Daugavpils pilsētas

24. pirmsskolas izglītības iestādes

pašnovērtējuma ziņojums

2019

Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde

                                                         Reģistrācijas Nr. 2701901788

                     Muzeja ielā 9,Daugavpils ,

 LV – 5401,

                                                        Tālrunis 65428733

                                                        Vadītāja: Genovefa Fedorkiva

 e-pasts: rukitis24pii@inbox.lv

SATURS

 1. Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes vispārīgais raksturojums..........................3
 2. Pirmsskolas izglītības iestādes misija, vīzija, darbības pamatmērķi..............................................3
 3.  Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos:
 1. Mācību saturs-iestādes īstenotās izglītības programmās;........................................................4
 2. Mācīšana un mācīšanās:..........................................................................................................4
 1. Mācīšanas un mācīšanās kvalitāte;...............................................................................4
 2. Vērtēšana,kā mācību procesa sastāvdaļa......................................................................5
 1.  Izglītojamo sasniegumi;.........................................................................................................6
 2. Atbalsts izglītojamiem:.....................................................................................................................7
 1. Izglītojamo drošība;......................................................................................................7
 2. Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības veidošana;...............................................7
 3. Karjeras izglītība;.........................................................................................................8
 4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai..........................................................................8
 1. Iestādes vide:........................................................................................................................10
 1. Mikroklimats;.............................................................................................................10
 2. Fiziskā vide.................................................................................................................11
 1. Iestādes resursi:.....................................................................................................................11
 1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi;.........................................................................11
 2. Personālresursi............................................................................................................13
 1. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:...............................................14
 1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana;............................................................14
 2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība;..................................................................15
 3. Iestādes sadarbiba ar citām institūcijām................................................................................16
 1. Citi sasniegumi............................................................................................................................17
 2. Pašvērtējuma kopsavilkums.....................................................................................................18
 3. Turpmākā attīstība....................................................................................................................19

1. Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes  vispārīgais raksturojums

Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk- Iestāde) atrodas Daugavpils pilsētas centrā, Muzeja ielā 9, ģeogrāfiski izdevīgā vietā. Blakus Parādes un Muzeja ielas krustojumā atrodas Dubrovina parks, uz Kandavas ielas atrodas izklaides parks Esplanāde. Blakus iestādei ir vēl divas pirmsskolas izglītības iestādes: Daugavpils 12. un 18. pirmsskolas izglītības iestāde.

Ģeogrāfiski tuvu izvietotie sadarbības partneri: Daugavpils Izglītības pārvalde, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola ”Saules skola”, Daugavpils skolas, Daugavpils bērnu bibliotēka „Zīlīte”, Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs, Latviešu kultūras centrs, Latviešu māja, Latgales zoodārzs, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Daugavpils Teātris, Daugavpils Universitāte, palīdz organizēt, pilnveidot un dažādot mācību izglītojošo procesu.

 Iestāde dibināta 1968. gada 15. aprīlī. Ēka bija paredzēta 270 bērnu vietām, ar 12 grupām-no kurām 4- silītes vecuma bērniem. Iestādes renovācijas rezultātā 2009. gada 1. septembrī durvis ver 16 grupas, bērniem no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Iestādē strādā 73 darbinieki, no tiem 34 pedagogi un 39 tehniskie darbinieki. Iestāde strādā katru darba dienu no plkst. 7.00-18.00, pirmdienās no plkst. 7.00- 18.30. Iestādē 3 reizes dienā tiek organizēta bērnu ēdināšana.

Iestāde ir Daugavpils pilsētas domes pakļautībā un realizē vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111).

 1. Izglītības iestādes misija, vīzija, darbības pamatmērķi

Pirmsskolas izglītības iestādes vīzija:

Iestāde - sabiedrībai atvērta, konkurētspējīga pirmsskola, kurā tiek nodrošināta gan aizraujoša integrēto rotaļnodarbību programma, gan mīlestības pilna un gādīga vide, kurā augstu vērtēta tiek katra bērna personība, veicināta pozitīva pašapziņa un uz savstarpēju cieņu balstīta sadarbība.

Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes mērķi:

1. Sekmēt uz kompetencēm balstīta mācību satura realizēšanu, nodrošinot individualizētu bērna vecumposmam atbilstošu attīstību;

2. Paaugstināt pirmsskolas darba organizācijas, darba un pašvērtējuma kvalitāti, meklējot jaunus, efektīvus ceļus pirmsskolas darbības organizēšanai, tās turpmākai attīstībai.

Uzdevumi:

1. Stiprināt bērnu valstiskuma apziņu, lojalitāti un patriotismu, iesaistoties valsts svētku un latviešu tautas tradicionālo svētku svinēšanā.

2.Veicināt izglītības iestādes un ģimenes sadarbību vienotu vērtību un uzvedības principu ievērošanu.

3. Organizēt un īstenot izglītības procesu katra izglītojamā spēju attīstīšanā un vajadzību nodrošināšanā;

4. Veidot visam pirmsskolas kolektīvam pozitīvu mikroklimatu, sadarbības vidi un piederības apziņu savai iestādei.

3.Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos.

3.1. Mācību saturs-iestādes īstenotās izglītības programmā

        Iestādē realizē pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111).   Akcents tiek likts uz bērnu individuālo spēju attīstību un virzību, bērna individualitāti, garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību. Veido izpratni par piederību Latvijas valstij, veicina nacionālās pašapziņas veidošanos, nodrošina valsts valodas pamatiemaņu apguvi. Programmas īstenošana tiek balstīta uz humānās pedagoģijas teorijām. Mācību process noris attīstošā vidē, organizējot integrētās rotaļnodarbības, ievērojot pēctecības principu un bērnu vecuma īpatnības. Prioritārais darba virziens ir latviešu tautas tradīciju kopšana, gadskārtu svinēšana. Bērniem tiek organizētas ekskursijas latviešu dzīvesziņas izzināšanai un ieviešanai ikdienā.

        Kopš 2010. gada tiek piedāvāta valsts apmaksāta interešu izglītības programma vācu valodas apguvei bērniem no 5 gadu vecuma, bet kopš 2016. gada 1. septembra tiek piedāvāta vācu valoda bērniem no 3-5 gadiem, kuru finansē Rīgas Gētes Institūts. Programma balstīta uz mācību kursa „Deuch mit Hans Hase” (Goehte- Institut, 2010) izmantošanu. Vācu valodas apguve tiek realizēta, galvenokārt izmantojot interaktīvas, uz jēgpilnu komunikāciju balstītas mācību organizācijas formas (pāru, grupu darbs).

