Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                               30. august 2016. a nr 3-7/4

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

1.      Direktori tervitus, uute töötajate tutvustamine

2.      Eelmise õppenõukogu otsuste läbivaatamine

2.1 Täiendava õppetöö tulemused

3.      Lasnamäe Vene Gümnaasiumi sisehindamise tulemused aastatel 2014/2015/2016

4.      Kooli arengukava, eesmärkide ja tööplaani täitmine 2015.-2016. õa; ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

5.      Kooli dokumentide muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

5.1 LVG õppekava  muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

5.2 Õpilastega arenguvestluste läbiviimise kord

5.3 LVG kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

6.      Välisriigist tulnud õpilaste õpingute jätkamiseks klassidesse määramine

Otsustati:

1. Viia üle täiendava õppetöö rahuldava tulemuse alusel järgmised õpilased:

·         11. klassi …..

·         12.A klassi ….

·         12.B klassi …..      

Alus: HTM määrus 23. augusti 2010. a  nr 44  „Kooli õppenõukogu töökord ja ülesanded“

 § 4 p. 1;  „LVG  hindamise kord“  §13 p.2;  Gümnaasiumi riiklik õppekava, § 15 p. 3

Otsustati:

2. Kiita heaks sisehindamise 2014.-2015.-2016. õa tulemused.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 § 2 punkt 6

Otsustati:

3. Kiita heaks LVG sisehindamise arengukava 2015.-2016. õa eesmärkide ja tööplaani täitmine.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 § 2 punkt 6

4. Olles läbi arutanud 2015.-2016. õa õppe-kasvatustegevuse tulemused, hindab õppenõukogu need hindega „hea“.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 § 2 punkt 6

Otsustati:

5. Kiita heaks LVG Põhikooli õppekava ja LVG hindamise korra muudatused

Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 17 punkt 2;  LVG Põhikooli õppekava, § 41 punkt 4.

Otsustati:

5.1 Kiita heaks LVG gümnaasiumiastme õppekava muudatused.

Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 17 punkt 2;  LVG Gümnaasiumi õppekava § 25.

5.2 Kiita heaks „Õpilastega arenguvestluste läbiviimise kord“.

Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 37 lõige 5; haridus- ja teadusministri 23.augusti 2010. a määuse 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 8

Otsustati:

5.3 Kiita heaks LVG kodukorra muudatused

Alus: haridus- ja teadusministri 23.augusti 2010. a määruse 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 4

Otsustati:

6. Kinnitada välisriikidest tulnud õpilane ... õpingute jätkamiseks 6C klassi.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 § 4 punkt 3; Haridus- ja teadusministri 19.08.2010. a määrus nr 43 § 5 lõige 2

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                                       20. juuni 2016. a nr 3-7/3

Kinnitatud päevakord:

  1. Täiendava õppetöö tulemused 2.-9. klassis.
  2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.
  3. Täiendava õppetöö tulemused 10.-12. klassis.
  4. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine. Õpilaste tunnustamine medalite ja kiituskirjadega.

Otsustati:

1.1 Täiendava õppetöö rahuldava tulemuse alusel viia üle:

3.A klassi 2.A klassi õpilane …

7.V klassi 6.V klassi õpilane …

8.A klassi 7.A klass õpilane …

9.A klassi 8.A klassi õpilased: …

9.B klassi 8.B klassi õpilased: …

1.2 Täiendava õppetöö rahuldava tulemuse alusel lõpetada klass

9. B klassi õpilane

Alus: Põhikooli riikliku õppekava § 22 lg 8; haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 p 1; „Lasnamäe Vene Gümnaasiumi hindamise kord“ § 13 p 2.

Otsustati:

2.1 Lugeda põhikool lõpetanuks ja väljastada põhikooli lõputunnistused 67 õpilasele.

9.A klass …

9.B klass …

9.V klass …

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 30 lg 5; haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 p 6; Põhikooli riiklik õppekava § 23 p 1.

