Revisionsrapport för verksamhetsåret 2018

I egenskap av verksamhetsrevisorer har vi haft som uppgift att granska förbundets

räkenskaper, årsredovisning och verksamhet för 2018. Vi har undersökt om den

verksamhetsplan som beslutades om under kongressen 2017-11-12 genomförts och att förbundsstyrelsen följer Ung Media Sveriges stadgar.

r er vetskap vill vi, utan att lämna vidare anmärkningar, informera om att nedanstående verksamhetsmål ej genomförts men att vi utifrån resterande uppfyllda mål har förtroende för

att Förbundsstyrelsen verkat utifrån förbundets värderingar och intresse. Vi gör därför

bedömningen att dessa inte bör vara avgörande för huruvida Förbundsstyrelsen för

verksamhetsår 2018 ska få ansvarsfrihet eller ej.

De mål som inte uppnåtts under räkenskapsåret 2018 enligt verksamhetsplanen är följande:

Kartlägga länsbidragen och gör upp en plan för vilka bidrag som går att söka och när de ska sökas för att ha god framförhållning.

Utreda frågan om nya finansieringskällor och besluta om en handlingsplan för vad

som ska göras för att säkra dessa källor.

Vid granskning av Ung Media Sveriges räkenskaper, årsredovisning och verksamhet för tiden 2018-01-01 - 2019-04-27 är vår bedömning att Förbundsstyrelsen handlat stadgeenligt. Vi rekommenderar därför Kongressen att ge Förbundsstyrelsen 2018 ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

2019-04-22, Göteborg Sofi Sydvik, verksamhetsrevisor 2018

2019-04-22, Stockholm Måns Fischerström, verksamhetsrevisor 2018

NO

WWW