APSTIPRINĀTS

ar  Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktores

2017.gada 19.jūnija

rīkojumu Nr. 42-v

 

        

        Valkas novada dome        

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Reģistrācijas Nr.4413903137

Raiņa ielā 28a, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, tālr./fakss 64707271, 64707272

e-pasts gimnazija@valka.lv

______________________________________________________________________________________

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 1. Vispārējie noteikumi

1. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pieņemti izpildei pēc saskaņošanas ar Pedagoģisko padomi, Skolēnu pašpārvaldi un Ģimnāzijas padomi, ievērojot Valsts Izglītības likuma un Skolas nolikuma prasības.  

2. Skolas Iekšējās kārtības noteikumi nosaka: skolas mācību dienas organizēšanu, ārpusstundu pasākumu organizēšanu, kavējumu piešķiršanas kārtību, atbildību par noteikumu neievērošanu, atbildību par kārtību, kā skolēns tiek iepazīstināts ar Iekšējās kārtības noteikumiem.

3. Skolēnus ar Iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina klases audzinātājs. Skolēni katra mācību semestra sākumā iepazīstas ar noteikumiem un parakstās e-klase.lv instruktāžas veidlapā.

4. Skolēnu mācību sasniegumus, uzslavas un iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus skolotāji atspoguļo e-klase.lv .

5. Skolēni, skolotāji un skolas darbinieki stundu laikā un ārpusstundu pasākumos var tikt fotografēti un    filmēti tikai tad, ja tas ir saskaņots ar skolas administrāciju. Foto un/vai filmēšanas materiāli tiek izmantoti sabiedriskajos medijos skolas vārda popularizēšanai.

6. Katram, kas atrodas skolas telpās un teritorijā, ir atbildība zināt un ievērot VJCĢ Iekšējās kārtības noteikumus.

7. Skolas telpās un skolas teritorijā aizliegts smēķēt, iegādāties, lietot, glabāt un izplatīt alkoholu un   citas atkarību izraisošās vielas.

8. Viesiem, ienākot skolas telpās, ir jāpiesakās pie skolas komandantes un jāinformē par sava apmeklējuma mērķi.

9. Skolai ir jānodrošina skolēnam draudzīga un droša mācību vide.

 1.  Mācību dienas organizēšana

10. Skolēna ikdienas darba plānojumu nosaka mācību priekšmetu stundu saraksts.

11. Skolotāji skolā ierodas ne vēlāk kā 10 minūtes pirms mācību stundas sākuma.

12. Skolēns patstāvīgi iepazīstas ar mācību priekšmetu stundu sarakstu un izmaiņām tajā.

13.  Mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu.

14. Skolēns skolā ierodas savlaicīgi, virsdrēbes atstāj skolas garderobē vai apģērbu skapī.

15. Mācību priekšmetu stundas skolā sākas plkst. 08:30

16. Īpašā gadījumā (veselības, ģimenes apstākļu dēļ) 1.-12.klases skolēns var aiziet no mācību stundām, saņemot medmāsas vai klases audzinātāja rakstisku atļauju.

17. Uz mācību priekšmetu stundām skolēnam ir līdzi darbam nepieciešamie mācību piederumi.

18. Stundu laikā skolēns atrodas attiecīgajā mācību kabinetā un piedalās visās mācību stundās.

19.Skolēna mobilais tālrunis vai cita viedierīce mācību stundu laikā ir izslēgta un novietota skolēna somā. Mācību stundas laikā to drīkst izņemt un lietot tikai pēc skolotāja norādījuma.

20. Skolēni no mācību telpas iziet ar skolotāja atļauju, atstājot kārtībā savu darbavietu.

21. Skolēns, nokavējot mācību stundas sākumu, sasveicinās un atvainojas par kavējumu, beidzoties mācību stundai, skolēns skolotājam paskaidro kavējuma iemeslu.

 1.  Skolēnu pienākumi

22.Ievērot  kulturālas uzvedības un higiēnas normas.

23. Uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām:

23.1. tā, lai tiktu saglabāta sava un citu veselība, ievērota emocionālā un fiziskā drošība, nepieļaujot fizisku un emocionālu vardarbību,

23.2. skolēni mācību stundās un ārpusklases pasākumos ir pieklājīgi un atbildīgi, izturas viens pret otru ar cieņu.(skat. Rīcību iespējamās vardarbības gadījumā )

24. Apgūt kavēto mācību stundu vielu, mācoties patstāvīgi vai konsultējoties ar skolotāju.

25.Ierasties skolā skolēnam piemērotā apģērbā un izskatā.

