sigla noua jpg

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

Str. Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca, România

tel.+ 40-264-596.384; fax + 40-264-593.792 

Program de specializare postuniversitară 2017-2018

Internariat în creșterea și patologia rumegătoarelor

În conformitate cu:

Consiliul Facultatii de Medicina Veterinara a hotarat in data de 11.07.2017 continuarea programului de intarnariat si in anul 2017-2018, dupa cum urmeaza:  

Denumirea programului: Internariat în creșterea și patologia rumegătoarelor

Durata programului: 12 luni

Perioada:  noiembrie 2017 – noiembrie 2018.

Statutul internului: student bursier

Nr. de locuri: 2

Selecția candidaților: prin concurs

Coordonator program: Prof. Dr. Liviu Bogdan.

        

Programul de pregătire:

1. Pregătirea teoretică va consta în abrdarea de teme bibliografice conform tematicii detaliate în Anexa 1 și a calendarului elaborat de coordonatorul de program, teme care vor fi elaborate de câtre studentul intern sub formă de referat.

2. Pregătirea practică va consta în efectuarea de stagii de pregatire interclinica în clinicile FMV, spitalul FMV Cluj Napoca şi a clinicii mobile în cuantum de 40 de ore/săptămână, prin rotaţie conform Anexei 2.

 3. Activitatea științifică. Participări la workshop-uri, școli de vară, conferințe, congrese si publicarea şi prezentarea a cel putin unui articol în reviste de specialitate. Elaborarea și prezentarea lunară a unui raport de caz care va fi evaluat de către coordonatorul de program.  

4. Activitatea didactică. Internul are un rol activ în educația studenților, îndrumând activitatea de gardă a acestora derulată în cadrul Spitalului de Rumegătoare. În funcție de competențele dobândite,

internul poate participa în calitate de lector în derularea cursurilor de pregătire profesională continuă pentru medicii veterinari practicieni.

5. Pregătirea examenului de evaluare a competențelor acumulate: noiembrie - decembrie 2017.

Metodologia de admitere

Înscrierea candidaților

Perioada de înscriere: 3-17 octombrie 2017. Dosarele se depun la registratura Universității până ora 15.30.

Condiţii de înscriere a candidatului (-ei): 

- să posede diplomă de „Doctor medic veterinar” sau echivalent, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată național pentru derularea unui program de medicină veterinară;

- să fie înscris în Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVR);

- să fie doctorand al USAMV Cluj-Napoca;

- să nu figureze în evidenţele CMVR (sau echivalent național) cu sancţiuni disciplinare;

- să nu desfăşoare concomitent activităţi clinice paralele care să genereze concurenţă neloială Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (ex. activitate în clinici sau cabinete private);

Acte necesare la dosar:

- Adresa de înaintare a dosarului (accesibila pe site-ul FMV Cluj-Napoca – Spitalul de Urgență);

- Copie după diploma de absolvire a Facultăţii de Medicină Veterinară sau după adeverința de studii;

- Curricululm vitae;

- Adeverinţă medicală tip de la medicul de familie;

- Adeverinţă de la CMVR sau echivalent național ;

- Declaraţie pe proprie răspundere că în perioada stagiului de pregătire nu va desfăşura în paralel activităţi cu profil medical-veterinar care să genereze concurenţă neloială Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (ex. activitate în clinici sau cabinete private);

- Adeverință privind calitatea de student doctorand al USAMV pe perioada desfășurării programului de internariat;

Concursul

Selecţia candidaţilor se va face prin concurs organizat la Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca în data de 10.11.2016 ora 1200.

Organizarea concursului:

Comisia de concurs va fi alcătuită din:

- Preşedinte:  Prof. Dr. Liviu Bogdan

- Membrii:    Prof. Dr. Liviu Oana      

                   Conf. Dr. Mircea Mircean

                 Selecţia candidaţilor se va face în următoarele etape:

  1. Analiza dosarelor de concurs. Rezoluţia la această probă se va face cu „Admis” sau „Respins”. Rezultatul acestei probe va fi adus imediat la cunoştinţa candidatului.
  2. Interviu. Această probă va consta în prezentarea de către candidat a unui memoriu din care să rezulte clar (a) experienţa în domeniu, (b) motivaţia alegerii acestui tip de specializare şi integrarea acesteia în planul de dezvoltare al carierei și (c) aptitudini socio-profesionale (comunicare, muncă în echipă, evaluarea riscurilor, sensibilitate la suferința pacienților și sentimentele proprietarilor). Expunerea poate fi liberă sau poate fi sub formă de prezentare în PowerPoint și va fi urmată de întrebări și discuții. Notele acordate de fiecare membru al comisiei vor fi cuprinse între 1 și 10. Nota minimă la această probă este 5 (cinci).
  3. Proba practică va consta în examinarea, diagnosticul şi aplicarea conduitei terapeutice la un animal bolnav. Se va urmări în special logica în abordarea practică a cazului clinic, manualitatea în efectuarea unor manopere medicale de rutină, capacitatea de comunicare şi interrelaţionare cu proprietarul animalului bolnav. Rezoluţia la această probă se va face prin acordarea de note cuprinse între 1 şi 10. Nota minimă la această probă este 5 (cinci).

                Interviul și proba practică sunt eliminatorii, astfel că promovarea examenului presupune obținerea notei minime la ambele probe. În cazul în care numărul candidaților depășește numărul locurilor alocate, ierarhizarea acestora se va realiza în ordinea descrescândă a mediilor.  

Afişarea rezultatelor se va face în ziua concursului.

USAMV Cluj-Napoca va încheia un contract de studii cu fiecare persoană declarată admisă, în care se vor stipula drepturile şi obligaţiile părţilor.

Pe toată perioada desfășurării programului, internii vor avea calitatea de student și vor beneficia de o bursă de studii oferită de facultate, din fonduri proprii, în cuantum de 900 lei/lună.

Evaluarea competențelor:

         Cuantificarea rezultatelor activității din cadrul programului de Internariat se va face pe tot parcursul stagiului prin raportul de gardă zilnic şi lunar, prezentări de caz și prezentări de referate bibliografice pe baza tematicii din Anexa 1.

        Evaluarea finală va consta în susținerea în fața comisiei a unui raport final al stagiului de activitate și prezentarea unui caz clinic – noiembrie 2018.

Certificarea competențelor:

Finalizarea studiilor se va face printr-un raport final al stagiului și a unui subiect practic de prezentare a unui caz clinic pe care internul îl susține în fața unei comisii, stabilită de către coordonatorul de internariat şi constituită din cadre didactice din domeniu. Expunerea raportului final al stagiului poate fi liberă sau poate fi sub formă de prezentare în Power Point și va fi urmată de întrebări și

discuții. Calificativul în urma susținerii raportului final şi a prezentării de caz  poate fi "admis" sau "respins".

Rezultatul prezentării raportului final de stagiu si a cazului clinic se comunică în ziua susținerii acestuia sau cel târziu în ziua următoare, la avizierul Facultății sau a sălii de desfăşurare a examenului şi pe pagina Web proprie.

Absolvenții programului de „Internariat în creșterea și patologia rumegătoarelor” care sunt validați de către comisie ca admiși la raportul final al stagiului şi a susţinerii cazului clinic vor primii un „Certificat de absolvire” eliberat de catre FMV şi USAMV Cluj-Napoca.

10.07.2017

Cluj-Napoca

Coordonator program,                                                                                      Decan,

Prof. Dr.  Liviu Marian BOGDAN                                             Prof. Dr. Liviu Marian BOGDAN

Anexa 1.

Tematica programului de instruire și formare profesională a programului de „Internariat în creșterea și patologia rumegătoarelor”

Medicina Internă

Teme de pregătire:

Reproducție, obstetrică și patologia reproducției

Teme de pregătire:  

Chirurgie animale rentă

Teme de pregătire:  

Creșterea animalelor

Teme de pregătire:  

Diagnostic necropsic și medicină legală

Teme de pregătire:  

Anexa 2.

Programul de pregatire, practică, rotatie clinici intern si extern:

Departamentul / disciplina

Durata

Activitatea

Medicină internă

12 săptămâni

Diagnosticul, terapia și prevenția bolilor interne la rumegătoare.

Chirurgie animale rentă

12 săptămâni

Diagnosticul, terapia și prevenția bolilor chirurgicale la rumegătoare.

Reproducție, obstetrică și patologia reproducției

14 săptămâni

Diagnosticul, terapia și prevenția bolilor obstetricale și a tulburărilor de reproducție la rumegătoare.

Diagnostic necropsic și medicină legală

8  săptămâni

Obligatoriu la toate cazurile de mortalitate survenite în cadrul unităților de creștere sau a cazurilor decedate în Facultate.

Creșterea animalelor

6 săptămâni

Consilierea fermierilor în direcția adaptării tehnologiilor de exploatare la cerințele specifice raselor de rumegătoare.

Total

Săptămâni / an

52

Asigurarea asistenței medical-veterinare pentru cazuistica excedentară, indiferent de specie, afluita către Spitalul Clinic Veterinar al FMV Cluj-Napoca în afara programului didactic.

Ore / săptămână

40