СПИСОК

наукових праць ФУРДЕЛИ МИХАЙЛА ЯРОСЛАВОВИЧА

 

 

 

п/п

 

Назва праці

Характеристика праці

 

Вихідні дані праці

Обсяг

Прізвище співавтора

1.

Неврологічні ускладнення хронічного алкоголізму.

друк.

Тези доповідей 3-го Міжнародного медич­ного конгресу студен­тів і мо­ло­дих  вчених (19-21 травня 1999 р.). – Терно­піль: Укрмед­книга. – 1999 С.104.

 1 с.

 Немає

2.

Клініка, перебіг та лікування інток­сикаційних полі­нейропатій.

Друк.

Тези доповідей 4-го Міжнародного медич­ного конгресу студен­тів і мо­ло­дих  вчених (11-13 травня 2000 р.). – Терно­піль: Укрмед­книга. – 2000 С.181-182.

2 с.

Немає

3.

Форми етанолової полінейропатії.

Друк.

Тези доповідей 5-го Міжнародного медич­ного конгресу студен­тів і мо­ло­дих  вчених (17-19 травня 2001 р.). – Терно­піль: Укрмед­книга. – 2001 С.112

1 с.

Немає

4.

Вікові особливості перебігу дисцир­ку­ляторної енце­фа­лопатії з вегета­тив­ною дисфункцією у ліквідаторів нас­лід­ків аварії на ЧАЕС.

Друк.

Тези доповідей 7-го Міжнародного медич­ного конгресу студен­тів і мо­ло­дих  вчених (5-7 травня 2003 р.). – Терно­піль: Укрмед­книга. – 2003 С.177.

1 с.

Немає

5.

Клінічні та пара­клінічні особли­вос­ті дисциркуля­тор­ноі енцефалопатії з вегетативною дис­фун­кцією у лікві­даторів наслідків аварії на ЧАЕС.

Друк.

Журнал  “Здобутки клі­нічної та експеримен­таль­ної медицини “. №1. - 2003 – Тернопіль: Укрмед­книга. 2003. – С.97.

 

1 c.

Шкробот С.І.

6.

Стан кісткової тка­нини у ліквіда­торів наслідків аварії на ЧАЕС з вегета­тив­ною дис­функцією.

Друк.

Журнал  “Здобутки клі­ніч­ної та експеримен­таль­ної медицини “. №1. – 2003. – Тернопіль: Укр­медкнига. – С.95.

 

1 с.

Шкробот С.І.

Дорогий А.М.

Гара І.І.

Салій З.В.

Нечай Є.О.

7.

Вікова залежність перебігу вегета­тив­ної дисфункції та стан мінеральної щільності кісткової тканини у ліквіда­торів наслідків аварії на ЧАЕС

Друк.

Тези доповідей ІV укра­їнської конфе­рен­ції моло­дих вчених, при­­свячена  пам’яті ака­­деміка В.В.Фроль­­­­кі­са (24 січня 2003 р.)– Київ, 2003.–С.251-252.

2 с.

Немає

8.

Роль сучасного підручника в нав­чаль­ному процесі.

Друк.

Журнал ”Медична освіта”. - №2. – 2003 -  Терно­піль: Укрмедкнига.-С.228-229.

2 с.

Шкробот С.І.,

Гара І.І.,

Салій З.В.

9.

Стан кісткової тка­нини в ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

Друк.

Журнал ”Проблеми остео­логії”. – Київ, 2003. – Том 6. - №1-2. С.129-130.

2 с.

Шкробот С.І.,

Гара І.І.,

Салій З.В.

10.

Особливості клі­нічного перебігу вегетативної дис­функції та стан мінеральної щіль­ності кісткової тканини у лікві­даторів наслідків аварії на ЧАЕС.

Друк.

Журнал ”Вісник наукових досліджень”. - №2. - 2003.  Терно­піль: Укрмедкнига.   С. 71-72.

2 с.

Шкробот С.І.,

Гара І.І.,

Салій З.В.

11.

Стан мінеральної щільності кісткової тканини у осіб з ве­ге­­та­тивною дис­функ­­цією, які за­зна­ли впливу іоні­зуючого опромі­нен­ня, із супутною соматичною пато­логією.

Друк.

Матеріали доповідей другої західноукраїнської конференції “Актуальні питання неврології та нейрохірургії” , Ужгород 15-16 квітня 2004 р. С.77-78.

2 с.

Шкробот С.І.

12.

Клінічні особли­вості синдрому веге­тативної дис­функції у осіб. які зазнали впливу іонізуючого опро­мінення.

Друк.

