Державна бібліотека України для юнацтва. Електронний каталог

    Список нових надходжень за листопад 2018 року

Науковці України - еліта держави [Текст]. Т. 5 / [редкол.: І.Д. Бех та ін. ; авт.-упоряд. Я. Білейчук]. – К. : Логос Україна, 2017. – 300 с. – (Сучасні наукові школи). – ISBN 966-2457-22-3.
УДК        001.32(477)(092)
        Н34

Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність [Текст] : зб. праць XIV Всеукр. наук.-практ. конф.; Київ; 15-16 березня 2018 р. / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відп. ред.) та ін.]. – К. : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2018. – 108 с. – ISBN 966-622-873-0.
УДК        001.83(082)
        М58

Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв [Текст] : антологія / [уклад. В.М. Медведєва ; редкол.: М.М. Поплавський та ін.]. – 2-е вид., випр. та допов. – К. : Ліра-К, 2018. – 676 с. – (Наукові школи). – ISBN 617-7320-59-2.
УДК        002.2:378.4(477)
        К53

Інформатика. 7 кл. [Текст] : підручник / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. – К. : Освіта, 2018. – 224 с. – ISBN 617-656-419-5.
УДК        004(075.3)
        І-74

Левус, Є. В.  Вступ до інженерії програмного забезпечення [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Левус, Н. Б. Мельник. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 248 с. – ISBN 966-941-131-0.
УДК        004.4(075.8)
        Л37

Николенко, Д. В.  Самоучитель по Visual C++6 [Текст] / Д. В. Николенко. – С.Пб. : Наука и техника, 2001. – 368 с. – (Конспект программиста). – ISBN 5-9263-0039-8.
УДК        004.42
        Н63

Тайц, А.  Эффективная работа с Photoshop 5.5 [Текст] / А. Тайц, А. Тайц. – С.Пб. ; М. : Питер, 2000. – 640 с. – (Эффективная работа). – ISBN 5-272-00048-Х.
УДК        004.42
        Т14

Креневич, А. П.  С у задачах і прикладах [Текст] : навч. посіб. / А. П. Креневич, О. В. Обвінцев. – К. : Київський ун-т, 2012. – 211 с. – ISBN 966-439-488-5.
УДК        004.438(075.8)
        К79

Хоу, А.  LightWave 3D 7.5 для Windows и Macintosh [Текст] / А. Хоу, Б-И. Маршалл ; [пер. с англ. К.С. Михалкин]. – М. : ДМК Пресс, 2004. – 416 с. – (Quick Start). – ISBN 5-94074-236-Х.
УДК        004.92
        Х85

Боуэн, Н.  LightWave 3D. Искусство реалистичного освещения [Текст] / Н. Боуэн. – К.; С.Пб. : ДиаСофтЮП : Питер, 2006. – 461 с. – ISBN 5-469-01249-2.
УДК        004.92
        Б86

Графічна система AutoCAD. Основи інженерно-будівельного креслення, моделювання та анімації [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В.І. Топчій, І.С. Афтаназів, І.Г. Свідрак та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 396 с. – ISBN 966-941-077-1.
УДК        004.92(075.8)
        Г78

Говорущенко, Т. О.  Комп‘ютерна логіка [Текст] : практикум : навч. посіб. / Т. О. Говорущенко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 294 с. – ISBN 966-330-309-3.
УДК        004:16(075.8)
        Г57

Пушкар, Р. М.  Менеджмент: теорія та практика [Текст] : підручник / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. – 3-є вид., переробл. і допов. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 486 с. – ISBN 966-7952-42-8.
УДК        005(075.8)
        П91

Василенко, В. О.  Ситуаційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. О. Василенко, В. І. Шостка, О. М. Клейменов. – Вид.2-е, випр. та допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 372 с. – ISBN 966-364-009-Х.
УДК        005(075.8)
        В19

Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств [Текст] : ІХ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. мол. вчених та студ.; Дніпро; 22 березня 2018 р. : тези доп. / [орг. ком.: Б.І. Холод (голова) та ін.]. – Д. : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. – 300 с. – ISBN 966-434-418-7.
УДК        005.336.3(082)
        Ф79

Талер, Р.  Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення [Текст] / Р. Талер ; пер. з англ. С. Крикуненко. – К. : Наш формат, 2018. – 464 с. – ISBN 617-7388-72-1.
УДК        005.53:159.942
        Т16

Велч, Д.  Сам собі МВА. Про бізнес без цензури [Текст] / Д. Велч, С. Велч ; пер. з англ. О. Ваф‘я. – К. : Наш формат, 2018. – 200 с. – ISBN 617-7388-91-2.
УДК        005:334.722
        В27

Микийчук, М. М.  Метрологічне забезпечення виробництва [Текст] : навч. посіб. / М. М. Микийчук. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 228 с. – ISBN 966-941-063-4.
УДК        006.91:006.83(075.8)
        М59

Чебикін Андрій Володимирович [Текст] : бібліогр. покажч. / [упоряд. О.Ю. Щербак, Л.П. Веклин]. – К. : [б. в.], 2016. – 117 с. – (Викладачі НАОМА - ювіляри ; вип. 3).
УДК        016:76
        Ч-34

Професор Заславський Ісай Якович (1915-2000 рр.) [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. І.І. Тіщенко, Л.Є Герасименко ; за заг. ред. О.О. Сербіна. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2016. – 151 с. – ISBN 966-489-355-5.
УДК        016:821.161.2
        П84

Долбенко, Т. О.  Зберігання документів у бібліотеках [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – К. : Ліра-К, 2015. – 288 с. – ISBN 617-7320-09-7.
УДК        025.7/.9(075.8)
        Д64

Каталоги Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : довідник / [уклад. Ю.Л. Фіх та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 72 с. – ISBN 966-02-8340-4.
УДК        027.021(477):025.34/.35(035)
        К29

Ковальова, С. В.  Цікаво про все [Текст] : ілюстрована енциклопедія знань / С. В. Ковальова ; [С.В. Ковальова ; пер. з рос. О.В. Зав‘язкін]. – К. : Кристал Бук, 2018. – 128 с. : іл. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-7352-26-5.
УДК        030
        К56

Відділення інформатики НАН України [Текст] : іст.-біогр. довідник / [ред. В.К. Рего]. – К. : Академперіодика, 2017. – 286 с. – ISBN 966-360-341-4.
УДК        061.1:001:004(477)
        В42

Всеукраїнська організація інвалідів війни та Збройних Сил [Текст] : Нариси історії / [авт. кол.: П.Л. Машовець, В.П. Бондарчук, М.А. Лебединський та ін.]. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Жнець, 2008. – 220 с. – ISBN 966-96445-8-9.
УДК        061.2:364.694(477)
        В85

Рутинський, М. Й.  Музеєзнавство [Текст] : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк. – К. : Знання, 2008. – 428с. – ISBN 966-346-325-4.
УДК        069.01(075.8)
        Р90

Петелин, В. Г.  Основы менеджмента выставочной деятельности [Текст] : учебник / В. Г. Петелин. – М. : Юнити-Дана, 2005. – 447 с. – ISBN 5-238-00935-6.
УДК        069.9:005(075.8)
        П29

Діалог: Медіа-студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 12 / [редкол.: О. Александров (відп. ред) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2011 . – 348 с.
УДК        070(082)
        Д44

Гоян, В. В.  Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми [Текст] : [навч. посіб.] / В. В. Гоян. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. – 52 с. – ISBN 966-594-197-6.
УДК        070:621.397.13(075.8)
        Г74

Горевалов, С. І.  Єдність слова і зображення: фотожурналістика в системі засобів масової комунікації [Текст] : навч. посіб. / С. І. Горевалов, Н. І. Зикун. – К. : Київський ун-т, 2015. – 287 с. – ISBN 966-439-843-2.
УДК        070:77
        Г68

Кремень, В. Г.  Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум [Текст] : [монографія] / В. Г. Кремень. – Вид. переробл. – К. : Грамота, 2010. – 576 с. – ISBN 966-349-066-3.
УДК        101:323.1(477)
        К79

Бабенко, Т. В.  Формування естетичного смаку засобами англійської мови [Текст] : підручник / Т. В. Бабенко. – К. : Київський ун-т, 2009. – 256 с. – ISBN 966-439-153-2.
УДК        111.852:811.111(075.8)
        Б12

Гузій, Р. Б.  З народної танатології: карпатознавчі розсліди [Текст] : [монографія] / Р. Б. Гузій. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2007. – 352 с. – ISBN 966-02-4578-5.
УДК        128
        Г93

Сингх, С. К.  Сурат Шабд Йога. Йога небесного Звукового Потока [Текст] : пер. с англ. / С. К. Сингх. – Николаев : Эдишен Наам Украина, 2017. – 136 с. – ISBN 617-7525-03-4.
УДК        13
        С38

Баняс, В. В.  Смислорозширення. Вибрані культорологічні студії та переклади [Текст] / В. В. Баняс. – К. : Гранмна, 2017. – 208 с. – ISBN 966-2726-53-4.
УДК        130.2
        Б23

Культурологія: теорія та історія культури [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: І.І. Тюрменко, С.Б. Буравченкова, П.А. Рудик та ін.] ; за ред. І.І. Тюрменко. – Вид. 3-є, переробл. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 370с. – ISBN 611-01-0000-7.
УДК        130.2(075.8)
        К90

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 39 / [редкол.: В.Г. Чернець (голова) та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. – 363 с.
УДК        130.2(082)
        А43

Демчук, Р.  Українська ідентичність у модусі міфологем [Текст] : [монографія] / Р. Демчук. – К. : Стародавній Світ, 2014. – 236 с. – ISBN 966-2608-24-3.
УДК        130.2(477)
        Д31

Симонов, В. А.  Пророчества Нострадамуса: от прошлого к 2012 году [Текст] : Будущее России глазами великого пророка / В. А. Симонов. – М. : Эксмо, 2009. – 432 с. – (Загадочные и знаменитые). – ISBN 5-699-37447-2.
УДК        133.3
        С37

Кралюк, П. М.  Острозька академія в філософській культурі України [Текст] : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. – Острог : Острозька академія, 2014. – 482 с. – ISBN 966-2254-68-6.
УДК        140.8:908(477.81)
        К78

Дмитриева, В.  Вся жизнь - сплошной инсайт [Текст] : Почти психологические рассказы / В. Дмитриева, С. Воронова. – К. : Оптима, 2011. – 72 с. – ISBN 966-7869-67-0.
УДК        159.9
        Д53

Практична психологія у сучасному вимірі [Текст] : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і науковців; Дніпро; 29 березня 2018 р. : тези доп. / [орг. ком.: Б.І. Холод (голова) та ін.]. – Д. : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. – 244 с. – ISBN 966-434-416-3.
УДК        159.9(082)
        П69

Behrendt, G.  He's just not that into you [Текст] / G. Behrendt, L. Tuccillo. – London : Harper, 2009. – 186 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-00-784555-2.
УДК        159.9=111
        B39

Дакворт, А.  Крок за кроком. Як ентузіазм і наполегливість ведуть до мети [Текст] / А. Дакворт ; пер. з англ. О. Захарченко. – К. : Наш формат, 2018. – 320 с. – ISBN 617-7388-76-9.
УДК        159.92
        Д14

Гарфорд, Т.  Шкереберть. Як творчий безлад може змінити життя на краще [Текст] / Т. Гарфорд ; пер. з англ. Г. Кирієнко. – К. : Наш формат, 2018. – 272 с. – ISBN 617-7513-97-0.
УДК        159.92
        Г21

Фрейд, З.  Я и ОНО. По ту сторону принципа удовольствия [Текст] : [пер. с нем.] / З. Фрейд. – М. : АСТ : Астрель, 2011. – 156 с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-072393-5.
УДК        159.922
        Ф86

Вікова психологія (з практикумом) [Текст] : лаб. практикум / уклад. Н.О. Олейник. – Херсон : Гельветика, 2018. – 76 с. – ISBN 966-916-473-5.
УДК        159.922.6(075.8)
        В43

Сігел, Д.  Досить істерик! Комплексний підхід до гармонійного виховання дитини [Текст] / Д. Сігел, Т. Брайсон ; пер. з англ. С. Січкар. – К. : Наш формат, 2018. – 264 с. – ISBN 617-7388-67-7.
УДК        159.922.7
        С34

Подкопаєва, Ю. В.  Соціально-психологічні умови формування уявлень про духовний ідеал у дітей молодшого шкільного віку [Текст] : монографія / Ю. В. Подкопаєва. – Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2017. – 248 с. – ISBN 617-620-255-4.
УДК        159.922.75
        П44

Флорида, Р.  Homo creativus. Як новий клас завойовує світ [Текст] / Р. Флорида ; пер. з англ. М. Яковлєв. – К. : Наш формат, 2018. – 432 с. – ISBN 617-7513-00-0.
УДК        159.923.38
        Ф73

Романюк, Л. В.  Психологія цінностей [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Романюк. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. – 368 с. – ISBN 617-7381-84-5.
УДК        159.923.5(075.8)
        Р69

Бадрак, В. В.  Стратегии гениальных мужчин [Текст] / В. В. Бадрак. – Х. : Фолио, 2008. – 511 с. – ISBN 966-03-4227-9.
УДК        159.924
        Б15

Гарькавець, С. О.  Методики дослідження образи [Текст] : наук.-метод. посіб. з "Психодіагностики" / С. О. Гарькавець, С. І. Яковенко. – Сєвєродонецьк : Петіт, 2017. – 68 с. – ISBN 617-11-0115-9.
УДК        159.942
        Г21

Психологія мислення [Текст] : підручник / [І.Д. Пасічник, У.І. Нікітчук, Р.В. Каламаж та ін.] ; за ред. І.Д. Пасічника. – Острог : Острозька академія, 2015. – 560 с. – ISBN 966-8333-61-3.
УДК        159.955(075.8)
        П86

Сміт, К.  Це не книга [Текст] / К. Сміт ; [пер. з англ. Ю. Пономаренко]. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 224 с. – ISBN 617-12-1649-5.
УДК        159.964
        С50

Предко, О. І.  Психологія релігії [Текст] : навч. посіб. / О. І. Предко. – К. : Київський ун-т, 2014. – 479 с. – ISBN 966-439-790-9.
УДК        159.98:2(075.8)
        П71

Конверський, А. Є.  Логіка [Текст] : підручник / А. Є. Конверський. – 2-е вид., випр. – К. : Київський ун-т, 2017. – 391 с. – ISBN 966-439-915-6.
УДК        16(075.8)
        К64

Техніка матеріальних потоків логістичних систем [Текст] : навч. посіб. / [авт.кол.: О.В. Григоров, Г.О. Аніщенко, В.В. Стрижак та ін.]. – Х. : ХНАДУ, 2017. – 536 с. – ISBN 966-303-671-7.
УДК        164:621.87(075.8)
        Т38

Беньямін, В.  Щодо критики насильства [Текст] : [статті та есеї] / В. Беньямін. – К. : Грані-Т, 2012. – 312 с. – (De profundis). – ISBN 966-465-375-3.
УДК        171(430)(091)
        Б46

Мулярчук, І. Ф.  Добродій: Людина і Боголюдина [Текст] : Етична антропологія / І. Ф. Мулярчук. – К. : Логос, 2016. – 293 с. – ISBN 966-171-218-7.
УДК        177.7
        М90

Кришмарел, В. Ю.  Основи релігійної етики. 5 кл. [Текст] : підручник / В. Ю. Кришмарел. – К. : САМ, 2017. – 128 с. – ISBN 966-8714-27-х.
УДК        2-426(075.3)
        К82

Hit es Tudomany [Текст] = Віра і наука / Szerkesztette I. Marosi. – Beregszasz : RIK-U, 2018. – 236 о. – Угор. мовою. – ISBN 617-7404-79-7.
УДК        27(082)=511.141
        H69

Православные посты и праздники. Календарь до 2035 года [Текст] / [сост. Э. Клепацкая]. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 318 с. – ISBN 617-12-4226-5.
УДК        271.2(059)
        П68

Погорелый, В. И.  Древо жизни [Текст] / В. И. Погорелый. – Д. : Акцент ПП, 2018. – 134 с. – ISBN 966-921-171-2.
УДК        271.2-584.5
        П43

Bujda, S.  Nas zlaty muz [Текст] : Rozhovor s o. F. Dancakom o bl. hieromucenikovi Vasil'ovi Hopkovi / S. Bujda. – Uzhhorod : RIK-U, 2017. – 102 s. – Словац. мовою. – ISBN 617-7404-68-1.
УДК        272=162.4
        B92

Рідаут, С.  Божий дім [Текст] : лекції про скинію / С. Рідаут ; іл. Д. Блура ; [пер.з англ. О. Дробко]. – Рівне : Живе слово, 2018. – 384 с. – ISBN 617-677-105-0.
УДК        27-29
        Р49

Губаржевський, І.  Хрест і тризуб. Релігійна публіцистика і проповіді [Текст] / І. Губаржевський. – Вінниця : Вид. Т.П. Барановська, 2017. – 371 с. – ISBN 617-7233-41-0.
УДК        27-29
        Г93

Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика (до 500-річчя Реформації) [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. відео-конф.; 18-19 травня 2017 р. / [редкол.: В.О. Балух та ін.]. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. – 304 с.
УДК        27-67(477)(082)
        С90

Alpsoy, S.  Bir Insan Olarak Hz. Muhammed (s.a.v) [Текст] / S. Alpsoy. – Istanbul : Gelenek, [2004]. – 138 s. – Турец. мовою. – ISBN 975-6138-01-7.
УДК        28=512.161
        A41

Иоанн.  Крест и зверь [Текст] : дневники. Т.8. Провиденциальные дневники 3 / Иоанн. – Ужгород : Світ Софії, 2017. – 776 с. – ISBN 617-7222-92-6.
УДК        299.7
        И75

Иоанн.  Роза серафитов. Богомильское евангелие [Текст] / Иоанн. – Изд. 3-е, доп. и испр. – Ужгород : Світ Софії, 2017. – 672 с. – ISBN 617-7222-81-0.
УДК        299.7
        И75

Иоанн.  Сан-Сальвадор Вердадеро: Богомильский престол Божией Матери [Текст] / Иоанн. – Ужгород : Світ Софії, 2017. – 496 с. – ISBN 617-7222-85-8.
УДК        299.7
        И75

Иоанн.  Грааль: посвящение в белое рыцарство [Текст] : Предания катарских замков / Иоанн. – Ужгород : Світ Софії, 2017. – 424 с. – ISBN 617-7222-95-7.
УДК        299.7
        И75

Иоанн.  Тысячелетие обновления мира [Текст] : из цикла "Иоаннова ветвь". Т.1 / Иоанн. – Ужгород : Світ Софії, 2017. – 520 с. – ISBN 617-7222-77-3.
УДК        299.7
        И75

Иоанн.  Человек как божество [Текст] : из цикла " Иоаннова ветвь" : новая духовность нового человечества. Т.2 / Иоанн. – Ужгород : Світ Софії, 2017. – 520 с. – ISBN 617-7222-78-0.
УДК        299.7
        И75

Иоанн.  Пробуждение кресолы [Текст] : из цикла "Иоаннова ветвь" : новая духовность нового человечества. Т.3 / Иоанн. – Ужгород : Світ Софії, 2017. – 328 с. – ISBN 617-7222-80-3.
УДК        299.7
        И75

Гендерні дослідження: прикладні аспекти [Текст] : монографія / за наук. ред. В.П. Кравця. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. – 448 с. – (Гендерна психологія). – ISBN 966-10-3838-6.
УДК        305
        Г34

Oksleyd, K.  Ehali haqqinda infoqrafika [Текст] : [Ingilis dilinden tercume] / K. Oksleyd. – Baki : Teas Press Nesriyyat evi, 2016. – 32 s. – Азерб. мовою. – ISBN 9952-510-01-0.
УДК        314=512.162
        O-40

Савельєв, Ю. Б.  Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку [Текст] : монографія / Ю. Б. Савельєв. – К. : Київський ун-т, 2017. – 447 с. – ISBN 966-439-912-5.
УДК        316.3
        С12

Громадянське суспільство в Україні в умовах демократичних трансформацій: перспективи розвитку [Текст] : наук.-аналіт. доп. / [кол. авт.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко, О.В. Скрипнюк та ін.]. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. – 100 с. – ISBN 966-02-8396-1.
УДК        316.3
        Г87

Позднякова-Кирбят‘єва, Е. Г.  Соціологія соціально-історичної пам‘яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії [Текст] : монографія / Е. Г. Позднякова-Кирбят‘єва. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 400 с. – ISBN 966-599-460-2.
УДК        316.4.051
        П47

Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 67-68 / [редкол.: В.П. Бех та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2015. – 215 с.
УДК        316.42(082)
        С69

Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 69-70 / [редкол.: В.П. Бех та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2016. – 235 с.
УДК        316.42(082)
        С69

Грабовська, І. М.  Трансформації українського соціуму : філософсько-світоглядний аналіз [Текст] : монографія / І. М. Грабовська, Т. М. Ємець, О. І. Мостяєв. – К. : Київський ун-т, 2013. – 511 с. – ISBN 966-439-622-3.
УДК        316.422(477)
        Г75

Талеб, Н.-Н.  Антикрихкість. Про (не) вразливе у реальному житті [Текст] / Н.-Н. Талеб ; пер. з англ. М. Климчук. – К. : Наш формат, 2018. – 400 с. – ISBN 617-7388-93-6.
УДК        316.6
        Т16

О‘Конор, Д.  Системне мислення. Пошук неординарних творчих рішень [Текст] / Д. О‘Конор, І. Макдермотт ; пер. з англ. Н. Сисюк. – К. : Наш формат, 2018. – 240 с. – ISBN 617-7552-12-2.
УДК        316.6
        О-51

Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції і населення в соціумі [Текст] : монографія / [В.В. Середа, Р.І. Благута, О.М. Балинська та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС, 2017. – 600 с. – ISBN 617-511-224-3.
УДК        316.6:351.74(477)
        Т33

Левітт, С.  Фрікономіка. Зворотний бік усього на світі [Текст] / С. Левітт, С. Дабнер ; пер. з англ. В. Горбатько. – К. : Наш формат, 2018. – 248 с. – ISBN 617-7279-44-9.
УДК        316.658.2
        Л36

Ніколенко, В. В.  Гастрономічний вимір суспільства: культурні та соціальні аспекти [Текст] : монографія / В. В. Ніколенко. – 2-е вид., переробл. та допов. – Д. : Ліра, 2015. – 348 с. – ISBN 966-383-624-9.
УДК        316.728:17
        Н63

