OK Forsarna                        Årsmöte

Klubbstugan Café Svängen

840 73 Bispgården                        2016-12-04

Närvarande: Stefan Fryklund, Henrik Norberg, Anders Jönsson, Mats Gustavsson, Lian Fryklund, Thomas Fryklund, Christoffer Fryklund

 1.  Mötets öppnande

Stefan hälsar oss välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat.

 1. Fråga om mötets behörighet

Godkänd.

 1.  Godkännande av dagordningen

 Godkänd.

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 

 Stefan Fryklund som mötesordförande

 Lian Fryklund som mötessekreterare.

 1. Val av justerare

Henrik Norberg och Anders Jönsson

 1. Val av 2 rösträknare

Thomas Fryklund och Christoffer Fryklund.

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse

Se bilaga verksamhetsberättelse 2015/2016

 1.  Ekonomigenomgång
  Kassör Margareta Forsberg kunde ej närvara på årsmötet men hade gjort en redovisning innan för att alla mötesdeltagare kunde granska den. Det informerades att klubben införskaffat Swish som ska kunna användas som betalning i cafeterian och medlemsavgifter. Godkänd.

 1.  Revisorernas berättelse. 

Ej närvarande vid mötet men Stefan F läser upp revisorernas berättelse som var godkänd för året.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Ja. Godkänd.

 1. Val av ordförande för en tid om 1 år.

Stefan Fryklund väljs.

 1. Val av vice ordförande för en tid om 2 år.
  Henrik Norberg väljs.
 2. Val av sekreterare för en tid om 2 år.

Lian Fryklund väljs

.

 1. Val av kassör för en tid om 2 år.

Margareta Forsberg väljs..

 1. Val av ledamöter för en tid om 1 år.

Ulf Jonsson och Christoffer Fryklund.

 

 1. Val av suppleanter för en tid om 1 år

Ulf Westberg och Anders Jönsson

.

 1. Val av stugvärd/vice stugvärd för en tid om 2 år

Lian Fryklund och Cari-Ann Fryklund.

 1. Val av revisorer för en tid om 1 år

Elin Jonsson väljs och en vakant.

 1. Val av revisors-suppleanter för en tid om 1 år.

Sune Fryklund och Doris Fryklund.

 1. Val av valberedning för en tid om 1 år.

Sune Fryklund och Tove Guddingsmo.

 1. Val av byggnadsansvarig för en tid om 2 år. 

Thomas Fryklund väljs.

 1. Val av kommunikations/webbansvarig för en tid om 2 år.

Thomas Fryklundäljs väljs.

 1. Fastställande av medlemsavgift

100 kr enskild, 200 kr familj, 2000 kr ständig medlem.

 1. Verksamhetsplan för 2016/2017

Se bilaga.

 1. Frågor som väckts av styrelsen.

Inget att tillägga.

 1. Inkomna motioner.

Inget inkommet.

 1. Övriga frågor

             Mötesdeltagarna tog beslutet att minsta värde på en Swishbetalning

            är 50 kr/köp.

            Stugvärden hade en önskan på fler eluttag i cafeteria delen.

             Mötet avslutas

Stefan tackar alla för visat intresse och avslutar mötet.

Bispgården 2016-12-04

…………………………………….        ………………………………………..

Stefan Fryklund ordförande        Lian Fryklund sekreterare

…………………………………….        ………………………………………...

Henrik Norberg justerare        Anders Jönsson justerare