3.2. Mācīšana un mācīšanās

3.2.1. Mācīšanas un mācīšanās kvalitāte

        Mācību darbs Iestādē tiek plānots saskaņā ar Iestādes darba plānā izvirzītajiem uzdevumiem mācību gadam audzināšanas un pedagoģiskajā darbā, balstoties uz VISC un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes  izvirzītajām prioritātēm. Skolotāji sava darba tematisko plānojumu veic nedēļai, aizpildot skolotāja dienasgrāmatu elektroniski atbilstoši nedēļas tēmai. Tā kontroli veic vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā. Plānojumu kontroles rezultāti tiek analizēti pedagoģiskajās sanāksmēs.

        Ar prasībām konkrētajā mācību jomā izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti mācību gada sākumā grupu vecāku sapulcēs, Iestādes kopsapulcē un Iestādes padomes sēdēs. Tikšanās reizēs ar vecākiem tiek pārrunāti izglītojamo sasniegumi, kā arī vecāki tiek iepazīstināti ar ierakstiem bērnu pedagoģisko vērojumu rezultātu kartēs. Vecāki tiek iepazīstināti ar sava bērna veiktajiem darbiem grupas vecāku informatīvajā stendā, tiek pārrunāti citi aktuāli jautājumi saistīti ar bērna attīstību, izaugsmi, izglītošanu un audzināšanu. Katras grupas garderobē novietota vecāku priekšlikumu un ieteikumu ”lādīte”. Vecāku priekšlikumi tiek izvērtēti, analizēti un aktualizēti vecāku sapulcēs. Janvārī tiek organizētas atvērto durvju dienas, kurās visiem interesentiem ir iespēja piedalīties 5-7 gadus vecu bērnu mācību procesā. Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību formas, metodes, daudzveidīgus mācību materiālus un informācijas tehnoloģijas, kas atbilst izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta specifikai un saturam. Mērķi un uzdevumi tiek izvirzīti atbilstoši tēmai, konkrētajam bērnu vecumam un spējām. Grupās tiek nodrošināta labvēlīga vide. Visās situācijās izglītojamie tiek orientēti uz pozitīvu rezultātu. Tiek organizēts darbs ar visu bērnu grupu, apakšgrupās, patstāvīgi, kā arī individuāli. Iestādē tiek praktizēta brīvdabas pedagoģija - organizētas izglītojošas un pētnieciskas pastaigas, pārgājieni, ekskursijas. Tiek vadītas kontrolnodarbības, lai izvērtētu izglītojamo sasniegumus mācību procesā un izvirzītu uzdevumus tālākai darbībai. Tiek veikta mācību darba rezultātu analīze. Analizējot bērnu darba rezultātus, tiek ņemtas vērā bērna individuālās spējas.  Pedagoģiskajās padomes sēdēs tiek izvērtēti izglītojamo sasniegumi. Izglītojamie tiek aktīvi iesaistīti mācību procesā, rosināti darboties integrētajās rotaļnodarbībās.  Izglītojamajiem, kuriem nepieciešama papildus motivācija, tiek nodrošināts individuālais darbs. Pirmsskolas izglītības iestādē sistemātiski un mērķtiecīgi tiek apkopota informācija par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, izvērtēta un izmantota tālākā mācību procesa organizēšanā.

        Izglītības iestāde nodrošina visus izglītojamos ar mācību materiāliem Individuālos mācību piederumus nodrošina vecāki, pēc saraksta, kurš tiek izsniegts mācību gada sākumā. Individuālo mācību piederumu saraksti tiek akceptēti Iestādes padomes sēdē.

Secinājumi:

        Mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas darbs;

Mācību procesā un nodarbībās izmantotas dažādas mācību formas, metodes, mūsdienīgi mācību līdzekļi, informācijas tehnoloģijas.

        Pirmsskolas izglītības iestādē strādā kvalificēti pedagogi, kuri spēj nodrošināt mācību procesu atbilstoši bērnu individuālajām spējām un aktīvi tālākizglītojas.  

Tiek organizētas tikšanās ar vecākiem.

Turpmākā attīstība:

        Pilnveidot individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir uzmanības, uzvedības traucējumi, kā arī talantīgajiem bērniem.

Veicināt sadarbību ar vecākiem.

Vērtējums: ļoti labi

3.2.2. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

        Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo zināšanu un prasmju un attieksmju vērtēšana tiek veikta saskaņā ar 31.07.2012.MK noteikumiem Nr. 533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, kuri nosaka pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus:

• izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.

 • pēc pirmsskolas izglītības satura apguves, par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus vai citus bērna likumiskos pārstāvjus. Izglītojamo vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota un analizēta informācija, lai:

 • noteiktu izglītojamā mācīšanās vajadzības, zināšanu, prasmju apguvi, un attieksmju veidošanos;

• sekmētu atgriezenisko saiti par izglītojamā apgūtajām zināšanām un prasmēm;

• spriestu par mācīšanās efektivitāti.

Vērtējot izglītojamo prasmes, Iestādē nosaka ne tikai bērnu sasniegumu atbilstību noteiktām prasībām, bet arī bērna individuālo attīstības dinamiku. Izvērtējot sasniegumus, var spriest par izglītojamā attīstību kopumā, vajadzības gadījumā sniedzot individuālu palīdzību.

Secinājumi:

        Vecākiem tiek nodrošināta regulāra informācijas saņemšana par izglītojamā sasniegumiem.

Pedagogiem ir skaidra izglītojamo zināšanu un prasmju kvantitāte un kvalitāte

Turpmākā attīstība:

        Pirmsskolas izglītības iestādē turpināt strādāt atbilstoši jaunajām valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un iestādē izstrādātajai bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai.

Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi.

Vērtējums: labi

3.3.Izglītojamo sasniegumi.

        Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību procesā tiek izteikti ar uzslavām, kā arī katra bērna izaugsme dokumentēta bērna attīstības vērojumu kartēs. Iestāde sekmē izglītojamo iesaistīšanos ārpusiestādes pasākumos piedaloties konkursos, projektos un pasākumos. 2018./2019 .m.g. tika gūti sekojoši sasniegumi:

1.vieta 5 bērniem (grupas “Kamenītes”, “Zīļuki”, “Cīrulīši”, “Attapīgā Sprīdīša skoliņa”),  2.vieta-8 bērniem ( grupas “Bitītes”, “Zīļuki”, “Attapīgā Sprīdīša skoliņa”, “Zinātkārā kāpēcīša skoliņa”),  3.vieta - 9 bērniem ( grupas “Bitītes”, “Zīļuki”, “Cīrulīši”, “Attapīgā Sprīdīša skoliņa”, “Vārpiņas”,  “Zinātkārā kāpēcīša skoliņa”), 15.05.19.

“ŠAJĀ PASAULĒ IR MILESTĪBA” iestāde saņēma pateicību , 2019.g. janvārī.

Secinājumi:

         Izglītojamo veiksmīgu programmas apguvi veicina cieša iestādes un bērnu vecāku sadarbība.

