CRITERIS D’AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ. FÍSICA i QUÍMICA. Curs 2018-2019

                                

CRITERIS D’AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ SEGON D’ESO FÍSICA i QUÍMICA

L’avaluació de cada unitat ha de fer possible un seguiment constant de l’evolució que se produeix a cada alumne i en el grup al llarg de la experiència didàctica.

Per dur a terme  una avaluació lo més objectiva possible a la vegada que individualitzada i formativa al llarg del procés de aprenentatge s’ha d’avaluar una diversitat de aspectes que enunciats genèricament serien:

- Hàbits de treball i actitud positiva cap la Ciència.

- Estratègies teórico-práctiques que es ponen en joc.

- Avanços, dificultats i errades que es donen al procés d’aprenentatge.

Al llarg del procés  s’utilitzaran els següents instruments d’observació i avaluació.

a- Observació directa del treball de l’alumne.

b- Revisió  del quadern de classe.

c- Informes de las pràctiques realitzades

d- Preguntes a classe.

e- Proves d’avaluació.

Els professors informaran a l’alumne  dels criteris d’avaluació i qualificació. Així mateix l’informaran de les errades comeses a les distintes proves.

Realització de proves d’avaluació. Criteris d’avaluació.

Enguany a l’asignatura de física i química es realitzarà un projecte conjunt amb el departament de tecnologia sobre ponts. Es valorarà les feines individuals i conjuntes que es produeixin així com l’actitud i implicació del alumne en elles.

Respecte les proves avaluables pels temes fora del projecte, es podran realitzar:

Criteris d'avaluació

Les qüestions, preguntes, problemes, treballs de casa, de classe o experimentals tant orals com a escrits que es formulin als alumnes tindran com a objectiu determinar si l'alumne ha aconseguit els objectius establerts a la programació del Departament.

Criteris de qualificació

Nota de cada avaluació:
La nota de cada avaluació serà la mitjana ponderada de les següents parts:

-Convivència: Puntualitat, actitud, deures i material (quadern de classe). És obligatori per aprovar l’avaluació entregar el quadern de classe de cada tema el dia de l’examen. Es pot penalitzar l’entrega del quadern fora de termini.

-Comunicació: Torn de paraula, ús adequat del llenguatge, comportament

-Cooperació: treball en equip (projecte)

-Creativitat: Relació de conceptes en activitats grupals i individuals (projecte i pràctiques de laboratori). Al llarg del curs es faran un seguit de pràctiques de laboratori. L’alumne haurà de tenir un separador per guardar-les totes juntes. L’informe de cada pràctica s’avaluarà i al final de cada avaluació es comprovarà que estiguin totes fetes.

-Crítica lògica: capacitat d’autoavaluar-se (exposició de qualque treball oral).

Nota final de curs:
Serà la mitjana de les tres avaluacions sempre i quan la nota no sigui menor de tres.

Qualificació final. Recuperació final. Millora de la qualificació

La nota final serà la mitjana de les notes de cada avaluació, sempre que la nota de cada avaluació sigui major de 3.

També es tendrà en compte el treball en classe, a casa i el quadern de classe, així com l’actitud.

En finalitzar la matèria de Física i Química en el mes de Juny , s'efectuarà una prova global de l'assignatura que servirà com a prova de recuperació obligatòria per a aquells que no haguessin superat l'assignatura i voluntària per als alumnes que desitgin millorar la qualificació.

Recuperació de l'assignatura al setembre.

Al setembre el dia de l'examen l'alumne haurà de presentar les tasques d'estiu que indiquin el mes de Juny.

L'examen suposarà un 70% de la qualificació i les tasques d'estiu el 30% restant.

CRITERIS D’AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ TERCER D’ESO FÍSICA i QUÍMICA

L’avaluació de cada unitat ha de fer possible un seguiment constant de l’evolució que se produeix a cada alumne i en el grup al llarg de la experiència didàctica.

Per dur a terme  una avaluació lo més objectiva possible a la vegada que individualitzada i formativa al llarg del procés de aprenentatge s’ha d’avaluar una diversitat de aspectes que enunciats genèricament serien:

- Hàbits de treball i actitud positiva cap la Ciència.

- Estratègies teóric-pràctiques que es posen en joc.

- Avanços, dificultats i errades que es donen al procés d’aprenentatge.