 

2.2  Anda välja kiitusega põhikooli lõputunnistus

...

Alus: haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkt 7; haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määrus nr 37 «Õpilase tunnustamise tingimused ja kord» § 2 p 1.

 

2.3 Tunnustada kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” järgmisi õpilasi:

9.A klass …

9.B klass …

9.V klass …

Alus: haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 p 7; haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määrus nr 37 «Õpilase tunnustamise tingimused ja kord» § 1 p 1; „Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise tingimused ja kord“ § 6.

Otsustati:

3.1 Täiendava õppetöö rahuldava tulemuse alusel viia üle:

11.A klassi alljärgnevad 10.A klassi õpilased: …

12.B klassi alljärgnevad  11.B klassi õpilased: …

Alus: Gümnaasiumi riiklik õppekava § 15 p 3; haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkt 1; Lasnamäe Vene gümnaasiumi hindamise kord § 13 p 2.

3.2  Pikendada õppeaasta kuni 25.08.2016 järgmistele õpilastele:

11.A klass  …

Alus: „Lasnamäe Vene Gümnaasiumi hindamise kord“ § 8 p 2,  § 12 p 3.

 

Otsustati:

4.1 Lugeda gümnaasium lõpetatuks ja väljastada lõputunnistused 36 õpilasele:

12.A klass …

12.B klass …

Alus: HTM määrus 23. augusti 2010. a  nr 44  „Kooli õppenõukogu töökord ja ülesanded“  § 4 p. 6; Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 28 p 10, § 31; Gümnaasiumi  riiklik õppekava § 18 p 3; Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppekava § 22 p 3; „Lasnamäe Vene gümnaasiumi  hindamise kord“  § 15 p 3.

Otsustati:

4.2 Arvata … Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õpilaste nimekirjast välja alates 21.06.2016.

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 28 p.7.

4.3 Tunnustada järgmisi õpilasi kuldmedaliga:

12. B klass …

4.4 Tunnustada järgmisi õpilasi hõbemedaliga:

12. B klass…

Alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 p 7; haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määrus nr 37 «Õpilase tunnustamise tingimused ja kord» § 3 lg 3

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                                           02. juuni 2016. a nr 3-7/2

 

Kinnitatud päevakord:

  1. 2015.- 2016. õppeaasta tulemused:
  2. 1.1 Järgmisesse klassi üleviimine (1.-8., 10., 11. klass)
  3. 1.2 Täiendavale õppetööle jätmine (1.-12. klass)
  4. 1.3 Kiituskirjaga tunnustamine (1.-8. klass)
  5. Õppenõukogu liikmed, kes allkirjastavad lõputunnistused.

Otsustati:

1.1 Õppeaasta tulemuste alusel viia üle:

