ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

www.managedoc.com / www.meetdoc.com / www.healthorientation.com

Health Orientation Kft.

 1.   Kik vagyunk?

A Health Orientation Kft. (Cg. 01-09-190873, székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 18. 2. lház. VI. em. 1., adószám: 24120250-2-41, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, rövidített elnevezése: Health Orientation Kft., a továbbiakban "Szolgáltató", "Adatkezelő" vagy "Health Orientation") egy magyar tulajdonú és magyar vezetésű vállalkozás.

Elérhetőségeink:

Cím:        Pannónia utca 18. 2. lház. VI. em. 1.

Cégjegyzékszám:         01-09-190873

Adószám:         24120250-2-41

E-mail:        info@meetdoc.com, info@managedoc.com, info@healthorientation.com 

Telefon:        +36 70 390 7674

Web:        www.managedoc.com / www.meetdoc.com / www.healthorientation.com 

A személyes adatok jelen szabályzatban ismertetett azon adatkezelését (adatkezeléseket), amelyekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ("NAIH") nyilvántartást vezet, a NAIH részére bejelentettük. A NAIH a Health Orientation adatkezelését (adatkezeléseit) a következő számon (számokon) vette nyilvántartásba:

Az adatkezelés NAIH azonosítója

Az adatkezelés célja

NAIH-78088

Weboldalon igénybe vett szolgáltatásra való bejelentkezés, vagy szolgáltatás igénybevételére való jelentkezés biztosítása.

 1. Mely szolgáltatásainkra vonatkozik a jelen tájékoztató?

A jelen tájékoztató az alábbi szolgáltatásainkra vonatkozik:

Szolgáltatás

Leírás

Részletes adatvédelmi tájékoztatás

MeetDoc.com honlap

A MeetDoc orvos keresővel szakorvosok kereshetőek egyszerűen, és hozzájuk időpont foglalható. Honlap: www.meetdoc.com 

1. sz. melléklet [link]

ManageDoc.com honlap és applikáció

A ManageDoc egészségügyi szakemberek, illetve egészségügyi szolgáltatók számára elérhető szakorvosi időpontkezelő alkalmazás, amelyek segítségével egyszerűen kezelhetik foglalásaikat, áttekinthetik és módosíthatják saját, vagy rendelőjük időbeosztását. Honlap: www.managedoc.com

A ManageDoc időpontkezelő Android és iOS alapú mobil eszközökre is elérhető alkalmazásként.

2. sz. melléklet [link]

HealthOrientation.com honlap

A Health Orientation Kft. honlapja: www.healthorientation.com

3. sz. melléklet [link]

A fenti szolgáltatásokra a továbbiakban összefoglalóan, mint "Szolgáltatások" hivatkozunk. Jelen tájékoztató célja, hogy általános áttekintést nyújtson Önnek arról, hogy milyen célokra és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait. Az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó külön tudnivalókat a mellékletek tartalmazzák.

 1. Miért fontos az adatvédelem?

Szolgáltatásaink nyújtásához elengedhetetlen a személyes adatok kezelése. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen szabályzatot azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen. Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatásaink igénybevételével, így különösen a holnapokra történő regisztrációval Ön elfogadja a személyes adatainak a jelen szabályzatban részletesen ismertetett kezelését. A személyes adatok megadása önkéntes, azonban adatok megadásra (regisztráció) nélkül a Szolgáltatásaink többségét Ön nem tudja igénybe venni. Honlapjainkat természetesen tudja böngészni regisztráció nélkül is.

A személyes adatokat a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak (a továbbiakban: "Irányadó Jogszabályok") megfelelően kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

 1. az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról ("Adatvédelmi Rendelet"), amely 2018. május 24-éig alkalmazandó;
 2. az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: "GDPR"), amely 2018. május 25-étől alkalmazandó;
 3. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.").
 1. Milyen személyes adatokat kezelünk vagy dolgozunk fel, milyen célra és mennyi ideig?

Személyes adatai természetes személyeknek vannak. Személyes adat minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Személyes adat például a név, a telefonszám, az email-cím.