Тези доповідей 8-го Міжнародного медич­ного конгресу студен­тів і мо­ло­дих  вчених (10-12 травня 2004 р.). – Терно­піль: Укрмед­книга. – 2004 С.119.

1 с.

Немає

13.

Фактори ризику розвитку остеодефіцитних змін у хворих з неврологічною патологією.

Друк.

Український вісник психоневрології // Том 13, випуск 3 (44), 2005. – С. 61-64.

4 с.

Шкробот С. І., Гара І. І., Бударна О. Ю., Сохор Н. Р.

14.

Структура та особливості порушень серцевого ритму і провідності у хворих на цукровий діабет І типу

Друк.

Матеріали Х Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. –Тернопіль. –  Укрмедкнига.– 2006. – С.214

1 с.

Немає.

15.

Морфометрична характеристика ремоделювання серця при експериментальному цукровому діабеті за наявності серцевих аритмій

Друк.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ”Медицина”. – В.30. – 2007. – с.108-110

3 с.

Немає.

16.

Розлади серцевого ритму і провідності в щурів з еспериментальним цукровим діабетом

Друк.

Клінічна та експериментальна патологія // 2006. – Т.V, №4. – с.89-92.

4 с.

Немає.

17.

Оцінка зв’язку порушень серцевого ритму і провідності та діастолічної функції у хворих на цукровий діабет І типу

Друк.

Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково- практичної конференції “Здобутки та перспективи внутрішньої медицини”. – Тернопіль. –  Укрмедкнига.– 2006. – С.75-77.

3 с.

Немає.

18.

Серцеві аритмії у хворих на цукровий діабет І типу

Друк.

Вісник наукових досліджень // 2007. – №1. – С. 23-24.

2 с.

Боднар Я.Я.

Герасимюк І.Є.

19.

Гістохімічне дослідження синусно-передсердного вузла та волокон Пуркіньє при експериментальному цукровому діабеті за наявності серцевих аритмій

Друк.

Проблемы, достижения и перспективыразвития медико-биологических наук и практического здравоохранения // 2007. – Т. 143, №4. – С. 95-98.

4 с.

Боднар Я.Я.

20.

Серцеві аритмії та адренергічно-холінергічна іннервація серця при експериментальному цукровому діабеті.

Друк.

Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених „Молодь та перспективи сучасної медичної науки”. – Вінниця, 2007. – С.57.

Друк.

Немає

21.

Морфометрична характеристика ремоделювання серця при експериментальному цукровому діабеті.

Друк.

Матеріали ХІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. –Тернопіль:  Укрмедкнига, 2007. – С.243.

Друк.

Немає

22.

Вміст глікогену в структурах провідної системи серця при алоксановому цукровому діабеті за наявності серцевих аритмій.

Друк.

Тези доповідей 76-ої міжвузівської наукової коференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю „Працюємо, творимо, презентуємо”. – Івано-Франківськ, 2007. – С.96.

1 с.

Немає

23.

Особливості викладання патоморфології за умов практично-орієнтованого навчання

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції „Перспективи практично-орієнтованого викладання теоретичних дисциплін у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах” // Медична освіта. – №3. – 2007. – С. 92.

1 с.

Боднар Я.Я.,

Сельський П.Р.,

Дацко Т.В.,

Волошин В.Д.,

Головата Т.К., Андрійчук О.В.

24.

Морфологічний аналіз базальноклітинної активності епітеліального пласта при різних видах ендоцервікозу та цервікальній епітеліальній неоплазії

Друк.

Світ медицини та біології. №8. – 2008. – С.12-14.

3 с.

Боднар Я.Я.,

Сельський П.Р.,

Дацко Т.В.,

Волошин В.Д., Андрійчук О.В

25.

Використання знань християнських цінностей у роботі медичної сестри

Друк.

Медсестринство 2008. – №2. – С. 51-53.

3 с.

Боднар Я.Я.,

Сельський П.Р.,

Дацко Т.В.,

Волошин В.Д.,

Головата Т.К., Андрійчук О.В.

26.

Ультраструктурні зміни волокон Пуркіньє при шлуночкових аритміях, зумовлених цукровим діабетом.

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції „Морфологічні основи компенсаторно-пристосувальних процесів і їх структурне забезпечення” // 10-11 жовтня, Тернопіль. – 2008. – С. 10-11.

2 с.

Боднар Я.Я.

27.

Значення впровадження засад доказової медицини в навчальний процес кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини.

Друк.

Матеріали  Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Сучасний  стан  та перспективи розвитку доказової медицини  у вітчизняній охороні здоровя». Тернопіль, 28-29 травня «Укрмедкнига» 2009.- с. 73.

 

1 c.

