7937-0

Рассмотрены теоретические основы содержания, ремонта и организации управления функционированием дорог дорожно - эксплуатационной службой. Большое внимание уделено методам мониторинга, диагностике и оценке состояния, требованиям к автомобильным дорогам в разные периоды года в различных климатических условиях.

Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезен специалистам дорожных организаций.

УДК 625.7/.8(075.8)   ББК 39.31я73

14

Васильєв А. П. Эксплуатация автомобильных дорог: в 2 т. - Т. 2 : Учебник — 2-е изд., стер. — М. : «Академия», 2011. — 320 с.

ISBN 978-5-7695-7938-7

Изложены практические мероприятия, методы и технология работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, организации и повышению безопасности движения на эксплуатируемых дорогах.

Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезен специалистам дорожных организаций.

УДК 625.7/.8(075.8)   ББК 39.31я73

15

Сильянов В. В., Домке Э.Р. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц : учебник для студ. высш. учеб, заведений- — М. : «Академия», 2009. — 352 с.

ISBN 978-5-7695-5874-0

Приведена классификация автомобильных дорог и городских улиц. Рассмотрены основные элементы и характеристики транспортно-эксплуатационного состояния дорог и улиц; факторы, влияющие на взаимодействие дороги и автомобиля; закономерности формирование транспортных потоков; пропускная способность автомобильных дорог и городских улиц; понятия об уровнях загрузки дороги и уровнях удобств движения.

Подробно описаны методы и способы обследована диагностики дорог. Указаны способы сохранения транспортно-эксплуатационных качеств дорог и улиц в разные периоды года.

Для студентов высших учебных заведений Представляет интерес для специалистов по эксплуатации автомобильных дорог и организации дорожного движения.

УДК 629.113 115(075.8)    ББК 39.311:30.607я73

16

Домке Э.Р. Управление качеством дорог : учебное пособие / Э.Р. Домке, А.П. Бажанов, А.С. Ширшиков. — Ростов н/Д : Феникс, 2006. — 253 с.

ISBN 5-222-09327-1

В книге изложены основные положения и принципы трехуровневой системы управления качеством ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог и отраслевой системы сертификации на основе требований международных стандартов, с элементами научно-технического сопровождения реализации проекта.

Рассмотрены методы оценки и обеспечения качества дорожно-строительной продукции, повышения технологической точности и стабильности процессов, а также поддержания необходимого уровня качества дорог и дорожной продукции. Значительное внимание уделено методам диагностики и оценки состояния автомобильных дорог.

Учебное пособие предназначено для студентов автомобильно-дорожных вузов и факультетов, а также может быть использовано инженерно-техническими работниками дорожного строительства.

        УДК 625.7/8:658(075.8)  ББК 39.311я73

17

Бардиш Г. О. Проектний аналіз: Підручник. -2-ге вид., стер. - К.:Знання,2006 - 415с

        ISBN 966-346-090-3

У підручнику висвітлено теоретичні й практичні основи здійснення аналізу інвестиційних проектів, розглянуто сутність і необхідність їх ретельного обґрунтування з метою підвищення ефективності використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій, а також розкрито потребу розроблення проектів високоекономічної ефективності та вміння оцінити їх.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників фінансових і банківських установ, спеціалістів інвестиційно-виробничого комплексу, широке коло читачів, яких цікавлять проблеми Функціонування та розвитку інвестиційно - виробничої діяльності в Україні,

УДК 330.322(072)   ББК С5.262.Хя73

18

Білятинський О.А., Старовойда В.П. Проектування капітального ремонту і реконструкції доріг: Підручник. — К.: Вища освіта, 2003. — 343 с.: іл.