Regulārs ikdienas darbs pirmsskolas izglītības iestādē un iesaistīšanās ārpusiestādes pasākumos, veicina ikviena bērna spējas, dotumus un talantu.

Turpmākā attīstība:

        Pilnveidot darbu ar talantīgajiem bērniem.

Atklāt katra bērna stiprās puses, veicināt to attīstību.

Vērtējums: ļoti labi

3.4. Atbalsts izgītojamajiem

3.4.1. Izglītojamo drošība

        Iestādes telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Izglītības iestādes teritorija ir sakopta un tajā tiek uzturēta kārtība.

        Ir izstrādāti drošības noteikumi gan izglītojamajiem, gan darbiniekiem. Drošības instrukcijas: ”Noteikumi par bērnu dzīvības un veselības aizsardzību pirmsskolas iestādē”, ”Drošības noteikumi bērniem”, ”Drošības noteikumi ekskursijās, pasākumos un pārgājienos ārpus iestādes teritorijas”, „Drošības noteikumi bērniem un rīcība nestandarta situācijās”, ”Par ceļu satiksmes noteikumiem”, ”Noteikumi par drošību sporta nodarbībās un sporta izpriecās”, ”Bērnu personas datu aizsardzība”, „Darbinieku personas datu aizsardzība” izstrādātas, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” saskaņā ar „Bērnu tiesību aizsardzības likumu” 21.11.2009., kā arī DPIP 30.08.2012. rīkojumu Nr. 226-r” Par izglītojamo drošību izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.

Bērniem, dodoties ārpus teritorijas, tiek lietotas atstarojošās drošības vestes. Ekskursiju maršruti ir iepriekš izstrādāti un saskaņoti.

        Nodarbības par satiksmes drošības ievērošanu, rīcību ekstremālās situācijās ir integrētas grupu nodarbībās. Ar instrukciju un drošības noteikumu prasībām regulāri tiek iepazīstināti arī Iestādes darbinieki. Iestādē ir izstrādāti un telpās izvietoti evakuācijas plāni ar norādījumiem rīcībai ekstremālās situācijās. Iestādē ir pieejami ugunsdzēšamie aparāti. To atbilstība ekspluatācijas noteikumiem tiek regulāri pārbaudīta. Katru gadu darbiniekiem tiek nodrošināta apmācība drošības jautājumos. Iestādes telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros norādīti evakuācijas ceļi un evakuācijas kārtība, atbildīgie par evakuāciju.

         Izglītojamie Iestādē un tās apkārtnē jūtas droši. Iestādes teritorija ir nožogota, bērniem droša, ar diviem gājēju vārtiņiem, ar aizbīdni bērnu drošībai un vieni transporta vārti, kuri domāti tikai apkalpojošam transportam. Darbinieki un bērnu vecāki iestādes teritorijā neiebrauc.

Iestādes teritorijā notiek videonovērošana.

Secinājumi:

        Izglītojamie un darbinieki regulāri tiek izglītoti drošības jautājumos.

Tiek pielietoti arī praktiskie drošības apmācības pasākumi.

Tālākā attīstība:

        Turpināt Iestādē organizēt praktiskās nodarbības izglītojamiem un darbiniekiem, lai regulāri atjaunotu prasmes rīkoties ekstremālās un ārkārtas situācijās.

Turpināt izglītojamos izglītot par drošību sev apkārt.

Vērtējums: ļoti labi

3.4.2. Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības veidošana

        Iestādē atbalsta pozitīvu uzvedību (APU), redzamās vietās izvietotas atgādnes bērniem un vecākiem ar uzvedības noteikumiem konkrētā vietā. Ikdienā pedagogi izmanto pedagoģiskos pastiprinājumus un loģiskās sekas, tādējādi sekmējot vēlamo rīcību.

 Ir izstrādāti APU noteikumi, kuri ikdienā bērniem tiek mācīti. Arī vecākiem septembrī tika sniegta konsultācija par APU programmas saturu iestādē un pielietošanas iespējām ģimenē. Tika prezentēti grupas bērnu un vecāku sasniegumi APU jomā. Vecāki ar bērniem izstrādāja savas ģimenes „Bērnu pienākumus mājās.” Sadarbojoties ar vecākiem ieviešot APU, aicinām izvirzīt vienotas prasības.

Iestādē noteikumi ir vizualizēti. Tie redzami grupu telpās, koridoros un laukumos. Vecākajās grupiņās tie ir papildināti ar piktogrammām, bet jaunākajās ar attēliem, kas piesaista bērnu uzmanību un ir labāk saprotami. Bērniem ir piespraudes: ”Es mācos uzvedības noteikumus – uz balta fona”, „Es cenšos ievērot uzvedības noteikumus”- uz dzeltena fona, „Es ievēroju uzvedības noteikumus”- uz zaļa fona.

        Mācību gada laikā notiek sistemātiska vecāku informēšana par izglītojamā attīstību, jautājumiem, kas saistīti ar audzināšanu un disciplīnu. Pedagogu sanāksmēs notiek regulāra pieredzes apmaiņa un savstarpēja sadarbība, kopīgi meklējot un rodot risinājumus dažādos ar disciplīnu saistītos jautājumos.

Secinājumi:

        APU palīdz veidot grupās un iestādē labvēlīgu un pozitīvu mikroklimatu.

Notiek aktīva sadarbība ar vecākiem.

Ir ievērojami uzlabojusies bērnu ar uzvedības traucējumiem rīcība, attieksme, un uzvedība.

Bērni cenšas risināt problēmsituācijas.

Turpmākā attīstība:

Iesaistīt vecākus un kolektīvu konsekventu terminu un prasību ievērošanā.

Vērtējums: labi

3.4.3. Karjeras izglītība

        Pirmsskolas izglītības iestādē, saskaņā ar audzināšanas plānu, izglītojamo karjeras izglītībā tiek izmantotas daudzveidīgas rotaļnodarbības, pārgājieni, mācību ekskursijas. Izglītojamie iepazīst pirmsskolas iestādē dažādas profesijas – skolotāja, skolotāja palīgs, vadītāja, medmāsa, logopēds, lietvede, remontstrādnieks, sētnieks, pavārs, veļas mazgātāja. Izglītojamie labprāt piedalās dažādo profesiju izpētē. Izglītojamie zīmē, vizualizē šīs profesijas, izzina pienākumus, gatavo apsveikuma kartiņas svētkos, profesiju dienās.

Pamatievirze karjeras izglītībā tiek sniegta pirmsskolas izglītības posmā, pamazām to paplašinot, ievērojot izglītojamo spējas un intereses.

        Pirmsskolas audzēkņi apmeklē bērnu bibliotēku ”Zīlīte”, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Latviešu māju, Māla mākslas centru, Ugunsdzēsēju Depo, Saules skolu, Latgales zoodārzu, Daugavpils Universitāti, Bērnu zinātkāres centru ZINOO, Daugavpils teātri, lai iepazītos ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Lai popularizētu dažādas profesijas, tiek iesaistīti izglītojamo vecāki, kuri radoši bērniem prezentē savus amatus.

