GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDG02_Tecnologia Digital I

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Disseny Gràfic

segon

Primer

Específic

4

Departament:    MITJANS INFORMÀTICS

Idioma:Català, castellà

Horari: ----------------------

Web de l’assignatura: Google sites

Professorat responsable:

Blanca Castaldo Suau

Correu electrònic: bcastaldo@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Fàtima Arjona

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari d’atenció:

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Tecnologia Aplicada al Disseny Gràfic

2.2. Perfil professional

L’assignatura respon a la necessitat de coneixement i ús dels mitjans informàtics i les Tecnologies de la Informació i Comunicació aplicades al Disseny.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

----------------------

3.2. Requisits recomanables 

Haver aprovat les assignatures: Gràfica Digital

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT05- Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

-   Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.

-   Dominar la tecnologia digital per al tractament d’imatges, textos i sons.

5. Resultats d’aprenentatge

Introduir a l’alumne en l'ús del programari de tractament d’imatges, gestio i disseny tipogràfic, i el de maquetació.

6. Continguts

BLOC TEMÀTIC  I: Introducció  a l'ús del software de maquetació.

 1. Digitalització de text: OCR
 2. Configuració del document, fulla d'estil i d'objectes
 3. Treballar amb pàgines i capes
 4. Treballar amb text
 5. Treballar amb objectes
 6. Creació de projectes de multi-document
 7. Configuració de sortida
 8. Tècniques de Publicació Electrònica

BLOC TEMÀTIC II:  Introducció  a l’ús del software de disseny tipogràfic.

 1.  Fonts
 2.  Formats de tipografía digital
 3. Gestió i instal·lació de fonts
 4.  Software per a  la creació de tipografía digital.
 5.  Dibuix i vectorizació de caràcters

 Exportar caràcters

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

El Departament de Mitjans Informàtics ha acordat en la reunió de data 7 de Setembre de 2018 per al curs acadèmic 2018-2019 que l’alumne ha de tenir un 70% de assistència per no perdre l’avaluació continua.

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de Disseny/Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques o  les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

54 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

18 hores

Classes pràctiques

Grup gran

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

36 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

10 hores

Activitats de treball no presencial

48 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Realització de treballs pràctics.

36 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

 • Aula d'informàtica amb ordinadors individuals.
 • Aula virtual de la assignatura.
 • Projector i/o TV.
 • Scanner.
 • Impressora.
 • Pissarra.

7.4 Activitats interdisciplinàries

7.5 Activitats complementàries

Activitats no presencials:

- Treballs teòrics i pràctics.

- Estudi teòric i pràctic (hores de dedicació a la assignatura per part de l‘alumne per a adquirir les destreses de la matèria).

- Visites a exposicions, empreses, fires, etc.

- Assistències a Congressos, jornades, conferències, talleres, etc

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

Blocs de continguts:

En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació ordinària i/o extraordinària.

Treballs en grup:

En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

Formats d’entrega:

- En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat de l'exercici (tant natius-amb la versió indicada- com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el profesor podrà demanar en qualsevol període d'avaluació.

- En cas de treballs plagiats es posarà un 0.

- Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Procediments i tècniques d’avaluació: L’assignatura es pot cursar seguint un dels següents itineraris:

Itinerari A: Alumnes amb el 70% de l'assistència i participació regular a les activitats lectives,  tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

Per aprovar l'assignatura mitjançant l’itinerari A (tant per a l’avaluació ordinària com a l’avaluació extraordinaria) l'alumne ha de:

 • Lliurar tots els treballs/projectes (100%) en la data de lliurament indicada, i obtenir una nota mínima de 4 en cada un dels exercicis.
 • Obtindre una nota mitjana de 5 (treballs/projectes).

Itinerari B: Alumnes que no han assolit el 70% de l'assistència i/o participació regular a les activitats lectives,  tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

Per aprovar l'assignatura mitjançant l’itinerari B (tant per a l’avaluació ordinària com a l’avaluació extraordinaria) l'alumne ha de:

 • Lliurar tots els treballs/projectes  (100%)  i obtenir una nota mínima de 5 (en cada un dels exercicis).
 • Fer una prova final i obtindre un mínim de 5.

 • Per tal de que a l’alumne se li aplique l’itinerari A, ha de complir tots el requisits demanades per aquest itinerari. Aquells alumnes que no compleixin aquests requisits seran avaluats  amb l’itinerari B.
 • L’alumne podrà elegir l’itinerari B en qualsevol de les dues convocatòries (ordinària i extraordinària).

Criteris de qualificació o ponderació (tant per a l’avaluació ordinària com a l’avaluació extraordinaria):

A la taula inclosa a continuació es dóna  informació detallada de:

 • El pes de cada instrument o procediment a l’hora de quantificar el grau d’aprenentatge aconseguit per cada alumne.
 • Els procediments i les tècniques establerts per avaluar el nivell d’adquisició i el progrés de l’aprenentatge dels estudiants.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Treballs i projectes

R

CA07, CA08, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14 ,CA15, CA16, CA17

100%

70%

Prova objectiva final

R

CA07, CA08, CA10, CA11

-----

30%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

-       Manual Fontographer

 • Cohen S. i Burns D.Edición de libros digitrales con Indesign CS6. Anaya diseño y Creatividad. Madrid. 2013.
 • Henestrosa C., Meseguer L., Scaglione J. Como crear tipografias. Del boceto a la pantalla. Tipo-e.Madrid. 2012
 • Durer. Underweysung der Messung. 

9.2. Bibliografia complementària: 

 • Bringhurst, Robert: The elements of typographic style.
 • Design Museum Cómo diseñar un tipo .GG Colección
 • Dürer, Albrecht. Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und Richtscheyt in Linien Ebenen und gantzen Corporen. German, 1471–1528
 • Cheng, Karen. Diseñar tipografía GG. Barcelona. 2006
 • Martin Montesinos, José Luis y Mas Hurtuna, Montse. Manual de tipografía (del plomo a la era
 • digital).Campgràfic Editors. Valencia, 2001.
 • Morison, Stanley & Hader, Elmer. Pacioli's Classic Roman Alphabet.
 • Ruder, Emil. Manual de Diseño Tipográfico.Editorial Gustavo Gili, S.A.  Barcelona-España, 1983.
 • Satué, Enric: El diseño de libros del pasado, del presente y tal vez del futuro: la huella de Aldo Manuzio. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Madrid, 1998.
 • Smeijers, Fred. Counterpunch: making type in the sixteenth century, designing typefaces now. Londres: Hyphen Press, 1996.
 • West, Suzanne: Cuestión de estilo: los enfoques tradicional y moderno en maquetación y tipografía. ACK Publish. Madrid, 1991.
 • Williams R. Tipografia digital. Anaya Multimedia

9.3. Altres recursos: 

10. Altres observacions