Затверджено

Директор Переяслав-Хмельницький

центр професійно-технічної освіти

_____________ М.П.Лопата

ПОЛОЖЕННЯ

про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаних з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці у ЦПТО

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про охорону праці та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. № 64 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про охорону праці», затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 грудня 1994 р. №130 і передбачає порядок навчання неповнолітніх професіям, що пов'язані з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці.

1.2. Дія Положення поширюється на всі навчально-виховні заклади, що акредитовані для проведення навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, та органи управління, яким ці навчально-виховні заклади підпорядковані, незалежно від форм власності.

1.3. На навчально-виховні заклади відповідно до їх профілю і професій, за якими вони готують фахівців, поширюються чинні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці.

1.4. Керівник навчально-виховного закладу організовує роботу з охорони праці, несе персональну відповідальність за створення безпечних умов і нешкідливих умов праці та навчання неповнолітніх згідно з діючими нормативними актами про охорону праці, додержання їх прав, передбачених чинним законодавством.

1.5. Навчально-виховні заклади під час укладання договору з підприємствами, установами і організаціями на підготовку кадрів обумовлюють спільно з їх власником або уповноваженим ним органом щодо проведення виробничої практики або виробничого навчання тільки на тих робочих місцях, що атестовані і відповідають нормативним актам про охорону праці, та додаткові вимоги щодо навчання професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, які потребують  щорічної перевірки знань з охорони праці.

1.6. Режим робочого дня неповнолітніх під час теоретичного і виробничого навчання у навчально-виховному закладі і на підприємстві повинен відповідати чинному законодавству та навчальному плану з обов'язковим урахуванням обмежень щодо тривалості робочого дня, праці в нічний час, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

1.7. Організаційно-методичне керівництво діяльність навчально-виховних закладів щодо навчання з питань охорони праці здійснюють Міністерство освіти України та місцеві органи управління освітою в залежності від підпорядкування навчально-виховних закладів.

1.8. Робота з питань охорони праці у навчально-виховному закладі здійснюється згідно з Положенням про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 30.11.1993 р. №429.

2. ПРИЙОМ НЕПОВНОЛІТНІХ ДО ЦПТО

2.1. Прийом неповнолітніх у ЦПТО для навчання професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, здійснюється відповідно до правил, що затверджуються Міністерством освіти України.

2.2. Перед вступом до ЦПТО неповнолітні обов'язково проходять медичний огляд з метою визначення їх професійної придатності за станом здоров' я.

2.3. Прийом неповнолітніх на навчання у ЦПТО професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці здійснюється за умови досягнення ними 18 - річного віку на момент закінчення навчання і одержання документа.

2.4. До ЦПТО не приймаються особи жіночої статі для навчання професіям, зазначеним у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 р. №256.

3.НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ЦПТО

3.1. Знання та практичні навички з питань охорони праці неповнолітні отримують в процесі теоретичного і практичного (виробничого) навчання. Навчальні плани і учбові програми повинні передбачати вивчення дисципліни загального курсу «Охорона праці» в обсязі 30 годин. Крім цього, специфічні питання охорони праці, пов'язані із виконанням робіт з підвищеною небезпекою, вивчаються в курсі спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням технології  виробництва.

3.2. У процесі навчання неповнолітніх їх знання поповнюються і закріплюються за допомогою інструктажів, що проводяться і реєструються відповідно до Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 30.11.1993 р. № 429.

4.ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

4.1. Навчальне і виробниче обладнання у ЦПТО повинно відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. Робота на навчальних робочих місцях, котрі не атестовані щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці, а на учбових автомобілях і тракторах, що не пройшли періодичного технічного огляду, не дозволяється.

4.2. Навчальні робочі місця у залежності від умов праці та прийнятої технології виконання робіт повинні бути забезпечені засобами технологічної оснастки та колективного захисту, відповідними їх призначенню, а також засобами зв'язку та сигналізації. Неповнолітні, які проходять виробничу практику або виробниче навчання на цих робочих місцях, повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту згідно з чинними нормами і правилами охорони праці.

4.3. Сигнальне пофарбування обладнання та знаки безпеки повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.026.76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

4.4. Умови праці в навчально-виробничих приміщеннях, де здійснюється навчання неповнолітніх, повинні відповідати вимогам діючих санітарно-гігієнічних і протипожежних норм, правил та держстандартів.

4.5. Технічний стан обладнання навчального кабінету (лабораторії, навчально-виробничої майстерні), учбові автомобілі, трактори, комбайни тощо перед початком роботи на ньому неповнолітніх перевіряється завідуючим кабінетом (лабораторією, навчально-виробничою майстернею) або майстром виробничого навчання на справність і відповідність нормативним актам про охорону праці.

5. ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ТА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

5.1. На неповнолітніх, які проходять виробничу практику або виробниче навчання в умовах підприємства, поширюється діючі на підприємстві правила внутрішнього трудового розпорядку, правила, норми та Інструкції з охорони праці.

5.2. Перед виробничою практикою або виробничим навчанням на підприємстві неповнолітні обов'язково проходять медичний огляд.

5.3. Перед початком виробничої практики або виробничого навчання неповнолітні повинні пройти попереднє навчання з охорони праці в обсязі діючих на підприємстві учбових програм з наступною перевіркою знань в установленому на підприємстві порядку. Тривалість навчання повинна бути не менше передбаченої діючими в галузі правилами безпеки.

5.4. Неповнолітні під час проходження практики або виробничого навчання можуть знаходитись у виробництвах та на робочих місцях, пов'язаних з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, не більше 4 години на день за умовами суворого дотримання у цих виробництвах і на робочих місцях діючих санітарно-гігієнічних норм.

5.5. Протягом перших 10-15 змін виробничої практики неповнолітні проходять стажування як дублери на робочих місцях. Після стажування організовується перевірка засвоєння ними навичок у керуванні машинами та механізмами, правил технічної експлуатації обладнання та нормативних актів з охорони праці з метою визначення готовності неповнолітніх до подальшої роботи на штатних робочих місцях.

5.6. Неповнолітнім практикантам, які показали необхідні знання та уміння в практичній роботі, постійно діючою комісією по перевірці знань з питань охорони праці підприємства надається дозвіл на управління устаткуванням, машинами та механізмами під наглядом досвідченого працівника - інструктора підприємства (майстра виробничого навчання).

5.7. Наказом по Центру на період проведення виробничої практики та виробничого навчання призначаються відповідальні особи навчального закладу за їх проведення, які зобов'язані контролювати створення на підприємстві безпечних і нешкідливих умов праці для неповнолітніх, їх інструктування і навчання з охорони праці, пожежної безпеки, виконання неповнолітніми вимог технічної і пожежної безпеки.

5.8. Наказом по підприємству з числа його керівних працівників або провідних спеціалістів призначаються особи, на яких покладається керівництво практикою неповнолітніх на підприємстві.

5.9. Керівники практики від підприємства і відповідальний за її проведення від Центру не допускають використання неповнолітніх на роботах, не передбачених договорами між підприємством і навчальним закладом або на самостійних (без нагляду працівника-інструктора) роботах, які входять до переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 листопада 1993 року №123.

5.10. Закріплення неповнолітніх за досвідченими працівниками-інструкторами оформляється тим же наказом по підприємству, котрим з числа кваліфікованих фахівців призначаються особи, відповідальні за організацію та безпечне проведення практики на дільниці (в цеху, бригаді) і надання допомоги практикантам у набутті професії.

5.11. Інструкторами для навчання неповнолітніх призначаються кваліфіковані працівники, які мають стаж роботи з даної професії не менше трьох років.

5.12. Щозмінно працівник-інструктор (майстер виробничого навчання) до початку і під час виконання роботи неповнолітнім п о в и н е н :

- інструктувати його безпосередньо на робочому місці щодо безпечних методів праці;

- контролювати під час роботи дотримання ним вимог з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки руху, засвоєння безпечних прийомів праці, стежити за справністю обладнання, інструментів, машин, механізмів, тракторів, автомобілів, сільгоспмашин, засобів індивідуального та колективного захисту, що використовуються у процесі роботи;

- вживати відповідних заходів, а при необхідності припиняти роботу, якщо виявлена небезпека здоров'ю або життю неповнолітнього чи оточуючих його працівників, або неповнолітнім застосовуються небезпечні методи праці.

5.13. Неповнолітній практикант з о б о в' я за н и й:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, інструкцій з охорони праці для працівників відповідних професій та видів робіт, правила поводження з машинами, механізмами, устаткування та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- виконувати під час практики або виробничого навчання роботи тільки за дорученням та під безпосереднім керівництвом або наглядом працівника-інструктора (майстра виробничого навчання) за яким він закріплений;

- не заходити в цехи та виробничі приміщення, які не пов'язані з проходженням практики або виробничого навчання, без дозволу працівника-інструктора (майстра виробничого навчання);

- у разі виникнення виробничої ситуації, яка створює загрозу життю чи здоров'ю неповнолітнього або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого працівника-інструктора (майстра виробничого навчання) або іншу посадову особу і діяти відповідно до правил поведінки при виникненні аварій.

5.14. Переведення неповнолітніх практикантів з одного об'єкта робіт на інший (з одного виду робіт на інший) повинно оформлятися наказом по підприємству і тільки після проведення відповідного попереднього навчання (інструктажу) з охорони праці, встановленого галузевими нормативними актами про охорону праці.

5.15. При неодноразовому порушенні неповнолітнім вимог охорони праці і внутрішнього трудового розпорядку питання про подальше проходження ним практики або виробничого навчання вирішується керівництвом підприємства та дирекцією навчального закладу.

5.16. Неповнолітнім практикантам, які пройшли стажування, але за результатами перевірки знань з охорони праці та навичок у застосуванні безпечних методів праці, не одержали дозвіл на керування устаткуванням, машинами та механізмами, продовжують проходити практику, як дублери. Повторна перевірка їх знань проводиться не раніше, як через два тижні

6.АТЕСТАЦІЯ І ВИДАЧА ВИПУСКНИКАМ ЦПТО ПОСВІДЧЕНЬ НА ПРАВО ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

6.1. Випускникам ЦПТО після складання екзаменів на право ведення робіт, обслуговування об'єктів підвищеної небезпеки разом з дипломом видається посвідчення на право виконання робіт. (Додаток 1)

Це посвідчення за рішенням екзаменаційної комісії видається також особам, які отримують право на виконання робіт з підвищеною небезпекою за другою або суміщеною професією.

Екзамен на право виконання робіт з підвищеною небезпекою проводиться за участю представника органу Держнаглядохоронипраці (Держтехнагляд для трактористів - машиністів).

6.2. Неповнолітні, що навчаються професіям з обслуговування та ремонту електроустаткування, повинні знати вимоги «правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та правил «Безпечної експлуатації електроустановок споживачів» затверджених наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці 09.01.98 р. № 4, які поширюються на ці роботи.

Особам, які не досягли 18-річного віку, дозволяється перебування в електроустановках під постійним наглядом особи з електротехнічного персоналу з групою по електробезпеці не нижче «ІІІ» - в установках напругою до 1000В і не нижче «IV» - в установках напругою вище 1000 В. Допускати неповнолітніх до самостійної роботи і присвоювати їм групу з електробезпеки «ІІІ» і вище забороняється.

ДОДАТОК№ 1

(Перша сторінка обкладинки)

ПОСВІДЧЕННЯ

на право виконання робіт з підвищеною небезпекою

(Друга сторінка обкладинки)

ПОСВІДЧЕННЯ №

На право виконання робіт з підвищеною небезпекою

ФОТО

М.П

___________________________________

( особистий підпис власника посвідчення)

Видано « __ »                           20_ р.

(Перша сторінка)

Видано _____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

у тому, що він (вона) «____»___________20____р. закінчили ____________________________________________________________________

(найменування, номер і місце розташування навчально-виховного закладу)

____________________________________________________________________

за професією ________________________________________________________

(Друга сторінка)

РІШЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Присвоєно кваліфікацію_______________________________________________

____________________________________________________________________

Допускається до виконання робіт________________________________________

____________________________________________________________________

(Третя сторінка)

Підстава: протокол екзаменаційної комісії

Від «____»__________________20_____р. №____

Голова екзаменаційної комісії             _______________             _______________

                                                                       (підпис)                  (прізвище, ініціали)

Представник органу

Держнаглядохоронпраці                     _______________             _______________

                                                                       (підпис)                  (прізвище, ініціали)

Директор навчально-виховного

закладу                                                  _______________             _______________

                                                                       (підпис)                  (прізвище, ініціали)

           М.П.

навчально-виховного

        закладу

(четверта-одинадцята сторінка)

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРІОДИЧНУ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ

Посада (фах)_________________________________________________________

____________________________________________________________________

показа___  необхідні знання ____________________________________________

                                                        (найменування нормативних актів про охорону

____________________________________________________________________

     праці за якими проводилася перевірка)

____________________________________________________________________

Дата чергової перевірки знань «____»___________20____р №_____

М.П.

Голова комісії                    ___________________                     _________________

                                                     (підпис)                                    (прізвище, ініціали)

(дванадцята сторінка)

ПАМ'ЯТКА

1. Без печатки, відміток про результати перевірки знань, підпису голови комісії, а також після закінчення строку чергової перевірки знань з охорони праці посвідчення вважається недійсним.

2. В даному посвідченні можуть бути додаткові вкладки про обов'язкові медичні огляди працівника, право виконання ним спеціальних робіт, попереджальні талони та інше.

З. Питання щодо необхідності мати при собі посвідчення при виконанні працівником трудових обов'язків вирішується керівником підприємства.

Розробив

спеціаліст з охорони праці                                                       Е.К. Буратевич

Перевірив

юристконсультант                                                                   О.А.Савічева