Mācību gada laikā tika organizēts pasākumu cikls 5-7 gadus veciem bērniem ”Profesiju virpulī”, kura ietvaros notika Daugavpils būvniecības tehnikuma pasākums „Jauno būvnieku skoliņa.”, organizētas tikšanās ar Valsts policijas darbiniekiem, Zemessargiem, dzejnieci M.Korenu, mūziķi un valodnieci M.Švarcu, bibliotēkas “Zīlīte” darbiniekiem un organizētas ekskursijas uz Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo, DDMV “Saules skola”

15.grupā iesākts projekts “Pūcīte iepazīst profesijas”.

        Ikdienā bērniem ir iespēja caur lomu sižeta rotaļām iejusties dažādās profesijās.

Secinājumi:

        Iestāde sadarbojas ar vecākiem, lai izglītotu bērnus profesiju dažādībā.

Mācību formu dažādošana ievirza bērnus profesiju pasaulē.

Turpmākā attīstība:

        Turpināt organizēt mācību un izglītojošo procesu iesaistot apkārt esošos izziņas objektus.

Turpināt pilnveidot izglītojamo zināšanas dažādās specialitātēs, kā arī turpināt sadarbību ar vecākiem un sadarbības partneriem šajā jomā. Mudināt bērnos vēlmi izzināt un pētīt atbilstoši kompetences pieejām.

Vērtējums:ļoti labi

3.4.4 Atbalsts mācību darba diferenciācijai.

        Saskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijās rekomendējošo spēju, prasmju, zināšanu un talantu izkopšanu, izglītības iestādē ir radīta iespēja integrētās rotaļnodarbībās pakāpeniski apgūt nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas, lai izglītojamos sagatavotu skolas gaitu uzsākšanai. Integrētās rotaļnodarbības un rotaļnodarbības pedagogi veido tā, lai izglītojamie varētu iekļauties mācību procesā. Ja izglītojamais ir kavējis pirmsskolas izglītības iestādi, skolotāja plāno individuālu darbu ar bērnu, lai palīdzētu viņam iekļauties mācību un rotaļu vidē.

        Lai sekmētu bērnu individuālo vajadzību nodrošināšanu mācību procesā 2018.-2019.mācību gadā, pedagogi padziļināti pētīja un paplašināja savas zināšanas, dalījās pieredzē ar kolēģiem par sekojošām tēmām- “Veiksmīgs skolotājs”(pēc Kena Robinsona lekciju materiāliem), “Bērni-autisti”. Tika organizētas pedagoģiskās darbnīcas “Uzsvaru maiņa mācību satura īstenošanā bērnu individuālo vajadzību nodrošināšanai izglītības procesā”, kurās pedagogi analizēja, kopīgi mācījās un dalījās savstarpējā pieredzē par jēgpilnas atgriezeniskās saites sniegšanu bērnam par mācīšanās procesu, bērnu pētnieciskās darbības sekmējošu mācību vidi un mācību organizācijas formu un  metožu dažādošanu.  2018./2019. m.g. tika organizētas supervīzijas pedagogiem:

        2018.-2019.m.g. tika organizēti vairāki pieredzes apmaiņas pasākumi. 2018. gada 22. novembrī starpnovadu pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas izglītības skolotājiem „Sadarbības un līdzdalības prasmes pilsoniskajā audzināšanā”, kura akcents tika likts uz caurviju prasmju un tikumu īstenošanu pirmskolā, savukārt lai iepazītos ar brīvdabas pedagoģijas realizēšanas metodēm 17.05.2019. iestādes kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Priekuļu PII ”Mežmaliņa” .

       Pirmsskolas izglītošanās process ir demokrātisks un draudzīgs izglītojamajam, jo tas paredz izglītošanos visas dienas garumā, līdz ar to pedagogs var plānot ar izglītojamo strādāt brīvā formā, izglītojamajam piemērotā laikā un līmenī. Izglītojamo vajadzību izpētē ir iesaistīts skolotājs logopēds.

        Iestādē ir apzināti visi 5-7 gadus veci izglītojamie kuriem ir runas traucējumi, ar kuriem mācību gada laikā strādā individuāli skolotājs logopēds. Tiek ņemtas vērā katra bērna spējas un vajadzības, izvirzot viņiem piemērotas prasības.

        Visa gada garumā, rīta cēlienā ,skolotājs logopēds vada logoritmiku, kurā ar vingrinājumu un kustību palīdzību tiek trenēta vispārējā psihomotorā attīstība, orientācija telpā, ritma atdarināšana ar kustību un valodu, artikulācijas aparāta attīstība, elpošana, fonemātiskā dzirde un vārdu krājuma paplašināšana. Nepieciešamības gadījumā skolotājs logopēds konsultē 3-5 gadus vecu bērnu vecākus un grupu skolotājus.

Logopēda kabinets aprīkots ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un tiek regulāri papildināts.

Secinājumi:

        Integrētās rotaļnodarbības ļauj izglītības darbu diferencēt.

Izglītojamie izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības.

Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas un prasmes, dalās pieredzē ar kolēģiem, gan savā iestādē, gan ārpus tās.

Skolotāja logopēde iesaistās mācību darba diferenciācijā un individualizācijā.

Turpmākā attīstība:

        Turpināt skolotāja logopēda sadarbību ar grupu skolotājiem un vecākiem.

Papildināt logopēdiskā kabineta materiālo bāzi.

Veidot atbilstošu vidi bērna un pedagoga sadarbībai, nodrošinot bērnam iespēju katru dienu daļu no mācību satura apgūt ārpus telpām.

Vērtējums: ļoti labi

3.5. Iestādes vide

3.5.1. Mikroklimats

        Iestāde 2018. gadā atzīmēja savu 50 gadu pastāvēšanas jubileju. Tā mainījusies un attīstījusies gadiem līdz, saglabājot savas tradīcijas:

Ir veidojušās arī jaunas tradīcijas, ar kurām Iestāde lepojās:

Iestādei ir mājaslapa, kurā tiek publicētas visas iestādes aktivitātes.

        Iestādes kolektīvs ir gados jauns, pedagogu vidējais vecums ir 37 gadi, apkalpojošā personāla vidējais vecums 46 gadi. Izglītības iestādes kolektīvs, savstarpēji sadarbojoties, strādā, lai radītu un veidotu iestādes mikroklimatu, kurā būtu patīkami uzturēties gan pedagogiem, apkalpojošajam personālam un izglītojamiem. Viss kolektīvs iesaistās gadskārtu, valsts svētku un citu pasākumu organizēšanā, iestādes teritorijas un telpu noformēšanā.