Джеллун, Т.  Спалах. Заворушення в арабських країнах [Текст] : [есеї] / Т. Джеллун. – К. : Грані-Т, 2012. – 112 с. – (De profundis). – ISBN 966-465-380-7.
УДК        32(6)
        Д40

Шляхтун, П. П.  Політологічний термінологічний словник [Текст] / П. П. Шляхтун. – К. : Київський ун-т, 2015. – 543 с. – ISBN 966-439-835-7.
УДК        32:001(038)
        Ш70

Політологічний вісник [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 78 / [редкол.: В.П. Андрущенко та ін.] ; за заг. ред. Ф.М. Кирилюка та М.І. Хилька. – К. : ВАДЕКС, 2015. – 512 с.
УДК        32:001(082)
        П50

Соціально-політичні проблеми сучасності [Текст] : ІІІ Всеукр. наук. конф. студ. і мол. вчених; Дніпро; 28 березня 2018 р. : тези доп. / [орг. ком.: Г.П. Щедрова (голова) та ін.]. – Д. : Ун-т ім. А.Нобеля, 2018. – 104 с. – ISBN 966-434-419-4.
УДК        32:316(082)
        С69

Вілков, В. Ю.  Генезис поняття нації [Текст] : монографія / В. Ю. Вілков. – К. : Київський ун-т, 2013. – 423 с. – ISBN 966-439-642-1.
УДК        323.1
        В44

Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні [Текст] / [авт. кол.: В. Войналович (кер.), С. Білошицький, О. Кривицька та ін.]. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 512 с. – ISBN 966-02-8215-5.
УДК        323.1(477)
        Е88

Галичина в етнополітичному вимірі [Текст] : [монографія / авт. кол.: В.О. Котигоренко (керівник) та ін.]. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 840 с. – ISBN 966-02-8312-1.
УДК        323.1(477)
        Г15

Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі [Текст] : [монографія / авт. кол.: М.І. Михальченко, А.Ю. Подольський, О.В. Заремба та ін.]. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 464 с. – ISBN 966-02-8321-3.
УДК        323.13(=411.16)
        Р64

Політичні та міжнародно-правові механізми деокупації та відновлення територіальної цілісності держави: світовий досвід і Україна [Текст] : наук. записка / [І.О. Кресіна, О.В. Кресін, І.М. Проценко та ін.]. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. – 133 с. – ISBN 966-02-8398-5.
УДК        323:341.223(477)
        П50

Ігнатьєв, П. М.  Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці [Текст] : підручник / П. М. Ігнатьєв. – Чернівці; К. : Книги-ХХІ, 2014. – 364 с. – ISBN 617-614-071-9.
УДК        327(075.8)
        І-26

Horbulin, V. P.  The World Hybrid War: Ukrainian Forefront [Текст] = Світова гібридна війна: український фронт : monograph / V. P. Horbulin. – Kharkiv : Folio, 2017. – 158 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-03-7830-8.
УДК        327:355.01=111
        H80

Каталог кращих практик молодіжної роботи в Україні [Текст] / кер. проекту О. Урсу. – [Б. м.] : [б. в.], 2017. – 104 с.
УДК        329.78:323.2(477)
        К29

Європейський вектор економічного розвитку [Текст] : наук. журн. Вип. 1(22) / [редкол.: Б.І. Холод (голов. ред.) та ін.]. – Д. : ДУ ім. А. Нобеля, 2017. – 128 с.
УДК        330(082)
        Є24

Структурні трансформації економіки України [Текст] : Міжнар. наук.-практ. конф.; Дніпро; 21 грудня 2017 р. : тези доп. / [орг. ком.: О.А. Паршина (голова) та ін.]. – Д. : Ун-т ім. А. Нобеля, 2017. – 112 с. – ISBN 966-434-406-4.
УДК        330(477)(082)
        С87

Келлі, К.  Невідворотне. 12 технологій, що формують наше майбутнє [Текст] / К. Келлі ; пер. з англ. Н. Валевська. – К. : Наш формат, 2018. – 304 с. – ISBN 617-7513-99-4.
УДК        330.1:338.27/.28
        К34

Mikrookonomie [Текст] : lehrhandbuch / [verfasser U. Broll]. – Ternopil : Ekonomischa dumka, 2006. – 92 s. – Нім. мовою. – ISBN 966-654-182-3.
УДК        330.101.542(075.8)=112.2
        M68

Дмитрієв, І. А.  Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. А. Дмитрієв, І. Ю. Шевченко. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 292 с. – ISBN 617-7555-37-6.
УДК        330.113:334.72(075.8)
        Д53

Осецький, В. Л.  Інвестування [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Осецький, П. П. Мазурок, О. П. Гузенко. – К. : Київський ун-т, 2014. – 383 с. – ISBN 966-439-788-6.
УДК        330.322(075.8)
        О-72

Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. / [ред. О. Борис та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 168 с. – ISBN 617-7336-18-0.
УДК        330.34:796.011(082)
        Е45

Замкова, Н. Л.  Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / Н. Л. Замкова, В. В. Боковець. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 244 с. – ISBN 966-629-822-8.
УДК        330.341.1(075.8)
        З-26

Інноваційний менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / [О.А. Гавриш, В.В. Дергачова, К.О. Бояринова та ін.]. – К. : НТУУ "КПІ" : Політехніка, 2016. – 392 с. – ISBN 966-622-817-1.
УДК        330.341.1:005(075.8)
        І-66

Шарма, Р.  Передові країни. В очікуванні нового "економічного дива" [Текст] / Р. Шарма ; пер. з англ. А. Іщенко. – К. : Наш формат, 2018. – 296 с. – ISBN 617-7552-01-6.
УДК        330.342
        Ш26

Толбатов, Ю. А.  Економетрика [Текст] : підручник / Ю. А. Толбатов. – К. : ТП Пресс, 2003. – 320 с. – ISBN 966-95901-6-7.
УДК        330.43(075.8)
        Т52

Банерджі, А.  Економіка бідності. Як звільнити світ від злиднів [Текст] / А. Банерджі, Е. Дуфло ; пер. з англ. В. Плискін. – К. : Наш формат, 2018. – 312 с. – ISBN 617-7388-68-4.
УДК        330.59:316.62-058.34
        Б23

Грішнова, О. А.  Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія і практика, регулювання ризиків [Текст] : монографія / О. А. Грішнова, Г. Ю. Міщук, О. О. Олійник. – Рівне : НУВГП, 2014. – 218 с. – ISBN 966-327-286-3.
УДК        331.104
        Г85

Ільїч, Л. М.  Структурні трансформації транзитивного ринку праці України [Текст] : монографія / Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2017. – 608 с. – ISBN 617-566-448-3.
УДК        331.5(477)
        І-46

Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку [Текст] : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.; 14 листопада 2017 р. / [редкол.: Л.В. Бутко та ін.]. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. – 270 с. – ISBN 617-639-165-4.
УДК        332.1:304.2(477)(082)
        І-90

Іванов, С. В.  Нова модель розвитку регіонів України в умовах глобалізації світової транспортної системи [Текст] : монографія / С. В. Іванов. – Д. : Домінанта Прінт, 2018. – 262 с. – ISBN 617-7371-29-7.
УДК        332.1:338.47(477)
        І-20

Економіка будівельного підприємства [Текст] : підручник / [авт. кол. : Т.О. Окландер, І.А. Педько, О.Л. Камбур та ін.]. – Одеса : ОДАБА, 2017. – 363 с. – ISBN 617-7195-32-9.
УДК        332.834.3:624(075.8)
        Е45

Зайчикова, В. В.  Теоретико-методологічні засади та суперечності реалізації фінансової політики регіонального розвитку [Текст] : монографія / В. В. Зайчикова. – К. : Київський ун-т, 2015. – 424 с. – ISBN 966-439-801-2.
УДК        336.11:353(477)
        З-17

Парадигма та емпірика фінансів в контексті світових та регіональних економічних викликів [Текст] : монографія / В.І. Криленко, Н.А. Ясинська, Л.С. Кравчук та ін. – Х. : ФОП Мезіна, 2017. – 286 с. – ISBN 617-7577-08-8.
УДК        336.131/.132(477)
        П18

Таукешева, Т. Д.  Фінансове планування діяльності бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Таукешева. – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 405 с. – ISBN 966-695-401-8.
УДК        336.144(075.8)
        Т23

Облік у готельно-ресторанному господарстві [Текст] : завдання і метод. вказівки / [уклад. П.О. Куцик та ін.]. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 195 с.
УДК        336.22:640.4(075.8)
        О-17

Актуальні питання формування податкової політики стимулювання економічного розвитку за умов обмеженості фіскальних ресурсів [Текст] : монографія / [Н.Ю. Рекова, С.О. Пипко, І.Л. Долозіна та ін.] ; за заг. ред. Н.Ю. Рекової. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 397 с. – ISBN 966-379-779-3.
УДК        336.221:330.342.3
        А43

Харченко, Н. В.  Управління розвитком фінансових відносин акціонерних товариств [Текст] : монографія / Н. В. Харченко. – Полтава : Полтавський літератор, 2014. – 396 с. – ISBN 966-192-046-9.
УДК        336.722.8:334.722.8
        Х22

Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки [Текст] : кол. монографія / за заг. ред. В.П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 350 с. – ISBN 966-2188-98-1.
УДК        336:330:351.863(477)
        С83

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації 01 "Облік, аудит і оподаткування" [Текст] / [уклад. Т.А. Жадан]. – Х. : НТУ "ХПІ", 2017. – 62 с.
УДК        336:35.078.3(075.8)
        М54

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації 01 "Облік, аудит і оподаткування" [Текст] / [уклад. Т.А. Жадан]. – Х. : НТУ "ХПІ", 2017. – 67 с.
УДК        336:35.078.3(075.8)
        М54

Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; Маріуполь; 3-4 жовтня 2017 р. присвяч. 25-річчю Донецького держ. ун-ту упр. / [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь; Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2017. – 418 с. – ISBN 617-7104-90-1.
УДК        338(477)(082)
        С83

Шкарупа, О. В.  Екологічна модернізація національної економіки: сутність та регулювання [Текст] : монографія / О. В. Шкарупа. – Суми : Ярославна : СумДУ, 2017. – 319 с. – ISBN 966-7538-30-9.
УДК        338.2:502(477)
        Ш66

Климчук, О. В.  Розвиток та регулювання конкурентоспроможного виробництва біопалив [Текст] : монографія / О. В. Климчук. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2017. – 372 с. – ISBN 617-7556-04-5.
УДК        338.246:620.952
        К49

Курляк, М. Д.  Формування системи національної продовольчої безпеки України [Текст] : монографія / М. Д. Курляк. – Львів : Растр-7, 2018. – 232 с. – ISBN 617-7497-49-2.
УДК        338.439(477)
        К93

Голод, А. П.  Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування [Текст] : монографія / А. П. Голод. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 340 с. – ISBN 617-7336-09-8.
УДК        338.48(477)
        Г61

Федорченко, В. К.  Історія туризму в Україні [Текст] : навч. посібник / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. – К. : Вища школа, 2002. – 195 с. – ISBN 966-642-103-8.
УДК        338.48(477)(091)(075.8)
        Ф33

Регіональний туризм: стратегія, ресурси, перспективи розвитку [Текст] : монографія / [авт. кол.: Н.П. Мешко, В.Є. Редько, О.П. Крупський та ін.]. – Д. : Акцент ПП, 2016. – 321 с. – ISBN 966-921-093-7.
УДК        338.48:332.1(477)
        Р32

Гуменюк, В. В.  Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери [Текст] : монографія / В. В. Гуменюк. – К. : КНТЕУ, 2016. – 372 с. – ISBN 966-629-786-3.
УДК        338.48:338.246(477)
        Г94

Маркетинг у туристичній індустрії [Текст] : опорний конспект лекцій / [уклад. Л.М. Шульгіна]. – К. : КНТЕУ, 2002. – 80 с.
УДК        338.48:658.8(075.8)
        М26

Кубишина, Н. С.  Маркетинговий механізм впровадження інноваційних розробок підприємствами енергетичного машинобудування [Текст] : монографія / Н. С. Кубишина, О. Ю. Цапук, С. О. Солнцев. – К. : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2017. – 220 с.
УДК        339.138:330.341.1
        К88

Безопасность контрактов международной купли-продажи [Текст]. – К. : Сідкон, 2016. – 60 с. – ISBN 966-97546-1-5.
УДК        339.162.3/.4
        Б40

Рікардз, Д.  Валютні війни. Витоки наступної світової кризи [Текст] / Д. Рікардз ; пер. з англ. Д. Тавровецький. – К. : Наш формат, 2018. – 328 с. – ISBN 617-7279-88-3.
УДК        339.748
        Р50

Андришин, В. П.  Експортна діяльність деревообробних підприємств Закарпатської області: тенденції та напрями розвитку [Текст] : [монографія] / В. П. Андришин, В. М. Бондаренко. – Ужгород : Аутдор-Шарк, 2016. – 224 с. – ISBN 617-7132-67-6.
УДК        339.9(477):674
        А65

Білорус, О. Г.  Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму [Текст] : монографія / О. Г. Білорус. – К. : Ун-т "Україна", 2016. – 536 с. – ISBN 966-388-535-3.
УДК        339.9:005.44
        Б61

Реалізація вимог ЄС щодо технічного регулювання в Україні [Текст] : харчова промисловість, аграрний сектор, туризм / Т. Васильківська, Ю. Кабаков, М. Козловська та ін. – Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – 137 с. – ISBN 617-7062-21-8.
УДК        339.9:006.32
        Р31

Основи міжнародних фінансів [Текст] : підручник / [О.І. Рогач, О.Ю. Анісімова, П.В. Дзюба та ін. ; за ред. О.І. Рогача]. – 2-е вид., допов. – К. : Київський ун-т, 2014. – 447 с. – ISBN 966-439-783-1.
УДК        339.9:336(075.8)
        О-75

Дюмулен, И. И.  Международная торговля услугами [Текст] / И. И. Дюмулен. – М. : Экономика, 2003. – 315с. – ISBN 5-282-02243.
УДК        339:338.46
        Д96

Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження [Текст] : матер. наук.-практ. конф.; 24 жовтня 2017 р. / [упоряд. В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – К. : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2017. – 238 с. – ISBN 966-622-861-4.
УДК        34:004.738.5(082)
        І-73

Міхневич, Л. В.  Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) [Текст] : монографія / Л. В. Міхневич. – К. : КНЕУ, 2011. – 286 с. – ISBN 966-483-563-0.
УДК        340(477)(091)
        М69

Коваленко, Т. О.  Реалізація принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні: проблеми законодавчого забезпечення [Текст] : монографія / Т. О. Коваленко. – К. : Правова Єдність, 2017. – 672 с. – ISBN 617-7191-22-2.
УДК        340.131:349.41(477)
        К56

Івановська, О. П.  Звичаєве право в Україні. Етнотворчий аспект [Текст] : навч. посіб. / О. П. Івановська, П. О. Івановський. – К. : Київський ун-т, 2014. – 383 с. – ISBN 966-439-728-2.
УДК        340.141:398(477)(075.8)
        І-20

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія). Мірило правовладдя [Текст] : коментар, глосарій / [пер. з англ. С. Головатого]. – Б.м. : USAID, 2017. – 163 с. – Укр. та англ. мовами.
УДК        341
        Є24

Молдован, А. В.  Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США [Текст] : навч. посіб. / А. В. Молдован. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с. – ISBN 966-364-091-Х.
УДК        341.4(075.8)
        М75

Мережко, А. А.  Наука международного частного права: история и современность [Текст] : [учеб. пособ.] / А. А. Мережко. – К. : Таксон, 2006. – 356 с. – (Ex professo). – ISBN 966-7128-59-8.
УДК        341.9(075.8)
        М52

Vygovskyy, O. I.  International Financial Law [Текст] : textbook / O. I. Vygovskyy. – Кyiv : The University of Kyiv, 2017. – 511 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-439-880-7.
УДК        341:339.7(075.8)=111
        V99

Калакура, В. Я.  Міжнародне сімейне право: принципи та особливості колізійного і уніфікаційного регулювання [Текст] : монографія / В. Я. Калакура. – К. : Правова Єдність : Алерта, 2017. – 434 с. – ISBN 617-566-435-3.
УДК        341:347.6
        К17

Берназюк, І. М.  Реалізація актів стратегічної (програмної) правотворчості парламенту, глави держави та уряду як гарантія прямої демократії [Текст] : монографія / І. М. Берназюк. – Ужгород : Гельветика, 2017. – 484 с. – ISBN 966-916-360-8.
УДК        342.53:342.511:354(477)
        Б51

Пунда, О. О.  Адміністративно-правова охорона особистих немайнових прав [Текст] : [монографія] / О. О. Пунда. – Ірпінь; Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – 542 с. – ISBN 617-7094-99-8.
УДК        342.7
        П88

Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків [Текст] : зб. наук. праць за матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Харків; 15 лютого 2018 р. / [редкол.: Ю.П. Битяк (голова) та ін.]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 192 с. – (Охоронооздоровче право). – ISBN 617-7555-39-0.
УДК        342.9:343.573(082)
        П88

Адміністративно-правове регулювання охорони навколишнього природного середовища [Текст] : монографія / О.В. Артеменко, Ю.С. Канарик, О.А. Улютіна, О.С. Яра. – К. : Компринт, 2017. – 432 с. – ISBN 966-929-605-4.
УДК        342.9:502(477)
        А31

Аністратенко, Ю. І.  Концептуалізація правового регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні [Текст] : монографія / Ю. І. Аністратенко. – Кам‘янець-Подільський : Друкарня Рута, 2016. – 462 с. – ISBN 617-7381-35-7.
УДК        342.9:502(477)
        А67

Лобойко, Л. М.  Стадії кримінального процесу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Лобойко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с. – ISBN 966-364-085-5.
УДК        343.1(477)(075.8)
        Л68

Фаринник, В. І.  Застосування заходів забезпечення кримінального провадження: теорія та практика [Текст] : монографія / В. І. Фаринник. – К. : Правова Єдність : Алерта, 2017. – 548 с. – ISBN 617-566-431-5.
УДК        343.13(477)
        Ф24

Доказування у кримінальному провадженні [Текст] : навч. посіб. / М.В. Гузела, В.С. Канцір, М.М. Олашин, С.О. Сорока; за ред. В.С. Канціра. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 236 с. – ISBN 966-941-111-2.
УДК        343.14(477)(075.8)
        Д63

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами [Текст]. – К. : КІС, 2017. – 79 с. – ISBN 617-684-185-2.
УДК        343.226-055.2
        К64

Уланова, Ю. Ю.  Общие признаки хищения в составе кражи [Текст] : монография / Ю. Ю. Уланова. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 304 с. – ISBN 5-4396-0385-5.
УДК        343.711
        У47

Mackinova, M.  Penitenciarna a postpenitenciarna starostlivost' [Текст] / M. Mackinova, J. Mackin, M. Mackinova. – Uzhhorod : RIK-U, 2017. – 231 s. – Словац. мовою. – ISBN 617-7404-75-9.
УДК        343.811=162.4
        M14

Ортинський, В. Л.  Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Ортинський, К. Б. Марисюк, Я. В. Ступник. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 424 с. – ISBN 966-941-129-7.
УДК        343.9(477)(075.8)
        О-70

Комп‘ютерна злочинність [Текст] : навч. посіб.. / П.Д. Біленчук, Б.В. Романюк, В.С. Цимбалюк та ін. – К. : Атіка, 2002. – 240с. – ISBN 966-7714-88-8.
УДК        343.97:004(075.8)
        К63

Хрімлі, О. Г.  Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект [Текст] : монографія / О. Г. Хрімлі. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 328 с.+ 328 р. – Книга-перекрутка. - В спільній обкл. з кн. Protecting the rights of investors in the field of management: theoretical and legal aspects : - Укр. та англ. мовою. – ISBN 966-667-688-0.
УДК        346.9:330.322
        Х93

Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции [Текст] / [отв. ред. А. Довгерт] ; пер. с фр. В. Захватаев. – К. : Истина, 2004. – 544 с. – (Частное право). – ISBN 966-7613-50-Х.
УДК        347(44)
        Н76

Пучковська, І. Й.  Теоретичні проблеми забезпечення зобов‘язань [Текст] : монографія / І. Й. Пучковська. – Х. : Право, 2017. – 472 с. – ISBN 966-937-256-7.
УДК        347.4(477)
        П90

Надьон, В. В.  Суб‘єктивний обов‘язок як елемент змісту цивільних правовідносин [Текст] : монографія / В. В. Надьон. – Х. : Право, 2017. – 392 с. – ISBN 966-937-265-9.
УДК        347.4(477)
        Н17

Ярошевська, Т. В.  Охорона промислової власності в Україні в умовах європейської інтеграції [Текст] : монографія / Т. В. Ярошевська. – Кам‘янське : ДДТУ, 2017. – 452 с. – ISBN 966-175-153-7.
УДК        347.77(477)
        Я77

Олійник, О. Б.  Судова документація [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Олійник. – К. : Алерта, 2007. – 282 с. – ISBN 966-8533-49-6.
УДК        347.91/.95(477)(075.8)
        О-54

Лозовой, В. О.  Професійна етика юриста [Текст] / В. О. Лозовой, О. В. Петришин. – Х. : Право, 2004. – 176с. – ISBN 966-8467-07-8.
УДК        347.96:174
        Л72

Бути суддею. Професія чи покликання [Текст] : [посібник] / [авт. кол.: О. Сироїд, Л. Денисенко, О. Шаповалова, І. Фадєєва]. – К. : Національна щкола суддів України, 2017. – 224 с. + 1 CD-Rom. – ISBN 966-139-083-5.
УДК        347.962-051(477)(07)
        Б93

Пенсійна система [Текст] : підручник / за ред. В.І. Грушка. – К. : Крок, 2017. – 368 с. – ISBN 966-170-019-1.
УДК        349.3(477)(075.8)
        П25

Чубарь, О. А.  ACCA DipIFR (rus): учебный курс по Международным стандартам финансовой отчетности [Текст] : [учеб. пособ.] / О. А. Чубарь. – 4-е изд. – Д. : Акцент ПП, 2018. – 464 с. – ISBN 966-921-173-6.
УДК        35.073.52(075.8)
        Ч-81

Проблеми розвитку публічного управління в Україні [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю; м. Львів; 6-7 квітня 2017 р. / за наук. ред. В.С. Загорського, А.В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. – 302 с. – ISBN 617-644-034-5.
УДК        351(477)(082)
        П78

Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України. У 2 т. [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Київ; 24 листопада 2017 р. Т. 1 / [редкол.: В.В. Гелетей (голова) та ін.]. – К. : Національна академія прокуратури України, 2017. – 476 с. – ISBN 617-7500-31-4.
УДК        351.74:351.86(477)(082)
        С76

Настюк, В. Я.  Адміністрування наркоконтролю в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Настюк, О. М. Шевчук. – Вид. 4-е, переробл. та допов. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 442 с. – (Охоронооздоровче право). – ISBN 617-7555-38-3.
УДК        351.761.3(477)(075.8)
        Н32

Військова психологія і педагогіка [Текст] : підручник / [авт. кол.: Л.А. Снігур, О.А. Хижняк, Є.М. Подтергера] ; за ред. Л.А. Снігур. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 576 с. – ISBN 617-517-012-0.
УДК        355.233:159.9:37(075.8)
        В42

Ротова, Т. А.  Страхування [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Ротова. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : КНТЕУ, 2006. – 400 с. – ISBN 966-629-222-Х.
УДК        368(075.8)
        Р79

Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях [Текст] : [кол. моногр.]. Т. 2 / [под ред. О.А. Базалука]. – К. : Скиф : МФКО, 2012. – 406 с. – ISBN 966-8894-69-5.
УДК        37
        О-23

Ліцейський педагогічний вісник [Текст] : наук.-метод. зб. / [редкол.: Г.В. Бібік (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2018. – 160 с. – ISBN 966-916-468-1.
УДК        37(082)
        Л65

Актуальні проблеми навчання та виховання в контексті освітньої реформи [Текст] : наук. мол. альманах ГПК МДУ : [зб. тез доп. наук.-практ. конф. студ.; Мукачево; 25-26 квітня 2018 р. / редкол.: І.І. Кушнір (голов. ред.) та ін.]. – Мукачево : МДУ, 2018. – 166 с. – ISBN 617-7495-17-7.
УДК        37(477)(082)
        А43

Костіна, Л. С.  Професійний розвиток учителів середніх шкіл в Австралії [Текст] : метод. реком. / Л. С. Костіна. – Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2018. – 60 с. – ISBN 617-7643-01-1.
УДК        37.011.3-051(94)(07)
        К72

Сучасні підходи до професійного становлення молоді: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : монографія / В.В. Лук‘яненко, І.М. Литовченко, Ю.Е. Лавриш та ін. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2013. – 316 с. – ISBN 617-7029-31-0.
УДК        37.013.77
        С91

Плахотнік, О. В.  Геоекологічна освіта: проблеми та перспективи розвитку [Текст] : монографія / О. В. Плахотнік. – К. : Київський ун-т, 2009. – 303 с. – ISBN 966-439-174-7.
УДК        37.016:502/504
        П37

Алєксєєнко, Т. Ф.  Сучасне сімейне виховання: концептуалізація ідей теорії та практики [Текст] : монографія / Т. Ф. Алєксєєнко. – К.; Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 437 с. – ISBN 617-525-184-3.
УДК        37.018.1
        А47

Романовский, А. Г.  Педагогика лидерства [Текст] : монография / А. Г. Романовский, В. Е. Михайличенко, Л. Н. Грень. – Х. : ФЛП Бровин А.В., 2018. – 500 с. – ISBN 617-7555-30-7.
УДК        37.035:316.46
        Р69

Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті [Текст] : посібник / [О.О. Гриценчук, І.В. Іванюк, О.Є. Кравчина та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2017. – 160 с. – ISBN 966-644-461-8.
УДК        37.091.26:004(07)
        О-93

Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка [Текст] : зб. наук. ст. : [матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Суми; 7 грудня 2017 р. Ч. 1 / редкол.: М.А. Бойченко та ін.]. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 412 с. – ISBN 617-7487-21-9.
УДК        37:001.895(082)
        О-72

Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка [Текст] : зб. наук. ст. : [матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Суми; 7 грудня 2017 р. Ч. 2 / редкол.: М.А. Бойченко та ін.]. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 358 с. – ISBN 617-7487-22-6.
УДК        37:001.895(082)
        О-72

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови) [Текст] : посібник / [кол. авт.: О.Б. Бігич, Н.О. Бражник, С.В. Гапонова та ін.]. – К. : Ленвіт, 2001. – 296 с. – ISBN 966-7043-39-8.
УДК        373.016:81(075.8)
        П69

Жовківський, А. М.  Methodische Grundlagen fur den Deutschunterricht in der Mittelschule [Текст] = Методичні засади навчання нім. мови в середній школі : [навч. посіб.] / А. М. Жовківський, В. І. Кушнерик. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2007. – 168с. – ISBN 966-2147-05-6.
УДК        373.016:811.112.2(075.8)
        Ж78

Kandibur, G. R.  The School that will Сhange the World [Текст] / G. R. Kandibur. – 2nd ed., revised and supplemented. – Dnipro : Zhurfond, 2017. – 239 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-934-086-3.
УДК        373.09=111
        K19

Шулигіна, Р. А.  Педагогіка [Текст] : навч.-метод. посіб. / Р. А. Шулигіна. – Суми : Університетська книга, 2017. – 144 с. – ISBN 966-680-833-5.
УДК        373.2(075.8)
        Ш95

Бєлєнька, Г. В.  Дошкільнятам про світ природи : діти четвертого року життя (молодший дошкільний вік) [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Г. В. Бєлєнька, О. А. Половіна. – К. : Генеза, 2018. – 128 с. – (Настільна книжка вихователя). – ISBN 966-11-0889-8.
УДК        373.2:502
        Б44

Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти [Текст] : 1-2 класи + Закон України "Про освіту"+ державний стандарт початкової освіти / під кер. О.Я. Савченко, Р.Б. Шияна. – К. : Освіта-Центр плюс : Світоч, 2018. – 240 с. – (Нова українська школа). – ISBN 617-7099-18-4.
УДК        373.3.091.214
        Т43

Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти [Текст] : Початкова школа (іншомовна освіта) + державний стандарт початкової освіти / під кер. О.Я. Савченко, Р.Б. Шияна. – К. : Освіта-Центр+ : Світоч, 2018. – 80 с. – (Нова українська школа). – ISBN 617-7099-19-1.
УДК        373.3.091.214
        Т43

Енциклопедія позашкільної освіти [Текст] / [редкол.: Л.М. Баліка та ін.]. – Рівне : Вид. О. Зень, 2017. – 525 с. – ISBN 617-601-230-6.
УДК        374(031)
        Е64

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну [Текст] : VII Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Київ; 6 жовтня 2017 р. Спецвипуск. Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти / [голов. ред. І.М. Грищенко]. – К. : КНУТД, 2017. – 395 с.
УДК        378(082)
        В53

Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи [Текст] : VI Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і науковців; Дніпро; 22 березня 2018 р. : тези доп. / [орг. ком.: Б.І. Холод (голова) та ін.]. – Д. : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. – 228 с. – ISBN 966-434-413-2.
УДК        378(477)(082)
        С91

Педагогіка вищої школи [Текст] : хрестоматія / [упоряд. В.А. Бугров, А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин]. – К. : Київський ун-т, 2016. – 544 с. – ISBN 966-439-869-2.
УДК        378.013(075.8)
        П24

Єфіменко, С. М.  Психолого-педагогічні закономірності діагностики та формування інтелектуально-творчого потенціалу у майбутніх вчителів технологій [Текст] : посібник / С. М. Єфіменко. – Кіровоград : ФОП Александрова М.В., 2012. – 324 с.
УДК        378.015.311(07)
        Є91

Красовська, О. О.  Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій [Текст] : монографія / О. О. Красовська. – Рівне : Вид. О. Зень, 2017. – 460 с. – ISBN 617-601-224-5.
УДК        378.016:7
        К78

Тогочинський, О. М.  Теорія і практика формування соціальної компетентності слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України [Текст] : монографія / О. М. Тогочинський. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 488 с. – ISBN 617-7323-51-7.
УДК        378.035:351.74(477)
        Т50

Кисельова, О. І.  Якість вищої освіти: організація навчання та вимірювання знань [Текст] : монографія / О. І. Кисельова, Л. В. Коломієць, А. Г. Шевцов. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2017. – 244 с. – ISBN 617-7424-81-8.
УДК        378.09
        К44

Савченко, Н. С.  Формування комунікативних умінь та навичок у процесі моделювання освітньої та професійної підготовки авіаційного фахівця [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Савченко, І. Б. Файнман. – Кіровоград : ФОП Александрова М.В., 2015. – 236 с. – ISBN 966-2466-33-1.
УДК        378.091.2:629.7(075.8)
        С13

Станкевич, І. В.  Управління діяльністю освітньої організації на засадах багатовимірного оцінювання якості: теорія, методологія та практика [Текст] : монографія / І. В. Станкевич. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2017. – 442 с. – ISBN 617-7424-83-2.
УДК        378.091:005
        С76

Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її навчання) [Текст] : навч.-метод. посіб. / [М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, Т.Г. Окуневич та ін.]. – К. : Ленвіт, 2010. – 120с. – ISBN 966-8995-33-0.
УДК        378.14:811.161.2(075.8)
        Н15

Напрями модернізації соціально-педагогічної системи підготовки фахівців в університеті [Текст] : кол. моногр. / [Т.Ю. Андріяко, Т.А. Борова, Т.О. Дмитренко та ін.]. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2017. – 496 с. – ISBN 617-7273-63-8.
УДК        378:316.77
        Н27

Село Андруші [Текст] : Історико-етнографічний нарис / [упоряд. В. Борисенко та ін.; за заг. ред. Г. Скрипник]. – К. : ІМФЕ, 2016. – 256 с. : 32 с. іл. – ISBN 966-02-7898-1.
УДК        39(=161.2)
        С29

Народні дитячі ігри м. Переяслава та його околиць кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] : [монографія] / В.В. Куйбіда, П.П. Коханець, В.М. Степаненко та ін. – Корсунь-Шевченківський : Вид. І.В. Майдаченко, 2017. – 154 с. – Текст парал. англ. – ISBN 966-97678-3-7.
УДК        394.3(=161.2)
        Н30

Дунаєвська, Л. Ф.  Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій [Текст] : монографія / Л. Ф. Дунаєвська. – 2-е вид., стер. – К. : Київський ун-т, 2009. – 304 с. – ISBN 966-439-198-3.
УДК        398(=161.2)
        Д83

Казки Латинської Америки [Текст] / [літ. ред. В. Колесник ; худож. Н. Дойчева]. – К. : Грані-Т, 2007. – 48 с. : іл. – (Казки народів світу). – ISBN 966-2923-74-2.
УДК        398.2
        К14

Казки Індії [Текст] / [літ. ред. І. Андрусяк ; худож. К. Іванова]. – К. : Грані-Т, 2007. – 64 с. : іл. – (Казки народів світу). – ISBN 966-2923-75-9.
УДК        398.2(=21)
        К14

Український казковий епос японською мовою [Текст] : навч. посіб. / авт.-упоряд. О.В. Асадчих, І.П. Дзюб, Х. Катаока. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2014. – 200 с. – Укр. та яп. мовами. – ISBN 966-489-282-4.
УДК        398.21(=161.2)
        У45

Прикордонні [Текст] / [упоряд. Л. Демська-Будзуляк ; худож. Н. Пастушенко]. – К. : Грані-Т, 2008. – 80 с. : іл. – (Українські народні казки з вузликами). – ISBN 966-465-203-9.
УДК        398.21(=161.2)
        П75

Побутові [Текст] / [упоряд. Л. Демська-Будзуляк ; худож. Ю. Мітченко]. – К. : Грані-Т, 2008. – 64 с. : іл. – (Українські народні казки з вузликами). – ISBN 966-465-183-4.
УДК        398.21(=161.2)
        П41

Пригодницькі [Текст] / [упоряд. Л. Демська-Будзуляк ; худож. А. Шигаєва]. – К. : Грані-Т, 2008. – 64 с. : іл. – (Українські народні казки з вузликами). – ISBN 966-465-198-8.
УДК        398.21(=161.2)
        П75

Люди і звірі [Текст] / [упоряд. Л. Демська-Будзуляк ; худож. М. Німенко]. – К. : Грані-Т, 2008. – 80 с. : іл. – (Українські народні казки з вузликами). – ISBN 966-465-186-5.
УДК        398.21(=161.2)
        Л93

Про тварин [Текст] / [упоряд. Л. Демська-Будзуляк ; худож. К. Іванова]. – К. : Грані-Т, 2008. – 72 с. : іл. – (Українські народні казки з вузликами). – ISBN 966-4651-45-2.
УДК        398.21(=161.2)
        П78

Чарівні [Текст] : [казки / упоряд. Л. Демська-Будзуляк ; худож. К. Гріньов]. – К. : Грані-Т, 2010. – 64 с. : іл. – (Українські народні казки з вузликами). – ISBN 966-465-268-8.
УДК        398.21(=161.2)
        Ч-20

Антонович, В. Б.  Чари на Україні [Текст] / В. Б. Антонович ; [пер. В. Гнатюк]. – репринтне вид. – К. : Стародавній Світ, 2013. – 78 с. – ISBN 966-2608-18-2.
УДК        398.47(=161.2)
        А72

Ужасы природы: Животные людоеды, акулы, ядовитые растения и насекомые [Текст] / [подгот. текста О.А. Воротнокова, Н.В. Труса]. – Мн. : Литература, 1996. – 496 с. – (Энциклопедия преступлений и катастроф). – ISBN 985-6274-66-4.
УДК        502(031)
        У33

Волошин, І. М.  Еколого-географічний аналіз транспортного коридору: на прикладі автомагістралі Львів-Краковець [Текст] : монографія / І. М. Волошин, Ю. І. Чикайло. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 248 с. – ISBN 617-7336-21-0.
УДК        502.175:911.9
        В68

Oksleyd, K.  Etraf muhit haqqinda infoqrafika [Текст] : [Ingilis dilinden tercume] / K. Oksleyd. – Baki : Teas Press Nesriyyat evi, 2016. – 32 s. – Азерб. мовою. – ISBN 9952-510-02-7.
УДК        502=512.162
        O-40

Істер, О. С.  Математика [Текст] : зб. тестових завдань : 20 варіантів у форматі ЗНО та ДПА : ЗНО/ДПА 2018 / О. С. Істер. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2018. – 228 с. – (Математика). – ISBN 617-539-266-9.
УДК        51(075.3)
        І-89

Усі домашні завдання. 8 кл. [Текст] : розв‘язання всіх завдань до всіх підручників. Ч.1 / [авт. кол.: Г.В. Гап‘юк, О.М. Мартинюк, С.В. Мартинюк та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 1248 с. – ISBN 966-07-3178-3.
УДК        512(075.3)
        У74

Моклячук, М. П.  Теорія вибору та прийняття рішень [Текст] : [навч. посіб.] / М. П. Моклячук, Р. Є. Ямненко. – К. : Київський ун-т, 2013. – 528 с. – ISBN 966-439-700-8.
УДК        512.64(075.8)
        М74

Банах, С.  Диференціальне та інтегральне числення [Текст] : навч. посіб. / С. Банах ; пер. з пол. та ред. П.І. Каленюка, О.М. Рибицької. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 428 с. – ISBN 966-941-110-5.
УДК        517(075.8)
        Б23

Хусаінов, Д. Я.  Основи нелінійної динаміки [Текст] : навч. посіб. / Д. Я. Хусаінов, А. В. Шатирко. – К. : Київський ун-т, 2017. – 159 с.
УДК        517.97(075.8)
        Х98

Використання системи комп‘ютерної математики MATLAB для розв‘язування прикладних задач [Текст] : навч. посіб. / [Б.П. Довгий, Є.С. Вакал, Ю.Є. Вакал, А.В. Попов]. – К. : Київський ун-т, 2016. – 143 с.
УДК        519.6:004.4(075.8)
        В43

Сплайн-функції та їхнє застосування [Текст] : навч. посіб. / Б.П. Довгий, А.В. Ловейкін, Є.С. Вакал, Ю.Є. Вакал. – К. : Київський ун-т, 2017. – 120 с.
УДК        519.653:004.4(075.8)
        С72

Дранишников, Л. В.  Інтелектуальні методи в управлінні [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Дранишников. – Кам‘янське : ДДТУ, 2018. – 416 с. – ISBN 966-175-162-9.
УДК        519.876.5(075.8)
        Д72

Мястковська, М. О.  Математичне моделювання елементів економічних систем [Текст] : навч. посіб. / М. О. Мястковська, В. С. Щирба, О. В. Щирба. – Кам‘янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2017. – 82 с.
УДК        519.876.5(075.8)
        М99

Щенников, В. І.  Атлас Всесвіту для дітей [Текст] / В. І. Щенников ; [В.І. Щенников ; пер. з рос. Ю.В. Жиронкіна]. – К. : Кристал Бук, 2018. – 64 с. : іл. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-7270-80-4.
УДК        52(084.4)
        Щ53

Рока, Н.  Солнце [Текст] : [пер. з каталонської мови] / Н. Рока, К. Исерн, Р. Бонилла. – Д. : Абрикос, 2018. – 35 с. – (Солнечная система). – ISBN 966-97706-0-8.
УДК        523
        Р66

Geo Terrace-2017 [Текст] : Міжнар. наук.-тех. конф. мол. вчених; Львів; 14-16 грудня 2017 р. / [редкол.: І. Савчин та ін. ; відп. ред. К.Р. Третяк]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 266 с. – ISBN 966-941-114-3.
УДК        528(082)
        Г35

Фізика [Текст] : тренажер для підготов. до ЗНО : за програмою ЗНО 2018 р. / уклад. Н.І. Струж, О.Й. Чиж. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 112 с. – ISBN 966-07-2384-9.
УДК        53(075.3)
        Ф50

Фізика. 9 кл. [Текст] : підручник / М.В. Головко, Л.В. Непорожня, В.С. Коваль та ін. – К. : САМ, 2017. – 319 с. – ISBN 966-8714-39-3.
УДК        53(075.3)
        Ф50

Анісімов, І. О.  Синергетика [Текст] : підручник / І. О. Анісімов. – К. : Київський ун-т, 2014. – 511 с. – ISBN 966-439-759-6.
УДК        530.192(075.8)
        А67

Хансперджер, Р.-Д.  Інтегральна оптика: теорія та технологія [Текст] : навч. посіб. / Р.-Д. Хансперджер ; пер. з англ. і ред. Р.О. Влоха, О.Г. Влоха. – 5-е вид. – Львів : Ін-т фізичної оптики ім. О.Г. Влоха, 2018. – 428 с. – ISBN 966-97386-4-6.
УДК        535.93(075.8)
        Х19

Молчанов, В. І.  Статистична фізика [Текст] : підручник / В. І. Молчанов. – К. : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2018. – 192 с. – ISBN 966-622-843-0.
УДК        536.9(075.8)
        М76

Оптика металевих структур [Текст] : монографія / Л.В. Поперенко, Ю.В. Кудрявцев, В.С. Стащук, Янг Пак Лі. – К. : Київський ун-т, 2013. – 531 с. – ISBN 966-439-599-8.
УДК        538.958
        О-62

Величко, Л. П.  Хімія в завданнях. 7-9 кл. [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Величко, Т. І. Вороненко, Н. В. Титаренко. – К. : САМ, 2017. – 168 с. – ISBN 966-8414-30-х.
УДК        54(075.3)
        В27

Воловенко, Ю. М.  Полімерний рівень організації матерії [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Воловенко, В. О. Ковтуненко ; за заг. ред. В.П. Кухаря. – К. : Київський ун-т, 2013. – 335 с. – ISBN 966-439-707-7.
УДК        54-126(075.8)
        В68

Краснопьорова, А. П.  Основи радіохімії та радіоекології [Текст] : лабор. практикум : метод. вказівки / А. П. Краснопьорова, Г. Д. Юхно. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 106 с. – ISBN 617-7555-29-1.
УДК        544.58(075.8)
        К78

Ковальчук, М. С.  Геологія і геоморфологія [Текст] : навч. посіб. / М. С. Ковальчук, У. С. Довгінка. – К. : НАУ, 2017. – 236 с. + 1 CD-Rom. – ISBN 966-932-023-0.
УДК        55:551.4(075.8)
        К56

Крюченко, Н. О.  Рудні та техногенні геохімічні аномалії заповідних територій Українських Карпат (на прикладі Карпатського біосферного заповідника) [Текст] / Н. О. Крюченко, Е. Я. Жовинський, П. С. Папарига. – К. : Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка, 2018. – 148 с. – ISBN 966-02-8453-1.
УДК        550.42(477)
        К85

Зайцева, В. М.  Віра у надра Закарпаття [Текст] : [іст.-біогр. вид.] / В. М. Зайцева. – Переяслав-Хмельницький; Берегово : КСВ, 2018. – 128 с. – ISBN 966-8906-70-1.
УДК        551(477)
        З-17

Oksleyd, K.  Hava haqqinda infoqrafika [Текст] : [Ingilis dilinden tercume] / K. Oksleyd. – Baki : Teas Press Nesriyyat evi, 2016. – 32 s. – Азерб. мовою. – ISBN 9952-510-03-4.
УДК        551.515=512.162
        O-40

Павлов, Г. Г.  Петрографія [Текст] : підручник / Г. Г. Павлов. – К. : Київський ун-т, 2014. – 527 с. – ISBN 966-439-749-7.
УДК        552(075.8)
        П12

Зав‘язкін, О. В.  Динозаври та інші давні тварини [Текст] / О. В. Зав‘язкін ; [О.В. Зав‘язкін]. – К. : Кристал Бук, 2018. – 160 с. : іл. – (Б-ка школяра). – ISBN 617-7277-95-7.
УДК        56(031)
        З-13

Барна, І. В.  Біологія [Текст] : тренажер для підготов. до ЗНО : за оновленою програмою ЗНО 2018 / І. В. Барна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 176 с. – ISBN 966-07-3216-2.
УДК        57(075.3)
        Б25

Соболь, В. І.  Біологія [Текст] : зб. завдань у тест. формі : посібник : ЗНО 2018 / В. І. Соболь. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2018. – 400 с. – (Біологія). – ISBN 617-539-265-2.
УДК        57(075.3)
        С54

Royston, A.  Daglarda qida zenciri [Текст] : [Ingilis dilinden tercume] / A. Royston. – Baki : Teas Press Nesriyyat evi, 2015. – 32 s. – Азерб. мовою. – ISBN 9952-494-29-7.
УДК        57.017.8=512.162
        R87

Royston, A.  Caylarda qida zenciri [Текст] : [Ingilis dilinden tercume] / A. Royston. – Baki : Teas Press Nesriyyat evi, 2015. – 32 s. – Азерб. мовюю. – ISBN 9952-494-27-3.
УДК        57.017.8=512.162
        R87