ISBN 966-8081-13-7

Висвітлено теоретичні основи та практичні методи розвідування і проектування автомобільних доріг, що підлягають капітальному ремонту і реконструкції. Наведено систему заходів щодо забезпечення високих транспортно-експлуатаційних характеристик доріг, викладено особливості обстежень та розвідувальних робіт під час капітального ремонту і реконструкції доріг. Описано методи аналізу та оцінки відповідності дорожніх умов транспортним потокам із подальшими рекомендаціями щодо поліпшення системи дорожні умови — транспортні потоки — середовище.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Автомобільні шляхи і аеродроми».

УДК 625.089(075.8)   ББК 39.311я73 Б61

19

Гайдукевич В.А., Потійчук О.Б. Основи транспортної психології.- Навч. посібник. - Рівне: НУВГП, 2012 - 207с.

У навчальному посібнику викладені основи психофізіології формування та виконання керуючих дій водія. Описані фактори, що визначають надійність водіїв, показано вплив психофізіологічних та особистих якостей, а також навколишнього середовища на поведінку водіїв, надані методи їх формування, вдосконалення і тренування. Розглянуті також психофізіологічні особливості керування автомобілем у нічний час та надані рекомендації щодо професійного підбору водіїв для таких умов роботи.

Посібник відповідає затвердженій робочій програмі дисципліни «Основи транспортної психології» та призначений для студентів вищих навчальних закладів з напрямів підготовки «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті» і «Автомобільні дороги та аеродроми»

УДК 159.9 : 62(075.8)   ББК 39:88 (075.8)

20

Киселев М. И., Михелев Д. Ш. Основы геодезии. Учеб, для студ. сред. спец. учеб, заведений.- М.: Высш. шк., 2001 — 368 с.

ISBN 5-06-003797-5

Даны общие сведения по геодезии, картографии и топографии; геодезическим приборам, методам геодезических измерений, вычислений и оценке точности их результатов; инженерно-геодезическим работам, выполняемым при изыскании, проектировании и строительстве инженерных сооружений. Излагаются методы изысканий, производства разбивочных работ, исполнительных съемок. Даны разделы по геодезическому обеспечению кадастра, лесоустройству, привязке горных выработок и т. д., наблюдению за деформациями сооружений, лицензированию, организации геодезических работ и технике безопасности при их проведении.

Для студентов средних специальных учебных заведений и колледжей. Может быть использован студентами не геодезических вузов.

УДК 528     ББК 26.12

21

Ващенко В., Літинський В., Перій С. Геодезичні прилади та приладдя. Навчальний посібник. - Львів: Євросвіт, 2003. - 160 с.: іл.

ISBN 966-7343-47-2

Книжка містить інформацію про геодезичні прилади, які використовують для створення геодезичної знімальної основи, виконання контурного та тахеометричного знімання, нівелювання та топографічного знімання. Особливу увагу приділено перевірці цих приладів. Розглянуто прилади та приладдя, які використовують для вимірювання площ, створення та викреслювання топографічних карт і профілів.

Для студентів, які вивчають загальний курс геодезії або топографію та фахівців у цій галузі.

УДК 528   ББК 26.1

22

Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник для студ. учреждений сред, проф. образования/С.Ф.Головин, В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С. Локшина. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 464 с.

ISBN 5-7695-1728-Х

Изложены основы обеспечения эффективной эксплуатации дорожных машин, автомобилей и тракторов. Рассмотрены правила эксплуатации и эксплуатационная документация; вопросы нормирования и хранения эксплуатационных материалов, планирования и организации технического обслуживания и ремонта; основы технической диагностики, а также проектирование и реконструкция производственной базы, особенности эксплуатации грузоподъемного и энергетического оборудования, основы автоматизации производственных процессов и новые формы обслуживания машин.

Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен студентам высших учебных заведений и механикам эксплуатационных предприятий.

УДК 625.08   ББК 39.311-06-5

23

Собакарь А.О., Холмянський Я.Д., Тараненко С.М. Основи безпеки дорожнього руху: Навч. посіб. / За ред. В.М. Бесчастного. — К.: Знання, 2007. — 312 с., 20 с. іл.