        Tiek plānota un īstenota iestādes tēla veidošana. Ir izveidots informatīvs buklets par iestādes darbību latviešu, angļu un vācu valodā. Iestādei ir arī savs logo, T-krekli pieaugušajiem un bērniem ar Iestādes logo, kuri tiek vilkti kopīgos pasākumos - sporta svētkos, ekskursijās, pieredzes apmaiņas pasākumos utml. Iestādē tiek daudz strādāts pie lokālpatriotisma veidošanas un novadmācības ieviešanas. Iestādē ir izveidots patriotisma stūrītis ar valsts simboliku, kā arī ir folkloras kabinets novadmācības nodarbību organizēšanai. Katrā grupā izveidots patriotisma stūrītis piederības Latvijai, Latgalei, Daugavpilij un savai grupiņai veicināšanai.

        Septembra otrajā nedēļā tiek organizēta jaunuzņemto bērnu vecāku un administrācijas

tikšanās, kurā tiek apspriestas vecāku un Iestādes sadarbības iespējas, sniegta informācija par Iestādes mācību gada prioritātēm un pasākumiem, aktualizēti jautājumi par bērnu ēdināšanas organizēšanu, adaptācijas īpatnībām, kā arī pārrunāti Iekšējās kārtības noteikumi.

Izglītības iestādē ir izstrādāts ētikas kodekss. Ar katru jauno darbinieku tiek pārrunātas iestādes vērtības – profesionālā ētika, humānisma principi iestādē.

Secinājumi:

        Iestādē ir labvēlīgs mikroklimats, ikvienam darbiniekam ir iespēja iesaistīties iestādes dzīvē

Izglītības iestādē ir savas tradīcijas, kā arī veidojas jaunas tradīcijas.

Iestādē ir profesionāla sadarbības vide, kurā iesaistās izglītojamo vecāki.

Iestādes vide veicina piederības sajūtu savai valstij, novadam un pilsētai.

Turpmākā attīstība:

        Turpināt plānot un realizēt kolektīva saliedēšanas pasākumu - pieredzes apmaiņas braucienu, izzinošu ekskursiju, atpūtas pasākumu organizēšanu.

Turpināt sadarbības veicinošo pasākumu organizēšanu ar izglītojamo vecākiem.

Turpināt kopt iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu mikroklimatu.

Sekmēt latgalisko tradīciju izzināšanu un kopšanu.

Vērtējums:ļoti labi

3.5.2. Fiziskā vide

        Renovācijas rezultātā iestādes teritorijas pastaigu laukumos uzstādīts mūsdienu aprīkojums un guļbūvju nojumes. Katrai grupai ir savs pastaigu laukums un nojume. Āra teritorija ir apgaismota, lai izglītojamiem tiktu organizētas pastaigas un rotaļas diennakts tumšajā laikā. Iestādes teritorija ir nožogota, bērniem droša, teritorijā notiek videonovērošana. Teritorijā ir dekoratīvie augu stādījumi, košumkrūmi, skujeņi, ābeļdārzs un rožu dārzs. 2019. gada pavasarī tika izveidoti akmensdārzi, un labiekārtota “Rūķu sēta.”

           Iestāde ir draudzīga cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izglītības iestādes fiziskā vide ir piemērota ikvienam bērnam, tai skaitā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vide ir droša, daudzfunkcionāla un ērta, pie 3.korpusa ieejas durvīm ir uzbrauktuves, ierīkots lifts.  Ir WC, kas piemērots cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

        Pie ieejas durvīm ir kodu atslēgas. Iestādes telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Tehniskie darbinieki visas dienas garumā seko telpu tīrībai. Iestādē ir 16 grupu telpas, no tām 10 grupās ir atsevišķas guļamistabas, pārējās grupās atsevišķu guļamtelpu nav. Grupas aprīkotas ar nepieciešamajām mēbelēm, galdi, krēsli, gultas atbilst bērnu auguma parametriem. Ir divas zāles sporta un mūzikas nodarbībām, virtuve, veļas māja, medmāsas kabinets, logopēda kabinets, kā arī kabineti administrācijai un citam personālam. Iestādē ir četras tualetes un trīs dušas telpas personālam. Iestādes telpas ir nodrošinātas ar rezerves izeju. Gaiteņos ir evakuācijas plāni, izgaismotas norādes par ieejām, izejām. Ir visas nepieciešamās kontroles un uzraudzības dienestu atļaujas. Vasaras mēnešos plānveidīgi tiek veikts telpu kosmētiskais remonts.

        Iestādē ir ierīkots interneta pieslēgums kabinetos, kā arī Wi-Fi nodrošinājums Iestādes 3. korpusā.

Secinājumi:

Iestādes telpas un teritorija ir labiekārtota, estētiska un droša.

Kosmētiskie remonti tiek savlaicīgi plānoti un veikti pašu spēkiem.

Turpmākā attīstība:

Uzstādīt zvanu pogas 3.korpusa ārdurvīm.

Turpināt pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, nodrošināt interneta pieslēgumu visās grupās.

Vērtējums: labi

3.6. Iestādes resursi

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

        Iestādē atrodas 16 grupu telpas, kabineti administrācijai, darbiniekiem, mūzikas zāle, sporta zāle, virtuve, veļas māzgatuve, palīgtelpas.

Grupu platība un bērnu skaits grupās

Grupas Nr. vai nosaukums

Bērnu vecums

Grupas kopējā platība (m2)

Guļamistabas platība (m2)

(grupās bez guļamistabas atskaitīta gultu platība)

Optimālais bērnu skaits pēc MK not.Nr.890 19.p.

Faktiskais bērnu skaits

Pamatojums par novirzi no MK noteikumu prasībām

 1. **

2-3

54,2

29,3

16

20

Bērnu skaits guļamtelpā pārsniedz par 4 bērniem

 1. **

1,5-2

51,8

29,4

16

19

Bērnu skaits pārsniedz par 3 bērniem

3-4

64,7

-6,3

19

23

Bērnu skaits pārsniedz par 4 bērniem

3-4

64

-6,3

19

23

Bērnu skaits pārsniedz par 4 bērniem

 1. **

2-3

54,1

29,2

16

20

Bērnu skaits guļamtelpā pārsniedz par 4 bērniem

 1. **

4-5

48,6

51

16

22

Bērnu skaits pārsniedz par 6 bērniem

3-4

64,1

-7,35

18

22

Bērnu skaits pārsniedz par 4 bērniem

3-4

64,6

-6,3

19

20

Bērnu skaits pārsniedz par 1 bērniem

 1. **

1,5-2

48,6

48,8

19

20

Bērnu skaits pārsniedz par 1 bērniem

 1. **

2-3

51

29,5

16

19

Bērnu skaits guļamtelpā pārsniedz par 3 bērniem

6-7

64,9

-7,35

19

19

Atbilst MK noteikumu prasībām

4-5

64,8

-7,35

19

23

Bērnu skaits pārsniedz par 4 bērniem

 1. **

6-7

58,6

38

19

23

Bērnu skaits pārsniedz par 4 bērniem

 1. **

6-7

52,1

38,4

17

21

Bērnu skaits pārsniedz par 4 bērniem

 1. **

5-6

59,2

41,1

19

24

Bērnu skaits pārsniedz par 5 bērniem

 1. **

5-6

54,5

40,9

18

23

Bērnu skaits pārsniedz par 5 bērniem

** Grupas ar atsevišķu guļamistabu

1.att. Telpu atbilstība īstenojama izglītības programmas specifikai un izglītojamo skaitam.

