І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.  Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Миколаївської міської ради Миколаївської області (далі школа)  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про  освіту",  "Про загальну середню освіту", іншими  законодавчими  актами  України,  постановами Верховної  Ради  України,  актами  Президента України,  прийнятими відповідно до Конституції   та  законів  України, Кабінету   Міністрів  України,  нормативними актами  МОН України,  центральних органів виконавчої влади,  рішеннями місцевих  органів  виконавчої влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778,  та своїм Статутом.
 2. Юридична адреса школи: 54018, м. Миколаїв, вул. Передова, 11-а
 3. Школа розміщується в двох будівлях: основному корпусі (3-поверховому типовому за адресом Передова, 11-а ) та у філії (2-х поверховому типовому приміщенні дитячого садка за адресом Чайковського 25-а), де навчаються класи початкової школи.
 4.  Загальноосвітній навчальний заклад (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер. Зміни до статуту вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації.
 5.  Засновником (власником) навчального закладу є Миколаївська міська рада. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування школи, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює її статус та мікрорайон обов’язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, її господарське обслуговування, харчування учнів.
 6.  Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
 7.  Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

 1. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним статутом.
 2.  Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законом України про освіту та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад;

- дотримання умов, що визначаються за результатами атестацій: безпечні умови освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

Випускники закладу освіти одержують документи про освіту встановленого зразка.

 1.  У навчальному закладі визначена російська мова навчання і запроваджено профільне навчання.

1.12. Навчальний заклад має право:

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 - визначати контингент учнів;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати матеріальне заохочення у межах фонду заробітної плати;

- запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих і культурних підрозділів;

- спрямовувати кошти загальноосвітнього закладу на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом; встановлювати форму для учнів;

- об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;

- здійснювати варіативні способи організації навчання і його темп, адаптацію учбових завдань на основі індивідуальних можливостей учнів;

- організовувати заняття у школі раннього розвитку (для дітей дошкульного віку), класи прискореного та поглибленого навчання, профільні, роботу за експериментальними програмами;

- для задоволення інтересів дітей, розвитку їх природних здібностей та схильностей пропонувати курси за вибором, факультативи, гуртки (мистецьки, естетичні, музичні, трудові, спортивні), заняття з підготовки до школи, групи подовженого дня, платні послуги.

 1. У навчальному закладі створюються та функціонують: методична рада, метотдоб’єднання вчителів, психологічна служба.
 2.  Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником, управлінням освіти Миколаївської міської Ради, школою і здійснюються відповідно до законодавства.
 3.  Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством за угодами, що укладені між ними.

ІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.         Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного плану розвитку, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою та радою навчального закладу.

 1.  Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених МОН України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план навчального закладу розглядається педрадою погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

 1.  Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф МОН України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
 2. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення закладу освіти, складання іспитів екстерном.
 1. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого зразка МОН України. Перевага в зарахуванні до закладу освіти учнів надається дітям, які мешкають у мікрорайоні школи.

2.6.        У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи подовженого дня на господарчо- розрахунковій основі, а при наявності фінансування – безкоштовно.

Рішення    про    утворення    групи    продовженого дня  приймає директор за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом  місцевого  самоврядування. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.7.         Структура навчального року ( тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи встановлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.8.         У зонах екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.9.        Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. Відповідні зміни можуть вноситись згідно наказу МОН України, органів місцевого самоврядування.

2.10.         Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах– 40 хвилин, у п'ятих-одинадцятих–  45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

 2.11.        У закладі освіти тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш ніж 10 хвилин, великої перерви (після 2-го або 3-го уроку) — 20 хвилин.

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних  і затверджується керівником закладу.

   Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх потреб та інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.13.        У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. Критерії   оцінювання    навчальних    досягнень    учнів  визначаються Міністерством освіти і науки України.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів.

З рішенням педагогічної ради школи може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах – інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.14. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України . Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів та їх батьків (осіб, які їх замінюють) класним керівником. Результати державної підсумкової атестації -головою атестаційної комісії.

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, можуть звернутися до керівника навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення. Коригування семестрового оцінювання проводиться відповідно Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН від 03.06.2008  № 496)

2.15. Порядок  переведення і випуск учнів навчального  закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки від 14.04.2008  № 319.

2.16. Навчання у випускних ( 4-х, 9-х, 11-х) класах завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ України.

2.17. За результатами навчання учням видається відповідний документ. По закінченні початкової школи – табель успішності, по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту, по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

ІІІ. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

3.1         Виховання  учнів у закладі здійснюється під час проведення  уроків,  в  процесі  позаурочної та позашкільної роботи.