26.Veikt video vai audio ierakstus, kā arī tos publiskot drīkst tikai ar skolas vadības vai skolotāja atļauju.

27. Saudzēt skolas inventāru (mācību līdzekļus, mantu, ēkas, iekārtas, apstādījumus). Apzinātas vai nolaidīgas rīcības gadījumā salabot bojājumu vai atlīdzināt materiālos zaudējumus.

28. Saudzēt apkārtējo vidi, piedalīties skolas vides uzkopšanā un sakārtošanā.

29. Skolēna obligātā dokumentācija:

29.1 1.-5.klašu skolēniem ir skolas dienasgrāmata, kas ir saziņas līdzeklis ar skolēnu vecākiem,

29.2 2.-12.klašu skolēni no klases audzinātāja saņem e-klases sekmju izdrukas, ar kuru tiek iepazīstināti vecāki.

30. Ievērot skolā noteiktos uzvedības un drošības noteikumus un  noteikumus mācību priekšmetu kabinetos. (skat. Uzvedības noteikumi skolā, noteikumi kabinetos)

31. Skolas kafejnīcā iegādātos produktus atļauts ēst tikai ēdnīcas zālē.

32. Nelietot necenzētus izteicienus un lamu vārdus.

33. Savu brīvo laiku izmantot lietderīgi, iesaistoties interešu izglītības pulciņos (koris, dejošana, sports    u.c.), tādējādi popularizējot skolas vārdu.

34. Rūpēties par ģimnāzijas prestižu, cienot un ievērojot skolas tradīcijas.

 1. Skolēnu tiesības

35. Mācīties un sekmīgi apgūt pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu, kā arī uzņemties  personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā.

36. Iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pamata un vidējo izglītību.

37. Izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, neaizskarot citu cilvēku cieņu.

38. Skolā saņemt pirmo medicīnisko palīdzību.

39. Saņemt informāciju par visiem ar savu izglītošanu saistītajiem jautājumiem un piedalīties mācību procesa pilnveidē un izglītības iestādes Skolēnu pašpārvaldē.

40. Iesniegt mutiskus vai rakstiskus ierosinājumus, sūdzības skolas direktorei, atbildes tiek saņemtas divu nedēļu laikā.

41. Ikviens skolēns ir tiesīgs saņemt skolas pateicības, pilsētas, novada, valsts vai privātos apbalvojumus, balvas un stipendijas par īpašiem sasniegumiem mācībās, sabiedriskajā darbā un sportā.

 1. Kavējumi

42.Vecāki/aizbildņi līdz mācību stundas sākumam informē klases audzinātāju par bērna neierašanos skolā vai atsevišķu stundu neapmeklēšanu un kavējumu iemeslu. Klases audzinātāju informēt telefoniski, nosūtot SMS vai e-klase.lv.

43. Ja skolēns nav ieradies skolā līdz 3.stundas sākumam, klases audzinātājs informē sociālo                                          pedagogu par skolēna neierašanos.

44.Ja skolēns kavējis vairāk kā 20 mācību stundas semestrī un skolai nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, sociālais pedagogs rakstiski informē Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļas vadītāju, Bāriņtiesu un Sociālo dienestu.

45. Mācību stundu kavējumu attaisnojošus dokumentus klases audzinātājam jāuzrāda nākamajā dienā pēc ierašanās skolā ( līdz 3 dienām – vecāku iesniegums, par 4 un vairāk – ārsta izziņa, par sporta pasākumiem/konkursiem – organizētāju izziņu).

Sīkāk skatīt „Kārtība, kādā notiek mācību stundu kavējumu uzskaite, un rīcība kavējumu novēršanā”

 1. Ārpusstundu pasākumi

46. Skolēns apmeklē skolā organizētos ārpusstundu pasākumus, piedalās pasākumu organizēšanā un līdzdarbojas tajos.

47. Skolēns uz pasākumu ierodas savlaicīgi, pasākumu atstāj tikai pēc tā beigām.

48. Ar cieņu izturas pret Valsts un ģimnāzijas simboliem.

49. Mobilais tālrunis vai cita viedierīce pasākuma laikā ir izslēgta.

50. 12.klašu skolēniem, sākoties mācību gadam, saņem skolas cepures, ko viņi nēsā īpašos skolas, pilsētas vai valsts svētku pasākumos.  