Al llarg del procés  s’utilitzaran els següents instruments d’observació i avaluació.

a- Observació directa del treball de l’alumne.

b- Revisió  del quadern de classe.

c- Informes de las pràctiques realitzades

d- Preguntes a classe.

e- Proves d’avaluació.

Els professors informaran a l’alumne  dels criteris d’avaluació i qualificació. Així mateix l’informaran de les errades comeses a les distintes proves.

Realització de proves d’avaluació. Criteris d’avaluació.

La realització de proves forma així mateix part del procés d'avaluació. Les proves que poden ser escrites, orals o experimentals posen a l'alumne enfront dels problemes o situacions que ha de resoldre la qual cosa li va a permetre conèixer els seus avanços i les seves dificultats.
En cada Avaluació es duran a terme un mínim de dues proves escrites
Les proves escrites a realitzar podran ser dels següents tipus.


a- Proves puntuals
b- Proves al final de cadascun dels temes
c- Proves de conjunt
d- Proves de recuperació

Criteris d'avaluació

Les qüestions, preguntes, problemes, treballs de casa, de classe o experimentals tant orals com a escrits que es formulin als alumnes tindran com a objectiu determinar si l'alumne ha aconseguit els objectius establerts a la programació del Departament.

Criteris de qualificació

S'efectuaran un mínim de dues proves escrites per avaluació, les quals podran versar sobre continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals.

A les proves es valoraran els coneixements teòric-pràctics i la seva aplicació a la resolució d'exercicis, problemes o qüestions.

La mitjana ponderada del conjunt de proves escrites, orals i experimentals efectuades al llarg de l'Avaluació serà el 80% de la qualificació.

A més, quan es retornin els exàmens corregits als alumnes se'ls donaran les explicacions que sol·licitin sobre la seva qualificació.

El 20% restant es distribuirà de la manera següent:

-Un 10% per la forma de presentació de les proves escrites, els quadern d'activitats, els quaderns de pràctiques i els treballs efectuats. És condició necessària per aprovar l'assignatura lliurar el quadern d'activitats i el de pràctiques. L’entrega de quaderns i treballs fora de termini serà penalitzat.
-Un 10% per l’avaluació competencial de l’alumne.
Les competències que es valoraran seran: CONVIVÈNCIA, COMUNICACIÓ, COOPERACIÓ, CREATIVITAT i CRÍTICA LÒGICA. Aquestes competències podran ser avaluades al llarg de tot el període d’avaluació o bé mitjançant activitats concretes.

Qualificació final. Recuperació final. Millora de la qualificació

La nota final serà la mitjana ponderada de les notes de cada avaluació, tenint en compte que la primera avaluació compta un 25%, la segona avaluació compta un 37’5% i la tercera avaluació un 37’5%, sempre que la nota de cada avaluació sigui major de 3.

En ella es tindran en compte els resultats de totes les proves efectuades al llarg del curs i l'apartat corresponent a treball en classe, a casa i el quadern de classe.
En finalitzar la matèria de Física i Química en el mes de Juny , s'efectuarà una prova global de l'assignatura que servirà com a prova de recuperació obligatòria per a aquells que no haguessin superat l'assignatura i voluntària per als alumnes que desitgin millorar la qualificació. Si els alumnes han suspès una sola avaluació, llavors només s’hauran d’examinar dels continguts de la mateixa. En canvi, si suspenen dues o més avaluacions, hauran de presentar-se a aquesta prova global.

Recuperació de l'assignatura al setembre.

Al setembre el dia de l'examen l'alumne haurà de presentar les tasques d'estiu que indiquin el mes de Juny.

L'examen suposarà un 80% de la qualificació i les tasques d'estiu el 20% restant.

CRITERIS D’AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ QUART D’ESO FÍSICA i QUÍMICA

L’avaluació de cada unitat ha de fer possible un seguiment constant de l’evolució que se produeix a cada alumne i en el grup al llarg de la experiència didàctica.

Per dur a terme  una avaluació lo més objectiva possible a la vegada que individualitzada i formativa al llarg del procés de aprenentatge s’ha d’avaluar una diversitat de aspectes que enunciats genèricament serien:

- Hàbits de treball i actitud positiva cap la Ciència.

- Estratègies teórico-práctiques que es ponen en joc.