ISBN 966-346-276-0

Розкриваються основи безпеки руху, знання яких необхідно сучасному водію, а також принципи набуття навичок безпечного керування автомобілем. Особлива увага приділяється правовим основам забезпечення безпеки дорожнього руху, останнім досягненням науки і техніки щодо конструктивних особливостей сучасних автомобілів і доріг, формуванню психофізіологічних навичок водія, що убезпечують дорожній рух та життя його учасників. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які у майбутньому будуть здійснювати підготовку водіїв транспортних засобів усіх категорій, викладачів цих закладів, усіх учасників дорожнього руху.

УДК 656.11(075.8) ББК 39.808я73

24

Дерех 3. Д., Душник В. Ф. За кермом автомобіля: Секрети безпечного керування. — К. : Арій, 2011. — 144 с.: іл.

ISBN 978-966-498-143-6.

У книзі викладено техніку користування органами керування автомобіля, починаючи від посадки в автомобіль і закінчуючи особливостями керування автомобілем у складних дорожніх умовах. Матеріал подано з позиції забезпечення безпеки дорожнього руху і відповідно до вимог Правил дорожнього руху України, введених у дію з 1 січня 2002 року зі змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України.

Книга призначена для студентів вищих навчальних закладів, викладачів автошкіл і курсів з підготовки водіїв, загальноосвітніх середніх шкіл, ліцеїв і гімназій, інженерно-технічних працівників автотранспортних підприємств, водіїв транспортних засобів для підвищення їхнього професійного рівня, а також для осіб, які проходять підготовку для отримання посвідчення водія на право керування транспортними засобами всіх категорій, у тому числі в індивідуальному порядку. Може бути використана широким колом учасників дорожнього руху для поглибленого вивчення безпечного водіння автомобіля.

УДК 656.13.05.001 ; 629.113.073  ББК 39.33

25

Безсмертний В. О. та ін. Основи керування автомобілем і безпека руху . - Підручник/ В. О. Безсмертний, 3. Д. Дерех, В. В. Іщенко,- К.: Вища шк.г 1996,— 202 с.: іл.

ISBN 5-11-004635-2

Описано техніку користування органами керування автомобілем (пуск і зупинка двигуна, рушання з місця, перемикання” передач, гальмування тощо), дорожні умови, водіння у складних та особливих умовах, експлуатаційні властивості автомобіля та ін. Значну увагу приділено питанням безпеки дорожнього руху. Основні технічні дії водія та складні дорожні ситуації проілюстровано на численних схемах і рисунках.

Матеріал викладено відповідно до програми підготовки водіїв транспортних засобів категорій «В» і «С», Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху.

Для студентів вищих навчальних закладів І—IV рівнів акредитації. Може бути корисним для широкого кола читачів.

УДК 656.13.05.001 ; 629.113.073  ББК 39.33—08

26

Галаса П.В. та ін. Експертний аналіз дорожньо-транспортних пригод /Галаса П.В., Кисельов.В.Б., Куйбіда А.С.,

Лахно Ю.О., Надгорний Г.М.- К., Український центр післяаварійного захисту “ЕКСПЕРТ-СЕРВІС”,1995 -192с.

В посібнику розглянуті основні права і обов’язки учасників експертизи, порядок огляду місця ДТП, наведені основні методики експертного аналізу механізму пригоди, проведення слідчих експериментів, методичні підходи по визначенню моменту виникнення небезпеки для руху, подано довідковий матеріал, що опублікований в різних спеціальних виданнях.

Розрахований як на спеціалістів (працівників ДАІ, безпеки руху, страхових компаній та ін.), так і на широке коло водіїв- аматорів.

 ББК 39.33—08

27

Г.Є. Ліпський, М.М. Лихоступ Основи організації, планування та управління дорожнім виробництвом: Підручник у двох частинах. - К.: ГРАНМНА, 2010. - 400 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-8697 від 20 жовтня 2009 р.)

