GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDP22-PRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ DE PROJECTES

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Quart

Primer

Específica

4

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/Castellà

Horari: Dijous de 9:50 a 11:40 hores

Web de l’assignatura: https://classroom.google.com/c/NzkwMTU2MDIyOFpa

Professorat responsable:

Toni Riera

Correu electrònic: triera@escoladisseny.com

Horari de tutories: -

Cap de departament

Marta González

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari d’atenció: -

2. Contextualització

Interès formatiu de l´assignatura: assignatura fonamentalment pràctica, encara que hi haurà sessions teòriques que donaran suport als exercicis pràctics. Complementarà en part les assignatures de Projectes V i Projecte de fi d'estudis, ja que aportarà a l´alumne, eines per comunicar el projecte. (capacitat principal que es desenvolupa a aquesta assignatura).

L´assignatura es desenvolupa al quart curs dels estudis, amb els continguts treballats els estudiants entendran la importància formativa de l'assignatura.

L'alumne aprendrà a comunicar els projectes, tant des del punt de vista gràfic, oral i escrit i els aportarà eines per desenvolupar la capacitat comunicativa que ha d'adquirir durant els seus estudis.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

Matèria: Llenguatges i tècniques de representació i comunicació.

Està vinculada a les assignatures de projectes V, ja que està relacionada amb la fase de comunicació (oral, gràfica, escrita) d´un projecte, també a l´assignatura de Projecte de final d'estudis.

2.2. Perfil professional

El saber transmetre les intencions i els conceptes d´un projecte és de vital importància a la nostra professió. Aquesta matèria ajudarà a adquirir capacitats per aconseguir ho. Amb aquesta assignatura l’alumne adquirirà la capacitat de dominar els recursos expressius, tant oralment com gràficament, per tal de saber comunicar i transmetre les idees d’un projecte ideat i confeccionat pel mateix alumne.

Molt interessant pels futurs professionals, aprendre a transmetre conceptes, idees… amb diferents mitjans.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials

No hi ha ni requisits essencials, ni incompatibilitat d´aquesta assignatura amb altres de l´especialitat.

3.2. Requisits recomanables 

Es recomanable cursar quart curs de l´especialitat, ja que alguns dels treballs estan vinculats a projectes V, encara que es poden realitzar amb projectes d'altres cursos.

També és recomanable haver obtingut les competències establertes a les matèries dels Departaments de Dibuix i Representació Gràfica i de Mitjans Audiovisuals i Fotografia.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

4.3. CE/Competències específiques de l’especialitat

A.- COMUNICAR. COMPETÈNCIA EN EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ DEL DISSENY

CE-DP1 Dominar els recursos grafico plàstics de la representació bi i tridimensional.

CE-DP2 Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.

CE-DP3 Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de producte.

CE-DP4 Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de producte.

Relacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

5. Resultats d’aprenentatge

L'estudiant una vegada finalitzada l´assignatura haurà d´après a:

- Dominar els recursos graficoplàstics per realitzar una presentació.

- Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.

- Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de producte.

- Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de producte.

- Transmetre oralment les característiques i els valors d’un projecte.

- Defensar i argumentar el propi projecte.

6. Continguts

CONTINGUTS:

- Aplicació de les tècniques de presentació acadèmiques i professionals del projecte.

- Tècniques de comunicació verbals i no verbals.

- Tècniques de comunicació del projecte.

- Consolidació del domini del llenguatge visual.

- Construcció de missatges.

- Preparació per a la presentació pública dels projectes, presentació oral i audiovisual mitjançant la utilització dels recursos informàtics.

Per aconseguir els continguts anomenats s´especifiquen les diferents unitats d'aprenentatge en forma de blocs que els estudiants desenvoluparan i treballaran a l´assignatura:

0.- FITXA DE PRESENTACIÓ.

1.- PANELL DISSENYADORS.

2.- PRESENTACIÓ PECHAKUCHA D´UN PROJECTE

3.- REALITZACIÓ D´UN CURRICULUM ARTÍSTIC

4.- PRESENTACIÓ D´ESBOSSOS (FASE D´IDEACIÓ) D´UN PROJECTE

5.- PRESENTACIÓ PLÀNOLS D´UN PROJECTE

6.- PRESENTACIÓ D´UNA MEMÒRIA D´UN PROJECTE (PROJECTES V o UN PROJECTE FET PELS ALUMNES).