A Szolgáltatásaink keretében egyrészt adatkezelőként, másrészt adatfeldolgozóként kezeljük a személyes adatokat. Az egyes szolgáltatások keretében végzett adatkezelésekről jelen tájékoztató mellékletei tartalmaznak részletes tájékoztatást:

1. sz. melléklet: MeetDoc.com honlap
2. sz. melléklet:
MeetDoc.hu honlap

2. sz. melléklet: ManageDoc.com honlap és applikáció

3. sz. melléklet: HealthOrientation.com honlap

 1. Milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe?

Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatás

Az adatfeldolgozó neve és címe

Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója

Cookie kezelés, elektronikus levelezés, adattárolás

Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Google adatvédelmi tájékoztató; az Irányadó Jogszabályok által elvárt megfelelő szintű védelmet az EU-U.S. Privacy Shield biztosítja. A Google Privacy Shield regisztrációja itt található.

Adattárolás

Hetzner Online GmbH (Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Németország)

Hetzner Online GmbH adatvédelmi tájékoztató

Ügyfélkezelés

MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.)

MiniCRM Zrt. adatvédelmi tájékoztató

Munkafolyamat kezelés

Trello, Inc.(55 Broadway, 25th Floor, New York, NY 10006, USA)

Trello, Inc. adatvédelmi tájékoztató; az Irányadó Jogszabályok által elvárt megfelelő szintű védelmet az EU-U.S. Privacy Shield biztosítja. A Trello, Inc. Privacy Shield regisztrációja itt található.

 1. Milyen jogok állnak az érintett rendelkezésére?

Az érintett jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatai tekintetében

 1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. a személyes adatok törlését kérje;
 4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 5. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 6. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog), amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak;
 7. amennyiben a személyes adatokat hozzájárulás alapján kezeljük, akkor a hozzájárulást bármikor visszavonhatja;

A kérelme nyomán hozott intézkedésekről az érintettet indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikusan adjuk meg kivéve, ha az érintett ezt kifejezetten másként kéri. Amennyiben a fenti időtartamon belül nem teszünk intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Health Orientation válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére (lenti 7. pont).

Ad a) Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy a Health Orientationtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint a tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Health Orientation közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ad b) Helyesbítés

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Ad c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség;
 2. az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra került, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. a személyes adatokat az Irányadó Jogszabályok alapján törölni kell.

A személyes adatok törlését jogszerűen tagadhatjuk meg az Irányadó Jogszabályokban meghatározott esetekben, így különösen akkor, ha azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ad d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján kerül sor és az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen: ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Health Orientation Önt előzetesen tájékoztatja.

Ad e) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok további kezelésére nem kerülhet sor, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ilyen esetekben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. (Ez a bekezdés 2018. május 25-étől alkalmazandó.)

Ad f) Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben ez mások jogait és szabadságait nem sérti, az érintett jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti azt, hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére. Mindkét esetben az adathordozhatóság feltételei az alábbiak, hogy egyfelől az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, másfelől az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére?

Amennyiben nem ért egyet válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, vagy úgy gondolja, hogy jogai sérelmet szenvedtek, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

 1. Egyéb tudnivalók

Bizonyos időszakonként felülvizsgáljuk és módosítjuk a jelen tájékoztatót. Ebben az esetben módosított tájékoztatót közzétesszük. Kérjük, hogy időről-időre olvassa el a jelen tájékoztatót.

A közösségi hálózatokon (pl. Facebook) történő adatkezelésekre ezen hálózatok saját adatkezelési tájékoztatója vonatkozik. Ezen adatkezelésekre nincs ráhatásunk.

2017. november 1.1. sz. melléklet

MEETDOC.COM HONLAP

A MeetDoc magánszemélyek számára elérhető szolgáltatás, amellyel a felhasználók egyszerűen kereshetnek egészségügyi szakembert, illetve egészségügyi szolgáltatót (a továbbiakban összefoglalóan: "Szakorvos") és foglalhatnak hozzá időpontot.

REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜLI BÖNGÉSZÉS

ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ

IDŐPONTFOGLALÁS

DIREKT MARKETING

ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL

ELŐZETES REGISZTRÁCIÓVAL

A személyes adatok kezelésének célja, az adat-szolgáltatás indoka

A személyes adatok kezelésére legfeljebb cookie-k (sütik) vagy más hasonló technológiák útján kerülhet sor. A MeetDoc.com honlap cookie tájékoztatója ezen a linken olvasható.

A személyes adatokat a regisztráció érdekében kezeljük, elsősorban azért, hogy a későbbi időpontfoglalást leegyszerűsítsük.

A személyes adatokat továbbítjuk annak a Szakorvosnak, amelyhez időpontot kíván foglalni. (Előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető, mert a Szakorvos az időpontfoglalást csak előzetes regisztrációval teszi lehetővé.)

Az előzetes regisztráció során elmentett a személyes adatokat eltároljuk annak érdekében, hogy a honlapra belépve időpontfoglalásakor ne kelljen újra beírnia azokat.

A személyes adatokat azért kezeljük, hogy tájékoztatást nyújtsunk Szolgáltatásainkról, azaz hírlevelet vagy egyéb direkt marketing üzenetet küldjünk.

Az adatkezelés jogalapja

A felhasználó hozzájárulása.

A felhasználó hozzájárulása.

Amennyiben Ön időpontot foglal – akár előzetes regisztráció nélkül, akár előzetes regisztrációval –, akkor a személyes adatait az alábbi jogalapokon kezeljük:

 1. ha Ön ad meg egészségügyi adatot (nem kötelező), akkor az Ön kifejezett hozzájárulása;
 2. a szolgáltatás nyújtása, azaz az Ön és a közöttünk létrejött szerződés teljesítése érdekében;
 3. a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében; és/vagy
 4. a Health Orientation vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében, így különösen, hogy el tudjunk számolni a Szakorvosokkal a részükre nyújtott szolgáltatás ellenértéket.

2018. május 24-éig az Ön hozzájárulása alapján, majd 2018. május 25-étől (a GDPR alkalmazásától) a Health Orientation jogos érdeke alapján.

A kezelt adatok köre

Lásd MeetDoc.com cookie szabályzat.

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, valamint az Ön által adott esetben megadott egyéb információk.

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

A személyes adatok kezelésének időtartama

Lásd MeetDoc.com cookie szabályzat.

A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ennek megfelelően amennyiben Ön törölni kívánja a regisztrációját, akkor ezt bármikor megteheti, ebben az esetben a regisztráció céljára megadott személyes adatokat – technikai okokból szükséges rövid idő elteltével – töröljük. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön korábban időpontot foglalt, akkor ezzel a foglalással kapcsolatos adatait az alábbiak szerint tovább kezeljük.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja szolgáltatás nyújtása, azaz az Ön és a közöttünk létrejött szerződés teljesítése, akkor az Ön személyes adatait öt (5) évig kezeljük. Ez az idő az általános elévülési időhöz igazodik. Ennek megfelelően, ha Ön korábban időpontot foglalt, akkor személyes adatait az előbbi időtartamban kezeljük erre a célra.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, akkor a személyes adatokat abban az időtartamban kezeljük, amíg azt részünkre jogszabály kötelező teszi. Így például, amennyiben a személyes adatok számviteli bizonylatokon szerepelnek, akkor ezeket a bizonylatokat és ezáltal a személyes adatokat – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján – nyolc (8) évig vagyunk kötelesek megőrizni.

A személyes adatok leiratkozásig kezeljük, amire bármikor sor kerülhet.

Kinek adjuk át a személyes adatokat?

Lásd MeetDoc.com cookie szabályzat.

A személyes adatokat harmadik fél adatkezelőnek nem adjuk át.

Az időpontfoglalás céljára megadott személyes adatokat továbbítjuk annak a Szakorvosnak, akihez az időpontfoglalás történt. Ez a Szakorvos a személyes adatokat a továbbiakban mint adatkezelő kezeli. A Szakorvos a személyes adatokat a ManageDoc szolgáltatás útján kezelheti, ebben az esetben a Health Orientation adatfeldolgozóként jár.

