Published using Google Docs
INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Updated automatically every 5 minutes

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážená klientko, vážený kliente,

dovolte nám Vás informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Naše společnost, tj. společnost MediaRey, SE, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29145872, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 950 (dále také jako „Správce“), má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů klientů, které musíme dodržovat zejména s ohledem na plnění smluvních povinností. V tomto ohledu bychom Vám bez poskytnutí Vašich osobních údajů své služby nemohli vůbec poskytnout (např. jméno a příjmení klienta, kontaktní údaje pro zasílání časopisů atd.). Nad rámec našich smluvních povinností pak zpracováváme osobní údaje klientů též pro marketingové účely, např. zasílání newsletterů, obchodních nabídek, pozvánek na různé akce atd. Takové zpracování osobních údajů pak, na rozdíl od zpracování pro účely plnění smluvních povinností, vyžaduje speciální souhlas klienta. Tento souhlas jste nám již v minulosti poskytli, avšak v souvislosti s přijetím Nařízením máme povinnost si jej od Vás vyžádat znovu a informovat Vás podrobně o Vašich právech v souvislosti s poskytnutím takového souhlasu. V tomto dokumentu tedy naleznete v první části obecné informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro plnění našich smluvních povinností, a ke kterým nepotřebujeme Váš výslovný souhlas, a ve druhé části označené jako Žádost o aktualizaci souhlasu se zpracováním osobních údajů Vás pak opětovně požádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

(a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;

(b) Zajišťujeme maximální možnou bezpečnost těchto údajů a zabraňujeme jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům nebo jinému neoprávněnému zpracování;

(c) Vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

(d) Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům.

Vaše osobní údaje mohou být předávány též třetím osobám, a to jednak za účelem plnění našich smluvních povinností, tak i zejména pro marketingové účely (k tomu blíže Žádost o aktualizaci souhlasu se zpracováním osobních údajů).

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje, tj. např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro zasílání korespondence, e-mailová adresa, telefonní čísla či jiné obdobné kontaktní údaje.

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně, automatizovaně, tak i v rámci tzv. algoritmického zpracování v informačních systémech naší společnosti a našich partnerů a dodavatelů. Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Vaše osobní údaje zpracovávají v potřebném rozsahu také třetí osoby, kdy v rámci smluvních vztahů s těmito třetími subjekty jsou tyto výslovně vázány povinnostmi vyplývajícími z Nařízení, stejně jako naše společnost, a to na základě písemných smluv, které obsahují stejné záruky pro zpracování osobních údajů.

Osobní údaje klientů zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.

Jedním z Vašich práv je právo požádat nás o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, načež Vám bez zbytečného odkladu sdělíme veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí této informace. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že naše společnost či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

(a)  od naší společnosti či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení;

(b)   požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění osobních údajů; v případě potřeby bude provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Vašim právem je kdykoliv požadovat vysvětlení, proč a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a případně také uplatnit námitky proti způsobu zpracování. Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, naše společnost či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, neprodleně a bezplatně závadný stav odstraní. Pro tyto účely nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu publisher@forbes.cz.

Žádost o aktualizaci souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jak jsme uvedli výše, vaše osobní údaje zpracováváme též pro jiné účely, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů. V souvislosti s přijetím Nařízení však došlo ke zpřísnění podmínek pro udělení takového souhlasu se zpracováním osobních údajů. A proto, abychom i my dosáhli plného souladu našich činností s Nařízením, sdělujeme vám tímto výčet Vašich nejdůležitějších práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů a žádáme vás, abyste aktualizovali, tj. opětovně nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas nám poslouží, abychom Vám i nadále mohli zasílat newslettery s obchodními sděleními a nabídkami a i nadále vás mohli informovat o našich službách, novinkách, produktech, akcích, výhodných nabídkách apod. Dále se jedná o péči o klienty, výzkumy trhu, anebo také např. monitoring chování klientů zejména na sociálních sítích (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter).

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely se uděluje na dobu, po kterou bude trvat náš smluvní vztah. Tento souhlas nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným. Udělením tohoto souhlasu potvrzujete, že jste byli poučeni o svých právech vyplývajících zejména z článku 13 Nařízení, tj. zejména o právu kdykoliv odvolat souhlas prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů (odvolání souhlasu se však nevztahuje na zpracování osobních údajů na základě jiných právních důvodů, zejména zpracování nezbytné pro plnění našich smluvních povinností), dále zejména o Vašem právu na informace o zpracování, přístupu k osobním údajům, o právu na opravu a výmaz osobních údajů, právo uplatnit námitky proti zpracování, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů aj.