Published using Google Docs
NORMES DE CONVIVÈNCIA_IES Joan Alcover
Updated automatically every 5 minutes

Normes de convivència

Normes de convivència derivades del Pla de convivència del centre. que també podeu consultar.

 1. Els drets i deures dels alumnes es regulen pel Reial Decret 732/1995 de 5 de maig (BOE, 2 de juny, 1995). Aquest resum recorda les principals normes de funcionament del centre adoptades a l'empara de l'esmentat R.D. i altres disposicions legals pel Consell Escolar del centre.

 

 1. Constitueix un deure essencial dels alumnes, a més de l'estudi, el respecte a les normes de convivència dins el centre. Es considera norma de convivència d'estricta observança el respecte i la cura de les instal·lacions del centre. Els desperfectes produïts per negligència seran objecte de sanció i, a més, el responsable o responsables s'hauran de fer càrrec de la reparació. Si els desperfectes són dins un aula o en dependències comunes de l'edifici i no es troben els responsables, la reparació correrà a càrrec del grup o de tots els alumnes del centre, segons el cas. Aquesta revisió es farà a través de les reunions de delegats amb Cap d’estudis.

 1.  Els alumnes han de romandre al centre durant les hores lectives. Així i tot, a causa de la manca d’espai d’esbarjo dins el centre ocupat totalment pels alumnes de 1r i 2n ESO, la resta d’alumnes i amb permís escrit de la família, podran sortir a la plaça del tub durant el temps d’esplai.  L'Institut no es fa responsable de cap conseqüència que es pogués derivar de l'incompliment d'aquesta norma per part de l'alumne. Qualsevol altra sortida del centre es comunicarà al professor que estigui de guàrdia en aquell moment. Si un alumne ha de partir de l'institut anirà a la sala de professors. Si té permís per sortir, el professor de guàrdia l’apuntarà i avisarà consergeria perquè el deixin sortir. TOTS han de dur permís per escrit, que han de mostrar al professor de guàrdia.

A MÉS, EN CAS D’ALUMNES DE 1r i de 2n D’ESO:

 

 1. En compliment de la legislació vigent es recorda la prohibició de fumar als centres docents i als accessos immediats a l'edifici. L'incompliment d'aquesta norma serà sancionat d'acord amb l'article 7 de la Llei 28/2005 (BOE-A-2005- 21161)

 1. Igualment es recorda que el consum d'aliments i de begudes queda restringit al bar, al pati i al passadís. El consum a altres espais serà sancionat, sobretot, el consum dins les aules. Excepcionalment, i per motius de la situació sanitària COVID-19 es permet beure a l’aula.

 1. Els alumnes de 1r i 2n ESO TENEN PROHIBIT dur mòbil a l’institut. La resta d’alumnes ha seguir les normes d’ús responsable de mòbil i tenir cura del seu aparell. El centre no es pot fer responsable de la pèrdua d’aquest objecte.

 1. Està prohibit menjar xiclet, tenir el mòbil a la vista i manipular-lo (a principi de curs els alumnes i les famílies, a les reunions amb tutors, reben les normes per a un bon ús del mòbil). També està prohibit dur gorres, capells, vels o qualsevol accessori que cobreixi el cap. Si hi ha alguna raó de pes com, per exemple, malaltia o per motius religiosos s'argumentarà i se'n sol·licitarà l'ús a través d'instància lliurada a la Secretaria del centre, dirigida al Consell Escolar. Igualment està aprovat per Consell Escolar (28/01/2015) que qualsevol persona que entri al recinte escolar ho farà amb la cara totalment descoberta. Sempre que sigui obligatori l’ús de  mascareta per motius sanitaris serà imprescindible accedir al centre amb aquesta ben posada.

Les sancions  s’adequaran al número de vegades que se n’ha fet un mal ús i a la seva gravetat.

** Requereix consideració especial, en el supòsit de manipular, el fet de:

a) fer fotografies, enregistrar veu o vídeo

b) copiar en un examen o prova

Amb aquestes casuístiques, el mòbil romandrà requisat al centre i, necessàriament, la família o tutors hauran de venir en persona a recollir-lo.

 1. Està prohibit escoltar música amb qualsevol aparell electrònic, excepte si el professor en dona permís.

 1. Els alumnes podran perdre el dret a participar en qualsevol viatge organitzat pel centre o sortida escolar en cas de presentar problemes de disciplina o faltes d'assistència durant el curs.

ASSISTÈNCIA A CLASSE I ACTIVITATS LECTIVES

 

 1. Els alumnes tenen l'obligació d'assistir a totes les classes i activitats del seu grup. Es recorda especialment que les activitats programades per les diverses assignatures que suposin sortides del centre en hores lectives són d'obligada assistència per part dels alumnes.