- Avanços, dificultats i errades que es donen al procés d’aprenentatge.

Al llarg del procés  s’utilitzaran els següents instruments d’observació i avaluació.

a- Observació directa del treball de l’alumne.

b- Revisió  del quadern de classe.

c- Informes de las pràctiques realitzades

d- Preguntes a classe.

e- Proves d’avaluació.

Els professors informaran a l’alumne  dels criteris d’avaluació i qualificació. Així mateix l’informaran de les errades comeses a les distintes proves.

Realització de proves d’avaluació. Criteris d’avaluació.

La realització de proves forma així mateix part del procés d'avaluació. Les proves que poden ser escrites, orals o experimentals posen a l'alumne enfront dels problemes o situacions que ha de resoldre la qual cosa li va a permetre conèixer els seus avanços i les seves dificultats.
En cada Avaluació es duran a terme un mínim de dues proves escrites
Les proves escrites a realitzar podran ser dels següents tipus.


a- Proves puntuals
b- Proves al final de cadascun dels temis
c- Proves de conjunt
d- Proves de recuperació

Criteris d'avaluació

Les qüestions, preguntes, problemes, treballs de casa, de classe o experimentals tant orals com a escrits que es formulin als alumnes tindran com a objectiu determinar si l'alumne ha aconseguit els objectius establerts a la programació del departament.

Criteris de qualificació

S'efectuaran un mínim de dues proves escrites per avaluació, les quals podran versar sobre continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals.

A les proves es valoraran els coneixements teòric-pràctics i la seva aplicació a la resolució d'exercicis, problemes o qüestions.

La mitjana ponderada del conjunt de proves escrites, orals i experimentals efectuades al llarg de l'Avaluació serà el 85% de la qualificació.

El 15% restant es distribuirà de la manera següent:

-Un 10 % per la forma de presentació de les proves escrites, els quadern d'activitats, els quaderns de pràctiques i els treballs efectuats. És condició necessària per aprovar l'assignatura lliurar el quadern d'activitats i el de practiques. L’entrega fora de termini dels quaderns i feines podrà ser penalitzada.

-Un 5 % per l’avaluació competencial de l’alumne. Les competències que es valoraran seran: CONVIVÈNCIA, COMUNICACIÓ, COOPERACIÓ, CREATIVITAT i CRÍTICA LÒGICA. Aquestes competències podran ser avaluades al llarg de tot el període d’avaluació o bé mitjançant activitats concretes.

Quan es retornin els exàmens corregits als alumnes se'ls donaran les explicacions que sol·licitin sobre la seva qualificació.

Qualificacions

La qualificació de cada avaluació serà la mitjana ponderada de les diferents qualificacions.

Exàmens parcials i de recuperació.

Una vegada finalitzada la Química i aproximadament al final del mes de Gener es durà a terme un examen de la mateixa per a tots els alumnes. Aquest examen serà també de recuperació.

Aquells alumnes que hagin superat la matèria en aquest punt tindran la Química aprovada.

Finalitzada la Física es durà a terme un examen de la mateixa per a tots els alumnes. Aquest examen serà també de recuperació.

Qualificació final. Criteris.

La qualificació final s'obtindrà ponderant les qualificacions de Física i Química, assignant 1/2 a la Química i 1/2 a la Física. Perquè es pugui fer la mitjana la nota de cada part haurà de ser igual o superior a 4, en tot cas per tenir l’assignatura aprovada la mitja de les dues parts haurà de ser igual o superior a cinc.

Examen final

Aquells alumnes que no aconsegueixin qualificació positiva en part o tota la matèria podran efectuar un examen final de recuperació de la part pendent. Es guardarà fins a Setembre la nota final de la part aprovada.

Recuperació de l’assignatura al Setembre.

Al Setembre el dia de l'examen l'alumne haurà de presentar les tasques d'estiu que indiquin el mes de Juny.
L'alumne s'examinarà només de les parts pendents.
L'examen suposarà un 80% de la qualificació i les tasques d'estiu el 20% restant.

CRITERIS D’AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ CULTURA CIENTÍFICA

Per poder determinar si al llarg del curs l'alumne ha aconseguit els objectius programats es duran a terme treballs i pràctiques de laboratori que permetin valorar-ho.

