Published using Google Docs
NORMES DE CONVIVÈNCIA_IES Joan Alcover
Updated automatically every 5 minutes

Normes de convivència

Normes de convivència derivades del Pla de convivència del centre que també podeu consultar.

 1. Els drets i deures dels alumnes es regulen pel Reial decret 732/1995 de 5 de maig (BOE, 2 de juny, 1995). Aquest resum recorda les principals normes de funcionament del centre adoptades a l'empara de l'esmentat R.D. i altres disposicions legals pel Consell Escolar del centre.

 

 1. Constitueix un deure essencial dels alumnes, a més de l'estudi, el respecte a les normes de convivència dins el centre. Es considera norma de convivència d'estricta observança el respecte i la cura de les instal·lacions del centre. Els desperfectes produïts per negligència seran objecte de sanció i, a més, el responsable o responsables s'hauran de fer càrrec de la reparació. Si els desperfectes són dins una aula o en dependències comunes de l'edifici i no es troben els responsables, la reparació anirà a càrrec del grup o de tots els alumnes del centre, segons el cas. Aquesta revisió es farà a través de les reunions de delegats amb Cap d’estudis.

 1.  Els alumnes han de romandre al centre durant les hores lectives. Així i tot, a causa de la manca d’espai d’esbarjo dins el centre -ocupat totalment pels alumnes de 1r i 2n ESO-, la resta d’alumnes d’ESO (3r i 4t), amb permís escrit de la família, podran sortir a la plaça del tub durant el temps d’esplai a una zona adjacent delimitada. L’alumnat d’FPB i Batxillerat poden sortir en temps de l’esplai amb el consentiment signat de les famílies. L'Institut no es fa responsable de cap conseqüència que es pogués derivar de l'incompliment d'aquesta norma per part de l'alumnat. Qualsevol altra sortida del centre es comunicarà al professor que estigui de guàrdia en aquell moment. Si un alumne ha de partir de l'institut anirà a la sala de professors. Si té permís per sortir, el professor de guàrdia l’apuntarà i avisarà consergeria perquè el deixin sortir. TOTS han de dur permís per escrit, que han de mostrar al professor de guàrdia.

A MÉS, EN CAS D’ALUMNES DE 1r i de 2n D’ESO els progenitors o tutors legals els han de venir a cercar.

 

 1. En compliment de la legislació vigent es recorda la prohibició de fumar als centres docents i als accessos immediats a l'edifici. L'incompliment d'aquesta norma serà sancionat d'acord amb l'article 7 de la Llei 28/2005 (BOE-A-2005- 21161)

 1. Igualment, es recorda que el consum d'aliments i de begudes queda restringit al bar, al pati i al passadís. El consum a altres espais serà sancionat, sobretot, el consum dins les aules.  

 1. Els alumnes de 1r i 2n ESO TENEN PROHIBIT dur mòbil a l’institut. La resta d’alumnes ha de seguir les normes d’ús responsable de mòbil i tenir cura del seu aparell. El centre no es pot fer responsable de la pèrdua d’aquest objecte. A partir de 3r d’ESO i a FPB, en període lectiu, no es pot tenir el mòbil a la vista ni **manipular-lo (a principi de curs els alumnes i les famílies, a les reunions amb tutors, reben les normes per a un bon ús del mòbil).

Les sancions s’adequaran al número de vegades i a la seva gravetat.

** Requereix consideració especial el fet de:

a) fer fotografies, enregistrar veu o vídeo

b) copiar en un examen o prova

                 c) dur el mòbil a 1r i a 2n d’ESO

Amb aquestes casuístiques, el mòbil romandrà requisat al centre i, necessàriament, la família o tutors hauran de venir en persona a recollir-lo.

 1. Està prohibit menjar xiclet. També està prohibit dur gorres, capells, vels o qualsevol accessori que cobreixi el cap. Si hi ha alguna raó de pes com, per exemple, malaltia o per motius religiosos, s'argumentarà i se'n sol·licitarà l'ús a través d'instància lliurada a la Secretaria del centre, dirigida al Consell Escolar. Igualment, està aprovat per Consell Escolar (28/01/2015) que qualsevol persona que entri al recinte escolar ho farà amb la cara totalment descoberta.  

 1. Està prohibit escoltar música amb qualsevol aparell electrònic, excepte si el professor en dona permís.

 1. Els alumnes podran perdre el dret a participar en qualsevol viatge organitzat pel centre o sortida escolar en cas de presentar problemes de disciplina o faltes d'assistència durant el curs.

