Finalitat de l’assignatura

La geografia té com a finalitat estudiar i analitzar l’organització de l’espai, els paisatges i les activitats que es desenvolupen sobre el territori, entès com el conjunt de relacions entre el mateix territori i la societat que hi actua. Per aconseguir-ho, la geografia del batxillerat, que inclou un vast i rellevant camp de coneixements, ha de transmetre les capacitats i els procediments que permetin, de manera detinguda i detallada, estudiar aquesta realitat espacial de cada vegada més complexa, heterogènia i mòbil en el marc d’un món globalitzat i percebut progressivament com a més unitari, però també molt fragmentat i divers.

Mitjançant l’estudi d’aquesta assignatura, l’alumne pot adquirir una visió global, més analítica i d’abast molt més ampli dels fets i els processos geogràfics. Es pretén facilitar l’estudi de les interaccions que es produeixen a l’espai, comprendre les diverses estructures i organitzacions espacials i analitzar els problemes territorials, especialment les causes d’aquests problemes, així com preveure les conseqüències que comporten les decisions que s’adopten sobre l’ús d’aquest espai.

Amb l’adquisició d’aquest coneixement, es pot transmetre la idea de responsabilitat dins la societat, ja que l’ésser humà és el principal agent de transformació del medi natural, i, d’aquesta manera, participar de forma molt activa en la formació en valors.

Convé destacar també l’aportació específica de la geografia en el desenvolupament d’habilitats i capacitats d’interpretació i de síntesi, que s’obtenen mitjançant la recerca, l’obtenció i el tractament de la informació, l’anàlisi de fenòmens geogràfics complexos, la formulació d’hipòtesis, el plantejament de solucions alternatives, etc.

En aquesta disciplina es fan servir instruments propis, entre els quals cal destacar la cartografia i les imatges o les estadístiques de diferents tipus, la qual cosa permet fer interpretacions globals, sistemàtiques i integrades de la realitat que ens envolta i identificar les unitats territorials, els paisatges i els resultats de les activitats humanes a fi de poder conèixer i comprendre l’espai.

La distribució dels continguts té com a objectiu reforçar els coneixements adquirits a l’educació secundària obligatòria i, d’altra banda, aprofundir en el coneixement de la ciència geogràfica, a fi de proporcionar connexions amb opcions posteriors.

Els continguts i els objectius de l’assignatura de geografia al segon curs del batxillerat s’han seleccionat tenint en compte, per una banda, la realitat espacial dels territoris d’Espanya tant des del punt de vista de les característiques que tenen en comú com des de l’anàlisi de la diversitat i la pluralitat geogràfica que presenten i, per l’altra, considerant que els fenòmens geogràfics han adquirit una dimensió global especialment intensa les darreres dècades. Actualment, cap espai no pot ser explicat considerant únicament la seva realitat. Espanya manté relacions amb altres espais i països: és membre de la Unió Europea, forma part dels principals organismes internacionals, és una peça més del sistema mundial. Difícilment es pot explicar la part sense el tot. És per això que el darrer bloc tracta de la projecció de la realitat espacial espanyola i balear, immerses en un àmbit més ampli (mediterrani, europeu i mundial).