Les proves experimentals i els treballs, es poden dur a terme a classe o a casa i posen l'alumne davant problemes o situacions que que han de resoldre i que permetran conèixer els seus avenços i dificultats.

El treballs podran ser individuals o en grup, en alguns casos es tractaran de treballs per escrit i en altres d'exposicions orals.

Realització de proves i treballs d'Avaluació.

A cada Avaluació s’entregaran almenys dos treballs (escrits o orals) i/o informes de les pràctiques de laboratori.

Criteris d'Avaluació

Els temes tractats en els treballs, així com les qüestions dels informes de laboratori, tendran com a objectiu determinar si l'alumne ha arribat als objectius establerts a la programació.

Criteris de qualificació

Els informes de laboratori es qualificaran de zero a deu punts, on es valoraran els coneixements teòrics-pràctics i la seva aplicació en la resolució de problemes.

En el cas dels treballs, també qualificats de zero a deu, es tendrà en compte a més dels continguts la presentació, el correcte ús de la llengua (vocabulari adient, faltes d'ortografia...) i la claredat en la seva exposició oral. La importància de cada un d'aquests apartats dependrà del tipus de treball i es comunicarà abans d'iniciar cada un dels treballs. Els terminis i condicions d'entrega dels treballs també es comunicarà a l'inici.

L’entrega dels treballs fora de termini podrà ser penalitzada. És obligatori per poder aprovar una avaluació entregar TOTS els treballs i TOTS els informes.

La mitjana del conjunt de de proves experimentals i de treballs efectuats al llarg de l'avaluació comptarà el 90% de la qualificació.

El 10% restant valorarà l'actitud de l'alumne davant l'assignatura, així com el comportament en el treball diari i la participació activa a classe. En aquest sentit, aquesta avaluació serà de tipus competencial. Les competències que es valoraran seran: CONVIVÈNCIA, COMUNICACIÓ, COOPERACIÓ, CREATIVITAT i CRÍTICA LÒGICA. Aquestes competències podran ser avaluades al llarg de tot el període d’avaluació o bé mitjançant activitats concretes o preguntes més competencials a les proves escrites.

Qualificacions

La qualificació de cada Avaluació serà la mitjana ponderada de les diferents qualificacions (proves i treballs).

Recuperacions

No hi haurà proves específiques de recuperació. L'assignatura es recupera traient millor nota en els propers treballs per tal que la mitjana sigui igual o superior a 5 punts. En alguns casos molts específics el professor podrà demanar la repetició del treball per tal de millorar-lo.

Qualificació final

La qualificació final s'obtindrà de la mitjana de totes les proves i treballs realitzats al llarg del curs (90% de la nota) i de l'actitud i participació a classe (10%). Si aquesta qualificació es igual o superior a 5 queda aprovada l'assignatura. Es indispensable per aprovar l'assignatura entregar tots els treballs.

Recuperació de l'assignatura al Setembre.

No hi haurà prova escrita específica. Els alumnes hauran d'entregar dins els terminis establerts els treballs encomanats pel professor i que tractaran sobre els continguts de l'assignatura.

CRITERIS D’AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ FÍSICA i QUÍMICA 1r Batxillerat


Per poder determinar si al llarg del curs l'alumne ha anat aconseguint els objectius programats es duran a terme proves que permetin valorar-ho.


Les proves escrites, orals o experimentals, poden dur-se a terme en classe o a casa i posen a l'alumne enfront dels problemes o situacions que ha de resoldre la qual cosa li va a permetre conèixer els seus avanços i les seves dificultats.


Realització de proves d'Avaluació.


En cada Avaluació es duran a terme un mínim de dues proves escrites que podran ser: Puntuals, globalitzadores d'un o diversos temes, i parcials de Química o Física.


Criteris d'Avaluació


Les qüestions, preguntes o problemes escrits o orals que es proposin als alumnes tant en exàmens com en treballs de casa, classe o laboratori tindran com a objectiu determinar si l'alumne ha aconseguit els objectius establerts a la programació del Departament.


Criteris de qualificació


Cadascun dels exercicis escrits es valoraran els coneixements teòric-pràctics i la seva aplicació a la resolució de problemes.