51. Par ārpusstundu pasākumiem jāinformē direktore vai direktores vietniece, uzrakstot iesniegumu, ko paraksta pasākumu rīkotājs un atbildīgais pedagogs.

52. Skolas pasākumi var notikt līdz plkst. 22:00.

Sīkāk skatīt „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādes pasākumos”

 1.  Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

53. Skolā ir noteikta kārtība par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu.

54. Darbojas četru soļu princips:

54.1. klases audzinātāja vai mācību priekšmeta skolotāja saruna ar skolēnu; vecāku/aizbildņu informēšana;

54.2. atbalsta personāla piesaiste problēmas risināšanā;

54.3. klases audzinātāja saruna ar skolēnu, vecākiem/aizbildni, mācību priekšmetu skolotāju un atbalsta personālu; skolas administrācijas pārstāvis/direktore;

54.4. skolas vadība sadarbībā ar atbalsta personālu informē atbildīgās valsts un pašvaldības institūcijas.

 1. Rīcība ekstremālās situācijās

55. Ekstremālas situācijas gadījumā atbildīgā persona ieslēdz nepārtrauktu zvanu signālu  vai ieslēgto ugunstrauksmes signalizācijas sistēmas palīdzību, vai nepātrauktu skaņas signālu.

56. Norādījumi skolēniem:

56.1. pamanot situāciju, kas var apdraudēt cilvēku veselību, dzīvību vai materiālās vērtības, nekavējoties ziņot par to skolotājam vai citam pieaugušajam.

56.2. Nepieciešamības gadījumā ziņot operatīviem dienestiem:

56.2.1. ugunsdzēsības un glābšanas dienests – 01, 112

56.2.2. policija – 02, 112

56.2.3. ātrā medicīniskā palīdzība – 03, 112, 113

56.2.4. elektrisko bojājumu pieteikšana – 80200404

Sīkāk skatīt „Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā”


Pielikums nr.1

 Uzvedības noteikumi skolā

1.-4.kl.

Drošība

Atbildība

Cieņa

Klasē

 • Klasē ienāc/izej mierīgi
 • Uz galda turi tikai mācību stundai nepieciešamos mācību piederumus
 • Somu noliec pie galda, lai eja būtu brīva.
 • Uz stundu

ierodies savlaicīgi.

 • Vienmēr paņem līdzi visu  stundai nepieciešamo.
 • Pacel roku, ja vēlies kaut ko teikt.
 • Stundā izpildi skolotāju norādījumus.
 • Mobilais tālrunis vai cita viedierīce mācību stundu laikā ir izslēgta.
 • Pēc sevis sakārto darbavietu.
 • Klausies, ko saka skolotājs
 • Seko līdzi stundai
 • Viens runā, pārējie klausās

Gaitenī

 • Uzmanīgi/ lēnām ver durvis.
 • Pārvietojies lēnām un mierīgi.
 • Neapdraudi savu un citu drošību.
 • Gaitenī sēdi tam paredzētajās vietās.
 • Izmet atkritumus atkritumu grozā
 • Saudzē skolas inventāru un telpaugus
 • Sasveicinies ar pieaugušajiem un skolēniem
 • Runā mierīgi un

pieklājīgi

Garderobē

 • Virsdrēbes, tai skaitā cepuri, atstāj garderobē vai tām paredzētā vietā.
 • Pēc noģērbšanās/saģērbšanās atstāj garderobi.
 • Ņem un lieto tikai savas mantas.
 • Atrastās lietas atdod garderobistei.
 • Katru dienu valkā maiņas apavus.
 • Cieni savu un citu īpašumu.

Ēdamzālē

 • Pirms ēšanas nomazgā rokas.
 • Ēdamzālē ieej/izej mierīgi.
 • Ēdot, ievērot galda kultūru.
 • Pēc ēšanas aiznes traukus uz tam paredzēto vietu.
 • Pēc sevis atstāj kārtību.
 • Ienākot ēdamzālē, ieņem vietu rindas galā.
 • Apsēdies atbilstošā vietā pie galda.
 • Cieni ēdienu.

