Published using Google Docs
Leren
Updated automatically every 5 minutes

Wat leren de kinderen op de Heilig Hartschool vlag.jpg

Kerndoelen

Om ervoor te zorgen dat er eenheid is in wat kinderen kennen en kunnen als ze de basisschool verlaten, heeft de overheid kerndoelen geformuleerd. Kerndoelen geven aan wat de school de leerlingen aan leerinhouden moet aanbieden. Als u de kerndoelen wilt inzien kunt u terecht op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.minocw.nl). Kerndoelen worden met enige regelmaat geactualiseerd.

Op onze school werken we met methoden die allemaal voldoen aan de kerndoelen. Natuurlijk verschillen de kinderen in het tempo waarin ze zich ontwikkelen door bijvoorbeeld hun achtergrond, aanleg en motivatie. Zowel de leerkrachten als methoden die we gebruiken spelen in op die verschillen.

Om adaptief te kunnen werken moeten kinderen ook leren om zelfstandig te werken, Hiervoor gelden in de hele school dezelfde regels. Daarom maken we bv. ook gebruik van taakbrieven.

Onderbouw

In groep 1 en 2 wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Niet de leerstof staat hier centraal, maar de ontwikkeling van het kind. We hebben gekozen om te werken met combinatiegroepen zodat kinderen de kans krijgen om van elkaar te leren, elkaar te helpen en te stimuleren.

De volgende ontwikkelingsgebieden (met daaronder enkele voorbeelden) kunnen we onderscheiden:

Sociale/ emotionele ontwikkeling

Motorische ontwikkeling

Zintuiglijke ontwikkeling

Spraak/ taalontwikkeling

Verstandelijke ontwikkeling

Al deze ontwikkelingsgebieden proberen we aan bod te laten komen door te werken met thema’s gedurende het hele schooljaar. Een voorbeeld daarvan is de seizoenen. We proberen onze activiteiten te verweven met een thema. We beginnen meestal in de zithoek met een kringactiviteit. We werken met ontwikkelingsmateriaal, we doen lees/schrijfactiviteiten, reken/wiskundige activiteiten en spelactiviteiten.

De basisvaardigheden, taal / lezen, rekenen en schrijven

o Taal:

In de groepen 1 en 2 is spelenderwijs een begin gemaakt met taal en rekenen. In de overige groepen ontwikkelen de kinderen zich verder aan de hand van bestaande leermethoden. Het taalonderwijs bestond vroeger vooral uit invuloefeningen en dictees. Het ging vooral om het foutloos leren schrijven. Dat leren de kinderen nog steeds, maar daarnaast besteden we nu veel meer aandacht aan spreken en luisteren. Ons taalonderwijs is interactief. Dat wil zeggen dat de leerkracht situaties creëert waarin de kinderen zo veel mogelijk samen in reactie op elkaar met taal bezig kunnen zijn. Zo leren ze bijvoorbeeld goed hun eigen mening onder woorden te brengen.

We maken gebruik van de methode Taal Actief. Een onderdeel van deze methode is spelling, het foutloos leren schrijven van woorden.  

o Rekenen:

Bij het rekenen werd vroeger veruit de meeste tijd besteed aan het maken van sommetjes. Het kwam vooral neer op het aanleren van trucjes voor het maken van staartdelingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen etc. Nu leren we kinderen rekenen door het oplossen van praktische probleempjes die ze in het dagelijkse leven tegenkomen. We gebruiken hierbij de methode De Wereld in Getallen.

o Lezen:

In de groepen 1 en 2 hebben de kinderen ervaringen opgedaan m.b.t. lezen. Ze deden dat op verschillende manieren. Het aanvankelijk lezen in groep 3 geven we vorm met behulp van de methode Veilig Leren Lezen.

De leerlingen lezen elke dag een half uur met de hele school tegelijk. Het Hommellezen en stillezen vindt dan plaats. We werken groepsdoorbrekend met de Hommellezers (kinderen die nog niet op AVI E4 lezen, zijn hardop lezers, de hommellezers), d.w.z. Hommels van de ene groep kunnen samen lezen met Hommels uit een andere groep.

De stillezers blijven in groep. Ook als het kind AVI E6 heeft moet het blijven lezen, want anders gaat de leesvaardigheid achteruit.

Kinderen met minder aanleg voor lezen krijgen wekelijks 60 minuten extra leestijd en hulp van de leerkracht, bijvoorbeeld met duo-lezen, tutorlezen, hardop meelezen, koorlezen of RALFI-lezen.

Groep 3 leest minimaal 350 minuten per week, de leerlingen van groep 4 tot en met 8 lezen minimaal 180 minuten, verspreid over 5 dagen per week.

Boekpromotie en leesmotivatie spelen een belangrijke rol in het leesproces van de kinderen. Naast het technische lezen wordt ook veel aandacht besteed aan het begrijpen van een tekst. Betekenis van woorden begrijpen of achterhalen, inhoudelijke vragen over een tekst beantwoorden, de kern uit een tekst kunnen halen zijn zaken die in de hogere groepen steeds belangrijker worden. Voor begrijpend lezen hebben we vanaf groep 5 Nieuwsbegrip. Door gefaseerd leesstrategieën aan te bieden, wordt geleidelijk aan de overgang gemaakt naar het studerend lezen.

o Schrijven:

Naast taalonderwijs, leren lezen en rekenen is het ook belangrijk dat kinderen leren schrijven. In de groepen 1 en 2 is hiervoor een aanzet gegeven, maar de motorische ontwikkeling van kinderen is dan nog niet altijd zo ver.

Overige vakken

Expressievakken:

Tekenen, handvaardigheid en muziek geven we m.b.v. de methode Moet je doen!.