Així mateix al llarg del període lectiu per a una millor avaluació de l'alumne es podran dur a terme proves de classe orals o escrites que permetin determinar si s'han anat assimilant els continguts treballats. Les preguntes orals en classe i els exercicis que hagin estat indicats com a treball per a casa i el treball de laboratori seran dades a tenir en compte a l'hora de perfilar la

qualificació de l'alumne.


En la resolució de tots els exercicis numèrics serà fonamental utilitzar correctament les unitats apropiades i la notació científica, expressar els resultats amb les xifres significatives que corresponguin i tractar les magnituds vectorials com a tals. L'ús incorrecte d'unitats i la confusió entre magnituds escalars i vectorials suposaran un minvament en la qualificació d'acord amb la seva gravetat i reiteració.


Sent la formulació una necessitat fonamental en l'estudi de la Química serà necessari acreditar un coneixement suficient de la mateixa per aprovar l'assignatura.


En la qualificació de cadascuna de les proves escrites es valorarà:


a- El plantejament del problema o problemes proposats
b- El raonament en el plantejament i desenvolupament del mateix

c- La resolució del problema fins a aconseguir el resultat numèric corresponent.
d- El fons i la forma de la resposta donada a les qüestions teòriques propostes
e- El disseny i si escau el muntatge i desenvolupament de les proves pràctiques.

La qualificació a atorgar en cada Avaluació dependrà de:

Serà la mitjana ponderada de totes les proves realitzades dins el període.

La ponderació dependrà dels continguts dels exàmens.

Les competències que es valoraran seran: CONVIVÈNCIA, COMUNICACIÓ, COOPERACIÓ, CREATIVITAT i CRÍTICA LÒGICA.

Aquestes competències podran ser avaluades al llarg de tot el període d’avaluació o bé mitjançant activitats concretes.


Examen parcial de Química Qualificació de Química


Finalitzat l'estudi de la Química es realitzarà un examen de tota ella en el mes de Gener-Febrer.
Aquest examen, el mateix per a tots els alumnes i grups serà també de recuperació de Química.


La qualificació de Química s'obtindrà ponderant* totes les qualificacions obtingudes i en qualsevol cas l'alumne serà qualificat com a apte en Química si el global està aprovat.


En cas d'apte, la qualificació es guardarà si és necessari fins a la convocatòria de Setembre.


En cas de no apte, si la qualificació és inferior a 4 punts, l'alumne, per aprovar l'assignatura, haurà de realitzar l'examen final de Juny o si escau el de Setembre de la part suspesa.


En cas de no apte amb qualificació en l'examen global o en mitjana igual o superior a 4 punts, la Física podrà ser compensada al juny amb la qualificació de Química.

La nota que figurarà en el butlletí de la segona avaluació serà la nota final de química


Examen parcial de Física. Qualificació de Física.


Finalitzat l'estudi de la Física es realitzarà un examen de tota ella en el mes de Juny.
Aquest examen, el mateix per a tots els alumnes i grups serà també de recuperació de Física.
La qualificació de Física s'obtindrà ponderant* totes les qualificacions obtingudes i en qualsevol cas l'alumne serà qualificat com a apte de Física si el global està aprovat.


En cas d'apte, la qualificació es guardarà fins a la convocatòria de Setembre


En cas de no apte, si la qualificació és inferior a 4 l'alumne, per aprovar l'assignatura, haurà de realitzar l'examen final de Juny o si escau el de Setembre de la part suspesa.


En cas de no apte amb qualificació en l'examen global o en mitjana igual o superior a 4 punts, la Química podrà ser compensada al juny amb la qualificació de Física.


Recuperació


Les proves de recuperació seran els exàmens parcials de Física i de Química.


Qualificació final


La qualificació final s'obtindrà fent una mitjana de les qualificacions obtingudes en el curs corresponents als blocs de Física i de Química.


Qualificació final = 1/2( Qualificació de Física + Qualificació de Química )


Els alumnes la qualificació final dels quals resulti igual o superior a 5 tindran l'assignatura aprovada per curs sempre que les qualificacions de Química i de Física siguin iguals o superiors a 4 punts.


Els alumnes que no compleixin amb els requisits anteriors no estaran aprovats per curs.


Examen final


Per a aquells alumnes que no hagin aprovat per curs es durà a terme un examen final de la matèria, el mateix per a tots els alumnes, que versarà sobre els aspectes bàsics de la mateixa.


