PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE    JOIERIA (LOGSE)

MÒDUL JOI03/2 -MODELAT I MAQUETISME

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

Segon

Anual

2

4

Departament:    Tallers tridimensionals

Professorat responsable:   Leticia Muñoz.

Correu electrònic:  lmunoz@escoladosseny.com

Horari de tutories: ------------------------

Cap de departament:  Damià Mulet.

Correu electrònic: dmulet@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ------------------------

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

Desenvolupar la formació artística, tecnològica i la capacitat creativa.

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

Sense requisits.

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

Conèixer els materials i les seves possibilitats, el maneig de les eines pròpies de l'especialitat i adients per al modelat i construcció de maquetes.

Entendre el volum, l’espai positiu/negatiu que genera.

Adquirir els coneixements necessaris que serveixin de guia i suport en l’activitat com a projectista d’elements i peces de joieria. Desenvolupar la creativitat i el sentit artístic.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts temàtics

UD1. Eines, accions i materials de modelat i maquetisme.

 

UD2. Concepte de Volum.

 

UD3. Fundició a la cera perduda. Preparació del model original. Procès de Fundició.

 

UD4. Tecniques i Materials per a la fundició a la cera perduda.

- Modelat. Cera tova (làmina tova).

- Buidatge:

- Talla. Cera dura (taco o barra).

- Motlle flexible de silicona. Reproducció en cera i Resina.

4.2.Distribució temporal

Opció A:

Unitats didàctiques

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Gen.

Feb.

Mar.

Abr.

Maig

Jun.

1

UD1.

UD2.

UD4.

UD2.

UD4.

UD2.

UD4.

UD2.

UD4.

UD2.

UD3

UD4.

UD2.

UD3

UD4.

UD2.

UD3

UD4.

UD2.

UD3

UD4.

2

UD2.

UD4.

UD2.

UD4.

UD2.

UD4.

UD2.

UD4.

. UD2.

UD3

UD4.

UD2.

UD3

UD4.

UD2.

UD3

UD4.

UD2.

UD3

UD4.

3

UD2.

UD4.

UD2.

UD4.

UD2.

UD4.

UD2.

UD4.

UD2.

UD3

UD4.

UD2.

UD3

UD4.

UD2.

UD3

UD4.

UD2.

UD3

UD4.

...

UD2.

UD4.

UD2.

UD4.

UD2.

UD3

UD4.

UD2.

UD3

UD4.

UD2.

UD3

UD4.

Opció B:

Mes

Dies

Unitat didàctica / continguts

Activitats d’aprenentatge

Procediments i tècniques d’avaluació

Setembre

24-28

1 – Introducció

Presentació del mòdul.

Presentació de la Unitat Didàctica.

Classe expositiva.

Carpeta d’aprenentatge.

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

Navarro, Jose. Maquetas, modelos y moldes. Ed: Universitat.

Jaume I Codina, Carles. Orfebrería. Ed: Parramón.

Codina, Carles. Nueva joyería. Ed: Parramón.

Codina, Carles. La joyería. Ed: Parramón.

Vitiello, Luigi. Orfebrería moderna. Ed: Omega.

Seecharan, Vanneta. Técnicas de joyería contemporània. Ed: Blume.

Tsuyuki, Hiroshi. Basic wax modeling. Ed: Asq.

5.2. Bibliografia complementària

Midgley, Barry. Guía completa de escultura, modelado y ceràmica. Ed: Tursen-Hermann Blume.

5.3. Altres recursos

Revistes i catàlegs de joieria.

Textos aportats pel professorat.

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia didàctica serà fonamentalment activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat i al seu desenvolupament en les seves activitats programades.

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Aprenentatge teòric i pràctic: Classes presencials, exposició i debat dels treballs.

Taller amb sessions supervisades del treball individual, assistència i guiatge del professorat.

Resolució de problemes.

Recerca i alternatives a través de l’aprenentatge fonamentat en l’assaig i error.

6.3. Instal·lacions del centre i material

Aula-taller de joieria

Aula-taller de motlles/ ceràmica.

S’utilitzaran els mitjans de seguretat i higiene en el treball.

Només s’utilitzaran màquines elèctriques amb la presència del professorat responsable de l’aula.

6.4. Activitats interdisciplinàries

Projectes/modelat/taller.

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

Visites a empreses i exposicions.

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

  • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’estudiant es basarà en el grau i nivell d’adquisició i consolidació dels objectius establerts d’acord amb el perfil professional del títol.

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

Durant el curs acadèmic es realitzaran exercicis definits per les unitats didàctiques.

Cada exercici tendrà el mateix valor de cara a la qualificació final de l’assignatura.

L’avaluació contínua serà individual, seguint el desenvolupament i evolució personal de l’alumnat en cada treball.

L’alumnat ha de presentar un mínim del 90% dels treballs per a poder ser avaluat.

Els treballs que no s’hagin lliurat en les dates proposades podran tenir un màxim de qualificació de 5.

És imprescindible haver assistit al 80% de les classes del curs per a poder ser avaluat i no perdre l’avaluació contínua.

Els treballs presentats en la data fixada es comentaran donant una explicació del resultat obtingut.

Al final del curs es podrà fer entrega dels exercicis que hagin quedat pendents si, s’ha lliurat el 60% dels treballs del 1r i 2n semestre en les dates proposades.

Al segon curs d’aquesta assignatura té avaluació ordinària i extraordinària i sí corren les convocatòries.

Si la de primer curs no està aprovada i s'està en segon curs, aquesta serà no avaluable.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA-, CA-, CA-, etc.

20%

20%

Proves orals en grup (debats d’aula)

NR

CA-, CA-, CA-, etc.

Carpeta d’aprenentatge

R

CA-, CA-, CA-, etc.

60%

60%

Treballs i projectes

R

CA-, CA-, CA-, etc.

Prova objectiva final

R

CA-, CA-, CA-, etc.

20%

20%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Treballs i projectes

R

50%

Prova objectiva final

R

50%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

8. Altres observacions