A személyes adatokat harmadik fél adatkezelőnek nem adjuk át.

Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást?

Nem.

Nem.

Nem.

Nem.

Nem.

A Health Orientation mint a Szakorvosok adatfeldolgozója

Az időpontfoglalás során a Szakorvos a ManageDoc rendszerben hozzáférést kap a páciensek (MeetDoc felhasználók) által megadott személyes adatokhoz. Ezeket a személyes adatokat a Szakorvos mint adatkezelő kezeli, a ManageDoc szolgáltatás nyújtásra során a Health Orientation mint adatfeldolgozó jár el. A továbbiakban a Szakorvos felelőssége, hogy a személyes adatokat hogyan kezeli, erre a Health Orientationnek – a ManageDoc rendszer működtetésén kívül – ráhatása nincs.


2. sz. melléklet

MANAGEDOC.COM HONLAP ÉS APPLIKÁCIÓ

A ManageDoc egészségügyi szakemberek, illetve egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban összefoglalóan: "Szakorvosok") számára elérhető olyan online időpont kezelő rendszer, amely leegyszerűsíti az időpontok kezelését.

REGISZTRÁCIÓ
NÉLKÜLI BÖNGÉSZÉS

REGISZTRÁCIÓ

IDŐPONTFOGLALÁSOK KEZELÉSE

DIREKT MARKETING

A személyes adatok kezelésének célja, az adat-szolgáltatás indoka

A személyes adatok kezelésére legfeljebb cookie-k (sütik) vagy más hasonló technológiák útján kerülhet sor. A ManageDoc.com honlap cookie tájékoztatója ezen a linken olvasható.

A regisztráció szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez, így különösen a rendelési idő és az időpontfoglalások kezeléséhez.  

A személyes adatokat és egyéb információkat a szolgáltatás nyújtása érdekében kezeljük, így különösen nyilvánosságra hozzuk a MeetDoc.com weboldalon, továbbá azokat kezeljük az időpontfoglalások nyújtása során.

A személyes adatokat azért kezeljük, hogy tájékoztatást nyújtsunk Szolgáltatásainkról, azaz hírlevelet vagy egyéb direkt marketing üzenetet küldjünk.

Az adatkezelés jogalapja

A felhasználó hozzájárulása.

A Szakorvos, illetve további személyek (adminisztrátor, további orvosok, asszisztensek) hozzájárulása.

A személyes adatokat az alábbi jogalapokon kezeljük:

 1. a szolgáltatás nyújtása, azaz a létrejött szerződés teljesítése érdekében;
 2. a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében; és/vagy
 3. a Health Orientation vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében, így különösen, hogy adott esetben válaszolni tudjunk egy felhasználó személyes adatok kezelésével kapcsolatos megkeresésére.

2018. május 24-éig az Ön hozzájárulása alapján, majd 2018. május 25-étől (a GDPR alkalmazásától) a Health Orientation jogos érdeke alapján.

A kezelt adatok köre

Lásd ManageDoc.com cookie szabályzat .

Adminisztrátor: név, e-mail cím, telefonszám.

Asszisztens: név, e-mail cím, profilkép.

További orvosok: név, e-mail cím, szakvizsgák, szakterület, nyelvismeret, profilkép, bemutatkozás, egyedi üzenet pácienseknek, rendelési idő, kezelések és vizsgálatok típusai.

További személyek (orvosok, asszisztensek) adatai esetében az adatfeltöltő felelőssége, hogy az érintett személyek hozzájárulását beszerezze, illetve őket tájékoztassa (pl. jelen tájékoztató átadásával).

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

A személyes adatok kezelésének időtartama

Lásd ManageDoc.com cookie szabályzat.

