ALEMANY

I. CRITERIS D’AVALUACIÓ

L’avaluació és contínua i l’alumnat té la possibilitat de recuperar continguts corresponents a les unitats anteriors ja que l’aprenentatge d’una llengua és gradual i acumulable.

L’avaluació es divideix en tres blocs: coneixement de la llengua escrita (50% a E.S.O. i 60% a Batxillerat),coneixement de la llengua oral (20%) i actitud envers l’assignatura (comportament, treball a l’aula i a casa, presentació i conservació del material propi) (30% a E.S.O. i 20% a Batxillerat).

        Es faran dues o tres proves escrites cada avaluació i encara que els continguts són acumulables, hi haurà una prova de recuperació, al mes de juny. Si una prova està aprovada i les anteriors suspeses, les suspeses queden automàticament aprovades.

        Es qualificarà la part oral a partir del treball dins l’aula. Els alumnes que hagin suspès aquesta part a la 3a avaluació faran una prova oral, on hauran de respondre a preguntes i, si s’escau, d’escenificar un diàleg.

        Pel que fa a la 3a part, es a dir, l’actitud envers l’assignatura, es controlarà diàriament el treball fet a casa i es tindrà molt en compte l’assistència a classe. Els alumnes que hagin faltat hauran de mostrar al professor el justificant de la falta per poder lliurar els treballs endarrerits. No s’acceptaran els treballs lliurats fora de termini sense justificant, ja que les activitats fetes a casa són base per el treball a classe: per tant es perd una part essencial del seu sentit si es fa més tard.

        Aprovarà l’assignatura l’alumne que hagi superat els tres blocs. La nota es traurà aplicant els percentatges abans esmentats.

Referent als alumnes principiants ( que no hagin cursat alemany en el curs anterior) es farà una adaptació curricular, aquests alumnes duran la primera avaluació obtindran una puntuació màxima de 7. Si en la segona i la tercera avaluació arriben a obtenir el nivell dels avançats i a realitzar les proves del nivell de la classe podran obtenir la qualificació màxima de 10, en canvi, si continuen fent proves adaptades de principiants, la puntuació màxima serà de 7.

  Referent als alumnes que han copiat en un examen, obtindran la qualificació d'un 0, sense possibilitat alguna de repetir o recuperar eixe examen, així eixe 0 farà mitjana amb la resta d'exàmens.

II. SISTEMA DE RECUPERACIÓ

        L’avaluació contínua és l’eix principal en el procés d’aprenentatge i té lloc al començament, durant i al termini del procés d’ensenyament, per tant la possibilitat de recuperació en l’assignatura és constant. Els continguts apareixen cíclicament, possibilitant la seva constant revisió.

A Batxillerat els alumnes que no hagin aprovat el curs per avaluació contínua hauran de fer una prova global oral i escrita que inclourà els continguts de tot el curs per tal de recuperar l’assignatura. També hauran de lliurar tots els exercicis que s’hagin fet durant el curs. Aquests exercicis es qualificaran. Per aprovar s’haurà de superar els tres blocs, la nota es traurà aplicant els percentatges ja esmentats.

Els alumnes que el mes de juny no hagin superat l’assignatura ho podran fer en la convocatòria de setembre.

Els que duguin l’assignatura pendent podran recuperar-la automàticament si aproven la primera avaluació del curs següent o fent tres exàmens durant el curs. En aquesta modalitat els alumnes d’E.S.O. tindran la possibilitat de lliurar un treball, el contingut del qual haurà de determinar amb el professor/a i que contarà fins a 2 punts del total de la nota final.

  1. II. TIPUS DE PROVES

Les proves escrites podran incloure les següents activitats d’avaluació segons el curs i el nivell dels alumnes:

  1. Demostrar el domini de la morfologia nominal i verbal, omplint paradigmes i conjugacions.
  2. Utilització de les categories gramaticals i els marcadors. Realització d’exercicis d’omplir buits, ordenació dels elements de l’oració.
  3. Proves de destresa del vocabulari après, com ara, omplir buits, cercar sinònims, antònims, parafrasejar un context o fer frases amb un vocabulari donat.
  4. Pel que fa a la comprensió de textos, respostes a preguntes, associació d'il·lustracions i textos, realització d’exercicis de vertader/fals, ordenació lògica de frases, parafrasejar textos senzills, etc.
  5. Redacció de textos breus de caràcter personal, cartes etc.
  6. Proves d'audició

Les proves orals podran incloure les següents activitats d’avaluació segons el curs i el nivell dels alumnes:

  1. Demostrar la seva destresa a l’hora de llegir un text.
  2. Fer i respondre a preguntes.
  3. Demostrar la seva capacitat per a desenvolupar-se en situacions senzilles simulades.