Royston, A.  Collerde qida zenciri [Текст] : [Ingilis dilinden tercume] / A. Royston. – Baki : Teas Press Nesriyyat evi, 2015. – 32 s. – Азерб. мовою. – ISBN 9952-494-28-0.
УДК        57.017.8=512.162
        R87

Royston, A.  Okeanlarda qida zenciri [Текст] : [Ingilis dilinden tercume] / A. Royston. – Baki : Teas Press Nesriyyat evi, 2015. – 32 s. – Азерб. мовою. – ISBN 9952-494-30-3.
УДК        57.017.8=512.162
        R87

Royston, A.  Tropik meselerde qida zenciri [Текст] : [Ingilis dilinden tercume] / A. Royston. – Baki : Teas Press Nesriyyat evi, 2015. – 32 s. – Азерб. мовою. – ISBN 9952-494-32-7.
УДК        57.017.8=512.162
        R87

Royston, A.  Sehralarda qida zenciri [Текст] : [Ingilis dilinden tercume] / A. Royston. – Baki : Teas Press Nesriyyat evi, 2015. – 32 s. – Азерб. мовою. – ISBN 9952-494-31-0.
УДК        57.017.8=512.162
        R87

Aznakayev, E. G.  Biomedical Engineering [Текст] = Біомедична інженерія : textbook / E. G. Aznakayev, D. E. Aznakayeva. – Kyiv : NAU, 2017. – 384 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-932-034-6.
УДК        577.3(075.8)=111
        A99

Голуб, Ю. С.  Біорезонансна медицина - електромагнітний еліксир здоров‘я [Текст] / Ю. С. Голуб, О. О. Коптєлов, М. П. Бондар. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2018. – 512 с. – ISBN 617-7626-01-4.
УДК        577.3:616:537.868
        Г62

Брайт, М.  Существуют ли морские чудовища? [Текст] / М. Брайт ; пер. с англ. Н. Зюзгина. – М. : Армада, 1998. – 377 с. – (Зеленая серия). – ISBN 5-7632-0620-7.
УДК        59
        Б87

Оксенов, О.  Світ тварин шести континентів [Текст] : ілюстрована енциклопедія / О. Оксенов ; [О. Оксенов ; пер. з рос. Ю.В. Жиронкіна]. – К. : Кристал Бук, 2018. – 64 с. : іл. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-7270-81-1.
УДК        59(031)
        О-52

Oksleyd, K.  Heyvanlar haqqinda infoqrafika [Текст] : [Ingilis dilinden tercume] / K. Oksleyd. – Baki : Teas Press Nesriyyat evi, 2016. – 32 s. – Азерб. мовою. – ISBN 9952-510-04-1.
УДК        59=512.162
        O-40

Vancova, A.  Legislativne a institucionalne aspekty pomoci osobam so zdravotnym znevyhodnenim [Текст] / A. Vancova, M. Keckesova. – Uzhhorod : RIK-U, 2017. – 242 s. – Словац. мовою. – ISBN 617-7404-74-2.
УДК        61=162.4
        V26

Дієтологія у термінах, схемах, таблицях, тестах [Текст] : навч. посіб. / [М.П. Гребняк, С.А. Щудро, В.В. Таранов та ін.]. – Д. : Акцент ПП, 2018. – 248 с. – ISBN 966-921-156-9.
УДК        613.24:615.874.2(075.8)
        Д44

Загальні методи профілактики шляхом застосування комплексних дезінфікуючих засобів [Текст] : [наук. посіб. / В.Л. Коваленко, В.П. Лясота, В.А. Синицин та ін.]. – К. : ПП Лисенко М.М., 2017. – 408 с. – ISBN 617-640-332-6.
УДК        614.4:636.2
        З-14

Біобезпека [Текст] : практ. порадник / [авт. кол.: В.М. Запорожан, М.І. Бадюк, М.А. Андрейчин та ін.] ; за ред. В.М. Запорожана, М.І. Бадюка. – Одеса : ОНМедУ, 2018. – 432 с. – ISBN 966-443-088-0.
УДК        614.8(075.8)
        Б63

Яковлєва, Л. В.  Фармакоепідеміологічні дослідження обсягів споживання антигіпертензивних лікарських засобів в Україні [Текст] : монографія / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна. – Х. : НФаУ, 2017. – 108 с. – ISBN 966-615-535-4.
УДК        615.1/.2
        Я47

Протималярійні лікарські засоби: Хінін та його аналоги за фармакологічною дією [Текст] : навч. посіб. / С.І. Коваленко, О.В. Кривошей, О.Ю. Воскобойнік та ін. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. – 328 с. – ISBN 966-417-161-1.
УДК        615.285.7(075.8)
        П83

Ультразвукові фізіотерапевтичні апарати та пристрої [Текст] : монографія / М.Ф. Терещенко, Г.С. Тимчик, М.В. Чухраєв, А.Ю. Кравченко. – К. : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2018. – 184 с. – ISBN 966-622-874-4.
УДК        615.837:615.47
        У51

Кондрюк, В. І.  Лікують бджоли [Текст] : Поради прикарпатського пасічника / В. І. Кондрюк. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 68 с. – ISBN 966-457-325-9.
УДК        615.89
        К64

Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених) [Текст] : наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, присвячена 100-річчю з дня народження С.І. Корхова; Одеса; 19-20 квітня 2018 р. : програма / [редкол.: В.М. Запорожан (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНМедУ, 2018. – 104 с. – ISBN 966-443-092-2.
УДК        616(083.81)
        С91

Абатуров, А. Е.  Функциональная диспепсия у детей [Текст] / А. Е. Абатуров, Н. Ю. Завгородняя. – К. : Типография Украина, 2017. – 54 с. – ISBN 617-7106-24-0.
УДК        616.33-002-053.2
        А13

Берсенев, В. А.  Кладезь опыта и знаний [Текст] / В. А. Берсенев. – К. : Аверс, 2012. – 160 с. – ISBN 966-7844-90-5.
УДК        616.8
        Б51

Основи програми психологічного супроводу учасників АТО [Текст] : метод. посіб. / С.В. Абрамов, В.М. Корнацький, А.Г. Кириченко та ін. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 164 с. – ISBN 966-921-169-9.
УДК        616.8:616.89
        О-75

Особливості психологічного стану учасників локального військового конфлікту (АТО) [Текст] : метод. посіб. / С.В. Абрамов, В.М. Корнацький, А.Г. Кириченко та ін. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 134 с. – ISBN 966-921-168-2.
УДК        616.8:616.89
        О-75

Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу [Текст] : наук. праці щорічної 10-ої наук.-практ. конф. з міжнар. участю приуроченої до Дня науки ; м. Львів ; 16-17 травня 2013 р. Вип. 10 / [орг. ком.: О.О. Тарасюк (голова) та ін.]. – Львів : ПП Сорока Т.Б., 2013. – 473 с. – ISBN 966-2598-16-2.
УДК        616-036.22(082)
        С91

Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2017 рік [Текст] : аналіт.-інформ. довідник / [А.В. Іпатов, О.М. Мороз, Н.О. Гондуленко та ін.]. – Д. : Акцент ПП, 2018. – 178 с. – ISBN 966-921-170-5.
УДК        616-036.86(477)(035)
        О-75

Витти, А.  Код женщины. Как гормоны влияют на вашу жизнь [Текст] / А. Витти ; [пер. с англ. И. А. Крохалева]. – М. : Эксмо, 2014. – 352 с. – ISBN -699-68119-8.
УДК        618
        В54

Жіноче здоров‘я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику [Текст] : зб. наук. праць Всеукр. міждисциплінарної наук.-практ. конф.; 1-2 березня 2018 р. / за ред. М.М. Корди, М.І. Шведа, С.М. Геряк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 180 с. – ISBN 966-07-3224-7.
УДК        618(082)
        Ж72

Шведчикова, І. О.  Магнітні методи неруйнівного контролю технічних об‘єктів [Текст] : навч. посіб. / І. О. Шведчикова, А. Б. Жидков. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2018. – 196 с. – ISBN 617-11-0089-3.
УДК        620.179.14(075.8)
        Ш34

Шкляр, В. І.  Джерела енергії [Текст] : підручник / В. І. Шкляр, В. В. Дубровська. – К. : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2018. – 336 с. – ISBN 966-622-870-6.
УДК        621.1:620.91(075.8)
        Ш66

Надійність електроенергетичних систем і електричних мереж [Текст] : підручник / А.В. Журахівський, С.В. Казанський, Ю.П. Матеєнко, О.Р. Пастух. – К. : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2017. – 456 с. – ISBN 966-622-862-1.
УДК        621.311(075.8)
        Н17

Системи енергозабезпечення з використанням відновлюваних джерел енергії: технічні, економічні та наукові аспекти побудови [Текст] : [навч. посіб.] : Присвяч. 100-річчю ДНУ ім. О. Гончара (1918-2018 рр.) / Т.В. Гільорме, Л.В. Накашидзе, Ю.О. Мітіков, І.С. Накашидзе. – Д. : Акцент ПП, 2018. – 184 с. – ISBN 966-921-167-5.
УДК        621.311.1:620.92(075.8)
        С40

Дядченко, В. В.  Бойові токсичні хімічні речовини. У 3 т. [Текст] : підручник. Т. 1. Хімічна зброя / В. В. Дядченко, С. Ю. Петрухін, О. І. Новіков ; [В.В. Дядченко, С.Ю. Петрухін, О.І. Новіков]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 532 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-7555-32-1.
УДК        623.459(075.8)
        Д99

Крутій, Ю. С.  Механіка руйнування [Текст] : навч. посіб. / Ю. С. Крутій, М. Г. Сур‘янінов, О. С. Шиляєв. – Одеса : ОДАБА, 2018. – 99 с. – ISBN 617-7195-58-9.
УДК        624.04(075.8)
        К84

Сорока, М. М.  Розв‘язок нелінійних задач будівельної механіки [Текст] : навч. посіб. / М. М. Сорока. – Одеса : ОДАБА, 2018. – 203 с. – ISBN 617-7195-57-2.
УДК        624.04(075.8)
        С65

Ценообразование в строительстве [Текст] : сб. офиц. докум. и разъяснений. №1 / редкол.: И.М. Сиренко (глав. ред.) и др. – К. : Инпроект, 2018. – 96 с.
УДК        624:338.5
        Ц37

Єресов, В. І.  Технічні засоби організації дорожнього руху [Текст] : навч. посіб. / В. І. Єресов, О. В. Григор‘єва. – К. : НТУ, 2017. – 144 с. – ISBN 966-632-267-1.
УДК        625.74:656.055(075.8)
        Є70

Рижева, Н. О.  Історія суднобудування на теренах України (від давніх до новітніх часів) [Текст] : [монографія] / Н. О. Рижева. – К. : ПП Сергійчук М.І., 2008. – 476 с. – ISBN 966-2911-20-6.
УДК        629.5(477)(091)
        Р49

Зібцев, С. В.  Комплексний моніторинг лісових насаджень в зонах радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : монографія / С. В. Зібцев, П. І. Лакида, П. П. Яворовський. – К. : Вид. Т.С. Шмидко : Наукова столиця, 2017. – 464 с. – ISBN 617-7157-59-4.
УДК        630*2:504.5
        З-59

Медведєв, В. В.  Новітні властивості антропогенно змінених грунтів. Сценарії антропогенної еволюції грунтового покриву [Текст] / В. В. Медведєв. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 162 с. – ISBN 617-7555-34-5.
УДК        631.45
        М42

Оцінювання екосистемних послуг засолених грунтів під впливом меліорації [Текст] : метод. реком. / за ред. С.А. Балюка, О.М. Дрозд. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 128 с. – ISBN 617-7555-28-4.
УДК        631.48:631.587
        О-93

Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи (присвяченої пам‘яті професора Мазнєва Григорія Євтійовича) [Текст] : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф.; 6 квітня 2018 р. / [редкол.: О.В. Нанка та ін.]. – Х. : ХНТУСГ, 2018. – 320 с.
УДК        631/635(082)
        Р51

Новітні агротехнології у рослинництві [Текст] : підручник / В.А. Мазур, В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, О.Д. Паламарчук. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2017. – 588 с. – ISBN 617-7556-03-8.
УДК        633/635:631.153.7(075.8)
        Н73

Завідна, Л. Д.  Готельний бізнес: стратегії розвитку [Текст] : монографія / Л. Д. Завідна. – К. : КНТЕУ, 2017. – 600 с. – ISBN 966-629-837-2.
УДК        640.4
        З-13

Tourism and Hospitality Industry Matters [Текст] = Справи туризму та індустрії гостинності : підручник / [О.Б. Тарнопольський, С.П. Кожушко, Г.І. М‘ясоїд та ін.] ; за заг. ред. О.Б. Тарнопольського. – Д. : Alfred Nobel University, 2018. – 340 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-434-414-9.
УДК        640.41(075.8)=111
        T79

Попович, Н.  Вкусная постная кухня. Салаты и закуски [Текст] / Н. Попович ; [Н. Попович]. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 95 с. – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 617-12-4183-1.
УДК        641.56
        П58

Попович, Н.  Вкусная постная кухня. Выпечка и десерты [Текст] / Н. Попович ; [Н. Попович]. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 95 с. – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 617-12-4184-8.
УДК        641.56
        П58

Дмитрієв, І. А.  Транспортне підприємництво [Текст] : навч. посіб. / І. А. Дмитрієв, Я. С. Левченко. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 308 с. – ISBN 617-7555-36-9.
УДК        656.07(075.8)
        Д53

Антонюк, О. Р.  Формування концепції теоретичного забезпечення послуг професійної аудиторської діяльності в Україні [Текст] : монографія / О. Р. Антонюк. – Рівне : ПП Дятлик М.С., 2017. – 300 с. – ISBN 617-515-252-2.
УДК        657.6(477)
        А72

Волинець, В. І.  Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті [Текст] : практикум / В. І. Волинець, Б. В. Погріщук, Н. В. Гордополова. – 4-е вид., переробл. і допов. – Тернопіль : Крок, 2018. – 295 с. – ISBN 617-692-470-8.
УДК        657:004(075.8)
        В67

Костенко, О. М.  Обліково-інформаційне забезпечення управління функціонуванням сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / О. М. Костенко. – К. : Вік принт, 2017. – 350 с. – ISBN 617-7185-16-0.
УДК        657:004:631.11
        К72

Занора, В. О.  Управління підприємствами: планування технологічних витрат, ризик-менеджмент, мотивування, прийняття управлінських рішень [Текст] : монографія / В. О. Занора, С. В. Войтко. – К. : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2017. – 224 с. – ISBN 966-622-853-9.
УДК        658.114:005
        З-28

Планування діяльності автотранспортного підприємства [Текст] : підручник / М.О. Турченюк, М.Д. Швець, О.Г. Кірічок, М.Є. Кристопчук. – 2-е вид., переробл. і допов. – Рівне : НУВГП, 2017. – 367 с. – ISBN 966-327-340-2.
УДК        658.5:629.33(075.8)
        П37

Організація та проектування логістичних систем [Текст] : підручник / [авт. кол.: М.П. Денисенко, Л.Г. Шморгун, О.С. Бондаренко та ін.]; за ред. М.П. Денисенка та ін. – Вид. 2-е, переробл. та допов. – К. : Міленіум, 2016. – 388 с. – ISBN 966-8063-74-91.
УДК        658.51:164(075.8)
        О-64

Розробляємо ціннісні пропозиції. Як створити продукти та послуги, яких хочуть клієнти [Текст] / А. Остервальдер, І. Піньє, Г. Бернарда, А. Сміт ; пер. з англ. Р. Корнута. – К. : Наш формат, 2018. – 324 с. – ISBN 617-7388-69-1.
УДК        658.62/.64
        Р65

Герасимова, В. А.  Товароведение и экспертиза вкусовых товаров [Текст] : учебник / В. А. Герасимова, Е. С. Белокурова, А. А. Вытовтов. – М. ; С.Пб. : Питер, 2005. – 416 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-971-Х.
УДК        658.62:006.83(075.8)
        Г37

Шишкина, И. В.  Товароведение и экспертиза галантерейных товаров [Текст] : учеб. пособ. / И. В. Шишкина. – М. : Академия, 2003. – 192 с. – ISBN 5-7695-1230-Х.
УДК        658.62:006.83:688.3(075.8)
        Ш65

Товарознавство смакових товарів [Текст] : навч. посіб. / А.А. Дубініна, Ю.Т. Жук, В.А. Жук, Н.А. Жестерева. – К. : Професіонал, 2004. – 240с. – ISBN 966-8556-07-0.
УДК        658.62:620.2(075.8)
        Т50

Коробкіна, З. В.  Товарознавство смакових товарів [Текст] : підручник / З. В. Коробкіна, О. Л. Романенко. – К. : КНТЕУ, 2003. – 379 с. – (Товарознавство). – ISBN 966-629-056-1.
УДК        658.62:620.22(075.8)
        К68

Котлер, Ф.  Стратегічний маркетинг для навчальних закладів [Текст] / Ф. Котлер, К.-Ф.-А. Фокс ; [пер. з англ. М.С. Лилик, І.О. Василенко]. – К. : УАМ : Хімджест, 2011. – 563 с. – ISBN 966-8537-73-8.
УДК        658.8(07)
        К73

Reshetilova, T. B.  Successful Marketing [Текст] = Успішний маркетинг : Textbook / T. B. Reshetilova, L. A. Zaika. – Dnipropetrovsk : National Mining University, 2005. – 384 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-8271-96-3.
УДК        658.8(075.8)=111
        R45

Вачевський, М. В.  Маркетингова культура у підприємництві [Текст] : навч. посіб. / М. В. Вачевський, Н. М. Примаченко, М. М. Баб‘як. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 128 с. – ISBN 966-8365-92-5.
УДК        658.8:174(075.8)
        В22

Голідей, Р.  Маркетинг майбутнього. Як гроуз-хакери змінюють правила гри [Текст] / Р. Голідей ; пер. з англ. О. Асташова. – К. : Наш формат, 2018. – 104 с. – ISBN 617-7552-06-1.
УДК        658.8:334.722:004
        Г60

Сучасні підходи до управління підприємством [Текст] : зб. тез. доп. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Київ; 12 квітня 2018 р. / [редкол.: О.А. Гавриш та ін.]. – К. : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2018. – 160 с. – ISBN 966-622-880-5.
УДК        658:005(082)
        С91

Сухий, М. П.  Теплотехнологічні процеси та установки [Текст] : навч. посіб. / М. П. Сухий, О. А. Бєляновська, І. Л. Решетняк. – Д. : УДХТУ, 2017. – 190 с. – ISBN 617-7478-05-7.
УДК        66.01:66.04(477)
        С91

Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва [Текст] : лаб. практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка та ін. – Мелітополь : Вид. буд. Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 278 с. – ISBN 966-197-530-8.
УДК        664.8:67.05(075.8)
        Т38

Кольорові метали та сплави [Текст] : навч. посіб. Ч.1. Мідь та мідні сплави / Л.І. Богун, Е.І. Плешаков, С.Г. Швачко, Т.Л. Тепла; за заг. ред. З. Дурягіної. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 124 с. – ISBN 966-941-051-1.
УДК        669.2/.8(075.8)
        К62

Практикум з технології та товарознавства систем сухого будівництва [Текст] : навч. посіб. / П.В. Захарченко, О.М. Гавриш, Н.М. Півень та ін. – К. : СПД Павленко, 2010. – 360 с. – ISBN 966-2370-06-5.
УДК        693.98:620.22(075.8)
        П69

Новейшая энциклопедия ремонта. Гипсокартон. Облицовка. Отделочные работы [Текст] / [сост. Ю.Ф. Подольский]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2010. – 320 с. – ISBN 966-14-0600-0.
УДК        698(031)
        Н72

Англійсько-український словник термінів мистецтва [Текст] / [уклад. М.В. Якубяк та ін.]. – Львів : НДС ЛНАМ, 2011. – 308с. – ISBN 966-8734-14-4.
УДК        7(038)
        А64

Дизайн [Текст] : словник-довідник / [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – К. : Фенікс, 2010. – 384 с. – ISBN 966-651-867-5.
УДК        7.012(03)
        Д44

Прищенко, С. В.  Кольорознавство [Текст] : навч. посіб. / С. В. Прищенко. – К. : ДАКККіМ, 2009. – 376 с. : іл. – (Б-ка дизайнера). – ISBN 966-452-008-6.
УДК        7.017.4(075.8)
        П77

Реставрація каменю, настінних розписів та мозаїк. Вступ до технічного та методологічного синтезу [Текст] : [зб. ст.] / під ред. С. Кало. – К. : Фенікс : Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2016. – 140 с. – ISBN 966-136-350-1.
УДК        7.025.4:691.21(082)
        Р44

МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія [Текст] : зб. наук. праць з мистецтвознавства і культурології. Вип. 7 / [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – К. : Хімджест, 2010. – 480 с.
УДК        7.03(477)(082)
        М65

Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини [Текст] : зб. наук. праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології. Вип.7 / редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін. – К. : Хімджест, 2010. – 512 с.
УДК        7.072.2(082)
        С91

Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини [Текст] : зб. наук. праць з мистецтвознав., архітектурознав. і культуролог. Вип. 10 / редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін. – К. : Фенікс, 2014. – 320 с.
УДК        7.072.2(082)
        С91

Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини [Текст] : зб. наук. праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології. Вип. 11 / редкол.: В.Д. Сидоренко (голов. ред.) та ін. – К. : Фенікс, 2015. – 400 с.
УДК        7.072.2(082)
        С91

Містобудівне проектування [Текст] : навч. посіб. Ч. 2. Проектування структурних елементів міста / за ред. Г.П. Петришин, Б.С. Посацького, Ю.В. Ідак. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 288 с. – ISBN 617-941-079-5.
УДК        711.4(075.8)
        М65

Досвід та перспективи розвитку міст України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 31. Реабілітація міських територій / [відп. ред. Ю.М. Палеха]. – К. : Логос : Ін-т "Діпромісто", 2016. – 263 с.
УДК        711.4(477)(082)
        Д70

Проблеми та досвід інженерного захисту урбанізованих територій і збереження спадщини в умовах геоекологічного ризику [Текст] : [матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ; 5-7 ноября 2013] / під ред. В.М. Шестопалова та ін. – К. : Фенікс, 2013. – 252 с. – ISBN 966-651-894-4.
УДК        719:624(082)
        П78