La màxima qualificació a atorgar en aquest examen serà de 5 punts.


1. Alumnes no aprovats per curs amb les dues parts suspeses:


Per aprovar l'assignatura hauran d'examinar-se de tota la matèria.
Aquells que ho desitgin podran examinar-se de Física o Química i en cas resultar aptes se'ls guardarà la qualificació fins a Setembre.


2. Alumnes no aprovats per curs amb una part suspesa i l'altra aprovada:


Realitzaran, a elecció de l'alumne, l'examen final del bloc suspès o l'examen de tota l'assignatura.
En qualsevol cas la qualificació màxima a atorgar en aquest examen serà de 5 punts.


.


Millora de la qualificació


Aquells alumnes aprovats per curs que vulguin millorar la seva qualificació, pujar nota, podran fer-ho el dia de l'examen final mitjançant una prova a aquest efecte de tot o part de l'assignatura en funció de les qualificacions de l'alumne al llarg del curs i de la qualificació al fet que s'aspiri.

En cap cas aquest examen baixarà la qualificació.


Examen i qualificació de Setembre


Els alumnes que al juny hagin realitzat l'examen final de tota l'assignatura i no l'hagin superat hauran d'examinar-se al setembre de tota ella.


Els alumnes que hagin realitzat l'examen final de Juny d'un únic bloc i no ho hagin superat en l'examen de Setembre podran optar per examinar-se de tota l'assignatura o només del bloc suspès.


Nota:
La ponderació de les qualificacions dependrà del pes específic de cadascuna de les proves realitzades en cada avaluació o al llarg del curs.

CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ FÍSICA 2º Batxillerat

Per tal de determinar, al llarg del curs, si un alumne ha assolit els objectius programats a la matèria de Física II, els alumnes hauran de superar diferents tipus de proves.

Les proves poden ser de tipus escrit, oral o experiental. Les proves tendran com objectiu detectar el nivell de coneixement dels continguts de la matèria i les mancances i dificultats que puguin afectar a la disposició d'atacar estudis posteriors de l'alumne.

Criteris d'avaluació

En cada Avaluació hi haurà un mínim de dues proves escrites.

Les proves escrites a realizar podran ser:

a- Proves puntuals: resolució d'exercicis d'algun concepte en particular (pot ser sense avís previ), preguntes sobre temàtica que s'hagi encomenat l'estudi individual, exercicis de recerca, ...

b- Proves al final de cada un dels temes o blocs de continguts on s'haurà de demostrar l'assoliment  del tema o bloc.

c- Proves de conjunt o globals que inclouen el total de la matèria del curs

d- Proves de recuperació: Aquestes proves de recuperació poden ser del total o de part de la matèria del curs.

 

Criteris de qualificació

Cada una de les proves escrites es qualificarà de zero a 10 punts. En aquestes es valoraran els coneixements teòrics i pràctics i la seva aplicació a la resolució de problemes.

Al llarg del període lectiu es podran fer proves de classe orals o escrites de continguts en particular. Tant les preguntes orals de classe i els exercicis que s'hagin encomanat com treball a casa es tindran en compte a l'hora de perfilar la qualificació de l'alumne.

Els alumnes hauran de fer servir les unitats i la notació científica, expressar els resultats amb les xifres significatives que corresponguin i tractar les magnituds vectorials com a tals. L'ús incorrecte d'unitats, magnituds i la confusió entre magnituds escalars i vectorials suposaran una baixada de nota d'acord amb la gravetat de l'errada  i la seva reiteració.

En la qualificació de cada una de les proves realitzades es valorarà:

a- El plantejament dels problemes proposats i la claretat en la seva exposició

b- El raonament del plantejament i el seu desenvolupament

c- La resolució del problema fins arribar al resultat numèric corresponent.

d- El fons i la forma en l'exposició de la resposta als problemes o qüestions

e- El disseny i, si és el cas, el muntatge i desenvolupament de proves pràctiques

La qualificació de cada avaluació correspondrà a la mitja de les proves realitzades dins el període corresponent segons el calendari escolar. En algun cas, es podrà postposar l'ús d'una qualificació de prova per una altra avaluació.