ISBN 978-966-7698-58-4 

У підручнику викладені основні теоретичні положення і практичні рекомендації з організації, планування та управління дорожнім виробництвом в сучасних умовах.

В першій частині розглянуті: теоретичні основи організації, планування та управління дорожнім виробництвом, організаційні структури дорожніх підприємств, як основної ланки господарської діяльності, основні положення підготовки виробництва, основи проектування організації дорожньо-будівельних робіт і методи їх виконання, економіко-математичні методи і сітьові моделі з точки зору доцільності їх використання при проектуванні організації виробництва, основні положення по організації матеріально-технічного забезпечення дорожніх підприємств, створення їх виробничої бази і організації роботи будівельного транспорту, основи технічного нормування та організації заробітної плати в будівельному виробництві та інше.

В другій частині розглянуті питання планування та управління в дорожньому виробництві і, зокрема: система планування в дорожньому виробництві, довгострокове та перспективне планування, основи річного планування діяльності дорожніх підприємств та структурні складові планів, планування вартості дорожньо-будівельних робіт та визначення структури її складових витрат, оперативне управління виробництвом діяльністю дорожніх підприємств, в тому числі оперативний контроль і регулювання процесів виконання планових завдань та інше.

ББК 74 0.39 Л 65  УДК 625.7/8(0.75)

28

Охорона праці на автомобільному транспорті (будівництво, ремонт, утримання автомобільних доріг): навчальний посібник / Пістун I. IL, Кіт Ю. В., Березовецький А. П. та ін. - Суми : Університетська книга, 2012. — 480 с.

ISBN 978-966-680-621-8

Навчальний посібник містить основні відомості про правові, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні заходи та засоби збереження здоров’я і працездатності людей, які працюють у галузі будівництва, ремонту, утримання автомобільних доріг.

Для студентів вищих навчальних закладів освіти. Може бути корисним викладачам, працівникам будівельних організацій, які зайняті будівництвом, ремонтом та експлуатацією автомобільних доріг.

УДК 331.45:025.08(075.8) ББК 65.9(4Укр)247+38.74я73

29

Жидецький В. Ц. Основи охорони праці. - Підручник. — Львів: Афіша, 2002. — 320 с.

ISBN 966-8013-11-5

Підручник розкриває складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. В ньому подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативно-правової бази в галузі охорони праці. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, розглянуто шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища і трудового процесу, вплив останніх на здоров’я та працездатність людини, висвітлено основні заходи та засоби, спрямовані на створення безпечних та нешкідливих умов праці.-Підручник містить також основні відомості з питань пожежної безпеки.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам і спеціалістам з охорони праці, керівникам і інженерно-технічним працівникам промислових підприємств та інших об’єктів господарської діяльності, посадовим особам органів державного нагляду за охороною праці (державним інспекторам), страховим експертам з охорони праці, уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці, а також для широкого загалу працюючих.

УДК 331.45(075)  ББК 65.248я7

30

Правила охорони праці на автомобільному транспорті. - К.:

Основа, 2007.

ISBN 978-966-699-217-1

Дія цих Правил поширюється на всі автотранспортні підприємства і організації, а також підприємства, до складу яких входять транспортні цехи, дільниці, майстерні, гаражі тощо незалежно від відомчої належності та форми власності.

Вимоги цих Правил є обов'язковими для всіх працівників при організації та виконанні робіт, які пов'язані з експлуатацією, профілактичним обслуговуванням та ремонтом транспортних засобів, а також при проектуванні та реконструкції підприємств, їх виробничих об’єктів, споруд, розробці технологічних процесів, устаткування тощо.

УДК 331.45/656   ББК 65.247

31

Олійник П.В., Чаплик В.В, Король О.М. Бандрівський МЛ. Медична підготовка водіїв автотранспортних засобів: Навчальний посібник. - Львів: Новий Світ-2000,2007.-208 с.