Дизайн та основи архітектури [Текст] : матер. і тези Всеукр. наук. конф. до 145-річчя кафедри дизайну та основ архітектури Ін-ту архітектури Нац. ун-ту "Львівська політехніка"; 28 грудня 2017 р. / [відп. ред. С. Лінда]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 134 с. : 40 іл. – ISBN 966-941-120-4.
УДК        72.012(082)
        Д44

Сто великих театров мира [Текст] / Авт.-сост. К.А.Смолина. – М. : Вече, 2001. – 480 с. – (100 великих). – ISBN 5-7838-0929-2.
УДК        722(100)
        С81

Стасюк, О. С.  Твори мистецтва зі штучного каменю: матеріали, технології, основи реставрації [Текст] : навч. посіб. / О. С. Стасюк, В. А. Мельник. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 124 с. – ISBN 966-941-096-2.
УДК        730(075.8)
        С77

Мина Мазайло [Текст] : комікс : за мотивами п‘єси М. Куліша / [відп. ред. О. Мовчан]. – К. : Грані-Т, 2008. – 56 с. : іл. – (Класні комікси). – ISBN 966-4651-46-9.
УДК        741.5
        М61

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Декоративно-ужиткове мистецтво" [Текст] / [уклад. С.В. Борисова]. – Слов‘янськ; Краматорськ : Друкарський дім, 2018. – 56 с. – ISBN 617-7415-46-5.
УДК        745/749(075.8)
        М54

Хуг, К.  Браслеты, серьги, ожерелья Шамбала. Магические украшения своими руками [Текст] : более 40 проектов / К. Хуг. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2014. – 62 с. – ISBN 966-14-7729-1.
УДК        746
        Х98

Хуг, В.  Уютные тапочки, сапожки, носочки для всей семьи. Вяжем из разноцветных квадратов [Текст] / В. Хуг ; [пер. с нем. Е. Лесовиковой]. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 47 с. – ISBN 617-12-2292-2.
УДК        746.4
        Х98

Шорникова, М.  Музыкальная литература: музыка, ее формы и жанры [Текст] : первый год обучения : учеб. пособ. / М. Шорникова. – Изд. 10-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 186 с. – (Учебные пособия для ДМШ). – ISBN 5-222-14813-6.
УДК        78(07)
        Ш79

Октава [Текст] : музичний альманах. Вип.4 / [упоряд. І.О. Апалькова]. – Канів : Склянка часу, 2017. – 75 с. – ISBN 617-7425-19-8.
УДК        78(477)
        О-52

Копиця, М. Д.  Епістологія в лабіринтах музичної історії [Текст] : [монографія] : До 100-річчя Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського / М. Д. Копиця. – К. : Автограф, 2008. – 528 с. – ISBN 966-8349-07-6.
УДК        78(477)(091):903
        К65

Виноградов, Г. В.  Занимательная теория музыки [Текст] / Г. В. Виноградов, Е. М. Красовская. – М. : Сов. композитор, 1991. – 192 с. – ISBN 5-85285-067-5.
УДК        78.01
        В49

Гуренко, А. С.  Узагальнювально-контрапунктичне формотворення і його прояв у музиці Юрія Іщенка [Текст] : [монографія] / А. С. Гуренко. – К. : Музична Україна, 2009. – 236 с. – ISBN 966-8259-41-8.
УДК        78.01
        Г95

Сенченко, Л. І.  Авторський збірник статей з проблем хорознавства [Текст] / Л. І. Сенченко. – Мукачево : МДУ, 2018. – 310 с. – ISBN 617-7495-14-6.
УДК        78.087.68
        С31

Іванніков, Т. П.  Гітарне мистецтво ХХ століття як феномен творчості [Текст] : монографія / Т. П. Іванніков. – Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2018. – 392 с. – ISBN 617-620-265-3.
УДК        780.8:780.614.131
        І-19

Цой Виктор: стихи, документы, воспоминания [Текст] / авт.-сост. М. Цой, А. Житинский. – С.Пб. : Новый Геликон, 1991. – 367 с. : ил. – (Звезды рок-н-ролла ; вып. 1). – ISBN 5-85-395-018-5.
УДК        784(47+57)(092)
        Ц76

Лещишин, О. Ф.  Інструментальна музика в Україні: сторінками історії [Текст] / О. Ф. Лещишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 82 с. – ISBN 966-07-3236-0.
УДК        785
        Л54

Фрейлих, С. И.  Теория кино от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник / С. И. Фрейлих. – 3-е изд. – М. : Академический Проект : Альма Матер, 2005. – 512 с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0268-4.
УДК        791
        Ф86

Клековкін, О. Ю.  Theatrica: Лексикон [Текст] / О. Ю. Клековкін. – К. : Фенікс, 2012. – 800 с. – ISBN 966-136-036-4.
УДК        792.2(03)
        К48

Гончаренко, Ю. В.  Хореографія: основи класичного танцю [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Гончаренко, О. А. Єрмакова. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 239 с. – ISBN 966-599-374-2.
УДК        792.8(075.8)
        Г65

Погребняк, Г. П.  Кіно, телебачення та радіо в сценічному мистецтві [Текст] : підручник / Г. П. Погребняк. – К. : НАКККіМ, 2017. – 392 с. – ISBN 966-452-261-5.
УДК        792:[791:694.197:654.16](075.8)
        П43

Кулеба, В. Ю.  Чемпіонат світу в ПАР: Уроки для України-2012 [Текст] / В. Ю. Кулеба, М. М. Сорока. – К. : Експрес-Поліграф, 2011. – 327 с. – ISBN 966-2530-03-2.
УДК        796.332.093.1
        К90

Обов‘язкова класифікаційна програма зі спортивної акробатики [Текст] : програма / [авт.кол.: К.М. Кукурудз, Г.М. Синявська, О.А. Рошинець та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 140 с. – ISBN 617-7336-20-3.
УДК        796.417
        О-21

Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств [Текст] : [довідник] : до 70-річного ювілею / [упоряд. І.О. Богдан та ін.] : за ред. В.А. Бусола. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 176 с. – ISBN 617-7336-11-1.
УДК        796.8(477)(035)
        К30

Бейко, В. Ю.  Взрывная сила... [Текст] / В. Ю. Бейко, О. Д. Рудакова. – К. : Геопринт, 2018. – 223 с. – ISBN 617-674-032-2.
УДК        796.83-051(092)
        Б41

Гудманян, А. Г.  Переклад. Курсова та дипломна робота [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Г. Гудманян, О. О. Михайленко. – К. : НАУ, 2007. – 72 с. – ISBN 966-598-400-9.
УДК        81‘25(075.8)
        Г93

Мова і мовознавство в духовному житті суспільства [Текст] : монографія / [С.С. Єрмоленко, Г.В. Зимовець, Т.В. Радзієвська, О.Б. Ткаченко]. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – 352 с. – ISBN 966-02-4089-9.
УДК        81‘27
        М74

Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля [Текст] : близько 15000 термінів / уклад. Т. Балабан. – Львів : Львівська політехніка, 2000. – 400 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; №1). – ISBN 966-553-164-6.
УДК        811.111(038)
        А64

Longman Dictionary of Contemporary English [Текст] : Third Edition with New Words supplement / director D. Summers. – Harlow : Longman, 2001. – 1668 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-582-45630-4.
УДК        811.111(038)=111
        L87

Collins. Ukrainian Study Dictionary: English-Ukrainian Ukrainian-English [Текст] / Editor S. Beattie. – Glasgow : Harper Collins Publishers, 2013. – 646 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-00-748706-6.
УДК        811.111(038)=111
        C70

Oxford Popular School Dictionary [Текст] / Compiled by J.M. Hawkins, A. Delahunty and F. Mcdonald. – Oxford : Oxford University Press, 2002. – 467 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-19-911123-7.
УДК        811.111(038)=111
        O-97

Доценко, І. В.  Англійська мова [Текст] : довідник + тести : ЗНО/ДПА 2018 / І. В. Доценко, О. В. Євчук. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2018. – 624 с. – (Англійська мова). – ISBN 617-539-261-4.
УДК        811.111(075.3)
        Д71

Доценко, І. В.  Англійська мова [Текст] : тренажер для підготов. до ЗНО : за чинною програмою ЗНО 2018 / І. В. Доценко, О. В. Євчук. – Вид. 3-є, переробл. і допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 224 с. – ISBN 966-07-2373-3.
УДК        811.111(075.3)
        Д71

Пасічник, О. С.  Англійська мова для ділового спілкування [Текст] = English for Business Communication : навч. посіб. / О. С. Пасічник. – К. : САМ, 2017. – 96 с. – ISBN 966-8714-44-Х.
УДК        811.111(075.3)
        П19

Бєлова, В. В.  Англійська мова страхового бізнесу [Текст] = English of Insurance Business : навч. посіб. / В. В. Бєлова. – К. : КНТЕУ, 2008. – 167 с. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 966-629-316-1.
УДК        811.111(075.8)
        Б43

Polonska, T.  Culture and Art of Great Britain [Текст] = Культура і мистецтво Великої Британії : навч. посіб. / T. Polonska. – К. : САМ, 2017. – 94 р. – Англ. мовою. – ISBN 966-8714-24-5.
УДК        811.111:930.85(410)(075.8)=111
        P80

Аракин, В. Д.  История английского языка [Текст] : [учеб. пособ.] / В. Д. Аракин ; под ред. М.Д. Резвецовой. – Изд. 2-е. – М. : Физматлит, 2001. – 272 с. – ISBN 5-9221-0032-7.
УДК        811.111‘0
        А79

Почепцов, Г. Г.  Избранные труды по лингвистике [Текст] : [монография] / Г. Г. Почепцов ; сост. И.С. Шевченко. – Винница : Нова Книга, 2013. – 560 с. – ISBN 966-382-350-8.
УДК        811.111‘1
        П65

Matthews, P.-H.  The Concise Oxford Dictionary of Linguistics [Текст] / P.-H. Matthews. – Oxford; New York : Oxford University Press, 1997. – 410 p. – (Oxford Paperback Reference). – Англ. мовою. – ISBN 0-19-280008-6.
УДК        811.111‘1=111
        M40

Korunets, I. V.  Theory and Practice of Translation [Текст] = Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / I. V. Korunets. – Вінниця : Nova Knyha Publishers, 2001. – 448 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-95804-0-4.
УДК        811.111‘25=111
        K75

Semerenko, L. I.  Interpreting Business Communication [Текст] = Практикум з усного перекладу у сфері бізнесу : навч. посіб. / L. I. Semerenko, O. R. Svitlychna ; за заг. ред. Н.В. Зінукової. – 2 nd ed. – Д. : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. – 140 р. – Англ. мовою. – ISBN 966-434-403-3.
УДК        811.111‘25=111
        S46

Semerenko, L. I.  Improving Interpreting skills [Текст] = Удосконалюємо усний переклад : навч. посіб. / L. I. Semerenko ; за заг. ред. Н.В. Зінукової. – 3 rd ed. – Д. : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. – 164 р. – Англ. мовою. – ISBN 966-434-412-5.
УДК        811.111‘25=111
        S46

Поворознюк, Р. В.  Практикум з усного перекладу англомовних та україномовних текстів гуманітарного спрямування [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Поворознюк, Ю. А. Лобода. – К. : Київський ун-т, 2013. – 448 с. – ISBN 966-439-605-8.
УДК        811.111‘253(075.8)
        П42

Коломієць, Л. В.  Перекладознавчі семінари: Актуальні теоретичні концепції та моделі аналізу поетичного перекладу [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Коломієць. – К. : Київський ун-т, 2011. – 527 с. – ISBN 966-439-405-2.
УДК        811.111‘255.4(075.8)
        К61

Лиса, Н. С.  Ділова англійська мова: документознавство та інформаційна діяльність [Текст] : [посібник] / Н. С. Лиса, О. Б. Боднар, З. С. Сушко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 411 с. – ISBN 966-654-407-3.
УДК        811.111‘276.6(075.8)
        Л63

Mykytenko, N. O.  English Vocabulary in Business Written Communication for Prospective Marketers [Текст] : [посіб. з англ. мови для майбутніх маркетологів] / N. O. Mykytenko, I. U. Chorna. – Ternopil : ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 96 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-7516-31-5.
УДК        811.111‘276.6=111
        M99

Фролова, І. Є.  Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі [Текст] : [монографія] / І. Є. Фролова. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 344 с. – ISBN 966-623-584-1.
УДК        811.111‘42
        Ф91

Німецька мова: українсько-німецький розмовник і словник [Текст] / [пер. з пол. Є.В. Мєзєнцевої ; худ.-оформ. Л.П. Вировець]. – Х. : Фоліо, 2017. – 319 с. – (Учись даром!). – ISBN 966-03-6530-8.
УДК        811.112.2(038)
        Н67

Ardos, C.  Aus den Werken der gegenwartigen osterreicbischen und schweizerischen Schriftsteller [Текст] = Вибрані сторінки з творів сучасних австрійських та швейцарських письменників : Ein Lesebuch fur Deutschstudierende / C. Ardos, M. Kudin. – К. : Просвіта, 2000. – 208 s. – Нім. мовою. – ISBN 966-7551-36-9.
УДК        811.112.2(07)=112.2
        A72

Sydorenko, M. M.  Deutsch. 9 kl. [Текст] = Німецька мова. 9 кл. : lehrbuch : das 5. Unterrichtsjahr / M. M. Sydorenko, O. A. Paliy. – К. : Грамота, 2017. – 264 s. – Нім. мовою. – ISBN 966-349-622-1.
УДК        811.112.2(075.3)=112.2
        S98

Бачинський, Я. В.  Rund um die Welt [Текст] : навч. посіб. з нім. мови для географів / Я. В. Бачинський, Г. А. Лабовкіна. – Чернівці : Рута, 2009. – 272с. – ISBN 966-423-021-3.
УДК        811.112.2(075.8)
        Б32

Короткий їдиш-український словник [Текст] / редкол.: О. Беренштейн та ін. ; уклад. Й.В. Торчинський. – К. : Головна спіціалізована редакція літератури мовами нац. меншин України, 1996. – 207 с. – ISBN 966-522-075-6.
УДК        811.112.28(038)
        К68

Єрмоленко, Л. Ю.  Піктографічні та ідеографічні знаки у сучасній французькій мові [Текст] / Л. Ю. Єрмоленко. – К. : Вид. Карпенко В.Н., 2005. – 220 с. – ISBN 966-8387-15-5.
УДК        811.133.1
        Є74

Tchumak, N.  Francais. 7 кл. [Текст] : підручник : 3-й рік навчання / N. Tchumak, T. Kryvocheeva. – К. : Освіта, 2018. – 208 p. – Фр. мовою. – ISBN 617-656-422-5.
УДК        811.133.1(075.3)=133.1
        T28

Tcherniyenko, G. V.  Qui bien commence vite avance [Текст] = Добрий початок - половина справи : manuel de francais / G. V. Tcherniyenko. – Kyїv : Universite de Kyїv, 2014. – 335 p. – Фр. мовою. – ISBN 966-439-764-0.
УДК        811.133.1(075.8)=133.1
        T28

Португальсько-український словник [Текст] / уклад. М. Шекета. – К. : Віпол, 1999. – 317 с. – ISBN 5-8238-0653-1.
УДК        811.134.3(038)
        П60

Родионова, М. А.  Самоучитель португальского языка [Текст] / М. А. Родионова ; под ред. Э.-Б. Маркеш Диаш. – М. : Высшая школа, 2002. – 357 с. – ISBN 5-06-004011-9.
УДК        811.134.3(076)
        Р60

Соколюк, В. Г.  Русско-греческий и греческо-русский разговорник [Текст] / В. Г. Соколюк. – 6-е изд. – М. : Русский язык, 2000. – 576 с. – ISBN 5-200-02813-2.
УДК        811.14(076.3)
        С59

Розенталь, Д. Э.  Современный русский язык [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. – 11-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2010. – 448 с. – (От А до Я). – ISBN 5-8112-4098-2.
УДК        811.161.1(075.8)
        Р64

Куриліна, О. В.  Українська мова [Текст] : довідник : ЗНО/ДПА 2018 / О. В. Куриліна, Г. І. Земляна. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2018. – 160 с. – ISBN 617-539-273-7.
УДК        811.161.2(035)
        К93

Словник паронімів української мови [Текст] / уклад. О.А. Давидова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 272 с. – (Шкільний словник). – ISBN 966-07-3188-2.
УДК        811.161.2(038)
        С48

Це варто знати [Текст] : посібник : на допомогу старшокласникам у підготовці до ЗНО та ДПА з укр. мови : ЗНО 2018 / уклад. С.З. Клим та ін. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 160 с. – ISBN 966-07-3180-6.
УДК        811.161.2(075.3)
        Ц29

Українська мова та література [Текст] : довідник для підготовки до ЗНО : за чинною програмою / уклад. С.В. Олійник та ін. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 576 с. – ISBN 966-07-3121-9.
УДК        811.161.2(075.3)
        У45

Куриліна, О. В.  Українська мова [Текст] : довідник, тестовы завдання : ЗНО/ДПА 2018 / О. В. Куриліна, Г. І. Земляна. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2018. – 308 с. – ISBN 617-539-271-3.
УДК        811.161.2(075.3)
        К93

Збірник тестових завдань з української мови [Текст] : посібник / [авт. кол.: Г.Л. Вознюк (кер.), С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин та ін.]. – 3-є вид., допов. і випр. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 576 с. – Загол. обкл.: Українська мова. – ISBN 966-941-075-7.
УДК        811.161.2(075.3)
        З-41

Глазова, О. П.  Українська мова. 7 кл. [Текст] : підручник / О. П. Глазова. – К. : Освіта, 2018. – 272 с. – ISBN 617-656-412-6.
УДК        811.161.2(075.3)
        Г52

Українська мова. 5 кл. [Текст] : підручник / Н.Б. Голуб, Г.Т. Шелехова, А.В. Ярмолюк, В.І. Новосьолова. – К. : САМ, 2017. – 256 с. – ISBN 966-8714-38-5.
УДК        811.161.2(075.3)
        У45

Завгородній, В. А.  Мій університет [Текст] : навч. посіб. / В. А. Завгородній, Г. І. Кисельова, А. В. Шевцова ; за заг. ред. Л.В. Біденко. – Суми : СДУ, 2017. – 121 с. – ISBN 966-657-693-7.
УДК        811.161.2‘243(075.8)
        З-13

Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій [Текст] / [відп. ред. П.Ю. Гриценко]. – К. : Ін-т української мови НАН України : КММ, 2015. – 504 с. – ISBN 966-1673-29-7.
УДК        811.161.2‘282(082)
        Д44

Масицька, Т. Є.  Типологія семантико-синтаксичних реченнєвих залежностей [Текст] : монографія / Т. Є. Масицька. – Луцьк : Твердиня, 2016. – 416 с. – ISBN 617-517-255-1.
УДК        811.161.2‘367
        М31

Попова, І. С.  Синтаксис простого речення (на матеріалі "Щоденників" Олеся Гончара) [Текст] : курс лекцій / І. С. Попова. – Д. : Ліра, 2017. – 142 с. – ISBN 966-383-959-2.
УДК        811.161.2‘367
        П58

Авраменко, О. М.  Українська мова та література [Текст] : довідник : завдання в тест. формі. Ч. 1 / О. М. Авраменко, М. Б. Блажко. – 7-е вид,, допов. – К. : Грамота, 2017. – 568 с. – ISBN 966-349-653-5.
УДК        811.161.2+821.161.2.09](035)
        А21

Мастиляк, В. І.  Польська мова: Таблиці та схеми [Текст] : початковий і середній рівні : [посібник] / В. І. Мастиляк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 64 с. – ISBN 966-07-3204-9.
УДК        811.162.1
        М32

Польська мова: українсько-польський розмовник і словник [Текст] / [пер. з пол. Є.В. Мєзєнцевої ; худ.-оформ. Л.П. Вировець]. – Х. : Фоліо, 2017. – 318 с. – (Учись даром!). – ISBN 966-03-6513-1.
УДК        811.162.1(038)
        П53

Бездек, Я.  Русско-чешский и чешско-русский словарь [Текст] / Я. Бездек. – 2-е изд., стер. – М. : Русский язык, 1999. – 544 с. – ISBN 5-200-02779-9.
УДК        811.162.3(038)
        Б39

Чешский язык [Текст] : учебник-самоучитель для начинающих / [Ф. Малирж, Я. Копецкий, Э. Лонгауэрова и др.] ; под ред. А.И. Изотова. – 6-е изд. испр. – М. : Филология, 2002. – 176 с. – ISBN 5-94545-012-Х.
УДК        811.162.3(076)
        Ч-57

Белей, Л.  Старослов‘янсько-український словник [Текст] / Л. Белей, О. Белей. – Львів : Свічадо, 2001. – 332 с. – ISBN 966-561-223-9.
УДК        811.163.1(038)
        Б43

Санскрит [Текст] : учеб. пособ. / [ред. совет: Е.П. Островская и др.]. – С.Пб. : Лань, 2001. – 480 с. – (Мир культуры, истории и философии). – ISBN 5-8114-0105-1.
УДК        811.211
        С18

Поляков, К. И.  Самоучитель персидского языка [Текст] : нач. этап обучения : [учеб. пособ.] / К. И. Поляков. – М. : Муравей, 2002. – 287 с. – ISBN 5-8463-0042-1.
УДК        811.222.1(076)
        П54

Японсько-український словник [Текст] : [понад 15 000 ключових яп. найуживаніших слів і словосполучень / уклад. І. Бондаренко, Ю. Бондар, А. Букрієнко та ін.]. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2012. – 464 с. – ISBN 966-489-139-1.
УДК        811.521(038)
        Я70

Букрієнко, А. О.  Японсько-український переклад [Текст] : практичний курс. Т. 1 / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2016. – 244 с. – ISBN 966-489-363-0.
УДК        811.521‘25(075.8)
        Б90

Минина, Г. Ф.  Учебный русско-бирманский словарь [Текст] : 5000 слов / Г. Ф. Минина ; под ред. У Чжо Зо. – М. : Муравей, 2002. – 584 с. – ISBN 5-8463-0067-7.
УДК        811.584.21(038)
        М61

Алешина, И. Е.  Учебник вьетнамского языка. Общий перевод [Текст] / И. Е. Алешина, С. Ф. Кругликов. – М. : Муравей, 1998. – 176 с. – ISBN 5-89737-018-4.
УДК        811.612.91
        А49

Форсайт, Ф.  Афганец/ Ф. Форсайт. Поверить в чудо/ Н. Спаркс. Замужем за незнакомцем/ П. Макдональд. На орбите/ Д.-Д. Нэнс [Текст] / Ф. Форсайт. – М. : Ридерз Дайджест, 2007. – 574 с. – (Ридерз Дайджест: избранные романы). – ISBN 5-89355-234-8.
УДК        82(0)
        Ф79