ASSISTÈNCIA A CLASSE I ACTIVITATS LECTIVES

 

 1. Els alumnes tenen l'obligació d'assistir a totes les classes i activitats del seu grup. Es recorda especialment que les activitats programades per les diverses assignatures que suposin sortides del centre en hores lectives són d'obligada assistència per part dels alumnes.

 1. Les families dels alumnes sol·licitaran la justificació de les faltes d'assistència a través del Gestib en un termini no superior a les 48 hores després de produir-se l'absència i adjuntant els documents acreditatius, si cal. La sol·licitud es mostrarà, en tot cas, als professors que ho sol·licitin mitjançant uns fulls disponibles a Consergeria. L'acceptació de les justificacions correspon al tutor del grup. Aleshores, les faltes d'assistència, tant les justificades com les no justificades, figuraran al butlletí de notes de l'alumne. Els viatges familiars no es consideren una falta d’assistència justificada.

 1. Les faltes d'assistència no justificades seran comunicades pels tutors als progenitors o tutors legals, i al mateix alumne si és major d'edat. Reiterades faltes d'assistència sense justificar seran objecte de sanció.

 1. La no assistència injustificada a classe les hores abans d’un examen serà objecte de sanció (acord pres per la Comissió Pedagògica) Repercutirà en l’avaluació de l’alumne: no es corregirà l’examen i tendrà una valoració de zero.

 1. En cas d'absència d'algun professor a les primeres o darreres hores de l'horari, les entrades o sortides dels alumnes afectats es podran avançar o retardar, només en cursos de batxillerat i FP. Aquests casos seran comunicats al grup per la cap d'Estudis. En hores intermèdies el professor de guàrdia donarà les indicacions oportunes al grup.

 1. A fi d'evitar problemes d'espai i de renou, els alumnes no poden venir al centre abans del seu horari lectiu, de la mateixa forma que sortiran del centre en acabar-lo i no quedaran als passadissos.

 

 1. Fora de l'horari lectiu es podran organitzar les activitats extraescolars que hagin estat aprovades pel Consell Escolar.

TUTORS, AVALUACIONS I RECUPERACIONS

 1. Cada grup d'alumnes tendrà assignat un professor tutor. Qualsevol incidència, dubte, consulta, queixa que es pugui presentar s'ha de dirigir en primera instància al tutor. Per consultes específiques d’una matèria, la família s’ha de posar en contacte amb el professor concret. Tant els tutors com el professorat tenen una hora d’atenció a les famílies. Cal posar-se en contacte prèviament per concertar cita.

 1. Les avaluacions seran tres per als cursos de 2n, 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i FPB2. Els butlletins de notes d’aquests cursos seran publicats al Gestib després de cada avaluació segons l'horari que fixi el tutor i caps d'estudis. Aquests butlletins han de ser visualitzats per les famílies en el termini de tres dies després del lliurament per part del Tutor, el qual realitzarà el seguiment d’aquesta visualització. Per a la resta de cursos (LOMLOE) es duran a terme tres sessions d’avaluació i seguiment.

 

 1. Quan un alumne consideri que la qualificació, al llarg del procés d'avaluació contínua, no ha estat atorgada amb l'objectivitat requerida, podrà presentar una reclamació per escrit al tutor corresponent. Les reclamacions sobre les qualificacions de les proves finals i de setembre hauran de presentar-se, per escrit, a la directora del centre.  

 1. A partir d'octubre, podran consultar al calendari de la web del centre i al tauler d'anuncis de Consergeria tota la informació referent a la recuperació de les assignatures pendents de batxillerat.

 

 1. A l’ESO no es pot anul·lar la matrícula. Quan un alumne tengui 16 anys els progenitors o tutors legals podran sol·licitar a la directora del centre la no assistència a classe per abandonament dels estudis. A batxillerat l’alumne pot sol·licitar a la directora l’anul·lació de matrícula fins a final d’abril.

Finalment,

-Les reunions de delegats seran periòdiques amb la cap d’estudis.

-En cas de produir-se algun accident dins la jornada lectiva, el professor de guàrdia es posarà en contacte amb la família perquè acompanyi l'alumne al seu centre mèdic habitual. Si no se’ls pot localitzar, es cridarà a una ambulància.