GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDM10-IL·LUSTRACIÓ DE MODA I

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Moda

Segon

Segon

Específica

4

Departament:    Dibuix i Representació Gràfica

Idioma: Català/Castellà

Horari: Dimarts de 8:55 hrs a 11:40 hrs

Web de l’assignatura: https://sites.google.com/s/1G85_PWiSq4GixTgwvRsQfuDZ750xnTeL/p/17c6UuAkJX1meX0ZFC1qvNnx4UvirHqh-/edit

Professorat responsable:

Dulce Reynés Sancho

Correu electrònic: dreynes@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

L’assignatura Il·lustració I apropa l’estudiant a ser competent en la representació gràfica de la figura humana amb una intenció clara del comportament dels teixits. L’alumne ja ve entrenat de l’assignatura de Dibuix de Figura al primer període de curs, i és aquí on pot assimilar els llenguatges i  trobar recursos expressius en la representació i la comunicació del disseny de moda. Color, forma, moviment, lluminositat, proporció, textura formaran treballats amb clara intenció comunicativa.

 

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

 

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

 

2.2. Perfil professional

 

Disseny de moda i indumentària. Direcció artística

Disseny de complements. Disseny tèxtil

Disseny personalitzats o corporatius

Disseny de moda i indumentària per a activitats específiques

Figurins

Disseny, recerca i desenvolupament de nous conceptes, materials, aplicacions i producte

 

Connectat directament amb el Objectius d’aprenentatge de l’assignatura (punt 5)

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

 

Prerequisits de matriculació: haver superat l’assignatura de Dibuix

3.2. Requisits recomanables

Coneixements: Coneixements del funcionament/moviment de les articulacions a anatomia.

 

Capacitats: Habilitat per dibuixar del moviment el cos humà i el comportament del teixits en la seva interacció. Habilitat per prendre apunts i esbossos de la figura humana realitzant activitats quotidianes i expressar gràficament el comportament dels teixits.

 

Actitud: Sensibilitat per il·lustrar figurins atenent a totes les talles, edat, sexe, color de pell i persones amb mobilitat reduïda.

Humilitat, predisposició per aprendre i per fer feina en equip.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodología de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

 L’alumne haurà de:

          •         Dominar els llenguatges i  els recursos expressius de la representació i la comunicació del disseny de Moda.

•         Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

•         Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de

Moda e indumentària.

 

 

També  desenvoluparà les següents competències pròpies del graduat/graduada en disseny de moda:

CEDM3

Conèixer les característiques, propietats i comportament dels materials utilitzats en les diferents àmbit del disseny de moda i indumentària

CEDM9

Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, la seva incidència en la millora de la qualitat de la vida i del medi ambient i la seva capacitat per generar identitat, innovació i qualitat

5. Resultats d’aprenentatge

 

O1 Dominar amb destresa les tècniques tradicionals de representació gràfica

O2 Prendre consciència que la il·lustració és un llenguatge fonamental , bàsic i imprescindible per a la activitat com a dissenyador/a

O3 Transmetre informació pel mitjà de l’expressió gràfica, de manera completa, clara i exacta amb elevada qualitat

O4 Realitzar esbossos de figurins construint un fil conductor comunicatiu amb rigor i exactitud

O5 Fer apunts a mà alçada com eix principal per transmetre idees i informació

O6 Crear il·lustracions transformant la realitat obtinguda i utilitzar-la de manera expressiva amb un fi comunicatiu

O7 Expressar-se gràficament mitjançant il·lustracions amb clients com a companys

O8 Construir la figura del cos humà amb compressió analítica de les seves articulacions i moviments

O9 Dibuixar tots els estils de figurins, atenent a tots tipus de talla, de color de pell, d’edat i de mobilitat

O10 Dominar la representació el cos humà en moviment i el comportament dels teixits que emporta segons pes, teixit, color, llum

6. Continguts

Descriptors BOIB: Dibuix de teixits, estampats i complements. Representació́ de contorns, formes i plecs que afecten l’ajustament i la composició́ finals de la roba. La figura humana en moviment. El figurí de moda. Tècniques, materials i mètodes per il·lustrar idees de moda. Dinàmica i eines de manipulació́ del color. Estudi de la representació́ i l’aplicació́ de textures amb diferents recursos. Aplicacions pràctiques de diferents estils d’il·lustració́. Representació́ de figurins en diferents contextos (passarel·la, catàleg, etc.). Creació́ d’ambients (urbà̀, natural, performance ètnic). Plasmació́ i idealització́ de la vida real. Mètodes de recerca i experimentació́ propis de l’assignatura.

