STATUT STOWARZYSZENIA „STOWARZYSZENIE SPORTOWE RADWANSPORT” TEKST JEDNOLITY Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R.

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1 1. "Stowarzyszenie Sportowe Radwansport" z siedzibą w Krakowie (30-540) przy al. Edwarda Dembowskiego 12, zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: „Stowarzyszenie Sportowe Radwansport”. Stowarzyszenie działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, a także na podstawie postanowień niniejszego statutu oraz aktów wewnętrznych swoich władz.

2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 4. Stowarzyszenie może używać odznak, barw, godła i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami, które podlegają ochronie prawnej.

§ 2 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 3. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może

prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§ 3 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może Stowarzyszenie zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 4 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, jeżeli uczestnictwo w tych organizacjach nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków. Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 5 1. Celem Stowarzyszenia jest: 1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 2) promocja i organizacja wolontariatu, 3) promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, 4) kształtowanie odpowiedniej osobowości człowieka poprzez kulturę fizyczną i sport, 5) działalność mająca na celu integrację osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz

wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz uaktywnianie osób niepełnosprawnych. 2. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży, osób

dorosłych i osób niepełnosprawnych.

Strona 1 z 7

§ 6 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie lub finansowanie zajęć sportowych dla różnych grup

wiekowych, 2) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie lub finansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 3) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia, 4) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami

masowego przekazu, 5) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie lub finansowanie obozów sportowych, 6) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie lub finansowanie współzawodnictwa sportowego, 7) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie lub finansowanie wycieczek, zlotów, rajdów i innych

form wypoczynku i rekreacji, 8) angażowanie wolontariuszy w działalność statutową, 9) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie lub finansowanie profilaktycznej działalności

informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 10) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie lub finansowanie realizowania prozdrowotnych

programów sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup i środowisk społecznych, 11) współdziałanie z osobami prawnymi i fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, 12) gromadzenie, pomnażanie i efektywne wykorzystywanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia, ze środków publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych oraz dotacji.

§ 7 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest: 1) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami

i targowiskami, 2) PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 3) PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 4) PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki, 5) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 6) PKD 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych, 7) PKD 93.12.Z – Działalność klubów sportowych, 8) PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 9) PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem, 10) PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana.

§ 8 Stowarzyszenie nie może wykorzystywać zgromadzonych środków do udzielania pożyczek na rzecz członków Stowarzyszenia, jej pracowników, czy też innych osób fizycznych i prawnych współpracujących ze Stowarzyszeniem.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Strona 2 z 7

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) członków zwyczajnych, 2) członków wspierających, 3) członków honorowych.

§ 11 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która spełnia wymogi realizacji statutowych celów Stowarzyszenia określonych w § 5 i § 6 Statutu. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także małoletni posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z tym, że małoletni poniżej 16 roku życia może być członkiem Stowarzyszenia jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażoną na piśmie.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po uznaniu spełnienia wymogów Statutu w zakresie członkostwa, podjętej zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata na członka i popartej pozytywną opinią trzech członków Stowarzyszenia wyrażoną w formie pisemnej.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, identyfikująca się z celami statutowymi Stowarzyszenia i wspierająca finansowo lub rzeczowo jego działalność, przyjęta do Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla członków zwyczajnych. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego prawnego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, która w uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia może otrzymać ten status na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku ponoszenia składek członkowskich. Pozbawienie statusu członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej w głosowaniu jawnym.

§ 12 1. Członek zwyczajny ma prawo do: 1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych spotkaniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia, 3) uczestniczenia w inicjowanych, organizowanych, prowadzonych lub finansowanych przez Stowarzyszenie zajęciach sportowych dla różnych grup wiekowych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży, obozach sportowych, współzawodnictwie sportowym, wycieczkach, zlotach, rajdach i innych formach wypoczynku i rekreacji, 4) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 5) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, 6) posługiwania się legitymacją i noszenia odznaki członkowskiej, 7) zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia 2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 13

Strona 3 z 7

1. Członkowie zwyczajni poniżej 18 roku życia, nie mają prawa do udziału w głosowaniu na walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, jak również nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi i wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, poza prawem głosu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, a także korzystaniem z majątku i pomocy Stowarzyszenia.