Wereldoriëntatie:

Vanaf groep 5 wordt er natuur en techniek (Binnenstebuiten), geschiedenis(Eigentijds ) en Aardrijkskunde (Grenzeloos) gegeven.

Gym:

Elke groep krijgt twee keer in de week een uur gym. Het ene uur wordt ingevuld met spel en het andere uur komen de toestellen/ oefeningen aan de orde.

De methode Bewegen Samen Regelen wordt gebruikt voor de toestellessen.

Levensbeschouwing / geestelijke stromingen:

De kinderen krijgen levensbeschouwing. Het leren leven met de ander, respect en waardering hebben voor de medemens en zijn geloofsovertuiging, vinden we belangrijk op onze school. In de hoogste groepen leren de kinderen de belangrijkste godsdiensten, christelijke stromingen en levensovertuigingen die er in de wereld zijn, kennen.

Catechese:

Een onderdeel van levensbeschouwing is catechese. In deze lessen wordt aandacht geschonken aan Bijbelverhalen en waarden en normen van het katholieke geloof.  

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de belangrijkste gebeurtenissen van het kerkelijk jaar.

Engels:

Voor Engels wordt in groepen  7 en 8 de methode ‘Team in Action” gebruikt.

Sociaal Emotionele ontwikkeling:

Het team heeft leren werken met Energizers en teamafspraken zijn gemaakt ten aanzien van gebruik stilteteken, gebruik Energizers en activiteiten om groepsvorming aan het begin van elk schooljaar te bevorderen.

De groepen 3 t/m 8 werken met de methode Leefstijl en de daarbij behorende leerlingvolgsysteem zogeheten EGGO kaarten.

Actief burgerschap en sociale integratie

Burgerschapsvorming brengt jonge burgers (want dat zijn onze leerlingen immers) de basiskennis, vaardigheden en houding bij, die nodig zijn een actieve rol te kunnen spelen in de samenleving. Leerlingen maken kennis met begrippen als democratie, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid en sociale gelijkwaardigheid en leren omgaan met verschillende levensbeschouwelijke en godsdienstige waarden.

Burgerschapsvorming wordt niet gezien als een apart vak, maar als een vanzelfsprekend onderdeel in ons onderwijs. Het beste resultaat bereiken we door onze school als oefenplaats voor de echte maatschappij te beschouwen. Leerkrachten en leerlingen trachten burgerschap voor te leven en  streven naar een ‘miniatuur’ goede samenleving op school.

We laten ons hierin ondersteunen door de volgende methodes, materialen, activiteiten en projecten:

- godsdienstonderwijs,

- methode sociaal- emotionele vaardigheden; leefstijl

Extra activiteiten: School TV-weekjournaal

Projecten: Anne Frank, 4/5 mei

Verkiezingen Tweede kamer.

Debatteren met behulp van lesprogramma Derde Kamer Der Staten-Generaal

Acties voor een goed doel, o.a. Jantje Beton,

Wereldmissiedag. Vastenacties

Wat doen we verder nog?

Ieder jaar gaan we met de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreisje. Dit wordt door de ouders zelf voor het grootste gedeelte betaald.

Meestal worden er jaarlijks in elke groep excursies georganiseerd. Dit kan naar aanleiding van een thema of aangeboden leerstof.

Groep 8 gaat ter afsluiting van de schoolperiode op schoolkamp.

De volgende sporttoernooien worden gemeentelijk georganiseerd:

- Volleybal toernooi, jongens / meisjes, groep 7 en 8.

- Basketbaltoernooi, jongens / meisjes, groep 4.

- Voetbaltoernooi, jongens / meisjes, groep 7 en 8.

- Klootschiettoernooi, jongens / meisjes, groep 4 t/m 8.

De school organiseert een sport- en speldag voor de gehele school, gezamenlijk op de dag van de Koningsspelen (bij slecht weer, uitwijkdatum).

De kinderen van groep 1 t/m 5 doen deze dag spelonderdelen

De kinderen van groep 6 t/m 8 sportonderdelen.

Binnen ons bestuur van de TOF is er een werkgroep actief, waarin van elke school een interne cultuur coördinator (ICC) plaatsneemt. Bij ons op school is dit juf Jette Wienk. Deze werkgroep verzorgt elk jaar verschillende activiteiten met betrekking tot kunst en cultuur.

Omdat we een katholieke school zijn komen bepaalde vieringen jaarlijks terug. Sommige vieringen vieren we in de kerk, anderen op school. Voorbeelden daarvan zijn:

- Openingsviering schooljaar.

- Viering Witte Donderdag

- Adventsvieringen

- Kerstviering

- Themavieringen

Verder biedt de school hulp bij de voorbereiding voor de vieringen van de

Eerste Communie en het Vormsel

Op school worden feesten gevierd, zoals de verjaardagen van de leerkrachten en leerlingen, het sinterklaasfeest en carnaval.

Het afscheid van groep 8 vieren we met een musical en een gezellig samenzijn met kinderen en ouders.

Om de kinderen wat meer wereldbewust te maken doet de school mee aan enkele landelijke acties bijv. Wereldmissiedag voor de kinderen, Jantje Beton.

Leerlingen van de groepen 7 en 8 doen mee aan het voorleeskampioenschap

van de school en de regio Tubbergen.

In groep 7 doen de leerlingen het praktisch en theoretisch examen.

Wanneer het weer het toelaat worden op de schaatsbaan wedstrijden georganiseerd.

De bovenbouwgroepen nemen deel aan de techniekdagen van de gemeente Tubbergen.

Elk jaar neemt groep 7 en 8 deel aan glasrijk Tubbergen.