 1.  Els alumnes sol·licitaran la justificació de les faltes d'assistència a través del Gestib en un termini no superior a les 48 hores després de produir-se l'absència i adjuntant els documents acreditatius, si cal. La sol·licitud es mostrarà, en tot cas, als professors que ho sol·licitin mitjançant uns fulls disponibles a Consergeria. L'acceptació de les justificacions correspon al tutor del grup. Aleshores, les faltes d'assistència, tant les justificades com les no justificades, figuraran al butlletí de notes de l'alumne.

 1. Les faltes d'assistència no justificades seran comunicades pels tutors als progenitors o tutors legals, i al mateix alumne si és major d'edat. En cas que l’alumne sigui major d’edat i es justifiqui ell mateix les faltes, el tutor també n'informarà els progenitors o tutors legals. Reiterades faltes d'assistència sense justificar seran objecte de sanció que pot arribar al canvi de centre.

 1. La no assistència injustificada a classe les hores abans d’un examen serà objecte de sanció (acord pres per la Comissió Pedagògica) Repercutirà en l’avaluació de l’alumne: no es corregirà l’examen i tendrà una valoració de zero.

 1. Els horaris de classe de cada grup són els lliurats pels tutors el dia de començament de curs. L'esplai és de 10.40h a 11.05h i de 13.45h a 14.05h, períodes durant els quals els alumnes de 3r i 4t, batxillerat i d’FP, amb permís signat dels progenitors o tutors legals, podran sortir a la plaça del Tub i al parc que hi confronta. Els alumnes de 1r i 2n d’ ESO romandran al centre. En cas d'absència d'algun professor a les primeres o darreres hores de l'horari, les entrades o sortides dels alumnes afectats es podran avançar o retardar, només en cursos de batxillerat i FP. Aquests casos seran comunicats al grup pel cap d'Estudis. En hores intermèdies el professor de guàrdia donarà les indicacions oportunes al grup.

 1. A fi d'evitar problemes d'espai i de renou, els alumnes no poden venir al centre abans del seu horari lectiu, de la mateixa forma que sortiran del centre en acabar-lo i no quedaran als passadissos. Sols podran romandre a la biblioteca si aquesta és oberta i no és utilitzada com una aula ordinària. Durant el temps d’esplai, els alumnes de 1r i 2n d’ESO no seran a la biblioteca ni dins cap aula.

 

 1. Fora de l'horari lectiu es podran organitzar les activitats extraescolars que hagin estat aprovades pel Consell Escolar.

TUTORS, AVALUACIONS I RECUPERACIONS

 1. Cada grup d'alumnes tendrà assignat un professor tutor. Qualsevol incidència, dubte, consulta, queixa que es pugui presentar s'ha de dirigir en primera instància al tutor. Els progenitors o tutors legals hauran d'adreçar-se al tutor del seu fill per fer qualsevol consulta. A aquest efecte, el professor tutor té reservada una hora de visita setmanal que constarà una vegada començat el curs a la pàgina web.

 1. Les avaluacions seran tres per a tots els cursos. Els butlletins de notes seran publicats al Gestib després de cada avaluació segons l'horari que fixi el tutor i caps d'estudis. Aquests butlletins han de ser visualitzats per les famílies en el termini de tres dies després del lliurament per part del Tutor el qual realitzarà el seguiment d’aquesta visualització.

 

 1. Quan un alumne consideri que la qualificació, al llarg del procés d'avaluació contínua, no ha estat atorgada amb l'objectivitat requerida, podrà presentar una reclamació per escrit al tutor corresponent. Les reclamacions sobre les qualificacions de les proves finals i de setembre hauran de presentar-se, per escrit, a la directora del centre.  

 1. A partir d'octubre, podran consultar al calendari de la web del centre i al tauler d'anuncis de Consergeria tota la informació referent a la recuperació de les assignatures pendents de batxillerat.

 

 1. A l’ESO no es pot anul·lar la matrícula. Quan un alumne tengui 16 anys els progenitors o tutors legals podran sol·licitar a la directora del centre la no assistència a classe per abandonament dels estudis. A batxillerat l’alumne pot sol·licitar a la directora l’anul·lació de matrícula fins a final d’abril.

 1. Les reunions de delegats seran mensuals amb la cap d’estudis.

 1. En cas de produir-se algun accident dins la jornada lectiva, el professor de guàrdia es posarà en contacte amb la família perquè acompanyi l'alumne al seu centre mèdic habitual. Si no se’ls pot localitzar, es cridarà a una ambulància.