Френсис, Д.  Чужие приказы/ Д. Френсис. Игры ангелов/ Н. Робертс. Доказательство умысла/ У.-Д. Каглин, У. Сорреллс. Когда отправлюсь я на небеса/ Ф. Флэгг [Текст] : [пер. с англ.] / Д. Френсис. – М. : Ридерз Дайджест, 2008. – 573 с. – (Ридерз Дайджест: избранные романы). – ISBN 5-89355-236-2.
УДК        82(100)
        Ф87

Коннелли, М.  Адвокат на "Линкольне"/ М. Коннелли. Ледяное лето/ Р. Томас. Черное солнце/ Д. Твайнинг. Джулии и Ромео повезло/ Д. Рей [Текст] / М. Коннелли. – М. : Ридерз Дайджест, 2007. – 574 с. – (Ридерз Дайджест: избранные романы). – ISBN 5-89355-232-4.
УДК        82(100)
        К64

Коннелли, М.  Смотровая площадка/ М. Коннелли. Помнишь меня?/ С. Кинселла. Прощаться было некогда/ Л. Баркли. Моя жизнь с Джорджем/ Д. Саммерс [Текст] / М. Коннелли. – М. : Ридерз Дайджест, 2009. – 574 с. – (Ридерз Дайджест: избранные романы). – ISBN 5-89355-252-2.
УДК        82(100)
        К64

Лоуренс, Р.-Д.  Белая пума/ Р.-Д. Лоуренс. Белый сокол/ С. Харрисон. Жизнь Софи/ В. Смит. Год собаки/ Д. Катц [Текст] : [пер. с англ.] / Р.-Д. Лоуренс. – М. : Ридерз Дайджест, 2006. – 366 с. – (Коллекция романов о животных). – ISBN 5-89355-150-8.
УДК        82(100)
        Л81

Зросла собі квітка [Текст] / [упоряд. Д. Матіяш, Н. Пастушенко ; худож. Р. Єненко]. – К. : Грані-Т, 2008. – 120 с. : іл. – (Сучасна дитяча проза). – ISBN 966-465-152-0.
УДК        82(4)
        З-90

Лексикон загального та порівняльного літературознавства [Текст] / [кер. проекту А. Волков]. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с. – ISBN 966-7577-88-0.
УДК        82.0
        Л43

Джонс, Д.-В.  Мандрівний Замок Хаула [Текст] / Д.-В. Джонс ; з англ. пер. А. Поритко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 349 с. – (Дивовижні світи). – ISBN 966-2909-35-7.
УДК        821.111
        Д42

Льюїс, К.-С.  Хроніки Нарнії [Текст] : повна історія чарівного світу : збірка / К.-С. Льюїс. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 912 с. – ISBN 617-12-2448-3.
УДК        821.111
        Л91

М, Е. R.  Мері Джонс і її Біблія [Текст] / Е. R. М ; [пер. з рос. Н. Доля]. – Рівне : Живе слово, 2017. – 96 с. – ISBN 617-677-102-9.
УДК        821.111
        М52

Остин, Д.  Гордость и предубеждение [Текст] : [роман] / Д. Остин ; [пер. с англ. Н. Филимоновой]. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 416 с. – ISBN 617-12-0494-2.
УДК        821.111
        О-76

Крісті, А.  Вбивство у "Східному експресі" [Текст] : роман / А. Крісті ; [пер. з англ. Н. Хаєцької]. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 288 с. – ISBN 617-12-3880-0.
УДК        821.111
        К82

Гібсон, В.  Нейромант [Текст] : [роман / В. Гібсон ; В. Гібсон ; пер. з англ. О. Любарської]. – К. : Видавництво, 2017. – 352 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-97574-3-2.
УДК        821.111(71)
        Г46

Фейнман, Р.  Та ви жартуєте, містере Фейнман! Пригоди допитливого дивака [Текст] / Р. Фейнман ; за ред. Е. Гатчінгса ; пер. з англ. М. Климчука. – К. : Наш формат, 2018. – 400 с. – ISBN 617-7552-16-0.
УДК        821.111(73)
        Ф36

Макдугал, К.  Народжені бігати. Рух до безмежних можливостей [Текст] / К. Макдугал ; пер. з англ. О. Кацанівська. – К. : Наш формат, 2018. – 328 с. – ISBN 617-7552-10-8.
УДК        821.111(73)
        М15

Вэнс, Д.  Планета риска [Текст] : фантаст. роман / Д. Вэнс. – К. : Ніка-Центр Лтд, 1993. – 512 с. – ISBN 5-7101-0009-9.
УДК        821.111(73)
        В97

Верна, Х.  Леонора. Девушка без прошлого [Текст] : роман / Х. Верна ; [пер. с англ. И. Толока]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 480 с. – ISBN 617-12-2477-3.
УДК        821.111(73)
        В35

Геллер, Д.  Пастка-22 [Текст] : [роман] / Д. Геллер ; пер. з англ. О. Фешовець. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2016. – 464 с. – ISBN 617-614-135-8.
УДК        821.111(73)
        Г31

Майер, С.  Сумерки [Текст] : [роман] / С. Майер ; [пер. с англ. А. Ахмеровой]. – М. : АСТ : АСТ Москва, 2007. – 447 с. – ISBN 5-17-035043-8.
УДК        821.111(73)
        М14

Таненбаум, Р.  Порочный круг [Текст] : [роман] / Р. Таненбаум ; [пер. с англ. С. Прилепский и др.]. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2001. – 320 с. – ISBN 966-7857-21-2.
УДК        821.111(73)
        Т18

Фэйст, Р.  Врата войны [Текст] : [роман] / Р. Фэйст ; [пер. с англ. Л. Бочаровой]. – С.Пб. : Азбука : Терра, 1997. – 576 с. – ISBN 5-7684-0325-6.
УДК        821.111(73)
        Ф98

Jaworskyj, M. A.  The Lion's Kiss [Текст] = Поцілунок лева : Novel / M. A. Jaworskyj. – Lviv : Piramida, 2010. – 272 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-441-168-1.
УДК        821.111(73)=111
        J30

Янош(Г. Еккерт).  Ах, ця чудова Панама! [Текст] : Усі історії про Ведмедика й Тигрика / Янош ; пер. з нім. О. Сидор. – Львів : Урбіно, 2018. – 288 с. : іл. – ISBN 966-2647-49-5.
УДК        821.112.2
        Я64

Вертиголов та інші політичні тварини [Текст] : Антологія німецької літератури 90-х років ХХ ст. / [упоряд. Н. Ваховська, Д. Клаппер]. – К. : Грані-Т, 2011. – 294 с. – ISBN 966-465-353-1.
УДК        821.112.2(082)
        В35

Шолом-Алейхем.  Неунывающие [Текст] : рассказы : пер. с евр. / Шолом-Алейхем. – М. : Худ. литература, 1965. – 381 с.
УДК        821.112.28
        Ш78

Шолом-Алейхем.  Блуждающие звезды [Текст] : роман / Шолом-Алейхем ; пер. с евр. Я. Слонима. – М. : Худ. литература, 1962. – 558 с.
УДК        821.112.28
        Ш78

Гагеруп, К.  Золота вежа [Текст] : [повість] / К. Гагеруп ; [з нор. пер. Г. Кирпа ; худож. О. Московченко]. – К. : Грані-Т, 2011. – 120 с. : іл. – (Книготерапія). – ISBN 966-465-355-5.
УДК        821.113.5
        Г12

Гагеруп, К.  Дівчинка, яка рятувала книжки [Текст] / К. Гагеруп ; [пер. Н. Іваничук] ; намалювала Л. Айсато. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 58 с. : іл. – ISBN 617-679-516-2.
УДК        821.113.5
        Г12

Сальгари, Э.  Смертельные враги; Талисман; Страна чудес [Текст] : роман : повесть : путешествие по Австралии / Э. Сальгари ; пер. с ит. – К. : Дніпро, 1993. – 399 с. – ISBN 5-308-01581-3.
УДК        821.131.1
        С16

Джордано, П.  Чорне і сріблясте [Текст] : [роман] / П. Джордано ; з італ. пер. А. Маслюх. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 128 с. – ISBN 617-679-328-1.
УДК        821.131.1
        Д42

Леви, М.  Встретиться вновь [Текст] : [роман] / М. Леви ; [пер. с фр. А. Кабалкин]. – М. : Махаон, 2008. – 320 с. – (Современная классика. Бестселлер). – ISBN 5-18-001010-0.
УДК        821.133.1
        Л36

Брюкнер, П.  Парадокс любові [Текст] : [есей] / П. Брюкнер. – К. : Грані-Т, 2012. – 344 с. – (De profundis). – ISBN 966-465-381-4.
УДК        821.133.1
        Б89

Мориак, Ф.  Тереза Дескейру; Клубок змей; Фарисейка; Мартышка [Текст] : [романы, повесть] / Ф. Мориак. – М. : АСТ, 2002. – 511 с. – (Б-ка мировой литературы. Мастера прозы ХХ века). – ISBN 5-17-004260-4.
УДК        821.133.1
        М79

Моруа, А.  Мистецтво жити [Текст] / А. Моруа ; [пер. с фр. М. Якубяка]. – Львів : Апріорі, 2018. – 188 с. – ISBN 617-629-421-4.
УДК        821.133.1
        М80

Папуш, А. Д.  С небесных берегов [Текст] : сб. стихотворений / А. Д. Папуш. – Мариуполь : Новый мир, 2014. – 167 с. – На рус. и новогреческом яз. – ISBN 966-2572-66-7.
УДК        821.14(477)
        П17

Чайкова, К. В.  Светлым по темной [Текст] : роман / К. В. Чайкова. – М. : Армада : Альфа-Книга, 2009. – 475 с. – (Магия фэнтези). – ISBN 5-9922-0436-0.
УДК        821.161.1
        Ч-15

Никора, В.  За гранью игры [Текст] : [фантаст. роман] / В. Никора. – М. : АСТ : АСТ Москва, 2008. – 605 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-052850-9.
УДК        821.161.1
        Н64

Некрасов, А. С.  Приключения капитана Врунгеля [Текст] : повесть / А. С. Некрасов ; [худож. Н.И. Байрачный]. – Мн. : Юнацтва, 1988. – 192 с. – ISBN 5-7880-0096-3.
УДК        821.161.1
        Н48

Богат, В.  У спекотній Африці [Текст] / В. Богат ; [пер. з рос. О. Мовчан ; худож. С. Сова]. – К. : Грані-Т, 2008. – 88 с. : іл. – ISBN 966-465-185-8.
УДК        821.161.1
        Б73

Лукьяненко, С. В.  Холодные берега; Близится утро [Текст] : [фантаст. романы] / С. В. Лукьяненко. – М. : АСТ, 2004. – 701 с. – (Звездный лабиринт: коллекция). – ISBN 5-17-014237-4.
УДК        821.161.1
        Л84

Лукьяненко, С. В.  Лорд с планеты Земля [Текст] : [фантаст. роман] / С. В. Лукьяненко. – М. : АСТ, 2008. – 506 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-010718-6.
УДК        821.161.1
        Л84

Лукьяненко, С. В.  Геном; Танцы на снегу [Текст] : [фантаст. романы] / С. В. Лукьяненко. – М. : АСТ : Люкс, 2004. – 734 с. – (Звездный лабиринт: коллекция). – ISBN 5-17-021539-8.
УДК        821.161.1
        Л84

Конецкий, В. В.  За доброй надеждой. В 2 кн. [Текст] : роман-странствие. Кн. 1. Ч. 1, 2 / В. В. Конецкий. – М. : Терра, 1997. – 352 с. – (Терра инкогнита). – ISBN 5-300-01417-6.
УДК        821.161.1
        К64

Бушков, А.  Пиранья. Флибустьерские волны [Текст] : [роман] / А. Бушков. – М. : Олма-Пресс, 2004. – 349 с. – (Русский проект). – ISBN 5-224-04805-2.
УДК        821.161.1
        Б94

Бушков, А. А.  Сварог: Чужие паруса [Текст] : [роман] / А. А. Бушков. – С.Пб.; М. : Нева : Олма-Пресс, 2002. – 383 с. – ISBN 5-7654-2133-4.
УДК        821.161.1
        Б94

Март, М.  Покореженное эхо [Текст] : [романтический триллер] / М. Март. – М. : Рипол Классик, 2003. – 352 с. – (Криминальный проект). – ISBN 5-7095-2011-1.
УДК        821.161.1
        М29

Жеребцова, П.  Тонка сріблиста нить [Текст] : [оповідання] / П. Жеребцова ; з рос. пер. О. Думанська. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 272 с. – ISBN 617-679-207-9.
УДК        821.161.1
        Ж59

Шамсутдинова, М.  Женщина на Шаре [Текст] : избранное / М. Шамсутдинова. – К. : Писатель в интернет-пространстве, 2017. – 274 с. – (Золотая серия "Писатель в интернет-пространстве"). – ISBN 617-7494-16-3.
УДК        821.161.1
        Ш19

Приставкин, А. И.  Синдром пьяного сердца; Ночевала тучка золотая [Текст] / А. И. Приставкин. – М. : Олимп : АСТ, 2001. – 576 с. – (Отражение. ХХ век). – ISBN 5-8195-0140-3.
УДК        821.161.1
        П77

Черницкий, И. М.  Жила-была любовь под соломенной крышей. О людях ХХ века [Текст] : [роман] / И. М. Черницкий. – М. : У Никитских ворот, 2012. – 304 с. – ISBN 5-91366-344-3.
УДК        821.161.1
        Ч-49

Гершензон, М.  Робин Гуд [Текст] / М. Гершензон. – М. : АСТ-Пресс, 1993. – 153 с. – ISBN 8-88196-124-2.
УДК        821.161.1
        Г42

Нестеренко, В.(Адольфыч).  Чужая [Текст] : Road Action / В. Нестеренко. – М. : AdMarginem, 2006. – 208 с. – ISBN 5-91103-017-9.
УДК        821.161.1
        Н56

Платонова, Т. Ю.  День Новый [Текст] / Т. Ю. Платонова. – М. : Путь Истины, 2001. – 455 с. – ISBN 5-8073-0038-6.
УДК        821.161.1
        П37

Вилар, С.  Огненный омут. Нормандская легенда [Текст] : [роман] / С. Вилар. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 368 с. – ISBN 617-12-4097-1.
УДК        821.161.1(477)
        В44

Вилар, С.  Ловушка для орла. Майсгрейв [Текст] : роман / С. Вилар. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 448 с. – ISBN 617-12-4108-4.
УДК        821.161.1(477)
        В44

Черновол, А. С.  Письма в прошлое [Текст] : [поэт. сб.] / А. С. Черновол. – Запорожье : ФЛП Меркулова О.Г., 2018. – 100 с. – ISBN 966-97664-9-6.
УДК        821.161.1(477)
        Ч-49

Погорелый, В.  Часть благую избери [Текст] : роман / В. Погорелый. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 168 с. – ISBN 966-921-165-1.
УДК        821.161.1(477)
        П43

Филипчук, С. В.  Здравствуй это я [Текст] / С. В. Филипчук. – К. : Мистецтво, 2005. – 208 с. – ISBN 966-577-142-6.
УДК        821.161.1(477)
        Ф53

Плавюк, Н. И.  А может это просто от любви [Текст] : лирика / Н. И. Плавюк. – Черновцы : Буковина, 1992. – 112 с.
УДК        821.161.1(477)
        П37

Прибутько, П. С.  Расставляя точки [Текст] / П. С. Прибутько. – К. : Изд. Паливода А.В., 2016. – 136 с. – ISBN 966-437-471-9.
УДК        821.161.1(477)
        П75

Москалев, В.  Дитя природы [Текст] : поэзия / В. Москалев. – К. : Писатель в интернет-пространстве, 2017. – 94 с. – (Золотая серия "Писатель в интернет-пространстве"). – ISBN 617-7494-18-7.
УДК        821.161.1(477)
        М82

Иванова, Н. Ф.  В моей душе есть тонкая струна... [Текст] : стихи / Н. Ф. Иванова. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 352 с. – ISBN 617-7380-72-5.
УДК        821.161.1(477)
        И20

Гусарова-Олевская, Г. М.  Доброта осилит Зло [Текст] : [поэт. сб.] / Г. М. Гусарова-Олевская. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. – 180 с. – ISBN 617-7232-39-0.
УДК        821.161.1(477)
        Г96

Арфуш, В.  Sex. Убийство. Миллион [Текст] / В. Арфуш. – Х. : Фолио, 2005. – 205 с. – ISBN 966-03-3239-4.
УДК        821.161.1(477)
        А86

Корнелюк, Ю. О.  Изнанка своего лица [Текст] : лирика / Ю. О. Корнелюк. – Львов : Добра справа, 2016. – 64 с. – ISBN 617-600-020-4.
УДК        821.161.1(477)
        К67

Захарова, И. Б.  Сны [Текст] : [стихи] / И. Б. Захарова. – Х. : Права людини, 2017. – 144 с. – ISBN 617-7266-02-8.
УДК        821.161.1(477)
        З-38

Тютюнник, В.  Дорога домой [Текст] / В. Тютюнник. – Д. : Изд-во Свидлер А.Л., 2017. – 56 с. – ISBN 617-627-105-5.
УДК        821.161.1(477)
        Т98

Бескровная, Е. Н.  И Хасидизму отдав Честь... [Текст] : поэзия и переводы / Е. Н. Бескровная. – Д. : Журфонд, 2018. – 126 с. – ISBN 966-934-131-0.
УДК        821.161.1(477)
        Б53

Стреминская, А.  Марфа и Мария [Текст] : стихи / А. Стреминская. – К. : Писатель в интернет-пространстве, 2018. – 80 с. – (Золотая серия "Писатель в интернет-пространстве"). – ISBN 617-7494-19-4.
УДК        821.161.1(477)
        С84

Теплов, В. В.  Земля и небо [Текст] : поэзия / В. В. Теплов. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2018. – 148 с. – ISBN 617-7232-37-6.
УДК        821.161.1(477)
        Т34

Часнык, В. И.  Бесценный дар [Текст] : стихи / В. И. Часнык. – К. : КПИ им. И. Сикорского : Политехника, 2017. – 92 с. – ISBN 966-622-852-2.
УДК        821.161.1(477)
        Ч-24

Сибиренко-Ставрояни, Е. В.  Я - манекен [Текст] : повести и рассказы / Е. В. Сибиренко-Ставрояни. – К. : Журнал "Радуга", 2009. – 189 с. – (Б-ка журнала "Радуга"). – ISBN 966-1642-08-8.
УДК        821.161.1(477)
        С34

Лобусова, И. И.  Короли Молдаванки [Текст] / И. И. Лобусова. – Х. : Фолио, 2017. – 412 с. – (Ретророман). – ISBN 966-03-7580-2.
УДК        821.161.1(477)
        Л68

Базалук, О. А.  Окунаясь в реальность [Текст] : [повесть] / О. А. Базалук. – Полтава : АСМИ, 2008. – 342 с. – ISBN 966-76-53-94-1.
УДК        821.161.1(477)
        Б17

Килочек, Н.  Поэзия жизни [Текст] : [сб. стихов] / Н. Килочек. – Д. : Доминанта Принт, 2018. – 400 с. – ISBN 617-7371-28-0.
УДК        821.161.1(477)
        К39

Изгой, М.  Сказки [Текст] / М. Изгой. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. – 135 с. – ISBN 617-7232-38-3.
УДК        821.161.1(477)
        И35

Алексеева, С.  Там, где живет любовь [Текст] : роман / С. Алексеева. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 384 с. – ISBN 617-12-3200-6.
УДК        821.161.1(477)
        А47

Теличко, Э. Н.  Взрослые игры; Врагиня; Охота на любовь [Текст] : избр. произвед. : романы, повесть / Э. Н. Теличко. – К. : Український пріоритет, 2017. – 544 с. – ISBN 617-7398-45-4.
УДК        821.161.1(477)
        Т31

Руденко, Ю.  Психи двух морей [Текст] : [роман] / Ю. Руденко. – Х. : Діса плюс, 2017. – 296 с. – ISBN 966-97622-5-2.
УДК        821.161.1(477)
        Р83

Анцелевич, Г. А.  Капитан І ранга (путь от юнги до капитана І ранга и профессора) [Текст] : автобиогр. повесть / Г. А. Анцелевич. – К. : КНТЭУ, 2017. – 361 с. – ISBN 966-629-830-3.
УДК        821.161.1(477)
        А74

Гранд, М.  Завжди поруч [Текст] / М. Гранд ; [пер. В. Кірікова]. – К. : Саміт-Книга, 2017. – 272 с. – ISBN 617-7560-50-9.
УДК        821.161.1(477)
        Г77

Гранд, М.  Всегда рядом [Текст] : [роман] / М. Гранд. – К. : Саммит-Книга, 2017. – 272 с. – ISBN 617-7560-46-2.
УДК        821.161.1(477)
        Г77

Пірог, Є.  Агент безпеки Ромчик, або Експрес Щастя [Текст] : [повість] / Є. Пірог. – К.; Житомир : Котвицький В.Б., 2017. – 112 с. – ISBN 966-1663-45-8.
УДК        821.161.2
        П33

Гнатович, Т.  Лебеділи слова... [Текст] : лірика : [зб. віршів] / Т. Гнатович. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 64 с. – ISBN 966-07-3213-1.
УДК        821.161.2
        Г56

Заморська, Л.  Храм душі [Текст] / Л. Заморська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 112 с. – ISBN 966-07-3223-0.
УДК        821.161.2
        З-26

Павлік, В. Й.  Овації, або замальовки з натяком... [Текст] : невигадані оповідки / В. Й. Павлік. – Луцьк : Твердиня, 2018. – 160 с. – ISBN 617-517-280-3.
УДК        821.161.2
        П12

Єщенко, М. Ю.  Бібліотекарки не виходять заміж [Текст] : пригодницька повість / М. Ю. Єщенко. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 120 с. – ISBN 617-517-278-0.
УДК        821.161.2
        Є97

Крижанівський, П. А.  У Чорнокуті [Текст] : вибрані новели та нариси / П. А. Крижанівський. – Вид. 2-е, допов. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 404 с. – ISBN 617-517-268-1.
УДК        821.161.2
        К82

Вітер, Р.(Юлія Пігель).  Навіяне Вітром [Текст] / Р. Вітер ; [упоряд. О. Григор]. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2017. – 216 с. – ISBN 617-7363-59-9.
УДК        821.161.2
        В54

Петренко, М. І.  Музика життя [Текст] : [вірші] / М. І. Петренко. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 80 с. – ISBN 966-921-153-8.
УДК        821.161.2
        П30

