GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació:   Títol Superior de Disseny

Nivell:   Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:           EDG21-DISSENY AUDIOVISUAL

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Quart

Primer

Específica

6

Departament:    Mitjans audiovisuals i fotografia

Idioma: Castellà (si s’escau, també català, anglès o francès)

Horari: dimarts de 10’45 a 13’05 h. i divendres de 12’10 a 14’00 h.

Web de l’assignatura: https://classroom.google.com/u/1/c/MzQ2NjE3NDY4Mlpa

Professorat responsable:

Santiago Pérez Jaume

Correu electrònic: sperez@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

José Luís Martín

Correu electrònic: jmartin@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

L´assignatura pertany a la matèria de Projectes de Disseny Gràfic.

2.2. Perfil professional

Avui en dia la producció audiovisual professional és extensíssima i s’aplica pràcticament a qualsevol àmbit.  Així mateix, la qualitat visual de la mateixa s’ha sofisticat en gran mesura: capçaleres de programes, efectes visuals, etc...

Per altra banda, els programes informàtics actuals tendeixen a cercar una més gran versatilitat i integració dels diferents àmbits de la creació visual, incorporant al mateix entorn eines destinades a la feina amb imatge fixa, amb imatge en moviment, so, animació, etc...

Tot això requereix cada vegada més dels coneixements del dissenyador gràfic, la integració del qual a un projecte audiovisual serà més fàcil si ja té uns coneixements previs sobre els sistemes de treball específics d’aquest, que és precisament el que vol aconseguir l’assignatura.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

Haver superat les assignatures de Fonaments de disseny i Imatge i so.

3.2. Requisits recomanables

Es recomana haver cursat també l’assignatura de Fotografia.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

CE-DG1  Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual.

CE-DG3  Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.

CE-DG4  Establir estructures organitzatives de la informació.

CE-DG5  Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

CE-DG6          Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicacional en funció dels objectius del projecte.

CE-DG10  Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, valorar la seva incidència en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la seva capacitat per generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

CE-DG11  Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

CE-DG12  Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.

CE-DG14  Conèixer i utilitzar correctament els canals que serveixen de suport a la comunicació visual, d'acord amb els objectius comunicacionals del projecte.

5. Resultats d’aprenentatge

 • Adquirir la capacitació necessària en el maneig de la càmera i altres dispositius tècnics.
 • Dominar les eines informàtics d’ús comú en la producció,  gestió i postproducció d’imatges audiovisual en moviment.
 • Conèixer el llenguatge cinematogràfic.
 • Desenvolupar un sistema pràctic per a dur a terme una producció audiovisual una vegada fora de l’Escola.

6. Continguts

 1. Efectes especials:
 1. Introducció al maneig del programa After Effects per a creació d’efectes visuals.
 2. Integració de diferents recursos.
 3. Composicions i pre-composicions.  Enllaçat de capes.
 4. Efectes i filtres visuals.  El chroma-key.  Estils de capa.  Modes de fusió.
 5. Animació i 3D.  Remapejat del temps.
 6. Integració de capes de text.

 1. Realització audiovisual:
 1. Recordatori i aprofundiment en el programari d'edició de vídeo Adobe Première.
 2. Tècniques de realització: cinematogràfic, multicàmera, pla master.
 3. Perspectiva forçada.
 4. Teoria bàsica d'àudio, eines referides al So al Première, Efectes i postproducció.
 5. Gravació i sincronització d'àudio.
 6. Creació de Banda Sonora.
 7. Edició sobre música.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

78 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòrico-pràctiques

Grup gran

Explicació teòrica de cada unitat didàctica, amb exemples pràctics adients.

Pràctiques individuals seguint tutorials realitzats simultàniament pel professor.  Una per a cada unitat didàctica.

46 hores

Exercicis pràctics

Individual

Exercicis individuals aplicant el que s’ha après amb les explicacions teòriques i els tutorials. Un per a cada unitat didàctica.

26 hores

Examens pràctics

Individual

Proves pràctiques.  Un durant tot el curs.

6 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Les classes es duran a terme principalment a l’aula assignada per a l’assignatura, la denominada FOT3.  Aquesta aula disposa d’una sèrie d’ordinadors per als alumnes, així com un altre per a ús del professor i que està equipat amb un projector i un monitor supletori de gran tamany.

 

A demés, hi ha un espai que es podrà utilitzar com a plató, circumstància molt favorable per a la realització de les pràctiques a classe.  Aquest espai disposa de sistemes d’il·luminació, fons de paper, etc...

 

Just a devora hi ha un altre plató fotogràfic que es podria fer servir també si fos necessari.

 

En quant als equipaments, es disposa de tres videocàmeres de qualitat amb els seus accessoris; trípodes, micròfons, pèrtigues...  A demés hi han tres càmeres més de tipus domèstic.  Hi ha també un parell d’equips portàtils d’il·luminació.

 

Els ordinadors que aportarà l’escola probablement no seran suficients per al nombre d’alumnes que s’esperen, així que s’haurà de confiar en que aquests duguin els seus portàtils i s’espavilin per a aconseguir els programes necessaris.

 

S’emprarà Adobe Première com a programa per a l'edició de vídeo, l’Audacity per a gravació i edició de l'àudio, el Photoshop per editar imatges i l’Adobe Aftereffects per a la realització d’efectes especials.

 

Els alumnes portaran els seus propis auriculars i targetes de memòria.

 

Per a l'impartició de les classes s'emprarà bàsicament suport audiovisual recopilat o realitzat expressament pel professor per a aquest mòdul en concret, amb exemples adequats a cada cas.  A demés, es realitzaran demostracions pràctiques amb el material audiovisual dels tallers, el mateix que usaran els alumnes.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Per aprovar l'assignatura l'alumne ha de:

 • Lliurar totes les activitats proposades en la data de lliurament indicada i en el format que s’hagi demanat, i obtenir una nota mínima de 4 en cada una de les activitats.
 • Realitzar una prova objectiva i obtenir una nota mínima de 5.
 • Obtenir una nota mitjana de 5 o superior.

Cada exercici entregat fora de temps es veurà penalitzat amb un punt.

En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació ordinaria i/o extraordinària.

 

En el cas de treballs realitzats en grup, l’assistència a les sessions del mateix definiran en gran mesura la nota individual. Els alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

 

En cas de plagi d’una activitat, la nota es dividirà entre els “autors”.

Opció 1 (amb un únic itinerari):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Tècniques d’observació

NR

CA01-CA02-CA03-CA04

10%

Treballs i projectes

R

CA05-CA06-CA07-CA08-CA11-CA13-CA14-CA15

60%

Prova objectiva final

R

CA05-CA06-CA07-CA08-CA11-CA13-CA14-CA15

30%

Total

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

 • MARTINEZ SOTILLOS, Manuel:  After Effects CS6.  Anaya Multimedia.  Madrid, 2013.

9.2. Bibliografia complementària: 

9.3. Altres recursos: 

Consulta dels apunts a la pàgina web de l’assignatura.

10. Altres observacions