7.- PRESENTACIÓ PANELL D´UN PROJECTE.

8.- PRESENTACIÓ D´UN PROJECTE MITJANÇANT PREZZI

9.- PRESENTACIÓ D´UN VIDEO D´UN PROJECTE

10.- PRESENTACIÓ ORAL (PROJECTES V o PROJECTE FET PELS ALUMNES).

7. Metodologia docent

L´assignatura consta de dues sessions setmanals de 55´ cada una, durant el mateix dia. L´agrupament de les dues sessions facilita les sortides del centre per visitar empreses relacionades amb el bloc treballat a l´escola. En general, a la primera sessió s´exposarà el treball a realitzar i es presentaran els continguts a treballar. A la segona sessió es revisarà la tasca desenvolupada pels alumnes i al final de la sessió s´exposarà el treball realitzat de manera oral.

Tipus d´agrupació: en general no es realitzarà cap tipus de divisió del grup, normalment es tracta de grups reduïts. Es realitzaran en dues maneres:

a) Grup gran (amb la totalitat dels alumnes): activitats teòriques, presentació dels exercicis i pràctiques que es poden dur a terme de manera efectiva en espais i amb grups relativament grans.

b) Individual (1 alumne): per a activitats i correccions individuals amb l’alumne, la modalitat d´individual per la revisió dels treballs per part del professor, la realització de les presentacions i defenses públiques.

Les modalitats organitzatives són els diferents escenaris en els quals es desenvolupen les activitats que han de dur a terme els professors i els alumnes durant un curs (any/semestre), les quals es diferencien pels propòsits didàctics, les tasques que s’han de fer i els recursos necessaris. Solen estar relacionades amb el tipus d’agrupació.

Es distingeixen les modalitats organitzatives següents:

a) Activitats de treball presencial (en les quals és present el professor):

Classes teòriques (grup gran): exposició de continguts mitjançant la presentació o l’explicació (classes magistrals, exposicions orals individuals o en grup).

Seminaris i tallers (grup mitjà / grup petit): sessions monogràfiques supervisades pel professor amb participació compartida (professor, estudiants, experts, etc.).

Classes pràctiques (grup mitjà): qualsevol tipus de pràctica a l’aula en la qual es desenvolupen activitats d’aplicació dels coneixements a situacions concretes i a l’adquisició d’habilitats relacionades amb la matèria d’estudi: estudi de casos, anàlisis diagnòstiques, resolució d’exercicis i problemes, etc.

Pràctiques externes (grup petit / individual): activitats en empreses i entitats externes al centre amb les quals s’adquireix preparació per a l’exercici professional.

Classes de laboratori (grup mitjà / grup petit): activitats desenvolupades en espais amb equipament especialitzat, com ara laboratoris i aules d’informàtica.

Tutories (grup petit / individual): activitats d’orientació, seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge d’un estudiant o un grup reduït d’estudiants amb atenció personalitzada del professor.

Avaluació (grup gran / grup mitjà / grup petit / individual): conjunt de proves utilitzades en l’avaluació del progrés de l’aprenentatge de l’estudiant.

Altres (grup gran / grup mitjà): visites programades, projeccions, sortides de camp, etc.

b) Activitats de treball no presencial o autònom (en les quals no és present el professor):

Estudi i treball en grup: preparació de seminaris, lectures, recerques, treballs i memòries, obtenció i anàlisi de dades, etc., per exposar o lliurar.

Estudi i treball autònom individual: les mateixes activitats que figuren en l’apartat anterior, però fetes de forma individual. S’hi inclouen, a més a més, l’estudi personal, la preparació d’exàmens, el treball en biblioteques, les lectures complementàries, la resolució de problemes i exercicis, etc. Descrites les diferents modalitats generals, a aquesta assignatura les que s´utilitzaran seran:

a) Activitats de treball presencial:

Classes teòriques.

Classes pràctiques.

Tutories.

Avaluació.

Visites programades

b) Activitats de treball no presencial:

Estudi i treball autònom individual.

7.1. Estratègies generals metodològiques

Estratègies generals metodològiques del departament: No n´hi ha cap.

Estratègies generals de l'assignatura: Classes expositives al començament de cada exercici i després seguiment en tutories grupals i individualitzades a cadascun dels alumnes.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

30 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

10 hores

Classes pràctiques

individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

10 hores

Exposició oral

individual

Prova d’avaluació oral de cada un dels projectes

4 hores

Avaluació ordinària

individual

Presentació dels treballs en el format demanat (vídeos, panells, oral, memòria...)

2 hores

Activitats de repàs

Grup gran

Classes de reforç per preparació de l'examen extraordinari

2 hores

Avaluació extraordinària

individual

Presentació dels treballs en el format demanat (vídeos, panells, oral, memòria...)

2 hores

Activitats de treball no presencial

70 hores

Resolució de pràctiques

individuals autònomes

individual

Lectures documents.

20 hores

Resolució de pràctiques

individuals autònomes

individual

Desenvolupament i preparació de les presentacions de projectes de disseny (orals, panells, documents, vídeos...)

50 hores

 

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula amb taules grans, projector i connexió a internet

Aules de “l´espai producte”, específiques per aquesta especialitat, s´han dotat de televisió, impresora 3D i durant el curs s´incorporarà màquina de tall làser,

7.4 Activitats interdisciplinàries

Col·laboracions amb l’assignatura de projectes V de disseny de producte.

Col.laboracions amb l´assignatura de Presentació i Comunicació de Projectes de disseny de moda.

7.5 Activitats complementàries

Assistència a fires, exposicions, i esdeveniments culturals, visites a empreses.

Visionat de documentals.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

No hi ha criteris generals de departament.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

S´han de presentar tots els exercicis per obtenir la qualificació, incloent les avaluacions final i/o extraordinaria. En cap cas s´avaluarà un exercici copiat o plagiat.

Dels diferents treballs escrits i orals s´obtindrà una nota mitjana sempre que tots tinguin com a mínim un 4.

Els exercicis lliurats fora de termini es qualificaran amb 1 punt menys.

Per superar l´assignatura per avaluació contínua, s´haurà d´assistir al menys al 70% de les classes presencials.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Els procediments i les tècniques establerts per avaluar el nivell d’adquisició i el progrés de l’aprenentatge dels estudiants són els següents:

Proves orals individuals per la presentació de treballs.

Presentacions de Treballs i projectes.

Presentació de memòries de projectes.

Presentació de plànols de projectes.

Presentació de vídeos.

Escales d’actituds.

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.).

Existiran dos itineraris, itinerari A, pels alumnes que assisteixen regularment a classe (en un percentatge superior al 70%) i l´itinerari B per alumnes que no hi assisteixen.

Tipus d´activitats d’avaluació segons les dues categories següents:

No recuperable (NR): activitat que s’ha de superar en el període lectiu de l’assignatura; és a dir, no hi ha l’opció de superar-la en el període de recuperació del calendari acadèmic.

Recuperable (R): activitat que es pot superar en el període de recuperació.

Opció de dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA1, CA2, CA3, CA4, CA13

10%

---

Proves i presentacions orals

R

CA3, CA7, CA9, CA10, CA12, CA14, CA17

30%

40%

Presentacions gràfiques i escrites

R

CA5, CA6, CA7, CA8, CA11, CA14, CA15, CA16, CA17

60%

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Tondreau, Beth. Principios fundamentales de composición. Ed. Blume

9.2. Bibliografia complementària: 

Wong, Wucius. Fundamentos del diseño. Ed. GG. 2008

9.3. Altres recursos: 

- Programari per presentacions: Powerpoint, Prezzi, …

- Programari per maquetació de panells, treballs i memòries de projectes: Indesign, Ilustrator, Photoshop...

- Revistes, plataformes digitals i publicacions especifiques.

- Recursos online: Documents de consulta, vídeos, documentals o llocs web.

- Ordinador i pisarra digital a l´aula.

10. Altres observacions