Published using Google Docs
Privacyverklaring
Updated automatically every 5 minutes

Privacyverklaring

  1. Inleiding

Tanneke’s Atelier verwerkt dagelijks informatie over personen.

Daarbij houdt Tanneke’s Atelier zich aan de wet.

Tanneke’s Atelier respecteert de privacy van personen van wie zij de informatie ontvangt en

behandelt de informatie strikt vertrouwelijk.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Tanneke’s Atelier verwerkt

en voor welke doeleinden.

Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Tanneke’s Atelier, gevestigd aan Smisserstraat 3 6031 AD te Nederweert, KvK-nummer

64946010, e-mailadres: tannekesatelier@gmail.com , is verantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot onze

directie via bovenstaand e-mailadres.

  1. Persoonsgegevens:

Tanneke’s Atelier verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende

doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Dienstverlening:

Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam en contactgegevens nodig.

Zodat we u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren.

Social media:

Tanneke’s Atelier is op verschillende media te vinden, zoals Instagram, Facebook en website.    

Wij kunnen uw persoonsgegeven gebruiken wanneer u functies op onze website gebruikt.

Indien een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen we uw persoonsgegevens

verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

Cookies:

Tanneke’s Atelier gebruikt alleen technische en functionele cookies.

En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt

opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn

noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen

cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via

de instellingen van je browser verwijderen.

  1. Ontvanger

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten

Tanneke’s Atelier, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst:

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit

noodzakelijk is om onze verplichtingen aan u na te komen.

Daarnaast geven we uw gegevens door aan de postbezorger  om indien nodig de

materialen/producten bij u te bezorgen.

Met uw toestemming:

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegeven aan andere partijen doorgeven.

De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de

gevolgen daarvan zijn.

Om juridische redenen:

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens

noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke

procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting:

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens

verstrekken. Tanneke’s Atelier maakt afspraken met de ontvangers van uw

persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden

behandeld.

Bewaartermijn:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk zodat we onze diensten

kunnen leveren, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te

bewaren.

Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen.

  1. Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten:

Inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht

van digitale data en het recht van bezwaar.

Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt

uitoefenen.

Recht van inzage:

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek dient u zich te indentificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of

identificatiedocument. Ter bescherming van uw privacy wijzen we u op het volgende.

Maak in deze kopie van uw pasfoto, MZR (machine readable zone, de strook met nummers

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Of maak gebruik de kopie ID app.

In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog

verwerken, en geven wij daar een kopie van.

Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de

gegevens worden gedeeld, hoelang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en

 welke overige rechten u gelden kunt maken.

Verbetering of aanvulling:

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons

verzoeken de onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Gaan wij tot

verbetering over dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring

ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing:

U kunt ons verzoeken  uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in een of meer van

de volgende gevallen:

Beperking verwerking:

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u

ons verzoeken de verwerking te beperken zolang wij uw verzoek in behandeling hebben.

U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening

bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken, of als u bezwaar tegen (verdere)

verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de

gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen

(zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data:

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u

bezitten in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie door te

sturen.

Bezwaar:

U mag ten allen tijden bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u

betrekking hebben.

Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken.

Uitoefenen rechten:

Wilt u van een of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken,  dan kunt u

contact opnemen met ons via het e-mailadres.Tanneke’s Atelier zal op uw verzoek binnen 4

weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig

hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming. Dan heeft u het

recht om uw toestemming in te trekken.

Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan

onverlet.

  1. Beveiligen

Tanneke’s Atelier neemt de bescherming van u gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Als het idee bestaat dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

  1. Klachten

Heeft u een klacht  over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de

klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

  1. Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar:

tannekesatelier@gmail.com.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring periodiek te actualiseren.

De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Versie mei 2018