Перцович, В.  Відлуння гір [Текст] : [поет. зб.] / В. Перцович. – Львів : ПАІС, 2017. – 64 с. – ISBN 617-7065-79-0.
УДК        821.161.2
        П27

Гаврош, О.  Закохані казки [Текст] / О. Гаврош ; [іл. О. Гаркуша]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2017. – 88 с. – ISBN 617-531-170-7.
УДК        821.161.2
        Г12

Фімін, Г. А.  Доброволець "Сумрака". Правда про війну [Текст] / Г. А. Фімін. – К. : СПД Фімін Г., 2016. – 64 с. – ISBN 966-97582-0-0.
УДК        821.161.2
        Ф58

Воскресенська, Н.  Властелин Страны Желаний [Текст] : ужасно смешная история / Н. Воскресенська. – К. : Грани-Т, 2007. – 256 с. – ISBN 966-2923-96-4.
УДК        821.161.2
        В76

Павлишин, Г.  Унікальна Картоплина [Текст] / Г. Павлишин ; [худож. М. Ольхова]. – К. : Грані-Т, 2008. – 72 с. : іл. – (Сучасна дитяча проза). – ISBN 966-4651-66-7.
УДК        821.161.2
        П12

Завальний, М. Я.  Твоє не скорене ім‘я [Текст] : поезії / М. Я. Завальний. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2015. – 84 с. – ISBN 617-7171-81-1.
УДК        821.161.2
        З-13

Скрипник, О.  Особлива територія [Текст] : [роман] / О. Скрипник. – К. : Ярославів Вал, 2013. – 440 с. – ISBN 617-605-037-7.
УДК        821.161.2
        С45

Вийтева, Л. А.  Роняя лепестки души... [Текст] : [сб. стихотворений] / Л. А. Вийтева. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2017. – 232 с. – ISBN 617-7367-42-9.
УДК        821.161.2
        В42

Поваляєва, С.  Вррум-чарівник [Текст] / С. Поваляєва ; [худож. С. Фесенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 112 с. : іл. – (Сучасна дитяча проза). – ISBN 966-465-006-6.
УДК        821.161.2
        П42

Паньо, К.  Сонечко для мами Лу [Текст] / К. Паньо ; [худож. К. Лоренсон]. – К. : Грані-Т, 2008. – 152 с. : іл. – (Сучасна дитяча проза). – ISBN 966-465-170-4.
УДК        821.161.2
        П16

Іздрик, Ю.  Флешка - 2 GB [Текст] / Ю. Іздрик. – К. : Грані-Т, 2009. – 248 с. – (De profundis). – ISBN 966-465-222-0.
УДК        821.161.2
        І-36

Воскресенська, Н.  Руда Ворона [Текст] / Н. Воскресенська ; [худож. Н. Яценко]. – К. : Грані-Т, 2008. – 136 с. : іл. – (Золотий лелека). – ISBN 966-465-200-8.
УДК        821.161.2
        В76

Проць, Т.  П‘ять дарів [Текст] / Т. Проць ; [худож. О. Сова]. – К. : Грані-Т, 2008. – 152 с. : іл. – (Золотий лелека). – ISBN 966-465-194-0.
УДК        821.161.2
        П84

Горовий, Р.  Сорок... або чому чуваки не святкують [Текст] / Р. Горовий. – К. : ТаТиШо!, 2016. – 128 с. – ISBN 966-472-191-9.
УДК        821.161.2
        Г70

Можаровский, А. И.  Углы [Текст] : [поэзии] / А. И. Можаровский. – К. : Киевский ун-т, 2013. – 368 с. – ISBN 966-439-579-0.
УДК        821.161.2
        М74

Можаровский, А. И.  Штрих и прочерк [Текст] : [поэзии] / А. И. Можаровский. – К. : Неопалима купина, 2014. – 384 с. – ISBN 978-966-2002-2.
УДК        821.161.2
        М74

Можаровский, А. И.  Оттенки и тени [Текст] : [поэзии] / А. И. Можаровский. – К. : Киевский ун-т, 2013. – 336 с. – ISBN 966-439-586-8.
УДК        821.161.2
        М74

Можаровский, А. И.  Сплошные многоточия страниц [Текст] : [поэзии] / А. И. Можаровский. – К. : Неопалима купина, 2014. – 464 с. – ISBN 966-2002-07-2.
УДК        821.161.2
        М74

Лопата, В. І.  Кажу, як на сповіді [Текст] : автобіогр. повість / В. І. Лопата ; [іл. В.І. Лопати]. – К. : Мистецтво, 2011. – 256 с. : іл. – ISBN 966-577-154-8.
УДК        821.161.2
        Л77

Лопата, В. І.  Дорогу свою покажи мені, Господи [Текст] : автобіогр. повість / В. І. Лопата ; худож. В.І. Лопата. – К. : Анна-Т, 2005. – 256 с. : іл. – ISBN 966-96099-8-4.
УДК        821.161.2
        Л77

Білобров, О.  На межі можливого [Текст] : [повість] / О. Білобров. – К. : Грані-Т, 2011. – 232с. – ISBN 966-465-328-9.
УДК        821.161.2
        Б61

Бойко, Н.  Пегас на ковзанах [Текст] : пародії, гуморески / Н. Бойко. – Львів : Бона, 2018. – 68 с. – ISBN 966-2626-71-1.
УДК        821.161.2
        Б77

Шпилька, К. В.  Про те і вірші [Текст] : [поетич. зб.] / К. В. Шпилька. – Суми : МакДен, 2018. – 80 с. – ISBN 966-2305-97-5.
УДК        821.161.2
        Ш83

Можаровский, А. И.  Эпоха в застенке [Текст] / А. И. Можаровский. – К. : Киевский ун-т, 2012. – 432 с. – ISBN 966-439-226-3.
УДК        821.161.2
        М74

Можаровский, А. И.  Я сын травы, деревьев, птиц [Текст] : Поэтические тетради. Т.1 / А. И. Можаровский. – К. : Неопалима купина, 2010. – 400 с. – ISBN 966-2002-02-7.
УДК        821.161.2
        М74

Можаровский, А. И.  Я сын травы, деревьев, птиц [Текст] : Поэтические тетради. Т.2 / А. И. Можаровский. – К. : Неопалима купина, 2010. – 432 с. – ISBN 966-2002-03-4.
УДК        821.161.2
        М74

Можаровский, А. И.  Я слышу музыку небес [Текст] : Поэтические тетради. Т.1 / А. И. Можаровский. – К. : Киевский ун-т, 2012. – 528 с. – ISBN 966-439-325-3.
УДК        821.161.2
        М74

Можаровский, А. И.  Я слышу музыку небес [Текст] : Поэтические тетради. Т.2 / А. И. Можаровский. – К. : Киевский ун-т, 2012. – 608 с. – ISBN 966-439-326-0.
УДК        821.161.2
        М74

Можаровский, А. И.  Белая вишня. В 2 т. [Текст] : Поэтические тетради. Т.1 / А. И. Можаровский. – К. : Неопалима купина, 2011. – 400 с. – ISBN 966-439-397-0.
УДК        821.161.2
        М74

Можаровский, А. И.  Белая вишня. В 2 т. [Текст] : Поэтические тетради. Т.2 / А. И. Можаровский. – К. : Неопалима купина, 2011. – 464 с. – ISBN 966-439-398-7.
УДК        821.161.2
        М74

Куць, М.  Сонети, сонети, сонети [Текст] / М. Куць. – К. : Геопринт, 2017. – 354 с. – ISBN 617-674-031-5.
УДК        821.161.2
        К95

Федоров, М. О.  Свіча любові і печалі [Текст] : поезії / М. О. Федоров. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2017. – 180 с. – ISBN 617-7367-49-8.
УДК        821.161.2
        Ф33

Скорина, В. Г.  Із літа в осінь переліт [Текст] : поезії / В. Г. Скорина. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2009. – 265 с. – ISBN 966-493-213-1.
УДК        821.161.2
        С44

Осадчук, П. І.  Загострене чуття провини [Текст] : лірико-публіцистична кардіограма часу / П. І. Осадчук. – К. : Світ Успіху, 2013. – 496 с. – ISBN 966-8352-74-4.
УДК        821.161.2
        О-72

Бондар, А.  Пісні пісні [Текст] : зб. низької поезії та примітивної лірики / А. Бондар. – Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги-ХХІ, 2014. – 104 с. – ISBN 617-614-079-5.
УДК        821.161.2
        Б81

Дмитрук, А.  Це моя і твоя війна [Текст] / А. Дмитрук. – Дрогобич : Коло, 2017. – 126 с. – ISBN 617-642-294-5.
УДК        821.161.2
        Д53

Олди, Г. Л.(Громов Д., Ладиженский О.).  Черный Баламут [Текст]. Т. 2. Сеть для Миродержцев / Г. Л. Олди. – М. : Эксмо, 2005. – 480 с. – (Триумвират). – ISBN 5-699-13104-3.
УДК        821.161.2
        О-53

Ольжич, О.  Цитаделя духа [Текст] / О. Ольжич. – Братислава : Словацьке педагогічне вид-во, 1991. – 239 с. : 24 с. іл. – ISBN 80-08-01692-2.
УДК        821.161.2
        О-56

Шкляр, В. М.  Троща [Текст] : роман / В. М. Шкляр. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 417 с. – ISBN 617-12-3720-9.
УДК        821.161.2
        Ш66

Осадчий, В. М.  Гудило [Текст] : роман у віршах / В. М. Осадчий. – Суми : МакДен, 2018. – 220 с. – ISBN 966-2305-96-8.
УДК        821.161.2
        О-72

Олійник, О. М.  Дорога додому [Текст] : [поет. зб.] / О. М. Олійник. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2018. – 208 с. – ISBN 617-7206-24-7.
УДК        821.161.2
        О-54

Мак, О.  Каміння під косою [Текст] : [повість] / О. Мак. – Вид. 4-е. – К. : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – 198 с. – ISBN 966-1513-42-5.
УДК        821.161.2
        М15

Різник, Л. Й.  Містерія непокори Патріярха Йосифа [Текст] : роман-есей / Л. Й. Різник. – Львів : Світ, 2017. – 464 с. – ISBN 966-914-053-1.
УДК        821.161.2
        Р49

Сол, С.(Настаченко Л.).  Усвідомлення [Текст] : поезія, поеми / С. Сол. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2018. – 284 с. – (Я тобою живу, Україно ; кн. 9). – ISBN 617-7232-40-6.
УДК        821.161.2
        С60

Дубинянська, Я.  Свій:час [Текст] : [роман] / Я. Дубинянська ; [з рос. пер. В. Стах]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 464 с. – ISBN 617-679-238-3.
УДК        821.161.2
        Д79

Тесля, Я.  На землі ростиме вічно Боже дерево - Вкраїна [Текст] : поезія / Я. Тесля. – Львів : Бона, 2018. – 196 с. – ISBN 966-2626-70-4.
УДК        821.161.2
        Т36

Тимошенко, О.  C‘est la vie [Текст] / О. Тимошенко. – Львів : Вид-во Т. Сороки, 2018. – 79 с. – ISBN 617-7599-03-5.
УДК        821.161.2
        Т41

Кива, И.  Подальше от рая [Текст] : [стихотворения] / И. Кива. – К. : Каяла, 2018. – 86 с. – (Вер либерэ). – ISBN 617-7390-70-0.
УДК        821.161.2
        К38

Лобода, С.  Відлуння [Текст] : [новела] / С. Лобода. – Львів : Кальварія, 2010. – 96 с. – ISBN 966-663-308-1.
УДК        821.161.2
        Л68

Новосад, Л. Г.  Моя душа в літах земних... [Текст] : поезії / Л. Г. Новосад. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2018. – 114 с. – ISBN 617-7367-52-8.
УДК        821.161.2
        Н76

Левченко, І. В.  Тюльпани вдячності [Текст] : кн. віршів / І. В. Левченко. – К.; Кам‘янець-Подільський : Рута, 2018. – 456 с. – ISBN 617-7626-06-9.
УДК        821.161.2
        Л38

Мішин, М. Ф.  Золоті зерна Запоріжжя [Текст] : Вислови, пародії, переклади, акровірші / М. Ф. Мішин. – Запоріжжя : ФОП Меркулова О.Г., 2017. – 64 с. – ISBN 966-97664-0-3.
УДК        821.161.2
        М71

Білостецький, В. Б.  Чия мова того й влада [Текст] : вірші / В. Б. Білостецький. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2017. – 64 с. – ISBN 617-640-329-6.
УДК        821.161.2
        Б61

Калиновська, Н. Л.  Вишневий джем [Текст] : [лірика] / Н. Л. Калиновська. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 60 с. – ISBN 617-7590-25-4.
УДК        821.161.2
        К17

Чорна, О. Б.  Соло поетки [Текст] : поетичні твори / О. Б. Чорна. – Мелітополь : Вид. буд. Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 202 с. – ISBN 966-197-522-3.
УДК        821.161.2
        Ч-75

Болабольченко, А. А.  Печалі і надії наші... [Текст] : поезії, переклади / А. А. Болабольченко. – К. : Щек і Хорив, 2005. – 111 с. – ISBN 966-8135-17-11.
УДК        821.161.2
        Б79

Кралюк, П. М.  RЕ-анімація [Текст] : повісті / П. М. Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 172 с. – ISBN 611-517-011-1.
УДК        821.161.2
        К78

Карпенко, М.  Шапка Мономаха [Текст] : книга діянь предків наших / М. Карпенко ; худож. О. Карпенко. – К. : Вид. В. Карпенко, 2000. – 228 с. – ISBN 966-7833-06-2.
УДК        821.161.2
        К26

Бойцун, Е. И.  Малыш Гильзи играет в шахматы [Текст] / Е. И. Бойцун ; [худож.-илл. Е.Л. Железняк]. – Х. : Фолио, 2014. – 95 с. – ISBN 966-03-6906-1.
УДК        821.161.2
        Б77

Бойцун, Е. И.  Малыш Гильзи и его друзья [Текст] / Е. И. Бойцун ; [худож.-илл. Е.Л. Железняк]. – Х. : Фолио, 2014. – 46 с. – ISBN 966-03-6990-0.
УДК        821.161.2
        Б77

Оксеник, С.  Вбивство п‘яної піонерки [Текст] : [роман] / С. Оксеник. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 352 с. – ISBN 617-679-496-7.
УДК        821.161.2
        О-52

Євдокимова, І. Л.  Перлинки від Яринки [Текст] : [зб. поезій] / І. Л. Євдокимова. – Запоріжжя : ФОП Меркулова О.Г., 2018. – 100 с. – ISBN 966-97664-7-2.
УДК        821.161.2
        Є15

Літош, Н. Б.  Слід на землі [Текст] : [зб. поезій] / Н. Б. Літош. – Запоріжжя : ФОП Меркулова О.Г., 2018. – 92 с. – ISBN 966-97664-8-9.
УДК        821.161.2
        Л64

Мурашкин, М. Г.  Письмо 2017 [Текст] : [роман-монолог] / М. Г. Мурашкин. – Д. : Акцент ПП, 2018. – 264 с. – ISBN 966-921-166-8.
УДК        821.161.2
        М91

Страшенко, О. І.  Світ урятувався, бо сміявся [Текст] : Гуморески, билиці, спогади : Порція друга / О. І. Страшенко. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2017. – 228 с. – ISBN 966-489-407-1.
УДК        821.161.2
        С83

Хома, А.(А. Харчевська).  Заметіль [Текст] : [роман] / А. Хома. – Львів : АРС, 2012. – 204 с. – ISBN 966-2739-12-1.
УДК        821.161.2
        Х76

Хома, А.  Репетитор [Текст] : [роман] / А. Хома. – Львів : АРС, 2013. – 208 с. – ISBN 966-2739-20-6.
УДК        821.161.2
        Х76

Жук, Л. І.  Козацьке коріння - незборений дух [Текст] : [збірка] / Л. І. Жук. – К. : Задруга, 2012. – 184 с. – ISBN 966-432-108-9.
УДК        821.161.2
        Ж85

Курінський, В. О.  Закон зигзага [Текст] : вірші та афоризми / В. О. Курінський. – К. : Homo Globalis, 2016. – 580 с. – (ПостПсихологія). – Укр., англ. та рос. мовами. – ISBN 966-646-156-1.
УДК        821.161.2
        К93

Ткаченко, С. І.  Під знаком Ярила [Текст] / С. І. Ткаченко ; худож. В.В. Копайгоренко. – К. : Бізнесполіграф, 2014. – 136 с. – ISBN 966-139-020-0.
УДК        821.161.2
        Т48

Забужко, О. С.  І знов я влізаю в танк... [Текст] : вибрані тексти 2012-2016: статті, есе, інтерв‘ю, спогади / О. С. Забужко. – К. : Комора, 2016. – 416 с. – ISBN 617-7286-11-9.
УДК        821.161.2
        З-12

Савчин, М.  Тисяча доріг. Спогади жінки учасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни [Текст] / М. Савчин. – К. : Смолоскип, 2003. – 546 с. – ISBN 966-7332-80-2.
УДК        821.161.2
        С13

Тридцать три ипостаси любви [Текст] : стихи / [ред.-сост. В. Кучерявый и др.]. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2015. – 400 с. – (Киев ПОЭТажный). – ISBN 966-2441-68-0.
УДК        821.161.2(082
        Т67

Все, чим живу і дорожу [Текст] : альманах / [голов. ред. О.В. Моргунов]. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2017. – 384 с. – ISBN 617-573-135-2.
УДК        821.161.2(082)
        В84

Людина в (м)асьці [Текст] : [повість / голов. ред. О. Мовчан]. – К. : Грані-Т, 2011. – 256 с. – ISBN 966-465-360-9.
УДК        821.161.2(082)
        Л93

Душа землі - в людському слові [Текст] : зб. творів лауреатів Всеукр. конкурсу ім. Г. Тютюнника; 2016 р. – К. : Самміт - Книга, 2017. – 416 с. – Зміст. авт.: М. Артеменко, Ю. Бережко-Камінська, Н. Вівчарик та ін. – ISBN 617-7434-95-4.
УДК        821.161.2(082)
        Д86

Поезії засвічена зоря [Текст] : антологія Бойківського краю / [підгот. текстів, упоряд., концепція, заг. ред. О. Дяка]. – Львів; Дрогобич : Коло, 2017. – 360 с. – ISBN 617-642-313-3.
УДК        821.161.2(082)
        П45

Скіфія 2017: Осінь [Текст] : альманах / [упоряд. О. Апальков]. – Канів : Склянка Часу, 2017. – 484 с. – Зміст авт.: В. Сорокін, А. Остролуцька, В. Жук та ін. – ISBN 617-7425-20-4.
УДК        821.161.2(082)
        С42

Зродились ми великої години [Текст] : [альманах]. № 2 / [ред.-упоряд. Я.Є. Буяк]. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 96 с. – ISBN 966-457-326-6.
УДК        821.161.2(082)
        З-90

Нас Світло Правди кріпить і єднає [Текст] : [поезії / відп. за вип. Ю. Скобало]. – Львів : Растр-7, 2017. – 300 с. – ISBN 617-7497-28-7.
УДК        821.161.2(082)
        Н31

Відродження поезії - 2017 [Текст]. Т. 2 / [ред. О.М. Слободянюк]. – Одеса : ВМВ, 2017. – 169 с. – ISBN 966-413-624-9.
УДК        821.161.2(082)
        В42

Сузір‘я ріднослова - на поклик маяка [Текст] : [інтерв‘ю, ст. / упоряд. Ю.А. Работін та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 248 с. – ISBN 617-7096-72-5.
УДК        821.161.2(082)
        С89

Гранослов [Текст] : альманах : поезія / [упоряд. Б. Гайворонська]. – К. : Укр. письменник, 2017. – 150 с. – ISBN 966-579-528-5.
УДК        821.161.2(082)
        Г77

У державі гетьмана Остапа [Текст] : книга українських сатир. і гумористів / [редкол.: М. Возіянов та ін.; упоряд. В.Л. Чемерис]. – К. : КИТ, 2009. – 380 с. – ISBN 966-8550-83-6.
УДК        821.161.2(082)
        У11

Тринадцять різдвяних історій [Текст] / [упоряд. М. Савка]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. – 172 с. – Зміст авт.: Д. Матіяш, К. Москалець, С. Андрухович та ін. – ISBN 617-679-048-8.
УДК        821.161.2(082)
        Т67

Поліщук, В. Т.  Художня проза Михайла Старицького [Текст] : Проблематика й особливості поетики романів і повістей письменника : [монографія] / В. Т. Поліщук. – Черкаси : Брама : Вид. Вовчок О.Ю., 2003. – 376 с. – ISBN 966-8021-45-2.
УДК        821.161.2.09
        П50

Бартоліні, М.-Г.  Пізнай самого себе: Неоплатонічні джерела в творчості Г.С. Сковороди [Текст] : До 300-річчя від дня народж. Г.С. Сковороди / М.-Г. Бартоліні ; [пер. з іт. М. Прокопович, К. Новікової]. – К. : Академперіодика, 2017. – 160 с. – (Skovoroda World Studies / Світові сковородинські студії). – ISBN 966-360-331-5.
УДК        821.161.2.09
        Б26

Агеєва, В.  Апологія модерну: обрис ХХ віку [Текст] : [статті та есеї] / В. Агеєва. – К. : Грані-Т, 2011. – 408с. – (De profundis). – ISBN 966-465-324-1.
УДК        821.161.2.09
        А23

Ушкалов, Л.  Від бароко до постмодернізму [Текст] : [есеї] / Л. Ушкалов. – К. : Грані-Т, 2011. – 552с. – (De profundis). – ISBN 966-465-340-1.
УДК        821.161.2.09
        У95

Кралюк, П. М.  Своя мудрість: Тарас Шевченко як мислитель [Текст] / П. М. Кралюк. – Луцьк : Надстир‘я : Ключі, 2013. – 104 с. – ISBN 966-517-779-1.
УДК        821.161.2.09
        К78

Зушман, М.  Дискурс малої прози Богдана Лепкого та західноукраїнська малоформатна новелістика кінця ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : [дослідження] / М. Зушман. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2014. – 119 с.
УДК        821.161.2.09
        З-95

Авраменко, О. М.  Українська література. 9 кл. [Текст] : підручник / О. М. Авраменко. – К. : Грамота, 2017. – 336 с. – ISBN 966-349-615-3.
УДК        821.161.2.09(075.3)
        А21