Боднар Я.Я., Головата Т.К., Андрійчук О.В., Волошин  В.Д., Дацко Т.В., Орел Ю.М., Сельський П.Р., Франчук В.В.

28.

Особливості організації педагогічного процесу  при вивченні патоморфології в аспекті адаптації  до вимог болонського процесу

Друк.

Матеріали всеукраїнської  навчально-наукової конференції  «Проблеми інтеграції української медичної освіти  у світовий освітній простір». 21-22 травня 2009 року. М. Тернопіль.- С. 107.

 

1 c.

Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Андрійчук О.В., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Сельський П.Р.

29.

Серцеві аритмії та активність сукцинатдегідрогенази в структурах провідної системи серця при алоксановому цукровому діабеті

Друк.

Збірник матеріалів конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – 4 червня 2009 року. Тернопіль. –  Укрмедкнига.– 2009. – С.111.

1 c.

Боднар Я.Я.,

 

30.

Патоморфологія грипу А/H1N1 2009 року в Тернопільській області

Друк.

Інфекційні хвороби. №4. – 2009. – С.42-45.

3 с.

Боднар Я.Я., Головата Т.К., Москальчук Є.Ю., Волошин  В.Д., Дацко Т.В., Орел Ю.М., Боднар Л.П., Франчук Н.Г.

31.

Зміни ангіоархітектоніки плаценти при синдромі її дисфункції

Друк.

Збірник матеріалів конференції “Актуальні проблеми морфології”. – 16-17 квітня 2010 року. Тернопіль. –  Укрмедкнига.– 2010. – С.116-117.

2 с.

Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Головата Т.К., Павлишин Г.А., Дацко Т.В., Ревчук Н.В., Орел Юл. М.

32.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПАТОМОРФОЛОГІЇ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Друк.

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВМ(Ф)НЗ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ” 20-21 травня 2010 року. // Медична освіта. – 2010. №3. - С. 14-16.

3 с.

Я.Я. Боднар,

П.Р. Сельський, В.Д. Волошин,

Т.В. Дацко,

В.В. Франчук,

Т.К. Головата,

Ю.М. Орел,

О.В. Андрійчук

33.

Серцеві аритмії та вміст глікогену у структурах провідної системи серця при алоксановому цукровому діабеті

Друк.

Збірник матеріалів конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – 17 червня 2010 року. Тернопіль. –  Укрмедкнига.– 2010. – С.122.

1 с.

Боднар Я.Я.

34.

Патоморфологічний субстрат шлуночкових розладів ритму та провідності при цукровому діабеті І типу

Друк.

Збірник матеріалів XIII конгресу світової федерації українських лікарських товариств. – 30 вересня – 03 жовтня 2010 року. Львів. – 2010. – С. 687.

1 с.

Боднар Я.Я.,

Луців І.І.,

Фурдела В.Б.

35.

Зміни морфофункціонального стану печнки на фоні введення L-аргініну та N-нітро-L-аргініну при ішемії-реперфузії

Друк.

Вісник наукових досліджень // 2010. – №4. – С. 126-128.

4 с.

Олещук О.М.,

Боднар Я.Я.,

Дацко Т.В.

 

Аспекти організації самостійної роботи студентів на кафедрі патологічної анатомії в руслі вимог кредитно-модульної системи навчання.

Друк.

Збірник матеріалів конференції “Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-IV рівнів акридетації”. – 12-13 травня 2011 року. Тернопіль. –  Укрмедкнига.– 2011. – 36.С.180-181.

2 с.

Боднар Я.Я., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Головата Т.К., Орел Ю.М., Сельський П.Р., Ваврух П.О.

37.

Морфофункціональна характеристика судинного русла легенів плодів в умовах антенатальної асфіксії, зумовленої дисфункцією плаценти.

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції „Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології” // 17-18 червня, Тернопіль. – 2011. – С. 19-21.

3 с.

Боднар Я.Я., Волошин В.Д., Габор Г.Г.,  Орел Ю.М., Орел М.М., Марущак М.І., Николюк В.Д.

39.

Патоморфологія інфекційного ураження посліду (Огляд літератури)

Друк.

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. №2. – 2011. – С.208-212.

4 с.

Орел Ю.М.,

Боднар Я.Я.,

Павлишин Г.А.,

Головата Т.К.

40.

Структурні зміни печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті та його корекції L-аргініном та  L-орнітином

 

Друк.

Вісник морфології //.– Т.18.- №1. – 2012. – С.40-42.

3 с.

Креховська-Лепявко О.М.,

Гудима А.А.

41.

Морфометричні аспекти структурно-функціональних змін легень за умов дії апоптоз-осередкованих факторів їх гострого ураження.