        Iestādē ir visas nepieciešamās iekārtas un materiāltehniskie resursi licencētās izglītības programmas realizēšanai. Pedagogi un izglītojamie savā darbā var izmantot datoru, projektoru, skeneri, printerus, kopētāju, CD un DVD ierakstus no iestādes metodiskā kabineta. Visi materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Atbildīgās personas iestādē veic materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus, novērš tos. Materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantojums ir efektīvs, racionāls.

        Iestādē atrodas metodiskais kabinets, kurā uzkrātos materiālus pedagogi izmanto integrēto rotaļnodarbību un audzināšanas momentu un caurviju prasmju ievirzes nodrošināšanai. Kabinets nodrošina pedagogus ar informācijas pieejamību. Metodiskajā kabinetā pedagogiem pieejami jaunākie e-žurnāli: “Skolas vārds”, “Pirmsskolā”, “Pirmsskolas izglītība”, “Skolas psiholoģija”, “Vecākiem”, mācību literatūra, daiļliteratūra, uzziņu literatūra, un metodiskā literatūra, pirmsskolas izglītības satura uzdevumu un izglītības programmu paraugi, kas regulāri un plānveidīgi tiek atjaunoti.

Secinājumi:

        Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas izglītības programmas realizēšanai, kā arī radīti apstākļi jaunā mācību satura ieviešanai.

Iestādē tiek nodrošināta efektīva mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošana.

Turpmākā attīstība:

        Pilnvērtīgi izmantot iestādē esošos materiāltehniskos resursus kompetencēs balstīta mācību satura realizēšanai.

Vērtējums: labi

3.6.2. Personālresursi

        Iestādē strādā 34 pedagogi, no tiem vadītāja, vadītājas vietniece izglītības jomā, divas mūzikas skolotājas, skolotāja – logopēde, interešu izglītības skolotāja un grupu skolotājas. Visiem pedagogiem kvalifikācija atbilst vispārējās pirmsskolas izglītības programmas realizācijai, 4 pedagogi iegūst izglītību, 6 pedagogiem ir maģistra grāds. Trīs pedagogi atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.

Izglītības programma

Pedagogu skaits uz 2018.gada 1.septembri

Pedagogu skaits, kuri piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidē atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Tālākizglītības kursi

Semināri, konfereneces, meistarklases

01011111

34

34

21

2.att. pedagogu profesionālās kompetences pilnveide

        

        Darbiniekiem tiek piedāvāta iespējas pilnveidot savas profesionālās prasmes un iemaņas pieredzējušu kolēģu vadībā. Katram jaunajam kolēģim ir darba mentors (kursa darbu/prakses vadītājs), kuram ir pieredze darbā ar izglītojamiem. Iestādes personāls regulāri papildina savas zināšanas kursos un semināros:

        

        Secinājumi:

        Izglītības iestādē strādā kvalificēts darbaspēks.

Izglītības iestādē ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmas realizēšanai un iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Tālākizglītībā un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos iesaistās viss iestādes personāls.

 Izglītības iestādes administrācija saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo atbalstu.

Turpmākā attīstība:

        Motivēt darbiniekus paaugstināt savu kvalifikāciju.

Turpināt mudināt pedagogus iesaistīties darba grupās, apmeklēt bezmaksas seminārus, konferences, meistarklases.

Vērtējums: labi

4. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

        Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā mērķtiecīgi organizē un īsteno vērtēšanu visos pirmsskolas izglītības iestādes darba aspektos.

            Iestādei ir attīstības plāns, kurš izveidots 3 gadiem - prioritātes izvirzītas, ņemot vērā iestādes darbības pamatmērķus un iestādes darba izvērtējuma stiprās puses un attīstības vajadzības. Pedagoģiskās padomes sēdes tiek plānotas atbilstoši mācību gada pedagoģiskā un audzināšanas darba plāna uzdevumiem. Izvirzot prioritātes pedagoģiskajā, audzinošajā un saimnieciskajā darbā perspektīvajam darba plānam tiek ņemti vērā sekojoši dokumenti:

        Iestādes darbinieki pārzina darba plānu un izvirzītās prioritātes katram mācību gadam. Uzsākot mācību gadu tiek veidots darba plāns konkrētajam mācību gadam un aktualizēts perspektīvais darba plāns. Iestādes darba pašvērtēšana tiek veikta katra mācību gada nobeigumā visās izglītības iestādes darbības jomās, atbilstoši Iestādes izvirzītajām gada prioritātēm.

        Sava darba pašvērtēšanu veic visi iestādes darbinieki. Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2016.28.01. noteikumiem Nr.2 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības amatpersonu un darbinieku novērtēšanas kārtību”, Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu un saskaņā ar iestādes vadītājas rīkojumu tiek veikta Iestādes darbinieku novērtēšana. Pedagogi sava darba pašvērtējumu iesniedz mācību gada beigās. Iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta pedagoģiskās padomes sēdē. Dokumentācijas kontroles rezultātu, Iestādes mācību gada darba plāna pasākumu vadīšanas un norises analīze tiek veikta pedagoģiskajās padomes sanāksmēs.

        Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē dokumentācija tiek kārtota atbilstoši 2005.18.10. MK noteikumiem Nr.779 Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju” un saskaņā ar arhīvā apstiprināto lietu nomenklatūru.

Secinājumi:

Notiek Iestādes darba plānošana, izvērtēšana un attīstības vajadzību noteikšana. Notiek regulāra darbinieku pašvērtēšana.

Turpmākā attīstība:

Turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu, balstoties uz aktuālajiem normatīvajiem dokumentiem.

Vērtējums: ļoti labi

 1. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

        Vadītāja savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem atbalstu. Vadītāja konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Vadītāja deleģē funkcijas un panāk to izpildi. Vadītāja pārskata un izvērtē iestādes darbinieku ierosinājumus darba uzlabošanai. Iestādes vadība nodrošina informāciju par iestādes darba stratēģiju, pieņemtajiem lēmumiem un iestādes ikdienas darbu. Iestādes vadītāja sadarbojas iestādes darba organizēšanā ar iestādes darbiniekiem, vecākiem, sabiedrību, pašvaldību un citām kontrolējošām institūcijām. Iestādes vadītāja īsteno efektīvu sadarbību ar Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils izglītības pārvaldi, iestādes padomi, rūpējas par iestādes prestižu.