 • Pēc ēšanas pasaki “Paldies!”
 • Ēdamzālē uzturies tikai, lai paēstu.

Skolas aktu zāle

 • Zālē ienāc/ izej klusi un mierīgi.
 • Ievēro pasākumos noteikto kārtību.
 • Ierodies savlaicīgi uz pasākumu.
 • Seko līdzi pasākuma norisei.
 • Atstāj zāli tikai tad, kad beidzas pasākums.
 • Esi pieklājīgs.
 • Klausies pats un ļauj citiem klausīties.
 • Ja pasākuma laikā tev ir radusies nepieciešamība iziet no zāles, to drīksti izdarīt starp priekšnesumiem.
 •  Mobilo tālruni un citas viedierīces pasākuma laikā izslēdz.

Sporta zālē

 • Ģērbies mierīgi.
 • Savas mantas noliec paredzētajā vietā.
 • Kad esi pārģērbies, dodies uz sporta zāli.
 • Sporta inventāru izmanto tikai ar skolotāja atļauju.
 • Piedalies stundā, arī tad, ja esi atbrīvots.
 • Novieto savu apģērbu, apavus paredzētā vietā un neaiztiec citu lietas.
 • Palīdzi skolotājai atnest/aiznest stundai nepieciešamo inventāru.
 • Saudzē telpu un inventāru.
 • Sasveicinies, ienākot sporta zālē.
 • Izturies pieklājīgi.

Tualetē

 • Tualetes telpā uzturies tikai tad, ja nepieciešams.
 • Pēc tualetes lietošanas nomazgā rokas.

 • Tualetes papīru izmanto tikai tam paredzētajam mērķim.
 • Izlietoto papīru izmet norādītajā vietā.

Pirms skolas/pēc skolas

 • Ienākot skolā, durvis atver un aizver lēnām. Ja kāds nāk aiz tevis, pieturi tās.
 • Pa kāpnēm pārvietojies lēnām un uzmanīgi.

 • Ierodies skolā 10 minūtes pirms stundas sākuma.
 • Ienākot skolā, sasveicinies.
 • Ejot ārā no skolas, atvadies.

Skolas pagalmā

 • Uzturies tikai skolas teritorijā.
 • Ja gadās konflikts, nekavējoties ziņo skolotājam.
 • Neesi pārgalvīgs.
 • Saudzē inventāru un apstādījumus.
 •  Izmet atkritumus tam paredzētajā

vietā.

 • Uzvedies pieklājīgi.


Pielikums nr.2

Uzvedības noteikumi skolā

10.-12.kl.

14. Skolēns skolā ierodas savlaicīgi, virsdrēbes atstāj skolas garderobē vai apģērbu skapī.

17. Uz mācību priekšmetu stundām skolēnam ir līdzi darbam nepieciešamie mācību piederumi.

19.Skolēna mobilais tālrunis vai cita viedierīce mācību stundu laikā ir izslēgta un novietota skolēna somā. Mācību stundas laikā to drīkst izņemt un lietot tikai pēc skolotāja norādījuma.

20. Skolēni no mācību telpas iziet ar skolotāja atļauju, atstājot kārtībā savu darbavietu.

23. Uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām:

23.1. tā, lai tiktu saglabāta sava un citu veselība, ievērota emocionālā un fiziskā drošība, nepieļaujot fizisku un emocionālu vardarbību,

23.2. skolēni mācību stundās un ārpusklases pasākumos ir pieklājīgs un atbildīgs, izturas viens pret otru ar cieņu.

24. Apgūt kavēto mācību stundu vielu, mācoties patstāvīgi vai konsultējoties ar skolotāju.

32. Nelietot necenzētus izteicienus un lamu vārdus.

33. Savu brīvo laiku izmantot lietderīgi, iesaistoties interešu izglītības pulciņos (koris, dejošana, sports    u.c.), tādējādi popularizējot skolas vārdu.

36. Iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pamata un vidējo izglītību.

45. Mācību stundu kavējumu attaisnojošus dokumentus klases audzinātājam jāuzrāda nākamajā dienā pēc ierašanās skolā ( līdz 3 dienām – vecāku iesniegums, par 4 un vairāk – ārsta izziņa, par sporta pasākumiem/konkursiem – organizētāju izziņu).

52. Skolā ir noteikta kārtība par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu.