Published using Google Docs
PEC
Updated automatically every 5 minutes

Resolució del director/a del centre educatiu Escola Mar Nova, de Premià de Mar, per la qual aprova el Projecte Educatiu de Centre.

 

Com a director/a del centre Escola Mar Nova de Premià de Mar, i en aplicació de les competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, i havent obtingut el suport del consell escolar del centre, segons consta a l’acta de la sessió de data 18 de desembre de 2017,

 

RESOLC:

 

1.          Aprovar el Projecte Educatiu de Centre, que s’adjunta a l’annex d’aquesta resolució.

 

2.          Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest Projecte Educatiu estarà a disposició de l’Administració educativa.

 

 Premià de Mar, 20 de desembre de 2017

 

El/La director/a

 

  

 

Susana Díaz Vidal

 ANNEX

Projecte Educatiu de Centre

ÍNDEX

1. Introducció        4

        1.1.  Criteris per a l’elaboració del projecte educatiu:        4

2. Context        6

3. Principis rectors, caràcter propi i identitat        6

4. Plantejaments institucionals        7

5. Currículum        8

6. Convivència        10

7. Tutoria        11

8. Participació de la comunitat educativa.        12

9. Projecte lingüístic (tractament de les llengües)        13

10. Avaluació interna        13

        10.1. Indicadors de progrés        14

11. Estratègies de difusió        17

   12. Documents annexos                                                                  18                                                                                      

        àmbit pedagògic

Competències bàsiques

Criteris avaluació llengua

Criteris avaluació matemàtiques

Document d’infantil

Document de primària

Pla Tac

Projecte lingüístic

Pla d’atenció a la diversitat

Projecte Sàpiens (habilitats de pensament)

Projecte hàbitat (entorn)

àmbit de convivència

Pla d’acollida per a mestres

Centre formador

1. Introducció


 

L’escola es va crear el 2008, però ha patit uns darrers cursos molt convulsos que han fet perillar la seva continuïtat. Ara és necessari acabar el nostre projecte educatiu per tal d’adequar-nos a la normativa vigent en matèria educativa (LEC, Decret d’autonomia de centres, Decret de direcció). Concretament, el decret d’autonomia de centres estableix que els centres educatius han de tenir actualitzats els seus projectes educatius i les seves normes d’organització i funcionament (NOFC) abans de l’agost de 2014.

D’acord amb la normativa actual, el projecte educatiu ha de ser l’element nuclear de l’autonomia del centre, el principal referent per a la seva acció educativa, l’instrument que ha d’establir els objectius educatius generals, les línies d’actuació prioritàries i el marc de l’estructura organitzativa , així com els indicadors de progrés que s’utilitzaran per avaluar el nivell d’assoliment dels objectius.

El projecte educatiu de centre haurà de ser el punt de referència dels successius projectes de direcció que es desenvoluparan a l’escola al llarg dels propers cursos. El director o la directora, en el moment d’elaborar el seu projecte de direcció, haurà de concretar i ordenar el desplegament i l’aplicació del PEC per a cada període de mandat.  El projecte de direcció es concretarà cada curs mitjançant les programacions generals anuals de centre (PGAC), que han de permetre assolir els objectius generals formulats en el projecte educatiu.

1.1.  Criteris per a l’elaboració del projecte educatiu:

Per tots els motius exposats en l’apartat anterior, el curs 2017-2018, des de la direcció del centre s’impulsa l’acabament del PEC. En el moment d’elaborar el nou PEC es tindran en compte els següents criteris:

a) Explicitar els trets d’identitat, els principis, valors i prioritats educatives que assumim com a institució.

b) Establir els objectius generals del centre en els diferents àmbits (pedagògic, de govern institucional, de convivència i participació i d’administració i serveis). Volem realitzar un plantejament realista dels objectius del centre, sense que això impliqui renunciar a ser ambiciosos.

c) Plantejar el marc de l’estructura organitzativa que ha de servir per intentar assolir els objectius del centre. Els elements de l’estructura, els seus components i funcions així com les regles, normes i procediments que regulen l’organització i la vida del centre no cal recollir-los en el projecte educatiu sinó en les normes d’organització i funcionament del centre.

d) Formular els criteris i indicadors d’avaluació que s’hauran d’utilitzar per valorar el desenvolupament i el grau d’assoliment dels objectius plantejats en el projecte educatiu.

Referents normatius:

2. Context


 

Aquesta escola es va crear el curs 2008-2009, va sorgir de la necessitat del municipi i va servir per descentralitzar l’alumnat i cobrir tots els límits del municipi. Va comptar amb el suport del Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntament de Premià de Mar.

És una escola on fins el curs 15-16 cada curs s’han incorporat nous grups i que ha estat en fase d’expansió tan d’alumnat com d’infraestructura. L'alumnat del Centre prové de la zona geogràfica d'influència de l’Escola i de qualsevol punt de la població. Moltes famílies van marxar el curs 15-16 en comunicar-se el tancament deixant vacants a tots els cursos; això fa que hi hagi un degoteig constant de noves matrícules.

3. Principis rectors, caràcter propi i identitat


  

Ens definim com una escola pública, laica, catalana, propera, acollidora, compromesa i inclusiva, respectant les característiques específiques de cada alumne. Promovem l’autonomia i  el desenvolupament personal de l’alumnat per tal que esdevingui un ciutadà sa, curiós, compromès, crític i actiu emprant unes estratègies metodològiques de treball que  permeten que l’alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge i que estigui sempre motivat perquè no se li ofereix un deure sinó un repte. Estem oberts a la comunitat educativa i vinculats a l’entorn social, natural i cultural.

4. Plantejaments institucionals


 

L’Escola Mar Nova és un centre amb 10 anys d’història, renovador i en creixement, que vol aconseguir l’educació integral de les nenes i els nens, desenvolupant al màxim les seves capacitats, en un entorn acollidor i respectuós amb l’individu i que promou la participació, la transparència, la convivència, la cooperació, el diàleg, la creativitat, la solidaritat i la responsabilitat.

L’escola, com a comunitat educativa, persegueix uns objectius institucionals:

•  Volem ser un referent de qualitat educativa, obert a la innovació i el canvi.

•  Volem construir una escola que formi persones solidàries, cooperatives i responsables.

•  Volem que el nostre alumnat desenvolupi les seves capacitats creatives i de pensament i assoleixi les competències bàsiques que el permeti afrontar amb èxit el seu futur acadèmic i social.

• Volem crear un equip de mestres il·lusionats i formats professionalment que es comprometin amb el projecte d’escola.

• Volem una comunitat participativa i activa, compromesa amb un projecte comú. Una escola acollidora i oberta a tothom , que valora i accepta la singularitat de tots aquells que en formen part.

• Volem integrar la participació i implicació de les famílies en la construcció d’una comunitat educativa nova i dinàmica.

•  Volem ser una escola que permeti una constant revisió i avaluació, fruit del mateix creixement.

•   Volem ser una escola vinculada al territori, al municipi i a la comarca.

5. Currículum


 

Potenciem el desenvolupament intel·lectual i emocional, l’educació en valors, la responsabilitat individual i de grup, per tal de fer dels nostres alumnes persones capaces de fer un món millor i per aconseguir-ho fem servir la següent metodologia:

Propostes d’investigació:

Les propostes d’investigació són la principal metodologia de l’escola que permet al nostre alumnat gaudir d’un aprenentatge actiu, cooperatiu i innovador. Amb els projectes treballem totes les competències demanades al currículum, les transversals perquè són les que contemplen el desenvolupament personal i la construcció del coneixement, i les específiques per conviure i habitar el món perquè són les relacionades amb la cultura, la visió del món i plantegen la reflexió i la crítica com a capacitat important.