Qualificació final

A efectes de qualificació l'assignatura se dividirà en els següents blocs:

Es farà una prova escrita per cada bloc. Din la prova escrita del bloc hi haurà un problema o qüestió corresponent a algun dels blocs anteriors.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les proves corresponents a cada bloc, això és la suma de la nota de tots els blocs dividit per 7. En cas que el darrer bloc no entràs dins el període lectiu ordinari, la qualificació final es farà atenent a 6 blocs.

En qualsevol cas, la nota pot acabar de perfilar-se a partir de les feines de classe, respostes a preguntes i altres tasques encomanades, segons s'ha indicat anteriorment.

Examen final. Recuperació. Millora de la qualificació

En finalitzar el curs es durà a terme un examen per a tots els alumnes, de tota la matèria.

Els alumnes que no hagin superat la matèria per curs optaran a l’aprovat mitjançant aquesta prova.

Els alumnes aprovats per curs  optaran a la millora de la qualificació amb aquesta prova. En cap cas aquest examen pot suposar una baixada en la qualificació.

CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ QUÍMICA 2n Batxillerat


Per poder determinar si al llarg del curs l'alumne ha anat aconseguint els objectius programats es duran a terme proves que permetin valorar-ho.


Les proves escrites, orals o experimentals, poden dur-se a terme en classe o a casa i posen a l'alumne enfront dels problemes o situacions que ha de resoldre la qual cosa li va a permetre conèixer els seus avanços i les seves dificultats.


Criteris d'Avaluació


En cada Avaluació es duran a terme un mínim de dues proves escrites que podran ser:


a- Proves puntuals.
b- Proves al final de cadascun dels temes.
c- Proves de conjunt de l'avaluació
d- Proves de recuperació


Les qüestions, preguntes o problemes escrits o orals que es proposin als alumnes tant en exàmens com en treballs de casa, classe o laboratori tindran com a objectiu determinar si l'alumne ha aconseguit els objectius establerts a la programació del Departament.


Criteris de qualificació


En la qualificació de cadascuna de les proves escrites es valorarà:


a- El plantejament del problema o problemes proposats
b- El raonament en el plantejament i desenvolupament del mateix

c- La resolució del problema fins a aconseguir el resultat numèric corresponent.
d- El fons i la forma de la resposta donada a les qüestions teòriques propostes
i- El disseny i si escau el muntatge, desenvolupament i informe de les proves pràctiques.


Al llarg del període lectiu per a una millor avaluació de l'alumne es podran dur a terme proves de classe orals o escrites que permetin determinar si s'han anat assimilant els continguts treballats. Les preguntes orals en classe i els exercicis que hagin estat indicats com a treball per a casa i el treball de laboratori seran dades a tenir en compte a l'hora de perfilar la qualificació de l'alumne.


En la resolució de tots els exercicis numèrics serà fonamental utilitzar correctament les unitats apropiades, la notació científica i l'expressió dels resultats amb les xifres significatives que corresponguin. L'ús incorrecte d'unitats, notació i expressió de resultats suposaran un minvament en la qualificació d'acord amb la seva gravetat i reiteració.

Es podran introduir preguntes de caire competencial per tal de valorar la comprensió, el raonament crític i l’ús correcte del llenguatge científic de l’alumne.


Sent la formulació una necessitat fonamental en l'estudi de la Química serà necessari acreditar una qualificació positiva en la mateixa per aprovar l'assignatura.


Les qualificacions de cada Avaluació s'obtindran ponderant les qualificacions de tots els exàmens, comptant el doble la prova de final d'avaluació.


Examen global


En finalitzar el curs es durà a terme un examen per a tots els alumnes, de tota la matèria.


Qualificació final
La qualificació final serà una quarta part de la suma de les qualificacions obtingudes en cada avaluació i la corresponent a l'examen global.


Examen final
Aquells alumnes la qualificació final dels quals no resulti aprovada podran realitzar un examen final de recuperació de l'assignatura.
Aquest examen serà el mateix per a tots els alumnes i la màxima qualificació a atorgar serà de cinc punts.


Millora de la qualificació recuperació

Els alumnes que tenguin alguna avaluació no aprovada la podran recuperar amb una prova que es realitzarà el mateix dia que l'examen global


Aquells alumnes aprovats per curs que vulguin millorar la seva qualificació, pujar nota, podran presentar-se a aquesta prova per pujar nota en l'avaluació que considerin oportú.
En cap cas aquest examen baixarà la qualificació.