A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, amennyiben ténylegesen még nem vette igénybe (időpontfoglalásra) a ManageDoc szolgáltatást. Ennek megfelelően amennyiben Ön törölni kívánja a regisztrációját, akkor ezt bármikor megteheti, ebben az esetben a regisztráció céljára megadott személyes adatokat – technikai okokból szükséges rövid idő elteltével – töröljük.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja szolgáltatás nyújtása, azaz a létrejött szerződés teljesítése, akkor a személyes adatait öt (5) évig kezeljük. Ez az idő az általános elévülési időhöz igazodik.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, akkor a személyes adatokat abban az időtartamban kezeljük, amíg azt részünkre jogszabály kötelező teszi. Így például, amennyiben a személyes adatok számviteli bizonylatokon szerepelnek, akkor ezeket a bizonylatokat és ezáltal a személyes adatokat – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján – nyolc (8) évig vagyunk kötelesek megőrizni.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek, akkor a személyes adatokat abban az időtartamban kezeljük, amíg ez a jogos érdek ésszerűen fennáll vagy fennállhat.

A személyes adatok leiratkozásig kezeljük, amire bármikor sor kerülhet.

Kinek adjuk át a személyes adatokat?

Lásd ManageDoc.com cookie szabályzat.

A személyes adatokat harmadik fél adatkezelőnek nem adjuk át.

Az időpontfoglalás céljára megadott személyes adatokat továbbítjuk a MeetDoc rendszeren keresztül annak a (páciensnek), aki az időpontfoglalást kezdeményezte.

A személyes adatokat harmadik fél adatkezelőnek nem adjuk át.

Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást?

Nem.

Nem.

Nem.

Nem.

A Health Orientation mint a Szakorvosok adatfeldolgozója

Az időpontfoglalás során a Szakorvos hozzáférést kap a páciensek (MeetDoc felhasználók) által megadott személyes adatokhoz. Ezeket a személyes adatokat a Szakorvos mint adatkezelő kezeli, a ManageDoc szolgáltatás nyújtásra során a Health Orientation mint adatfeldolgozó jár el.  A továbbiakban a Szakorvos felelőssége, hogy a személyes adatokat hogyan kezeli, erre a Health Orientationnek – a ManageDoc rendszer működtetésén kívül – ráhatása nincs.

Adatfeldolgozóként meghoztuk, illetve meghozzuk az adatkezelés biztonsága érdekében előírt intézkedéseket. Természetesen a lehetséges mértékben segítjük a Szakorvosokat abban, hogy teljesíteni tudják azokat a kötelezettségeket, amelyek adatkezelői minőségükből fakadnak, így különösen az Irányadó Jogszabályok által előírt, az érintettek jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében.


3. sz. melléklet

HEALTHORIENTATION.COM HONLAP

A HealtOrientation.com honlap a központi honlapunk, amelyen általános információkat teszünk elérhetővé.

REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜLI BÖNGÉSZÉS

DIREKT MARKETING

A személyes adatok kezelésének célja, az adat-szolgáltatás indoka

A személyes adatok kezelésére legfeljebb cookie-k (sütik) vagy más hasonló technológiák útján kerülhet sor. A MeetDoc.com honlap cookie tájékoztatója ezen a linken olvasható.

A személyes adatokat azért kezeljük, hogy tájékoztatást nyújtsunk Szolgáltatásainkról, azaz hírlevelet vagy egyéb direkt marketing üzenetet küldjünk.

Az adatkezelés jogalapja

A felhasználó hozzájárulása.

2018. május 24-éig az Ön hozzájárulása alapján, majd 2018. május 25-étől (a GDPR alkalmazásától) a Health Orientation jogos érdeke alapján.

A kezelt adatok köre

Lásd HealthOrientation.com cookie szabályzat.

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

A személyes adatok kezelésének időtartama

Lásd HealthOrientation.com cookie szabályzat.

A személyes adatok leiratkozásig kezeljük, amire bármikor sor kerülhet.

Kinek adjuk át a személyes adatokat?

Lásd HealthOrientation.com cookie szabályzat.

A személyes adatokat harmadik fél adatkezelőnek nem adjuk át.

Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást?

Nem.

Nem.