Bloc temàtic I

La figura humana en moviment. El figurí de moda.

Bloc temàtic II

Dibuix de teixits, estampats i complements.

Representació́ de contorns, formes i plecs que afecten l’ajustament i la composició final de la roba. Estudi de la representació́ i l’aplicació́ de textures amb diferents recursos.

Aplicacions pràctiques de diferents estils d’il·lustració́.

Dinàmica i eines de manipulació́ del color.

Tècniques, materials i mètodes per il·lustrar idees de moda.

Mètodes de recerca i experimentació́ propis de l’assignatura.

Bloc temàtic III

Representació́ de figurins en diferents contextos (passarel·la, catàleg, etc.)

Creació́ d’ambients performance (urbà̀, natural, ètnic)

Plasmació́ i idealització́ de la vida real

Transversalment: Tècniques seques, tècniques humides i tècniques mixtes

7. Metodologia docent

Les metodologies d’aprenentatge que es fan servir son:

 

-           Holística, humanista i integral

-           PBL Problem Based Learning  en petits equips de feina amb diferents rols. Aprenentatge cooperatiu

-           Autoaprenentatge. Individual

-           Aprenentatge cognitiu i emocional. Individual i en parelles

-           Tallers. Grup gran

-           Sortides. Grup petit

7.1. Estratègies generals metodològiques

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

48 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

  45 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

    3 hores

Activitats de treball no presencial

52 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

   

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Petit grup

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

   52 hores

 100 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aules assignades a l'horari del professorat (aules específiques per Moda 25 i 26), projector i models.

7.4 Activitats interdisciplinàries

7.5 Activitats complementàries

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El Departament, en data 7 de setembre del 2018, ha acordat un 80% d’assistència com a mínim i la presentació del 100% d’exercicis per poder ser avaluat per avaluació contínua

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminología específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

Itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs.

Itinerari B s’aplicarà als estudiants que no assisteixen amb regularitat o que no hagin presentat els exercicis en la data corresponent.

També podran optar a aquest itinerari els alumnes que així ho desitgin.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives.

L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B.

Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan de la part dels treballs i projectes com  de la part de les proves objectives parcials i finals, haurà de ser de 5.

L’alumnat d’ itinerari B haurà de presentar tots els exercicis realitzats durant el curs.

Per superar l’assignatura s’haurà d’obtenir un mínim de 5.

Els treballs s’han d’entregar a la data d’entrega. En cap cas se corregirán treballs fóra de la data d’entrega.

Itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs.

Itinerari B s’aplicarà als estudiants que no assisteixen amb regularitat (menys del 80% de les activitats lectives) o que no hagin presentat els exercicis en la data corresponent.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (assistència, participació, interès, etc.)

NR

CA01 CA02 CA03 CA04 CA10

10%

---

Treballs i projectes

R

CA06 CA07 CA08 CA10 CA11 CA13 CA14 CA15 CA16    CA17

60%

40%

Proves objectives parcials i/o final

R

CA05 CA06 CA07 CA08 CA11    CA16

30%

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

Es treballarà amb recursos Gsuite: sites, classroom, etc.

9.1. Bibliografía bàsica: 

DAWBER, MARTIN. La nueva ilustración de moda. Ed. Blume

DAWBER, MARTIN 2010. El gran libro de la ilustración de moda. Ed. Parramon

DONOVAN, B. 2010 Dibujo e Ilustración de Moda. Barcelona. Ed. Blume

DRUDI, ELISABETTA y PACI, TIZIANA 2001. Dibujo de figurines para el diseño de moda. Ed.The Peppin Press

LAFUENTE, MAITE y NAVARRO, JUANJO. 2011-2012. Ilustración de moda: Dibujo plano. Ed. Ilus Book

HOPKINS, J. 2010 El dibujo en la moda. Barcelona Ed. GG

9.2. Bibliografia complementària: 

CHAPMAN, NOEL I CHEEK, JUDITH. Creative Fashion Drawing. A Complete guide to design, styles and ilustration

9.3. Altres recursos: 

10. Altres observacions