2.A klassi alljärgnevad 1.A klassi õpilased:…

2.B klassi alljärgnevad 1.B klassi õpilased:…

2.C klassi alljärgnevad 1.C klassi õpilased:…

2.D klassi alljärgnevad 1.D klassi õpilased:…

2.E klassi alljärgnevad 1.E klassi õpilased:…

3.A klassi alljärgnevad 2.A klassi õpilased:…

3.B klassi alljärgnevad 2.B klassi õpilased:…

3.V klassi alljärgnevad 2.V klassi õpilased:…

3.E klassi alljärgnevad 2.E klassi õpilased:…

3.C klassi alljärgnevad 2.C klassi õpilased:…

4.A klassi alljärgnevad 3.A klassi õpilased:…

4.B klassi alljärgnevad 3.B klassi õpilased:…

4.V klassi alljärgnevad 3.V klassi õpilased:…

4.C klassi alljärgnevad 3.C klassi õpilased:…

5.A klassi alljärgnevad 4.A klassi õpilased:…

5.B klassi alljärgnevad 4.B klassi õpilased:…

5.V klassi alljärgnevad 4.V klassi õpilased:…

5.C klassi alljärgnevad 4.C klassi õpilased:…

6.A klassi alljärgnevad 5.A klassi õpilased:…

6.B klassi alljärgnevad 5.B klassi õpilased:…

6.V klassi alljärgnevad 5.V klassi õpilased:…

6.C klassi alljärgnevad 5.C klassi õpilased:…

7.A klassi alljärgnevad 6.A klassi õpilased:…

7.B klassi alljärgnevad 6.B klassi õpilased:…

7.V klassi alljärgnevad 6.V klassi õpilased:…

8.A klassi alljärgnevad 7.A klassi õpilased:…

8.B klassi alljärgnevad 7.B klassi õpilased:…

8.V klassi alljärgnevad 7.V klassi õpilased:…

8.G klassi alljärgnevad 7.G klassi õpilased:…

9A klassi alljärgnevad 8.A klassi õpilased:…

9.B klassi alljärgnevad 8.B klassi õpilased:…

9.V klassi alljärgnevad 8.V klassi õpilased:…

11.A klassi alljärgnevad 10.A klassi õpilased:…

12.A klassi alljärgnevad 11.A klassi õpilased:…

12.B klassi alljärgnevad 11.B klassi õpilased:…

Alus: Põhikooli riikliku õppekava § 22 p 8 ja p 9; gümnaasiumi riikliku õppekava § 21 p 6; haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkt 1.

Otsustati:

1.2.1 Pikendada õppeaasta kuni 17.06.2016 järgmistel õpilastel: …

Alus: Põhikooli riikliku õppekava § 22 p 8 ja p 9; gümnaasiumi riikliku õppekava § 21 p 6; haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkt 1.

Otsustati:

1.2.2 Pikendada õppeaasta kuni 25.08.2016: …

Alus: Gümnaasiumi riikliku õppekava § 21 p 6; haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 p1.

Otsustati:

1.3 Tunnustada kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” järgmisi õpilasi: …

Alus: Põhikooli riikliku õppekava § 22 p 8 ja p 9; haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkt 7; haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määrus nr 37 «Õpilase tunnustamise tingimused ja kord» §1; Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise tingimused ja kord § 5 p 2

Otsustati:

2. Kinnitada nimekirja järgmised õppenõukogu liikmed, kes allkirjastavad 2015.-2016 õppeaasta lõputunnistused:

9. klassid: …

12. klass: …

Alus: EV Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid“ § 9 lõige 2

 

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                                        04. september  2015.a nr 3-7/1

 

 

Kinnitatud päevakord:

 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

1.          Õppenõukogu sekretäri valimine 2015.- 2016. õppeaastaks.

2.          Eesmärkide ja kooli üldtööplaani kinnitamine 2015.-2016. õppeaastaks.

3.          Koduõppe rakendamine vanema taotluse alusel.

4.          Õppenõukogu esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.

 

Otsustati:

1.Valida õppenõukogu sekretäriks 2015.- 2016. õppeaastaks ...

Otsustati:

2.Kinnitada kooli üldtööplaan 2015.-2016. õppeaastaks.

Otsustati:

3.Rakendada vanema taotlusel … koduõpe. Koolipoolseks vastutavaks isikuks õpilasele individuaalse õppekava koostamisel on ... Ema koostab individuaalse õppekava ja esitab kooli direktorile kinnitamiseks. Kontroll üks kord poole aasta jooksul.

