GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació:   Títol Superior de Disseny

Nivell:  Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: FB04-SISTEMES DE REPRESENTACIÓ

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Primer

Anual

Formació bàsica

8

Departament:      Dibuix i representació gràfica

Idioma:   Català/castellà

Horari: ----------------------

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Marisa Fuster Ribera

Correu electrònic: mfuster@escoladisseny.com

Horari de tutories:

 

Irene Mestre Massot

Correu electrònic: imestre@escoladisseny.com

Horari de tutories:

Miriam Moreno Santos

Correu electrònic: mmoreno@escoladisseny.com

Horari de tutories:

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció

2. Contextualització

La Geometria Descriptiva ha establert les bases conceptuals per tal d’explicar i resoldre la realitat tridimensional de les

formes utilitzant projeccions planes. Fins a la recent generalització del recursos informàtics, capaços de permetre la

generació de models virtuals tridimensionals, la Geometria Descriptiva, amb els seus recursos gràfics, ha estat

pràcticament l’únic mitjà de resoldre els problemes tridimensionals a través del dibuix.

 

L'evolució tecnològica en el camp del disseny ha dut a la implementació i extensió generalitzades de les eines de CAD, que s'han convertit en instruments de primera necessitat per el treball dels dissenyadors. La seva íntima relació amb el dibuix tècnic fa que sigui oportú i necessari el seu aprenentatge.

L’assignatura té un caràcter teòrico-pràctic.

 

El resultat final de l'aprenentatge i per tant la conclusió de l'assignatura en el seu tram final serà un treball interdisciplinari que consistirà en la representació i presentació d'un objecte/espai a manera de Projecte usant tots els coneixements i les destreses adquirides a aquesta assignatura i a les de Dibuix i de Gràfica digital.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

L’assignatura pertany a la matèria: Llenguatges i tècniques de representació i comunicació. D’aquesta matèria també en formen part: Dibuix, Gràfica digital i Tallers tridimensionals.

 En la formació dels dissenyadors, la geometria descriptiva ha tingut per objectiu, la racionalització geomètrica dels

objectes, amb l’exposició dels conceptes gràfics descriptius i operatius propis dels sistemes de representació usuals en

disseny.  

2.2. Perfil professional

En l’àmbit professional actual del disseny coexisteixen les dues categories de dibuix complementàries esmentades

abans. D’una banda, els dibuixos a mà alçada i, d’altra, els dibuixos i imatges visuals necessaris per definir

correctament els múltiples aspectes del projecte i que, avui dia, consisteixen en aplicacions molt diverses dels recursos

informàtics gràfics.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

No en té.

3.2. Requisits recomanables

No s’exigeixen coneixements superiors als del nivell d’accés, tot i que tenir habilitat en els següents aspectes facilita el

desenvolupament d’aquesta assignatura:

  • Capacitat d’observació i facilitat en la representació.
  •  Visió espacial.
  •  Habilitat en el tractament digital de la informació.

 

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodología de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

4.2. CG/Competències generals

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

5. Resultats d’aprenentatge

Adquirir una visió espacial en la lectura i representació gràfica de formes tridimensionals.

Saber analitzar geomètricament les formes.

Entendre el concepte de projecció.

Conèixer els sistemes de representació usuals en el disseny.

Conèixer la idoneïtat dels sistemes de representació segons la seva finalitat.

Conèixer el llenguatge normatiu de representació.

Conèixer i aplicar les proporcions i l'ús de les escales.

Adquirir capacitat per dibuixar a mà alçada i amb instruments de dibuix, elements geomètrics, objectes, models i projectes.

Conèixer un repertori d’exemples gràfics procedents d’àmbits professionals, per il·lustrar les aplicacions dels sistemes de representació en les activitats del dissenyador.

Adquirir habilitat per a la comunicació tècnica del projecte

6. Continguts

0. INTRODUCCIÓ

0.1. Funcionament, desenvolupament i avaluació de l’assignatura. Material de dibuix i el seu ús. Normalització dels treballs a lliurar.

1. GEOMETRIA PLANA

1.1. Traçats geomètrics bàsics en el pla.

1.2. Circumferència i formes poligonals.

1.3. Tangències bàsiques i enllaços.

1.4. Corbes còniques i tècniques: el·lipse, ovals, ovoides, espirals, cicloides,... Secció àuria i seria Fibonacci.

2. ELS SISTEMES DE REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI

2.1. Sistemes de tractament de l’espai i de la forma tridimensional. Tipus de projecció. Els sistemes de representació. Contextualització i aplicacions.

3. SISTEMA DIÈDRIC

3.1. Fonaments del sistema dièdric. Els elements del sistema, alfabet del punt, la recta i el pla. Posicions relatives.

3.2. Sistemes de vistes dièdriques de superfícies i sòlids: talls, seccions, interseccions i trencaments. Croquització a ma alçada.

3.3. Normalització.  Acotació. Formats, línies i retolació. Escales. Convencionalismes gràfics.

3.4. Desenvolupament de superfícies: distàncies i veritables magnituds.

4. AXONOMETRIA

4.1. Axonometria ortogonal i axonometria obliqua.

4.2. Representació axonomètrica de formes polièdriques.

4.3. Representació axonomètrica de la circumferència.

5. PERSPECTIVA CÒNICA

5.1. Introducció a la perspectiva i la seva evolució històrica. Conceptes geomètrics i relació amb la percepció visual i la fotografia.