ISBN 966-418-029-7

У навчальному посібнику викладені основи нормальної анатомії та фізіології людини, методи і способи надання першої медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах, хворим та ураженим в різноманітних надзвичайних ситуаціях природного і техногенного походження а також порядок дій та поведінки водіїв і пасажирів транспортних засобів в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

Навчальний посібник призначений для медичної підготовки водіїв транспортних засобів, співробітників ДАІ МВС України і може бути використаний в системі підготовки населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій природного й техногенного походження.

УДК 61.001.85:656.13(075.8)   ББК 51.15я7

32

Беляев В.М. Основы менеджмента на транспорте : учебник для студ. высш. учеб, заведений / В. М. Беляев, Л. Б. Миротин, А. К. Покровский. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. — 320 с.

ISBN 978-5-7695-6862-6

Рассмотрены основные вопросы теории и практики управления организацией, функционирующей в условиях рыночной экономики. Особое внимание уделено современным представлениям методологических основ теории менеджмента коммерческими организациями. Представлен анализ состава функций динамики группового поведения работников коммерческой фирмы. Отражены вопросы стратегического, инновационного и логистического менеджмента.

Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезен аспирантам, преподавателям, а также руководителям и специалистам сферы управления коммерческими организациями.

УДК 656(075.8) ББК 39 я 73

33

Гаєвський О. Ю.  Інформатика: 7-11 кл.: Навч. посіб. — К.: А.С.К., 2008. — 512 с.: іл.

ISBN 966-8291-08-5.

У посібнику відповідно до програми з інформатики для загальноосвітніх середніх шкіл викладено основні поняття інформатики, будову комп’ютерів, призначення і роботу в операційних системах MS-DOS і Windows 95/98. Наведено прийоми складання алгоритмів та основи програмування в Basic і Pascal. Описано комп’ютерні технології підготовки текстових документів (Блокнот, Word), створення графічних зображень (Paint), обчислень в електронних таблицях (Excel), роботи з базами даних (Access). Багато уваги приділено роботі в комп’ютерних мережах, у тому числі в Internet.

Призначений для учнів загальноосвітніх середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, а також для широкого загалу користувачів персональних комп’ютерів.

ББК 32.973я721

34

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. - К.: Каравела, 2008. - 640 с.

ISBN 966-8019-05-9

Підручник містить основи концепції та методів інформатики, які реалізовані в сучасному апаратному та програмному забезпеченні комп’ютерів. Розглянуто роботу операційних систем Windows ХР та Linux. В доступній формі описано принципи роботи з програмами сімейства Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint. Описано роботу з програмами оптичного розпізнавання, перекладу та перевірки правопису тексту. Окремий розділ присвячено питанням комп’ютерної графіки. Значну увагу приділено програмуванню в середовищі Object Pascal. Також розглянуто основи мережних технологій, роботу в глобальній мережі Internet та створення Web-сторінок. Проаналізовано перспективи розвитку інформаційних технологій.

Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарних, соціально- економічних, інженерно-технічних, медичних, педагогічних та природничих спеціальностей, аспірантів та викладачів, а також усіх тих, хто вирішив зробити досягнення інформаційних технологій повноправним елементом свого арсеналу професійних інтересів.

УДК 004(075.8) ББК 32.97я73

35

Редько М. М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчально-метод. посібник. - Вінниця: Нова Книга, 2007. - 568 с.

ISBN 978-966-382-074-3

Запропонований читачам посібник призначений для студентів вищих аграрних навчальних закладів І та II рівнів акредитації для вивчення дисципліни “Інформатика і комп'ютерна техніка”.

У державних вимогах до змісту і рівня підготовки дипломованих молодших спеціалістів з вищою освітою підкреслюється тісний взаємозв’язок їх професійної діяльності з використанням сучасних інформаційних технологій, що базуються на найновішій комп’ютерній техніці і програмному забезпеченні та забезпечують високий рівень інформаційних і аналітичних функцій.

УДК 004.4(075.8) ББК 32.973.2 я 73