Otsustati:

4.Avaliku hääletamise alusel nimetada õppenõukogu esindajateks LVG hoolekogu koosseisu järgmised õppenõukogu liikmed:

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                                         31. august 2015. a nr 3-7/9

 

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

1.          Direktori tervitus, uute töötajate tutvustamine

1.1 Õppenõukogu sekretäri valimine

2.          Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest. Täiendava õppetöö tulemused

3.          Lasnamäe Vene Gümnaasiumi sisehindamise tulemused 2014.-2015. õppeaastal ja ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks:

3.1  Kooli arengukava, eesmärkide ja tööplaani täitmine 2014.-2015. õppeaastal

3.1.1   Kokkuvõte õpilaste, lastevanemate ja kooli personali rahulolu ankeetidest

3.1.2   Õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

4.          LVG põhikooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine põhikooli õppekava kohta

4.1 Põhikoolis eesti keeles õpetatavad ained

5.          LVG gümnaasiumi õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine gümnaasiumi õppekava kohta

6.          Lasnamäe Vene Gümnaasiumi hindamise korra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli hindamise korra kohta

7.          LVG uurimistöö ettevalmistamise, läbiviimise korra läbiarutamine ja arvamuse andmine LVG uurimistöö ettevalmistamise, läbiviimise korra ning selle muudatuste kohta

8.          LVG kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta

9.          Välisriigist tulnud õpilaste õpingute jätkamiseks klassidesse määramine

Otsustati:

1.    Valida õppenõukogu sekretäriks Tiina Müürsepp.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 §5 lk 1

Otsustati:

2. Viia üle täiendava õppetöö rahuldava tulemuse alusel järgmised õpilased: ………..

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 §6 lk 4

Otsustati:

3.1 Kiita heaks sisehindamise tulemused, arengukava, eesmärkide ja tööplaani täitmine.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 §2 p6

3.2 Sisehindamise tulemuste analüüsi põhjal vajavad parendamist:

·         põhikooli eesti keele ja matemaatika lõpueksamite tulemused;

·         LVG hindamise korra järgimine õpetajate poolt;

·         e-kooli täitmine;

·         gümnaasiumiastme õpilaste õppetöös osalemine;

·         traumaohu ennetamine vahetundides ja kehalise kasvatuse tundides.

Alus: Haridus- ja teadusministri  23.08.2010.a määrus nr 44 §2 p6

3.3 Olles läbi arutanud 2014.-2015. õppeaasta õppe-kasvatustegevuse tulemused, hindab õppenõukogu need hindega „hea“.

Alus: Haridus- ja teadusministri  23.08.2010.a määrus nr 44 §2 p6

Otsustati:

4. Lasnamäe Vene Gümnaasiumi põhikooli õppekava on koostatud lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest „Põhikooli riiklikust õppekavast“ ning teistest õigusaktidest, on suunatud õpilaste arengu toetamiseks ning on heaks aluseks õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks koolis.

Alus: põhikooli- ja gümnaasiumi seadus § 17 lõike 2; Põhikooli riiklik õppekava; Haridus- ja teadusministri  23.08.2010.a määrus nr 44 §2 p1.

Otsustati:

4.1  Kiita heaks 2015.-2016. õppeaastal põhikoolis eesti keeles õpetatavad ained.

 Otsustati:

5. Lasnamäe Vene Gümnaasiumi gümnaasiumi õppekava on koostatud lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest „Gümnaasiumi riiklikust õppekavast“ ning teistest õigusaktidest, on suunatud õpilaste arengu toetamiseks ning on heaks aluseks õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks koolis.

Alus: põhikooli- ja gümnaasiumi seadus § 17 lõike 2; Gümnaasiumi riiklik õppekava; Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 §2 p1

Otsustati:

6. Kiita heaks Lasnamäe Vene Gümnaasiumi hindamise kord. Hindamise kord jõustub alates 1. septembrist 2015.

Otsustati:

7. Kiita heaks muudatused LVG uurimistöö ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamise korras.

Otsustati:

8. Kiita heaks muudatused LVG kodukorras.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 §2 p 4

Otsustati:

9. Kinnitada välisriikidest tulnud õpilased õpingute jätkamiseks määratud klassidesse.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 §4 p 3; Haridus- ja teadusministri 19.08.2010.a määrus nr 43 §5 lk 2