3.2        Цілі  виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та  законах України, інших нормативно-правових актах.

3.3        У   закладі   забороняється   утворення   та  діяльність організаційних структур  політичних  партій,  а  також  релігійних організацій і воєнізованих формувань.

3.4        Примусове залучення  учнів  закладу до вступу в будь-які об'єднання  громадян,  громадські,  громадсько-політичні, релігійні   організації  і  воєнізовані  формування,  а  також  до діяльності в зазначених організаціях,  участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

3.5        Дисципліна в закладах дотримується на основі взаємоповаги усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

 Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до учнів забороняється.

ІV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1.         Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

 1.  За відмінні успіхи у навчанні  2-8-х, 10 (11-х) класів можуть  нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладів ІІІ ступеня – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу ІІ ступеня видається свідотство про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

4.3         Учні мають право:

4.4.         Учні закладу зобов’язані:

відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

 1.  Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
 2.  Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників та інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.
 3.  Педагогічні працівники мають право на:

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 1.  Педагогічні працівники зобов’язані:
 1. У  навчальному  закладі обов’язково проводиться  атестація педагогічних  працівників.  Атестація здійснюється, як правило,  один  раз  на п’ять   років  відповідно  до  Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (Із змінами)
 2. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
 1.  Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
 1. Батьки та особи,  які їх замінюють,  є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов'язані:

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, школа може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

V. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 1.  Управління навчальним закладом здійснюється його засновником та уповноваженим ним органом - управлінням освіти Миколаївської міської ради.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

 1. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є рада школи.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник. Загальні збори (конференція):

 1.  У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.
 1.  Метою діяльності ради є:
 1.  Основними завданнями ради є:
 1.  До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ  ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

 1.  Рада навчального закладу діє на засадах:

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

 1.  Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 1.  Рада навчального закладу:

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

 1.  Відповідно  до  п. 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, у школі за рішенням загальних зборів (конференції) може бути створена піклувальна рада.
 1. Піклувальна  рада – це  орган   самоврядування,   який формується з представників органів виконавчої влади,  підприємств, установ,  навчальних закладів,  організацій,  окремих  громадян  з метою   залучення   громадськості  до  вирішення  проблем  освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи загальноосвітнього навчального закладу.
 2.      У   своїй   діяльності   піклувальна   рада    керується Конституцією України,  Законами  України  "Про освіту",  "Про загальну середню освіту" та іншими   нормативно-правовими   актами,  що  регулюють  діяльність навчальних  закладів  системи  загальної  середньої  освіти,   Положенням про піклувальну раду.
 3.  Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
 1.   Директор навчального закладу:
 1. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти Миколаївської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

 1.  У навчальному закладі створюється постійно діючий колегіальний орган управління закладом – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

 1. Педагогічна рада розглядає питання:

 1.  Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

5.10 У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 1. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА
 1.  Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.
 2. Майно, закріплене за закладом, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.
 3. Майно навчального закладу належить йому на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.
 4.  Школа відповідно до чинного законодавства користується землею і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
 5.  Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства

6.6.         Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву,  медичного і комп’ютерних кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження.

VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1.  Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.
 2.  Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

7.3. Для здійснення статутних повноважень заклад освіти може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій, профспілок тощо.

7.4. Кошти закладу освіти зберігаються на його рахунках в установах банку і знаходяться у повному його розпорядженні. Не використані за звітний період кошти вилученню не підлягають за умови використання закладом розрахункових показників його розвитку, якшо інше не передбачено законодавством.

 1.   Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
 2.  Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами МОН України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік ведеться самостійною бухгалтерією.
 3.  Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.
 1. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 1.  Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки, на основі самостійно укладених угод проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, створювати у встановленому Міністерством освіти України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

8.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

ІХ. КОНТРОЛЬ ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1.  Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2. Державний контроль здійснюють МОН України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та управління освіти Миколаївської міської ради.

 1.  Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОН України.
 2.  У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.
 3.  Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально- виховним процесом, встановлюється засновником закладу освіти відповідно до чинного законодавства.

X. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

 1.  Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
 2.  У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.
 3.  Ліквідація закладу освіти відбувається у формах позбавлення його статусу закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником.
 4.  Ліквідація та/або реорганізація закладу освіти здійснюється згідно з чинним законодавством.
 5.  При реорганізації чи ліквідації закладу освіти учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.
 6.  При реорганізації чи ліквідації закладу освіти працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.