C:\Users\Ieva.Sniedzina\Desktop\239px-Latvijas_mazais_papildinatais_gerbonis.png

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTS

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS LAPA

Rīgā

2017.gada 11.aprīlī

Nr. 10583

Izglītības iestādes dibinātājs

Valkas novada Dome

Izglītības iestādes nosaukums

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Izglītības iestādes juridiskā adrese

Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads LV-4701

Izglītības programmas nosaukums

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Izglītības programmas kods

21015611

Izglītības programmas licences numurs

V-8681

Izglītības programmas īstenošanas

vietas adreses

Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads; Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads

Izglītības programmas veids

Vispārējās izglītības programma/ speciālās izglītības programma

Akreditācijas termiņš

No 2017.gada 13.aprīļa

līdz 2023.gada 15.martam

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

vadītāja I.Juhņēviča


Rīgā

2017.gada 11.aprīlī

Nr. 10584

Izglītības iestādes dibinātājs

Valkas novada Dome

Izglītības iestādes nosaukums

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Izglītības iestādes juridiskā adrese

Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads LV-4701

Izglītības programmas nosaukums

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Izglītības programmas kods

31011014

Izglītības programmas licences numurs

V-8687

Izglītības programmas īstenošanas

vietas adrese

Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads

Izglītības programmas veids

Vispārējās izglītības programma

Akreditācijas termiņš

No 2017.gada 13.aprīļa

līdz 2023.gada 15.martam

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

vadītāja I.Juhņēviča

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU