Klachtenreglement

Art. 1 Interne klachtbehandeling

Voor Secured by Design is het belangrijk dat een deelnemer niet met zijn klacht blijft doorlopen maar erover praat zodat tot een oplossing kan worden gekomen. Dit is de reden dat Secured by Design een klachtenregeling in het leven heeft geroepen. In dit klachtenreglement staan de richtlijnen beschreven waaraan een klacht moet voldoen en op welke wijze deze wordt afgehandeld.

        

        

Maak uw klacht kenbaar en probeer het in eerste instantie zelf op te lossen.        

Indien de klacht betrekking heeft op de inhoud van de training, de manier waarop de les is gegeven, hoe u bent bejegend, neemt u dan contact op met uw  trainer en maak uw klacht bespreekbaar. Voor overige klachten kunt u contact opnemen met de Business Developer mw. J. Tahapary. Komt u er samen niet dan kunt u zich richten tot de directie, de heer E.R. Soto Escamilla.        .

Indien u besluit een officiële klacht in te dienen dan dient dit schriftelijk en onderbouwd te gebeuren. Uw klacht kan worden gemailt naar info@securedbydesign.nl met als onderwerp: klacht        

Art. 2. Geheimhouding

Heeft u een klacht ingediend dan mag u erop vertrouwen dat medewerkers van Secured by Design hier vertrouwelijk mee omgaan.         

        

Art 3. Termijnen

Indien u een schriftelijke klacht indient ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt er binnen 15 werkdagen contact met u opgenomen en geluisterd naar uw klacht. Binnen 25 werkdagen ontvangt u een schriftelijke gemotiveerde reactie op uw klacht.

Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven

        

        

Art. 4. vormvereisten klacht        

Een klacht moet in ieder geval voldoen aan de volgende vereisten:        

  1. De klacht is door klager ondertekend en wordt schriftelijk via reguliere post danwel per e-mail ingediend
  2. De klacht bevat de naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klager;        
  3. De klacht bevat de naam en adres van het trainingsinstituut waartegen de klacht gericht is;        
  4. De klacht bevat een toelichting;        
  5. De klacht dient voorzien te zijn van alle op de zaak betrekking hebbende stukken;        
  6. De klacht bevat de datum van de dagtekening;        
  7. Indien de klager minderjarig is, dient hij/zij een machtiging van zijn ouder/verzorger bij te voegen dan wel zich te laten vertegenwoordigen door zijn ouder/vertegenwoordiger;        
  8. Indien de klager meerderjarig is dient hij/zij een machtiging te overleggen indien zijn/haar klacht door een derde wordt ingediend;        
  9. Indien de klacht niet voldoet aan een of meerdere eisen zoals hierboven genoemd a t/m h krijgt de klager 10 werkdagen de tijd om de klacht volledig te maken. Worden de ontbrekende stukken a t/m h niet ingediend dan wordt de klacht niet verder in behandeling genomen.        

        

Art. 5 Onafhankelijke derde

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost dan is de heer drs. C. Barbiers, Mediator - (Exitp.nl), is het aanspreekpunt voor klachten. Als mediator is hij onafhankelijk. Als hij melding krijgt van een klacht zal hij beide partijen horen en samen met partijen kijken naar wat hij kan doen. Hij kan bijvoorbeeld op zoek gaan naar een oplossing waar iedereen wat aan heeft. Soms bemiddelt hij om het vertrouwen te herstellen. Soms verwijst hij door naar iemand anders. Het oordeel van de heer drs. C. Barbiers is bindend. Eventuele consequenties worden zo spoedig mogelijk afgehandeld.        

Art. 6 Klachten en de wijze van afhandeling

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar gearchiveerd.

Secured by Design B.V. - Manuscriptstraat 1a, 1321 NP Almere - 036 20 52 096 - info@securedbydesign.nl - securedbydesign.nl 

Pagina  van