L’organització de les propostes d’investigació es basa en el treball cooperatiu, partint de la reflexió personal a la iniciativa en petit grup i treball en gran grup, activant així la comunicació: entenent no només el mestre com a font d’informació sinó també els companys, ja que també són coneixedors i dels quals també podem aprendre (coneixement compartit).

Propostes de treball:

Les propostes de treball ens permeten organitzar l'aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent. Segons el tipus d'activitat algunes propostes necessiten ser dirigides pel mestre. En d'altres els nens/es poden funcionar amb força autonomia.

Organitzats en grups reduïts, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Les propostes de treball també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat.

Els/les mestres portem un control de manera que cada nen/a vagi passant al llarg d'un període de temps (setmana, quinzena,...) per totes les propostes.

Sempre hi ha més d'un mestre a l'aula de manera que cadascú s'encarregui d'unes propostes concretes.

Treballar per propostes de treball ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant activitats d'aprenentatge adaptades a tots.

Propostes d’habilitats:

Les propostes d’habilitats ens permeten treballar de manera més individual. La finalitat primera és aconseguir que els nostres alumnes desenvolupin les competències següents:

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA

ÀMBIT MATEMÀTIC

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA

DIMENSIÓ CONNEXIONS

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ

QUÈ ES TREBALLA:

● Càlcul mental.

● Reptes matemàtics.

● Ortografia i memòria visual.

● Comprensió lectora català

● Comprensió lectora castellà

6. Convivència


 

L’Escola estableix mesures de promoció de la convivència, i en particular mecanismes de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en l'orientació, l'estímul i, quan calgui, l'esmena de l'actitud i la conducta dels alumnes en el centre educatiu. El nostre centre gestionarà les situacions potencialment conflictives tenint en compte els criteris pedagògics del propi projecte educatiu i en el marc de la normativa vigent. Per afavorir aquesta convivència es duen a terme les següents accions:

- Dues entrevistes anuals amb les famílies, amb pauta i recollides per escrit, des de p3.

- Reunió d’inici de curs amb les famílies i reunió de valoració de cicle.

- Colònies d’escola, anem plegats tots els cursos (des de P3)

- Consell d’Escola (format pels delegats d’aula, la coordinadora de Primària i un membre de l’Equip Directiu).

- Pla d’acollida de centre (en aquest document recull les actuacions a realitzar amb les famílies i alumnes de nova incorporació a l’escola i també amb els mestres nous)

- Escola de mares i pares.

- Comissions mixtes de mestres i famílies.

- Pares i mares delegats de curs.

- Tallers d’obrim portes: tallers setmanals que desenvolupen les intel·ligències múltiples on les famílies col·laboren amb els mestres i els grups de nens estan barrejats de P3 a 6è.

7. Tutoria


 

La tutoria garanteix l’acolliment dels infants i l’estímul per al seu aprenentatge, tot considerant les particulars circumstàncies de cadascun d’ells, així com la promoció de les capacitats i habilitats personals. A través de la tutoria es realitza la relació més personalitzada entre professorat, alumnat i famílies. Cada grup classe té assignat un tutor/a.

La tutoria i orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els mestres del claustre del centre poden exercir les funcions de mestre/a tutor/a quan correspongui. Funcions:

8. Participació de la comunitat educativa.


Organigrama (participació interna/externa i entorn)

 Comissions

A la nostra escola funcionen les comissions que se’n deriven del consell escolar, formades per diversos membres del consell, que són:

Les comissions dels equips de cicle:

Les comissions mixtes, per atendre la diversitat de l’alumnat es treballa en dues comissions:

9. Projecte lingüístic (tractament de les llengües)


 

La llengua ha de ser viscuda pels seus parlants. Aquests la utilitzen mentre actuen, observen, experimenten, expressen... A l’escola això significa ensenyar i aprendre a conèixer, a fer i a ser amb l’ús reflexiu de la llengua. Les llengües s’aprendran en contextos educatius i en situacions d’ensenyament i d’aprenentatge pròpies de les àrees curriculars. En aquestes situacions s’aprenen coneixements específics de les distintes àrees a l’hora que s’aprèn a conversar, a relatar, a raonar a defensar les seves opinions, s’aprèn a utilitzar la llengua amb propietat. En el nostre món té importància la comunicació en directe, entre els companys de classe, entre professors i alumnes, entre la gent que ens trobem cada dia. I també la comunicació a través dels mitjans que faciliten una comunicació ràpida i a gran distància entre les persones.

És per això que entenem la llengua com a eix transversal de tots els aprenentatges.

El català és la llengua vehicular de l’escola, l’anglès s’introdueix a l’educació infantil i el castellà al cicle inicial. (annex Projecte Lingüístic de Centre)

10. Avaluació interna


 

Es pretén que el nostre PEC sigui un projecte viu. Per això posarem un interès especial en el desenvolupament de la posada en pràctica del mateix, així com en els resultats finals obtinguts. En aquest sentit, el seguiment i avaluació del mateix tindrà una especial importància en el marc de la nostra intervenció.

Com a resultat del procés avaluatiu, l’equip directiu juntament amb el claustre, acordarà les propostes de millora per al proper curs. La Cap d’estudis recollirà les conclusions i propostes del curs anterior en forma d’objectius i orientacions per al curs vinent. Les conclusions i propostes es recolliran a la Memòria Anual de centre i esdevindran objectius en el Pla Anual de Centre del proper curs. La Direcció gestionarà la manera de portar-les a la pràctica.

Els àmbits on es durà a terme l’avaluació seran:

Tant en l’avaluació de context, com en la de resultats, la de processos i la de recursos, procedirem a valorar el grau de consecució dels objectius proposats en el present PEC, i en les actuacions dutes a terme per a aconseguir-los. Els resultats de l’avaluació es presentaran a la comunitat educativa per mitjà de:

Indicadors de progrés:

context

Variables internes i externes que permeten la interpretació i correlació dels altres indicadors en el procés d’avaluació del centre

recursos

Mesuren l’eficiència en l’ús i la gestió dels recursos del centre

processos

Mesuren l’eficàcia i l’eficiència dels processos de centre en relació als resultats.

Equip humà

Coordinació lideratge

Convivència

Ensenyament-aprenentatge

Atenció a la diversitat

resultats

Mesuren el grau d’assoliment dels objectius del centre i el comparen amb l’estàndard.

11. Estratègies de difusió


Totes les persones membres de la comunitat educativa tenen el dret i l’obligació de conèixer el PEC. Amb aquests efectes, caldrà mantenir el document a la seva disposició i facilitar-los-en el coneixement.  El document estarà disponible al portal web de l’escola i es podrà consultar en la secretaria del centre i a la sala de mestres.

En el moment de la seva incorporació a l’escola s’informaran les famílies sobre els trets d’identitat del centre i la resta de continguts del PEC.

Donat que els objectius generals i els criteris pedagògics del PEC regeixen i orienten l’activitat professional de tot el personal que treballa a l’escola, en el pla d’acollida del centre caldrà establir mesures que facilitin el coneixement del projecte educatiu a tots els professionals que s’hi incorporin (annex pla d’acollida)

12. Documents annexos


  àmbit pedagògic

Competències bàsiques

Criteris avaluació llengua

Criteris avaluació matemàtiques

Document d’infantil

Document de primària

Pla Tac

Projecte lingüístic

Pla d’atenció a la diversitat

Projecte Sàpiens (habilitats de pensament)

Projecte hàbitat (entorn)

 

 àmbit de convivència

Pla d’acollida per a mestres

Centre formador

 

*Els documents annexos al Projecte Educatiu són concrecions tècniques dels plantejaments educatius del mateix, són coherents amb els objectius del projecte i s’aproven en els Equips Educatius. Un cop revisats i aprovats, si és el cas, pel Claustre de professors i professores, passen a formar part del Projecte Educatiu del centre