Друк

Вісник морфології Вісник морфології //.– Т.18.- №1. – 2012. – С.53-56.

4 с.

Марущак М.І.

42.

Впровадження інноваційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізаціїі реформування вищої медичної освіти

Друк

Медична освіта. – 2012.- С. 155-157.

3 с.

Я. Я. Боднар,

А. З. Миколенко, В. Д. Волошин, Т. К. Головата,

Т. В. Дацко,

В. В. Франчук, Ю. М. Орел,

С. В. ТрачРосоловська, П. О. Ваврух,

О. В. Андрійчук

43.

Морфометричні параметри слизової оболонки дванадцятипалої кишки при HP-асоційованому гастродуоденіті у дітей

Друк.

Матеріали 3-го наукового симпозіуму „Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології” // 20 квітня 2012, Чернівці. – 2012. – С. 59-60.

2 с.

Боднар Я.Я.,

Бутницький Ю.І.,

Миколенко А.З.,

Трач Росоловська С.В.,

Орел Ю.М.

 

44.

Стан вегетативної регуляції серцевого ритму при експериментальному цукровому діабеті

Друк.

Вісник наукових досліджень//. – №1, 2013. – С.78-81.

4 с.

Немає.

45.

Досвід організації  підготовки студентів-іноземців до складання ліцензійних інтегрованих іспитів "КРОК"

 

Друк.

Медична освіта// – №4, 2013. – С. 86-89.

3 с

Немає

46.

Ультраструктурні зміни в пейсмейкерних клітинах серця при експериментальному цукровому діабеті

 

Друк.

Вісник наукових досліджень//. – №1, 2014. – С.86-88.

3 с

Немає

47.

МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ КОРДА-ВІДОМИЙ НАУКОВЕЦЬ-БІОХІМІК

Друк.

Медична освіта// – №1, 2015. – С. 161-164.

5 с.

 А.І.Машталір

48.

Нарушение клеточного звена общего иммунитета у больных с различными видами эндоцервикоза

Violation of the total cellular immunity in patients with different types of endocervicosis. 

Друк.

Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):31-38.

7 с

Selskyy, P. R.;  

Selskyy B. P.

49.

Аналіз експресії рецепторів естрогену та прогестерону у хворих на рак молочної залози у Тернопільській області

 

Друк.

Збірник матеріалів  науково-практичної конференції

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МОРФОЛОГІЇ

 20 – 21 жовтня 2016 року

 

 

3 с

 Николюк В.Д.

50

Організація додипломної підготовки іноземних громадян у тернопільському державному медичному університеті імені і. Я. Горбачевського

Друк.

МАТЕРІАЛИ XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 18–19 травня 2017 року м. Тернопіль

1 с.

Сельський П.Р.,

Вольська А.С.

51

Вклад професора

О. Т. Хазанова в удосконалення викладання біопсійно-секційного курсу (до 60-річчя заснування університету)

Друк

МАТЕРІАЛИ XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 18–19 травня 2017 року м. Тернопіль

1 с

Боднар Я.Я., Волошин В.Д., Головата Т.К., Гладій О.І.,

Дацко Т.В., Миколенко А.З., Орел Ю.М., Сельський П.Р., Слива А.Ф.,

Трач Росоловська С.В.,

Франчук В.В., Юрик І.І.

52

Histological changes in liver and kidneys in experimental type 2 diabetes mellitus and its correction by administration of phytocompositions comprising Galega officinalis L.

Друк

Світ біології та медицини//. – №1 (63), 2018. – С.133-137.

5 с.

Курило Х. І.,

Кліщ І.М.,

Небесна З. М., Вольська А. С., Литвинюк С. О.

53

Організація підготовки іноземних громадян на додипломному етапі у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського

Друк

МАТЕРІАЛИ XV Всеукраїнської науково-практичної конференції

з міжнародною участю

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку).       17–18 травня 2018 року

м. Тернопіль

Тернопіль ТДМУ

«Укрмедкнига» 2018, с.264

1 с.

Сельський П.Р.

Вольська А.С.

54

Обґрунтування об’єктивності методики семестрового тестового іспиту

з патоморфології

Друк

МАТЕРІАЛИ XV Всеукраїнської науково-практичної конференції

з міжнародною участю

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку).       17–18 травня 2018 року

м. Тернопіль

Тернопіль ТДМУ

«Укрмедкнига» 2018, с.263

1 с.

Сельський П.Р., Боднар Я.Я., Волошин В.Д., Миколенко А.З.,

Головата Т.К., Франчук В.В., Дацко Т.В.,

Фурдела М.Я., Трач Росоловська С.В.,

Орел Ю.М., Слива А.Ф., Юрик І.І., Гладій О.І.