        Iestādē ir izstrādāta kārtība, kādā Iestādē tiek veikta iesniegumu izskatīšana, bērnu sūdzību iesniegšana un izskatīšanas kārtība, Rīcības plāns darbiniekiem interešu konflikta situācijā, Rīcības plāns darbiniekiem, kad tie vēlas ziņot par personāla vadības procesa pārkāpumiem.

Visi iestādes darbinieki zina savus darba pienākumus, tiesības, tie ir atrunāti amata aprakstos, darba kārtības noteikumos un ētikas kodeksā.

        Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā iesaista un atbalsta visus skolotājus pašvērtēšanas procesā. Pedagogi apzinās savas vājās un stiprās puses, norāda uz nepieciešamajiem uzlabojumiem. Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā pārskata skolotāju pašvērtējumus un izvērtē tos.

Secinājumi:

        Amatu aprakstos un darba kārtības noteikumos labi izstrādāta pienākumu un atbildību sadale.

Laba sadarbība ar citām institūcijām.

Iestādē labs mikroklimats.

Labi organizēts mācību process.

Labi organizēti pasākumi Iestādē un ārpus tās.

Tālākā attīstība:

Turpināt Iestādes inovatīvo darbību.

 Vērtējums: ļoti labi

 1. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

        Iestādei ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar Daugavpils pašvaldības institūcijām un citām Daugavpils izglītības iestādēm, Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, Sarkanā krusta Daugavpils nodaļu. Sadarbībā ar tām tiek veikti profilaktiski pasākumi - izglītojošas lekcijas, pārrunas, problēmjautājumu risināšana. Iestādes kolektīvs aktīvi piedalās dibinātāja organizētajos projektos un pasākumos, tādā veidā popularizējot pirmsskolas izglītības iestādi vietējai sabiedrībai un pilsētas viesiem.

        Iestādei ir mērķtiecīga sadarbība ar Rīgas Gētes institūtu, piesaistot finanšu līdzekļus vācu valodas apguvei 3-5 gadus veciem bērniem un Reģionālo vācu valodas un Vācijas valstsmācības centru, kura darbinieki sniedz atbalstu pasākumu organizēšanā, sekmīgai vācu valodas apguvei 5-7 gadus veciem bērniem.

        Iestādei 2018./2019. m.g. bija veiksmīga sadarbība ar bērnu bibliotēku “Zīlīte”, iesaistot 6-7 gadus vecu bērnu grupu Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, izdevniecības “Liels un mazs” lasīšanas veicināšanas projektā “Mūsu mazā bibliotēka”, kā arī visa gada garumā apmeklējot bibliotēkas literāri tematiskos pasākumus bērniem no 5-7 gadiem.

        Produktīva sadarbība iestādei izveidojusies ar daudzām Daugavpils izglītības iestādēm.  Septembra otrajā nedēļā Saskaņas pamatskolas, Vienības pamatskolas, 12. vidusskolas, 3. vidusskolas sākumsskolas skolotāji piedalījās Iestādes 5-7 gadus vecu bērnu vecāku sanāksmē, iepazīstinot ar savas skolas iespējām topošo pirmklasnieku vecākus, janvāra otrajā nedēļā apmeklēja atvērto durvju dienas 5-7 gadus vecu bērnu grupās. Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēķni gada laikā viesojās ar koncertprogrammu, bet Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas Saules Skola Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņi kvalifikācijas prakses ietvaros darināja un izveidoja lauku sētas kompozīciju ”Rūķu sētas” dārzā.

      Ievērojot tradīcijas arī šajā mācību gadā sadarbojoties ar Sarkanā krusta Daugavpils nodaļu Iestādes kolektīvs iesaistījās labdarības akcijās. Iestāde turpinot sadarbību arī Daugavpils Universitāti uzņēma praksē studentus - topošos skolotājus, stažieri, kā arī veidoja  studentu-topošo skolotāju radošu darbu izstādes. Iestādes pedagogi iesaistījās sadarbības veicināšanas pasākumā ar 3. vidusskolu projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 6.9. apakšdarbība „Atbalsta pasākumi pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē” ietvaros no 24.04.-13.05.2019.

          Šajā mācību gadā izveidojās sadarbība ar Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādi “Mežmaliņa” organizējot pieredzes apmaiņas pasākumu iestādes kolektīvam, kura pedagogi guva ieskatu brīvdabas pedagoģijā. Savukārt iestādes vadītāja, vadītājas vietniece un pedagogi prezentēja “Mežmaliņas” kolektīvam Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes iestrādnes pilsoniskajā audzināšanā, novadmācībā un APU principu ieviešanā pirmskolā.  Turpinot sadarbību ar Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādi un Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādi “Pienenīte”, kā arī Daugavpils pilsētas pirmsskolas iestādēm 22.11.2018. tika organizēts starpnovadu seminārs “Sadarbības un līdzdalības caurviju prasmes pilsoniskajā audzināšanā”

 

Secinājumi:

        Iestāde ir atvērta sadarbībai, popularizējot iestādes tēlu sabiedrībā.

Iestāde spēj piesaistīt finanšu līdzekļus, sekmējot iestādes attīstību un izaugsmi.

Tālākā attīstība:

Turpināt veiksmīgo sadarbību ar citām institūcijām.

Vērtējums: ļoti labi

5.Citi sasniegumi.

        Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē strādā radoši, zinoši, atsaucīgi un aktīvi darbinieki, kas ar savu darbu ceļ iestādes prestižu.

     2018.gadā tika izvirzīti 3 kandidāti „Pedagoģiskās meistarības balvai 2018”. Visi kandidāti iekļuva 2. vērtēšanas kārtā un saņēma Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes Goda rakstu izvirzītajās nominācijās.

   2018.gada septembrī Iestādes kolektīvs saņēma LSFP diplomu par aktīvu dalību Eiropas sporta nedēļā.

     2018.gada 15 novembrī Iestādes kolektīvs saņēma Pateicības rakstu no DU Daugavpils medicīnas koledžas par veiksmīgu sadarbību un atbalstu studiju programmas īstenošanā.

     2018.gada 22.novembri Iestādes kolektīvs saņēma Pateicības rakstu no Aglonas novada PII par lieliski organizēto starpnovadu semināru “Sadarbības un līdzdalības caurviju prasmes pilsoniskajā audzināšanā”    

     2018.gada novembrī Iestādes pirmsskolas iestāžu un skolu māsa saņēma Daugavpils pilsētas domes apbalvojumu „Gada balva”

     2018.gada decembrī          Iestāde saņēma Pateicību no Daugavpils teātra par ieguldījumu padziļinot audzēkņu zināšanas teātra mākslā un kultūrā.