Збірник тестових завдань з української літератури [Текст] : посібник / [авт. кол.: Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин та ін.]. – 3-є вид., випр. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 196 с. – Загол. обкл.: Українська література. – ISBN 966-941-134-1.
УДК        821.161.2.09(075.3)
        З-41

Сковорода Григорій: образ мислителя [Текст] : [зб. наук. праць / упоряд. В.М. Нічик та ін.; від. ред. В.І. Шинкарук, І.П. Стогній]. – К. : Ін-т філософії НАН України, 1997. – 453 с. – ISBN 966-7234-01-0.
УДК        821.161.2.09(08)
        С44

Карабович, Т.  Міфопоетика Нью-Йоркської групи [Текст] : монографія / Т. Карабович. – К. : Талком, 2017. – 464 с. – (Студії з україністики ; вип. ХХІ). – ISBN 617-7397-43-3.
УДК        821.161.2.09(08)
        К21

Гурбанська, А. І.  Слово - людина - світ [Текст] : [студії з літературознавства, культурології та соціальних комунікацій] / А. І. Гурбанська. – Кіровоград : Код, 2015. – 348 с. – ISBN 617-653-009-1.
УДК        821.161.2.09(08)
        Г95

Гундорова, Т.  Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми [Текст] : [статті та есеї] / Т. Гундорова. – К. : Грані-Т, 2013. – 548 с. – (De Profundis). – ISBN 966-465-389-0.
УДК        821.161.2.09(08)
        Г94

Шевченкознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць : До 200-річчя від дня народження Т. Шевченка. Вип.17 / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – К. : Київський ун-т, 2014. – 415 с.
УДК        821.161.2.09(08)
        Ш37

Шевченкознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць; за матер. Міжнар. наук.-практ. конф. до 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка; 10 березня 2016 р. Вип.20 / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – К. : Київський ун-т, 2017. – 419 с.
УДК        821.161.2.09(08)
        Ш37

Шевченкознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип.16 / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – К. : Київський ун-т, 2013. – 335 с.
УДК        821.161.2.09(082)
        Ш37

Хмелевская, И.  Слепое счастье; Проза жизни; Большой кусок мира [Текст] : [романы, повести] / И. Хмелевская ; пер. с пол. Л. Ермиловой, Н. Селивановой. – Екатеринбург : У-Фактория, 2000. – 656 с. – ISBN 5-89178-025-9.
УДК        821.162.1
        Х65

Хмелевская, И.  Дом с привидением; Особые заслуги [Текст] : романы / И. Хмелевская ; пер. с пол. В.Селивановой. – Екатеринбург : У-Фактория, 1999. – 560 с. – ISBN 5-89178-052-6.
УДК        821.162.1
        Х65

Хмелевская, И.  На всякий случай; Инопланетяне в Гарволине [Текст] : романы / И. Хмелевская ; пер. с пол. В.Селивановой. – Екатеринбург : У-Фактория, 1998. – 560 с. – ISBN 5-89178-059-3.
УДК        821.162.1
        Х65

Сапковський, А.  Відьмак [Текст] : роман. Кн.6. Вежа Ластівки / А. Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези]. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 480 с. – ISBN 617-12-1656-3.
УДК        821.162.1
        С19

Касдепке, Г.  Велика книга почуттів [Текст] : [оповідання для дітей] / Г. Касдепке ; пер. з пол. Я. Івченко ; худож. М. Пивоварський. – Львів : Урбіно, 2017. – 256 с. – ISBN 966-2647-33-4.
УДК        821.162.1
        К28

Орлонь, М.  Як детектив Носик здивував Нові Липки [Текст] : [повість] / М. Орлонь ; пер. з пол. Н. Малетич ; іл. Є. Флісака. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 88 с. – ISBN 617-679-500-1.
УДК        821.162.1
        О-66

Орлонь, М.  Детектив Носик і викрадачі [Текст] : [повість] / М. Орлонь ; пер. з пол. Н. Малетич ; іл. Є. Флісака. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 112 с. – ISBN 617-679-402-8.
УДК        821.162.1
        О-66

Вудс, Э.  Русалка: ожившая легенда... [Текст] / Э. Вудс, Б. Ковалевич. – К. : ОВК, 2018. – 146 с. – ISBN 617-7159-39-0.
УДК        821.162.3
        В88

Woods, A.  Lime [Текст] / A. Woods ; [translated into English by V. S. Stanich]. – Kyiv : OBK, 2018. – 160 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-7159-38-3.
УДК        821.162.3=111
        W83

Яворски, М.  Пшеничное зерно и Океан [Текст] : сказки / М. Яворски ; пер. с болг. Г. Гореловой. – 2-е изд. – София : Свят, 1982. – 140 с.
УДК        821.163.2
        Я22

Димовскі, В.  І людина, і пес [Текст] : роман / В. Димовскі ; пер. з македон. А. Багряної. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 128 с. – ISBN 617-517-267-4.
УДК        821.163.3
        Д46

Ландсбергіс, В.-В.  Любов коня Домінікаса [Текст] : [повість] / В.-В. Ландсбергіс ; [пер. з лит. Д. Чередниченка ; худож. Н. Дойчева-Бут]. – К. : Грані-Т, 2011. – 104 с. : іл. – ISBN 966-465-357-9.
УДК        821.172
        Л22

Гурули, Д.(Куридзе Д.).  Суета холостяцкая [Текст] : кинороман / Д. Гурули. – К. : [б.и.], 2018. – 194 с.
УДК        821.353.1
        Г95

Baratasvili, N.  Versuri [Текст] = Стихи / N. Baratasvili ; traducere din limba geоrgiana de V. Kernbach. – Tbilisi : Canatleba, 1968. – 75 s. – Румун. мовою.
УДК        821.353.1=135.1
        B24

Атар, Т.  Від війни плачуть [Текст] / Т. Атар ; з івриту пер. А. Хромова ; худож. К. Садовщук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 17 с. – ISBN 617-679-158-4.
УДК        821.411.16
        А92

Мураками, Х.  Послемрак [Текст] : [роман] / Х. Мураками ; [пер. с яп. Д. Коваленина]. – М. : Эксмо, 2005. – 238 с. – ISBN 5-699-12973-1.
УДК        821.521
        М91

Збірка старих і нових японських пісень: Кокін-Вака-Сю (Кокін-Сю) [Текст] : поетична антологія (905-913 рр.) / [пер. з яп., коментарі, передмова І. Бондаренка]. – К. : Факт, 2006. – 1280 с. – (Б-ка японської класичної поезії). – ISBN 966-359-078-5.
УДК        821.521(082)
        З-41

Антологія японської класичної поезії: Танка. Ренга (VIII - XVст.) [Текст] / [пер. з яп., коментарі, упоряд., передмова І. Бондаренка]. – К. : Факт, 2004. – 912 с. – (Б-ка японської класичної поезії). – ISBN 966-8408-84-5.
УДК        821.521(082)
        А72

Японська література [Текст] : хрестоматія. Т. 1. VІІ - XIІІ ст. / [упоряд. І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча]. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2010. – 562 с. – ISBN 966-489-052-3.
УДК        821.521(082)(075.8)
        Я70

Японська література [Текст] : хрестоматія. Т. 2. XIV - XIX ст. / [упоряд. І.П. Бондаренко]. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2011. – 696 с. – ISBN 966-489-086-8.
УДК        821.521(082)(075.8)
        Я70

Японська література [Текст] : хрестоматія. Т. 3. XIX - XX ст. / [упоряд. І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча]. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2012. – 536 с. – ISBN 966-489-116-2.
УДК        821.521(082)(075.8)
        Я70

Пам‘ятки історії та культури Нікопольського району [Текст] : Дніпропетровська обл. : за матер. "Зводу пам‘яток історії та культури України" / [редкол.: Н.Г. Першина та ін.]. – Д. : Журфонд, 2017. – 410 с. – ISBN 966-934-085-6.
УДК        904(477.63)
        П15

Пам‘ятки античної культури у фондах ХДНБ імені В.Г. Короленка. Давньогрецькі керамічні клейма IV-II ст. до н.е. : колекція О.В. Горілого [Текст] : [нариси, альбом / упоряд. І.Я. Лосієвський, К.В. Бондар]. – Х. : Іріс, 2015. – 120 с. – ISBN 966-95223-6-8.
УДК        904:027.021(477)
        П15

Redko, V.  Bienvenidos a Espana y America Latina [Текст] : навч. посіб. / V. Redko, O. Basay. – К. : САМ, 2017. – 104 р. – Ісп. мовою. – ISBN 966-8714-26-1.
УДК        908(075.3)=134.2
        R32

Франция [Текст] : [журн. Корреспондент. №2 / глав. ред. В. Сыч]. – К. : Корреспондент, 2011. – 82 с.
УДК        908(44)
        Ф84

Италия [Текст] : [журн. Корреспондент. №4 / глав. ред. В. Сыч]. – К. : Корреспондент, 2011. – 82 с.
УДК        908(450)
        И92

Постаті Київщини [Текст] / [упоряд. Б.О. Чернов]. – К. : Міленіум, 2007. – 352 с. – ISBN 966-8063-15-2.
УДК        908(477.41)
        П63

Постаті Київщини [Текст]. Вип. 2 / [редкол.: В.П. Коцур та ін.]. – К. : Міленіум, 2008. – 266 с. – ISBN 966-8063-14-25.
УДК        908(477.41)
        П63

Матеріали XV Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції (17-18 листопада 2017 року) [Текст] / [редкол.: С.А. Копилов (співголова) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2017. – 532 с.
УДК        908(477.43)(082)
        М34

Україна Ольги Діденко [Текст] : монографія / [авт. кол.: О. Скуратівська, Б. Чорномаз, П. Ямчук та ін.]. – К. : Талком, 2017. – 134 с. – ISBN 617-7397-42-6.
УДК        908(477.46)(092)
        У45

Кушнір, Л. П.  Шульгівка: від минулого до сьогодення [Текст] / Л. П. Кушнір. – Д. : Ліра, 2017. – 152 с. – (Село - моя держава). – ISBN 966-383-965-3.
УДК        908(477.63)
        К96

Джума, Д. В.  Коцюбинці - село над Нічлавою: минуле та сучасне [Текст] / Д. В. Джума, Б. Д. Карпишин. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 256 с. – ISBN 966-457-327-3.
УДК        908(477.84)
        Д42

Романенко, О.  Десять маршрутів вихідного дня навколо Києва [Текст] : [путівник] / О. Романенко ; [О. Романенко]. – К. : Грані-Т, 2010. – 88 с. : іл. – (Путівники). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-2923-42-1.
УДК        908(477-25)(036)
        Р69

Бойко, В. М.  Географія. 7 кл. [Текст] : підручник / В. М. Бойко, С. В. Міхелі. – К. : Провідна видавнича група : СИЦИЯ, 2017. – 288 с. – Тверда паліт. – ISBN 617-7592-03-6.
УДК        911(075.3)
        Б77

Бойко, В. М.  Географія. 7 кл. [Текст] : підручник / В. М. Бойко, С. В. Міхелі. – Х. : СИЦИЯ : Провідна видавнича група, 2018. – 288 с. – М‘яка паліт. – ISBN 966-2542-89-9.
УДК        911(075.3)
        Б77

Оксенов, О.  Дива природи шести континентів [Текст] : ілюстрована енциклопедія / О. Оксенов ; [О. Оксенов ; пер. з рос. Ю.В. Жиронкіна]. – К. : Кристал Бук, 2018. – 64 с. : іл. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-7270-66-8.
УДК        913(100)(031)
        О-52

Регіонознавство [Текст] : підручник / [В.В. Копійка, В.П. Крижанівський, М.С. Дорошко та ін.]. – К. : Київський ун-т, 2014. – 642 с. – ISBN 966-439-704-6.
УДК        913(100)(075.8)
        Р32

Большой иллюстрированный атлас мира [Текст]. – [Б.г.] : [б.и.], 2018. – 160 с. : ил. – (Домашняя библиотека). – ISBN 966-936-199-8.
УДК        913(100)(084.4)
        Б79

Великий ілюстрований атлас світу [Текст]. – К. : Кристал Бук, 2018. – 160 с. : іл. – (Домашня б-ка). – ISBN 966-936-256-8.
УДК        913(100)(084.4)
        В27

Шевченко, О. І.  Шевченковому роду - нема переводу [Текст] / О. І. Шевченко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2017. – 416 с. – ISBN 617-573-124-6.
УДК        929(477)
        Ш37

Гриневич Феодосій Борисович (1922-2014). Академік Національної академії наук України [Текст] : наукова біографія / упоряд. Ю.Ф. Гриневич. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 80 с. – ISBN 966-941-106-8.
УДК        929:62
        Г85

Бруяко, И. В.  Очерки экономики населения Северо-Западного Причерноморья в античную эпоху [Текст] : [монография] / И. В. Бруяко, Е. П. Секерская. – Одесса : Ирбис, 2016. – 238 с. – ISBN 617-7473-00-7.
УДК        93:33(477)"652"
        Б89

У пошуках гармонії... [Текст] : наук. зб. до 50-річчя В.М. Хмарського / [наук. ред. і упоряд. Е.П. Петровський]. – Одеса : ТЕС, 2017. – 512 с. – ISBN 617-7337-50-7.
УДК        930(477):929
        У11

Звонська, Л. Л.  Грецька епіграфіка і палеографія [Текст] : підручник / Л. Л. Звонська. – К. : Київський ун-т, 2016. – 310 с. : іл. – ISBN 966-439-868-5.
УДК        930.2:003.07(495)(075.8)
        З-43

Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України [Текст] : зб. нормат. та метод. документів / [авт. та упоряд. Л.М. Яременко (кер.), О.В. Січова, О.В. Березовська та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 312 с. – ISBN 966-02-8290-2.
УДК        930.25+35.077.1](477)
        О-64

Сто знаменитых политиков [Текст] / авт.-сост. В.В.Мирошникова, Д.С.Мирошникова. – Х. : Фолио, 2002. – 511 с. – (100 знаменитых). – ISBN 966-03-1863-4.
УДК        94(100)(03)
        С81

Полянський, П. Б.  Всесвітня історія. 9 кл. [Текст] : підручник / П. Б. Полянський. – К. : Грамота, 2017. – 224 с. – ISBN 966-349-619-1.
УДК        94(100)(075.3)
        П54

Поллак, М.  Отруєні пейзажі [Текст] : [зб. есе] / М. Поллак ; пер. з нім. Н. Ваховська. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2015. – 112 с. – ISBN 617-614-091-7.
УДК        94(4)"19"
        П51

Міллард, К.  Герой імперії. [Черчіль В.] [Текст] / К. Міллард ; пер. з англ. К. Зарембо. – К. : Наш формат, 2018. – 360 с. – ISBN 617-7552-30-6.
УДК        94(410)"19"
        М60

Malenkij Robot - GUPVI. Eszakkelet-Magyarorszagrol elhurcolt aldozatok nevsora (1944-1945) [Текст] = Маленький робот - ГУПВІ. Список жертв, депортованих із Північно-Східної Угорщини (1944-1945) / Szerkesztette S. Dobos, F. Molnar. – Beregszasz; Ungvar : RIK-U : Kiado, 2017. – 176 о. – Угор. мовою. – ISBN 617-7404-63-6.
УДК        94(439)"19"=511.141
        M21

Каппелер, А.  Мала історія України [Текст] / А. Каппелер ; [пер. з нім. О. Блащук]. – К. : КІС, 2007. – 264с. – ISBN 966-7048-82-2.
УДК        94(477)
        К20

Струкевич, О. К.  Історія України. 9 кл. [Текст] : підручник / О. К. Струкевич. – К. : Грамота, 2017. – 240 с. – ISBN 966-349-624-5.
УДК        94(477)"17/19"(075.3)
        С87

Поллак, М.  До Галичини. Про хасидів, гуцулів, поляків і русинів. Уявна мандрівка зниклим світом Східної Галичини та Буковини [Текст] / М. Поллак ; пер. з нім. Н. Ваховська. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2017. – 272 с. – ISBN 617-614-164-8.
УДК        94(477)"18/19"
        П51

Чорний, Д. М.  По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ-початок ХХ ст.) [Текст] : [монографія] / Д. М. Чорний. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 304 с. – ISBN 966-623-323-1.
УДК        94(477)"18/19"
        Ч-75

Сапеляк, С.  Хроніки дисидентські від головосіку [Текст] : Невольнича мемуаристика / С. Сапеляк. – К. : Смолоскип, 2003. – 264 с. – ISBN 966-7332-82-9.
УДК        94(477)"19"
        С19

Теленько, Б. П.  Соловецький мартиролог Поділля [Текст] : На основі секретних архівів ФСБ Росії, узагальнених по Хмельницькцій обл. / Б. П. Теленько. – Кам‘янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 516 с. – ISBN 617-681-138-1.
УДК        94(477)"19"
        Т31

Білий Берег [Текст] : іст.-краєзнавчий та літ. часопис. Вип. 3 / [упоряд. Б.Д. Макогін та ін.]. – Тернопіль; Зборів : Терно-граф, 2017. – 448 с. – ISBN 966-457-312-9.
УДК        94(477)"19"
        Б61

Страсті за Бандерою [Текст] : [ст. та есеї / упоряд. Т.С. Амар та ін.]. – 2-е вид. – К. : Грані-Т, 2011. – 400 с. – (De profundis). – ISBN 966-465-321-0.
УДК        94(477)"19"(092)
        С83

Рудницька Мілена і її "Західня Україна під большевиками" [Текст] / упоряд. С. Попович, Г. Попович. – Львів : Коло, 2016. – 484 с. – ISBN 617-642-261-7.
УДК        94(477)"19"(092)
        Р83

Лубєнський, С.  Степовий пірат. [Махно Н.] [Текст] / С. Лубєнський ; з пол. пер. О. Пендерецька. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2014. – 176 с. – ISBN 617-614-087-0.
УДК        94(477)"19"(092)
        Л82

Кирієнко, О.  Військова цензура в українських губерніях Російської імперії (липень 1914 р.-жовтень 1917 р.) [Текст] : [монографія] / О. Кирієнко. – К. : Ін-т історії України, 2016. – 366 с. – ISBN 966-02-8062-5.
УДК        94(477)"19":355.405.7
        К43

Бандерівська скриня: Архів УПА з криївки в Кордишеві на Шумщині [Текст] : 75-літтю створення УПА присвячується / [упоряд. А. Лукащук та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 340 с. – ISBN 966-457-324-2.
УДК        94(477)"19":355.425.4
        Б23

Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) [Текст] : матер. Міжнар. наук. конф.; м. Київ; 1-2 червня 2017 р. / [редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – К.; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – 528 с. – ISBN 617-7062-20-1.
УДК        94(477)"1917/1921"(082)
        Р32

Нацистський окупаційний режим на Хмельниччині 1941-1944 [Текст] : докум. і матер. / [упоряд. М.П. Вавринчук та ін. ; редкол.: Баженов Л.В. та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Оіюм, 2009. – 574 с. – ISBN 966-2187-09-0.
УДК        94(477)"1941/1944"
        Н35

Гісем, О. В.  Історія України [Текст] : ЗНО 2018 / О. В. Гісем. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2018. – 84 с. – ISBN 617-539-259-1.
УДК        94(477)(075.3)
        Г51

Гісем, О. В.  Історія України [Текст] : зб. завдань у тестовій формі : понад 1500 тестових завдань : ЗНО/ДПА 2018 / О. В. Гісем. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2018. – 308 с. – ISBN 617-539-264-5.
УДК        94(477)(075.3)
        Г51

Гісем, О. В.  Історія України [Текст] : зб. завдань у тестовій формі : понад 1100 тестових завдань : ЗНО/ДПА 2018 / О. В. Гісем. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2018. – 216 с. – ISBN 617-539-263-8.
УДК        94(477)(075.3)
        Г51

Ганаба, С. О.  Історія України: Тематичний контроль [Текст] : зб. тест. завдань : готуємось до ЗНО / С. О. Ганаба. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 140 с. – ISBN 966-496-422-4.
УДК        94(477)(075.3)
        Г19

Ганаба, С. О.  Історія України: Тести для перевірки компетентності [Текст] : зб. тест. завдань : готуємось до ЗНО / С. О. Ганаба. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 96 с. – ISBN 966-496-438-5.
УДК        94(477)(075.3)
        Г19

Почесні імена України - еліта держави [Текст]. Т. 4 / [редкол.: О.С. Янчук та ін.]. – К. : Логос Україна, 2017. – 352 с. – ISBN 966-2457-18-6.
УДК        94(477)(092)
        П65

Листування П.Я. Стебницького [Текст] : [збірник / упоряд. І.О. Демуз]. – Корсунь-Шевченківський : Вид. В.М. Гавришенко, 2011. – 249 с. – ISBN 966-2464-07-8.
УДК        94(477)(092)"18/19"
        Л63

Корсунщина в історії України [Текст] : зб. матер. наук.-практ. конф.; 15 грудня 2015 р. / [редкол.: П.Я. Степенькіна (відп. ред.) та ін.]. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2016. – 390 с. – ISBN 966-920-493-929-1.
УДК        94(477.46)(082)
        К69

Кульчицький, С. В.  Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини [Текст] / С. В. Кульчицький, Л. Д. Якубова. – К. : Кліо, 2016. – 720 с. – ISBN 617-7023-44-8.
УДК        94(477.6)"17/20"
        К90

Херсонщина: від найдавніших часів до сьогодення [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л.О. Цибуленко, С.Г. Водотика, Г.В. Батенко та ін. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2017. – 417 с. – ISBN 617-7273-80-5.
УДК        94(477.72)(075.8)
        Х39

Kalaszatok Karpatalja Multjabol: legendak, eletrajzok, forraskivonatok videkunk tortenetebol [Текст] = Колоски з минулого Закарпаття: легенди, життєписи, уривки джерел / O. Ferko, R. Paladi, D. Sterr es masok. – Ungvar : RIK-U, 2017. – 190 о. – Угор. мовою. – ISBN 617-7404-66-7.
УДК        94(477.87)=511.141
        K17

Бобрович, В.  Щоденник сотника Устима [Текст] / В. Бобрович. – К. : Геопринт, 2012. – 223 с. – ISBN 617-674-002-5.
УДК        94(479.22)"19/20"
        Б72

Бондарь, А. И.  Все о Японии [Текст] : Общие сведения. История. Наука. Культура. Образование. Спорт. Достопримечательности. Полезные мелочи и советы / А. И. Бондарь ; предисл. Ю.В. Макарова. – Х. : Фолио, 2007. – 543 с. : ил. – (Страны мира). – ISBN 966-03-3711-6.
УДК        94(520)(03)
        Б81

                              Адреса: м. Київ, проспект Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua