1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (за спеціалізацією «Бухгалтерський облік»)

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого

навчального закладу та структурного підрозділу

 Державний вищий навчальний заклад «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури»

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Молодший спеціаліст бухгалтер

Junior Specialist accountant

Офіційна назва освітньої програми

Бухгалтерський облік

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний,

120 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 10 місяців на основі ПЗСО, 2 роки 10 місяців з одночасним вивченням предметів ПЗСО

Наявність акредитації

Первинна

Цикл/рівень

НРК України – 5 рівень

Передумови

Наявність базової середньої освіти

Мова(и) викладання

Українська мова

Термін дії освітньої програми

5 років

Інтернет - адреса постійного розміщення опису освітньої програми

www.dtgt.dp.ua

2 – Мета освітньої програми

Надання економічної освіти в галузі обліку і оподаткування. Підготовка фахівців, які володіють глибокими теоретичними та практичними знаннями, базовими й професійними компетентностями з обліку і оподаткування

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

Галузь знань    07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність  071 «Облік і оподаткування»

Спеціалізація  «Бухгалтерський облік»

88% - блок обов’язкових дисциплін

12% - блок вибіркових дисциплін

Орієнтація освітньої програми

Структура програми передбачає оволодіння базовими знаннями щодо бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності підприємств і організацій; навичками ведення бухгалтерського обліку в умовах застосування різних форм обліку і інформаційних систем; складання всіх видів звітності; проведення аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Програма орієнтується на сучасні професійні досягнення в галузі економічних дисциплін, враховує специфіку роботи бухгалтерії як окремого підрозділу підприємств і організацій.

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та її логічна послідовність

2.1 - Перелік дисциплін освітньої програми

п/п

Назва навчальної дисципліни

Мінімальна кількість кредитів

Форма контролю

Семестр

1.ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1.1 ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПДГОТОВКИ

ОК.1

Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство) і культурологія **

1,5

екзамен

6

ОК.2

Фізичне виховання

2,5

5

ОК.3

Українська мова (за професійним спрямуванням)*

1

екзамен

4

ОК.4

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)*

1,5

екзамен

3

ОК.5

Правознавство *

1,5

3

ОК.6

Історія України*

1,5

екзамен

3

ОК.7

Соціологія

1,5

залік

3

ОК.8

Політекономія

3

екзамен

3

ОК.9

Вища математика *

2

екзамен

4

ОК.10

Інформатика та комп’ютерна  техніка *

2

залік

4

ОК.11

Статистика та статистика галузі

4,5

залік

4

ОК.11

Економіка підприємства

4,5

екзамен

4

ОК.12

Фінанси підприємства

2

залік

4

ОК.13

Бухгалтерський облік

4,5

залік

4

ОК.14

Безпека життєдіяльності **

ОК.15

Екологія *

2

ОК.16

Культурологія *

1.2 ЦИКЛ ПРОФІСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ОК.17

Фінансовий облік

12

екзамен

6

ОК.18

Фінансовий облік (курсова робота)

1,5

5

ОК.19

Економічний аналіз

9

екзамен

5

ОК.20

Економічний аналіз (курсова робота)

1,5

6

ОК.21

Інформаційні системи і технології обліку

5

екзамен

5

ОК.22

Облік і звітність у бюджетних установах

5

екзамен

6

ОК.23

Контроль і ревізія

5

екзамен

6

ОК.24

Податкова система

5

екзамен

5

ОК.25

Фінанси

2

залік

4

ОК.26

Гроші і кредит

1,5

залік

3

ОК.27

Казначейська справа

1,5

залік

3

ОК.28

Охорона праці та безпека життєдіяльності

1,5

залік

3

ОК.29

Навчальна практика на отримання робітничої професії

6

залік

4

ОК.30

Технологічна (виробнича)практика

4,5

залік

6

ОК.31

Переддипломна (професійна практика)

3

залік

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент

99,5

2.ВАРІАТИВНІ КОМПОНЕНТИ

2.1 ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ВБ.1

РПС

1,5

залік

3

ВБ.2

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності

2,5

залік

5

ВБ.3

Бюджетна система

2

залік

4

ВБ.4

Бухгалтерський облік галузі

2

залік

6

ВБ.5

Менеджмент на залізничному транспорті

2

залік

5

ВБ.6

Маркетинг на залізничному транспорті

2

залік

5

ВБ.7

Аудит

2

залік

6

Загальний обсяг вибіркових компонент

14

Екзамени

6.5

Заліки

     19

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120

Пояснення до переліку дисциплін освітньої програми

1. Результати навчання, які виходять за рамки Державного стандарту з дисципліни ОПП (Історія України, вища математика, українська мова за професійним спрямуванням, основи правознавства, іноземна мова за професійним спрямуванням, основи екології,), зараховують в результатах навчання за ОПП молодшого спеціаліста, обсяги яких визначаються в кредитах ЄКТС та зараховуються в дисциплінах навчального плану підготовки за ОВКР молодшого спеціаліста.

2.При інтеграції дисциплін загальної підготовки (ЗП) в предмети загальноосвітньої підготовки (ЗОП) дисципліни ЗП помічаються *, наприклад(*Екологія).

3.При інтеграції (об’єднання кількох дисциплін) дисциплін ЗП у дисципліни ЗП та дисциплін ПП у дисципліни ЗП, помічаються **, наприклад (**Філософія і культурологія, ** Охорона праці і безпека життєдіяльності ).

4. Граничне тижневе навантаження студентів на всіх курсах 35 годин. На дисципліну «Фізичне виховання» планується 3 години на тиждень крім останнього семестру, які не враховуються при визначення гранично допустимого тижневого навантаження.