    2019.gada janvārī iestādes kolektīvs saņēma Pateicības rakstu no Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komitejas par atsaucību, sirds siltumu un dalību LSK Daugavpils pilsētas komitejas un Sociālā dienesta rīkotajā Labdarības akcijā “Šajā pasaulē ir mīlestība”

    2019. gada 10.aprīlī Iestādes mūzikas skolotājas saņēma Pateicības rakstus par sekmīgu audzēkņu sagatavošanu mazo izpildītāju festivālam „Pīks un Pīka”.

     2019.gada maijā Iestādes kolektīvs un atsevišķi pedagogi saņēma Pateicības rakstu Lietuvas republikas Svenčoņu pirmsskolas iestādes “Varpelis” par dalību starptautiskajā izstādē  “Atklātne  Lietuvai 2019”, kas bija veltīta Lietuvas simtgadei.

     2019.gada 28.maijā divi iestādes pedagogi saņēma pateicību no Krievu kultūras centra par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu dalībai Krievu kultūras centra radošajos konkursos un sadarbību KKC

    2019.gada 29.maijā Iestādes kolektīvs saņēma Pateicību no Starptautiskās lasītveicināšanas programmas “Mūsu maza bibliotēka” vadības par veiksmīgu dalību lasītveicināšanas programmā “Mūsu mazā bibliotēka”

    2019.gada 5. jūnijā   iestādes vadītāja saņēma DPIP Atzinības rakstu par veiksmīgu mācību procesa organizēšanu lielākajā pirmsskolas izglītības iestādē pilsēta, savas iestādes pozitīva tēla veidošanu un popularizēšanu  pilsētas, republikas un starptautiskajā līmenī.

        2019.gada maijā 5-6 gadus vecu bērnu grupas skolotājas piedalījās ar savu audzēkņu dzejoļiem konkursā „Garā pupa”, kura rezultāti būs zināmi septembrī.

        Vācu kultūras pavasara Daugavpilī ietvaros 2019.gada aprīlī 9 grupu skolotājas un interešu izglītības (vācu valodas) skolotājas iesaistīja 3-7 gadus vecus bērnus radošo darbu konkursā „Vācu valoda ir krāsaina”, ieņemot godalgotas vietas.

        Iestādes audzēkņi piedalījās Daugavpils pilsētas domes rīkotajā zīmējumu konkursā „Es –vesels veselā pilsētā.” un ES skolu prorammas „Piens un augļi” bērnu radošo darbu konkursā.

Iestādē aktīvi darbojas arodorganizācija, kura regulāri organizē pasākumus kolektīva saliedēšanai, izglītošanai, atpūtai un izklaidei, tie norisinās kā kopīgas kafijas pauzes, vakari, ekskursijas, pieredzes apmaiņas braucieni.

        

Secinājumi:

        Izglītības iestādē tiek mērķtiecīgi plānota un īstenota iestādes pozitīva tēla veidošana. Iestāde veido savas tradīcijas, izkopj tās, cenšas veidot bērnos, pedagogos, darbiniekos un vecākos lepnumu un piederību pirmsskolas izglītības iestādei.

Iestāde aktīvi iesaistās partneru piedāvātajos pasākumos, veicina bērnu un darbinieku radošo pašizpausmi.

Turpmākā darbība:

        Motivēt ikvienu darbinieku personības izaugsmei.  Veicināt bērnu un darbinieku radošo pašizpausmi.

Vērtējums:ļoti labi

6. Pašvērtējuma kopsavilkums

N.r.p.k.

Jomas

Vērtējums

1.

Mācību saturs-iestādes īstenotās izglītības programmas

2.

Mācīšana un mācīšanās

2.1.

Mācīšana un mācīšanās kvalitāte

ļoti labi

2.2.

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

labi

3.

Izglītojamo sasniegumi.

ļoti labi

4.

Atbalsts izglītojamajiem.

4.1.

Izglītojamo drošība

ļoti labi

4.2.

Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības veidošana

labi

4.3.

Karjeras izglītība

ļoti labi

4.4.

Mācību darba diferenciācija

ļoti labi

5.

Iestādes vide

5.1.

Mikroklimats

ļoti labi

5.2.

Fiziskā vide

labi

6.

Iestādes resursi

6.1

Iekārtas un materiāltehniskie resursi

labi

6.2.

Personālresursi

labi

7.

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

7.1.

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

ļoti labi

7.2.

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība.

ļoti labi

7.3.

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

ļoti labi

8.

Citi sasniegumi

ļoti labi

 1. Turpmākā attīstība

Iestādes darbības pamatjomas

Turpmākās attīstības vajadzības

Mācīšana un mācīšanās

Pilnveidot individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir uzmanības, uzvedības traucējumi, kā arī talantīgajiem bērniem.

Veicināt sadarbību ar vecākiem. Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi.

Izglītojamo sasniegumi

Pilnveidot darbu ar talantīgajiem bērniem.

Atklāt katra bērna stiprās puses, veicināt to attīstību.

Atbalsts izglītojamajiem

Turpināt izglītot bērnus par drošību sev apkārt, organizējot praktiskās nodarbības rīcībai ekstremālās situācijās. Iesaistīt vecākus un visu personālu konsekventu prasību un terminu ievērošanā. Turpināt skolotāja logopēda sadarbību ar grupu skolotājiem un vecākiem

Veidot atbilstošu vidi bērna un pedagoga sadarbībai, nodrošinot bērnam iespēju katru dienu daļu mācību satura apgūt ārpus telpām atbilstoši kompetencēs balstītam mācību saturam.

Iestādes vide

Turpināt sadarbības veicinošu pasākumu organizēšanu iestādes kolektīvam, bērnu vecākiem. Sekmēt iestādes tradīciju kopšanu, latgalisko tradīciju izzināšanu. Turpināt pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, nodrošināt interneta pieslēgumu visas grupās, uzstādīt zvanu pogas 3.korpusa ārdurvīm.

Iestādes resursi

Pilnvērtīgi izmantot iestādē esošos materiāltehniskos resursus kompetences balstīta mācību satura realizēšanai. Turpināt motivēt darbiniekus paaugstināt savu kvalifikāciju

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu, balstoties uz aktuālajiem normatīvajiem dokumentiem.

Turpināt iestādes inovatīvo darbību un veiksmīgo sadarbību ar citām institūcijām.

Citi sasniegumi

Veicināt bērnu un darbinieku radošo pašizpausmi, motivēt personības izaugsmei.

Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas

 izglītības vadītāja__________________

                                       (paraksts)

              Z. v.

                   ____Genovefa Fedorkiva___  

                                                     (Vārds, Uzvards)

SASKAŅOTS:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja

_____________________________        

                         (paraksts)

       Marina Isupova____   

(Vards, Uzvards)

(datums)

                  Z. v.