5.2. Perspectiva frontal i obliqua de quadre vertical.

6. COMUNICACIÓ

6.1. La representació tècnica d’un objecte.

6.2. Representació espacial a les diferents fases d’un projecte.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Mètode expositiu: Es presentaran els temes d’una manera estructurada amb un increment progressiu del grau de dificultat.

Resolució d’exercicis: Es demanarà a l’estudiant que realitzi una sèrie d’exercicis, aportant les solucions adients, aplicant la teoria i els mètodes resolutius apresos a classe. Aquests exercicis es plantejaran per escrit i se’n definiran, a més, els continguts a desenvolupar, els objectius a assolir, els criteris particulars d’avaluació de cadascun d’ells i la data de lliurament.

A l’aula es treballarà amb dos tipus d’agrupaments. Grup gran i individual. Tant els continguts teòrics com els treballs pràctics d’aula es faran sempre amb el grup sencer, encara que es farà un seguiment individualitzat de les activitats d’aprenentatge de l’alumnat.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

120 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

30 hores

Classes pràctiques

Grup gran

Resolució d’exercicis pràctics a l’aula.

78 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació (3 proves).

6 hores

Avaluació

Individual

Presentació oral de treballs (1 presentació).

6 hores

Activitats de treball no presencial

80 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Realització de treballs pràctics.

60 hores

Treball pràctic en grup

Petit grup

Treball d’anàlisi geomètric.

10 hores

Estudi

Individual

Estudi personal i preparació de proves.

10 hores

200 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula, ordenador, projector, pissarra.

7.4 Activitats interdisciplinàries

Treball interdisciplinari: Bloc 6

7.5 Activitats complementàries

Exposició del treball interdisciplinari.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

El Departament ha acordat un 80% d’assistència per no perdre l’avaluació contínua, en reunió de dia 7 de setembre de 2018.

 

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

CA18- Coneix la idoneïtat dels sistemes de representació segons la seva finalitat.

CA19- Sap analitzar geomètricament les formes.

CA20- Coneix els sistemes de representació usuals en el disseny.

CA21- Adquireix una visió espacial en la lectura i representació gràfica de formes tridimensionals.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

Itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs.

Itinerari B s’aplicarà als estudiants que no assisteixen amb regularitat o que no hagin presentat els exercicis en la data corresponent.

També podran optar a aquest itinerari els alumnes que així ho desitgin.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives.

L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B.

Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan de la part dels treballs i projectes com  de la part de les proves objectives parcials i finals, haurà de ser de 5.

L’alumnat d’ itinerari B haurà de presentar tots els exercicis realitzats durant el curs.

Per superar l’assignatura s’haurà d’obtenir un mínim de 5.

La convocatòria extraordinària tindrà com a criteris els proposats per a l’itinerari B

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació

NR

CA01 CA02 CA04 CA10

5%

Quadern de classe

R

CA06 CA07 CA08 CA11 CA17

10%

Presentacions orals

NR

CA07 CA16

5%

Treballs i projectes

R

CA06 CA07 CA08 CA10 CA11 CA13 CA14 CA15 CA17 CA18 CA19 CA20 CA21

40%

40%

Proves objectives parcials

R

CA05 CA06 CA07 CA08 CA11 CA18 CA19 CA20 CA21

40%

Prova objectiva final

R

CA05 CA06 CA07 CA08 CA11 CA18 CA19 CA20 CA21

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

IZQUIERDO, F. 1993. Geometría Descriptiva. Dossat.

9.2. Bibliografia complementària: 

BONET MINGUET, E. 1985. Perspectiva cónica. Ed. Bonet Minguet. Valencia.

CHELSEA, D. 1997. Perspective for còmic book artists. Ed. Watson-Guptill.

KIMBERLY, E. 2001. Geometry of Design. PrincetonArchitecturalPress. New York.

PARRAMÓN, J.M. 1996. Perspectiva y composición. Parramón. Barcelona.

RODRÍGUEZ DE ABAJO F.J. 1992. Geometría Descriptiva. Donostiarra.

TAIBO, A. 1983. Geometría Descriptiva y sus aplicaciones. Tomo I. Ed. Tebar Flores, Madrid.

TAIBO, A. 1983. Geometría Descriptiva y sus aplicaciones. Tomo II. Ed. Tebar Flores, Madrid.

VILLANUEVA, L. 1996. Perspectiva lineal. Surelación con la fotografia. Edicions UPC. Barcelona

9.3. Altres recursos: 

Programari informàtic: Autocad

Apunts de l’assignatura

Recursos web:

http://www.dibujotecnico.com/index.php

http://trazoide.com/

http://www.joseantoniocuadrado.com/

http://dibujotecni.com

http://sistema-diedrico.blogspot.com.es

Material personal de l’alumnat

• Llapis de mines o de grafit HB i 2H.

• Punta fina del 0.2, 0.4 i 0.8.

• Goma d’esborrar i afilador.

• Regle de 40 cm.

• Escaire i cartabó sense bisell ni mil·limetrades (20-30cm. aprox.).

• Compàs graduable de qualitat.

• Làmines de dibuix DIN A3 sense marges.

• USB o memòria externa.

• Carpeta per transportar làmines DIN A3.

• Ordinador portàtil.

• AUTOCAD.