Na temelju članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Općine Primošten , ravnateljica Dječjeg vrtića Općine Primošten dana 25. studenog  2019. godine, donosi:

PROCEDURU

o blagajničkom poslovanju Dječjeg vrtića Općine Primošten

Članak 1.

Procedurom o blagajničkom poslovanju uređuje se blagajničko poslovanje Dječjeg vrtića Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Vrtić ), poslovne knjige i dokumentacija u blagajničkom poslovanju, kontrola blagajničkog poslovanja, tretman manjkova i viškova u blagajni, plaćanje gotovim novcem, kao i druga pitanja u svezi blagajničkog poslovanja.

Članak 2.

Gotovina i ekvivalenti gotovine Vrtića su:

Članak 3.

U Dječjem vrtiću Općine Primošten vode se glavna blagajna te se sav promet gotovinskih novčanih sredstava evidentira se u glavnoj blagajni u HRK.

Članak 4.

Blagajničko poslovanje evidentira se preko:

Blagajničke poslove vezane uz glavnu blagajnu obavlja ravnatelj ili tajnik Dječjeg vrtića Općine Primošten sukladno opisu poslova svog radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu te sukladno odluci ravnatelja, u okviru kojih su dužni voditi evidenciju blagajničkog poslovanja (uplatnice, isplatnice, dnevnik blagajničkog poslovanja i popratne priloge (račune, naloge )).

Blagajničko poslovanje voditi se ručno.

ODGOVORNOST ZA BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Članak 5.

Gotovinska novčana sredstva drže se u kasi blagajne kojom rukuje imenovani službenik Dječjeg vrtića Općine Primošten koji je odgovoran za naplate, isplate i stanje gotovine u blagajni.

Službenik je dužan redovito raditi obračun blagajne, evidentirati blagajničko poslovanje glavne knjige te je odgovoran za gotovinska sredstva u glavnoj blagajni.

Gotovinska novčana sredstva se drže u sefu ili kasi blagajne kojom rukuje imenovani službenik vrtića.

Ključ od blagajne može imati samo imenovani službenik vrtića.

Prilikom svakog napuštanja radnog mjesta službenik je dužan zaključati sef ili kasu.

Kontrolu blagajničkog poslovanja obavlja službenik koji je za to ovlašten od strane ravnatelja vrtića.

Članak 6.

U glavnoj blagajni evidentiraju se sljedeće isplate:

Članak 7.

Isplate i naplate koje se evidentiraju u glavnoj blagajni, mogu se obavljati samo na temelju prethodno izdanog dokumenta kojim se odobrava ili naređuje naplata tj. isplata (račun, nalog ili drugi važeći dokument).

Blagajnički dnevnik s dokumentima o isplati i naplati mora, biti potpisan od strane blagajnika s žigom, primatelja tj. isplatitelja.

Članak 8.

Svaki dokument u vezi s gotovinskom isplatom i naplatom mora biti numeriran i popunjen tako da isključuje mogućnost naknadnog dopisivanja.

Ispisivanje i potpisivanje dokumenata o isplati i naplati je jednokratno, s dvije kopije i izvornikom za potrebe primatelja, tj. platitelja, blagajne i imenovanog službenika .

Članak 9.

Glavna blagajna vodi se dnevno a zaključuje se sa zadnjim danom tekućeg mjeseca kad se utvrđuje stvarno stanje blagajne.

Utvrđivanje stvarnog stanja blagajne obavlja se na kraju svakog radnog dana.

Imenovani službenik obavezno vodi blagajnički dnevnik u koji unosi i podatke o utvrđenom stvarnom stanju i iskazuje eventualni višak ili manjak.

Primjerak blagajničkog dnevnika sa svim priloženim dokumentima o naplatama i isplatama dostavlja se Savjetniku za računovodstvo i financije na knjiženje.

BLAGAJNIČKI MINIMUM I MAKSIMUM

Članak 10.

Za potrebe normalnog redovnog poslovanja utvrđuje se minimalni iznos u glavnoj blagajni od 50,00 kuna. Navedeni iznos bit će podignut sa žiro-računa te uplaćen u blagajnu.

Maksimalni iznos novca u glavnoj blagajni iznosi 10.000,00  kuna.

U svim situacijama u kojima je to propisano i moguće, preporučuje se bezgotovinsko plaćanje putem transakcijskog računa Vrtića otvorenog u Zagrebačkoj banci d.d. Hrvatska dok se gotovinska plaćanja i naplate koriste samo u za to uobičajenim situacijama, tj. ukoliko se ukaže potreba, žurnost i sl.

Članak 11.

Iznos sredstava u glavnoj blagajni iznad 1.000,00 kuna, po zaključivanju blagajničkog dnevnika moraju biti položena na žiro-račun Dječjeg vrtića Općine Primoštena najkasnije sljedeći radni dan. Iznimka od navedenog je potreba njihovog korištenja.

Članak 12.

Ova Procedura stupa na snagu s danom donošenja i bit će objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Općine Primošten, na web stranici Dječjeg vrtića Općine Primošten https://primosten.hr/dv.bosiljak/  i na oglasnoj ploči općine.

KLASA: 401-01/19-01/01

URBROJ: 2182/1-12/5-1-01-19-1

Primošten, 25. studenog 2019. godine

                                                                                                                      DJEČJI VRTIĆ  

OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                               Ravnateljica ;  

                                                                                                               Erika Nižić