Apstiprinu

PIKC NMV EDMS vadītāja______________

I. Dreiblate

2018. gada  12. februārī        

2017./2018.m.g. NOSLĒGUMA EKSĀMENU SESIJA

Nr.p.k.

Datums

Mācību priekšmets

Klase/kurss (skaits)

Laiks

Trešdiena, 21. februāris

Latviešu valoda, krievu valoda /diagnosticējošais darbs/

6. klases

Ceturtdiena, 22. februāris

Latviešu valoda, krievu valoda /diagnosticējošais darbs/

3. klases

Otrdiena, 27. februāris

Matemātika /diagnosticējošais darbs/

6. klases

Trešdiena, 28. februāris

Matemātika /diagnosticējošais darbs/

3. klases

Ceturtdiena, 1. marts

Latviešu valoda /diagnosticējošais darbs/

6.a klase

Vispārējās klavieres

III kurss

Otrdiena, 6. marts

Dabaszinības /diagnosticējošais darbs/

6. klases

Ceturtdiena, 8. marts

Latviešu valoda /diagnosticējošais darbs/

3.a klase

Otrdiena, 13. marts

Angļu valoda

III kurss

Trešdiena, 14. marts

Angļu valoda

III kurss

Otrdiena, 10. aprīlis

Vispārējās klavieres

9. klases

Pirmdiena, 14. maijs

Solfedžo

9.klase

Formas mācība

III T

Koncertmeistaru klase KE

III k.

Otrdiena, 15. maijs

Solfedžo (R)

III k.

Trešdiena, 16. maijs

Mūzikas literatūra

9.kl.

Ceturtdiena, 17. maijs

Harmonija (R)

III k.+ T

Piektdiena, 18. maijs

Vijoles, alta, arfas spēle

9.kl.

Solfedžo (R)

III T

Pirmdiena, 21. maijs

Pūšaminstrumentu spēle

9.kl.

Čella, kontrabasa spēle

9.kl.

Solfedžo (R)

4.kl.

Solfedžo (iesk.)

3.kl.

Otrdiena, 22. maijs

Latviešu valoda

III kurss

Vispārējās klavieres

8. klases

Solfedžo (V)

4.kl.

Trešdiena, 23. maijs

Latviešu valoda

9.klases

Klavierspēle

1., 3. kl.

Vijoles spēle

1., 2. kl.

14.00

Arfas spēle

1., 3. kl.

Ceturtdiena, 24. maijs

Latviešu valoda

9. klases

Solfedžo (V)

III k. + T

Pūšaminstrumentu spēle

1.- 4. klases

Piektdiena, 25. maijs

Matemātika

II kurss

Čella spēle

1.- 4. klases

Pirmdiena, 28. maijs

Latvijas un pasaules vēsture

II kurss

Harmonija (V)

III k.

Vijoles spēle

3., 4. kl.

Otrdiena, 29. maijs

Svešvaloda

9. klases

Klavierspēle

2., 4.kl.

Harmonija (V)

III T

Trešdiena, 30. maijs

Direktora padome

10.00

Klavierspēle

Sagat.klase

14.00

Ceturtdiena, 31. maijs

Mūzikas literatūra

III k.

Vispārējās klavieres

III T

Piektdiena, 1. jūnijs

Klavierspēle

9. klase

13.00

Čella spēle

5., 6. klases

Pirmdiena, 4. jūnijs

Vijoles spēle

5., 6. klases

Mūzikas literatūra

III T

Ansamblis

III k.

Otrdiena, 5. jūnijs

Matemātika

9. klases

KE Teorētiskā daļa

III kurss

Iepazīšanās ar reflektantu vispārējo sagatavotību

Pūšaminstrumentu spēle

5., 6. klases

Trešdiena, 6. jūnijs

Uzņemšana 1. klasē

Ceturtdiena, 7. jūnijs

Mazākumtautību valoda

9.a klase

KE Teorētiskā daļa

III T kurss

Čella spēle KE

III k.

Vijoles spēle

7., 8. klases

Piektdiena, 8. jūnijs

Klavierspēle

5. – 8. kl.

Pūšaminstrumentu spēle

7., 8. kl.

Pirmdiena, 11. jūnijs

Pūšaminstrumentu spēle KE

III k.

Čella spēle

7., 8. kl.

Otrdiena, 12. jūnijs

Latvijas vēsture

9. klases

Mūzikas vēsture un teorija KE

III k.

Vijoles un alta spēle KE

III k.

Trešdiena, 13. jūnijs

Klavierspēle KE

III k.

Ceturtdiena, 14. jūnijs

Direktora padome

Piektdiena, 15. jūnijs

IZLAIDUMS

III k.

Sestdiena, 16. jūnijs

IZLAIDUMS

9. klases

Pirmdiena, 18. jūnijs

Klavierspēle

II kurss

Pūšaminstrumentu spēle

I, II kurss

Uzņemšana solfedžo

Otrdiena, 19. jūnijs

Vijoles spēle

I, II kurss

Uzņemšana mūzikas literatūra

Trešdiena, 20. jūnijs

Klavierspēle

I kurss

Čella spēle, kontrabasa spēle

I, II kurss

Uzņemšana valsts valoda

Ceturtdiena, 21. jūnijs

Mūzikas literatūra

I T

Otrdiena, 26. jūnijs

Direktora padome

Pedagoģiskās padomes sēde