§ 14 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy, 4) wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statusowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, 5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, 6) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków, 7) rozwiązania, likwidacji lub upadłości Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia złożony Zarządowi, a także z własnej inicjatywy. Uchwała o wykluczeniu członka zarządu Stowarzyszenia podejmowana jest zwykłą większością głosów. W uchwale Zarząd podaje przyczynę wykluczenia członka.

3. Członek Stowarzyszenia wobec którego został złożony wniosek o wykluczenie, może zostać zawieszony w prawach członka na mocy uchwały Zarządu, do czasu wydania ostatecznej decyzji w przedmiocie wykluczenia. Uchwała Zarządu w przedmiocie zawieszenia członka Stowarzyszenia określona w ust. 3 oraz 4 niniejszego paragrafu podejmowana jest zwykłą większością głosów.

4. Osoba wykluczona lub zawieszona w prawach członka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej stosownej uchwały, ma prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania i informuje pisemnie o podjętej decyzji Zarząd oraz osobę, która wniosła 5 odwołanie. Do czasu rozpatrzenia odwołania, członka Stowarzyszenia uznaje się za zawieszonego w prawach członka. Pozytywne rozpatrzenie odwołania przez Komisję Rewizyjną przywraca pełne prawa członkowskie.

Rozdział IV Struktura organizacyjna

§ 15 1. Władzami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zebranie Członków, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna.

2. Jednocześnie można być członkiem tylko jednej z władz Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 16 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby

Strona 4 z 7

uprawnionych członków (kworum). W razie równych ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17 W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 18 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamiania członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności liczby członków określonej w § 16 ust. 2.

5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 19 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. Natomiast Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze raz na 5 lat.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd: 1) z własnej inicjatywy, 2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 3) na umotywowanie żądanie, co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.

6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego żądania Zarządowi.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 2) uchwalenie statutu i jego zmian, 3) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia, 4) uchwalenie budżetu, 5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 7) udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, 8) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, 9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, 10) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu, 11) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 12) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 14) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 21

Strona 5 z 7

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 22 Do zakresu działania Zarządu należą: 1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków, 2) określanie szczegółowych kierunków działania, 3) ustalanie budżetów i preliminarzy, 4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, 6) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań, 7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 8) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie), 10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 23 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 3. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

§ 24 Do zakresu działanie Komisji Rewizyjnej należy: 1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji, 3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu, 4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem, 5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowie udzielenia) absolutorium Zarządowi, 6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25 Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

§ 26 W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebrania (posiedzenia) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. Rozdział V

Majątek i fundusze

Strona 6 z 7

§ 27 1. Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są: 1) składki członkowskie, 2) dobrowolne wpłaty członków, 3) dotacje, darowizny, spadki, zapisy, a także środki pochodzące z innych udokumentowanych źródeł, 4) wpływy z ofiarności publicznej, 5) ruchomości i nieruchomości uzyskane ze środków wymienionych powyżej, 6) inne wpływy z działalności statutowej, w tym dochody z własnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodną z obowiązującymi przepisami.

§ 28 Każdy z członków Zarządu Stowarzyszenia działający samodzielnie jest upoważniony do składania, w imieniu Stowarzyszenia, oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, uprawniony jest każdy z członków Zarządu Stowarzyszenia działający samodzielnie. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosowanych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Statut przyjęto uchwałą Nr 2/2018 Zebrania Założycielskiego „Stowarzyszenie Sportowe Radwansport” z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu, uchwałą Nr 6/2018 Zebrania Założycielskiego „Stowarzyszenie Sportowe Radwansport” z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia oraz uchwałą Nr 7/2018 Zebrania Założycielskiego „Stowarzyszenie Sportowe Radwansport” z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu stowarzyszenia.

Strona 7 z 7