logoweb.png

Závazná přihláška na program pro děti v EnviKlubu HURÁ VEN

Jméno a příjmení dítěte:

Zvolený/é Program/y:

Datum narození:                   Zdravotní pojišťovna:

Očkování: 

Bydliště: 

Jméno a příjmení matky:

Telefon:

Jméno a příjmení otce:

Telefon:

Kontaktní email:

Přihlašuji dítě na výše zmíněný/é program/y.

Platba bude provedena:

Jsem seznámen/a s vzhledem zázemí, ve kterém se bude Program konat a souhlasím s péčí o mé dítě v těchto přírodních podmínkách:

Se smluvními podmínkami (další strany přihlášky) jsem se seznámil/a a beru je na vědomí.

V následujících tvrzeních nehodící se škrtněte:

Souhlasím s focením dítěte při aktivitách Programu pro účely sdílení s rodiči a účely propagace a dokumentace aktivit EnviKlubu HURÁ VEN z.s.        ANO - NE

Je Vaše dítě zvyklé po obědě spát?      ANO - NE   (popř. jak dlouho?)

Souhlasím, aby mému dítěti byla v případě potřeby poskytnuta první pomoc 
včetně  vyndání klíštěte. ANO - NE  

Souhlasím, aby mému dítěti byla v případě potřeby poskytnuta pomoc v oblasti osobní hygieny.  ANO -  NE

Informace o dítěti pro lektory /zdravotní upozornění, alergie, léky, návyky atd./.

Vše se dá řešit, pokud o tom víme.

V souvislosti s ustanoveními Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, dávám svým podpisem souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchování osobních údajů až do doby jejich archivace a skartace.

V dne                                                                                 Podpis zákonného zástupce

SMLUVNÍ PODMÍNKY pro Program/y v EnviKlubu HURÁ VEN z.s.

 1. Pořadatel - sídlo identifikační a kontaktní údaje
  EnviKlub HURÁ VEN z.s.

IČ: 025 068 07

Telefon: 775329922

Email: enviklub@hura-ven.cz

č. Ban účtu: 2101045688/2010        FIO BANKA

Sídlo: Plzeňská 3102; 27201 Kladno

Kontaktní adresa: B. Kompanová, Za Mlýnem 1725, 25301 Hostivice

Kontaktní osoba: Barbora Kompanová tel: +420 775 329 922

enviklub@hura-ven.cz

    Vedoucí Programu: Monika Parobková

 1. Cena Programu

Cena je sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak):

Celková cena Programu je následující:

Prázdniny s koněm 980,- Kč obsahuje (zajištěný materiál, obědy a odpolední svačiny a doplnění nápojů po celou dobu Programu)

 1. Přihlášení dítěte na Akci

Zákonný zástupce si účast na Program pro své dítě objednává pomocí webového formuláře na adrese www.hura-ven.cz/tabor, nebo na stránce Programu http://hura-ven.cz/prazdniny-s-konem/. Následně mu bude vygenerována závazná přihláška, kterou vytištěnou, zkontrolovanou, opravenou a doplněnou doručí pořadateli na adresu B. Kompanová, Za Mlýnem 1725, 25301 Hostivice nebo ji osobně zanese ve všední dny po 15:00 hodině, kdy končí polední odpočinek do jurty pod hrází Litovického rybníka, která funguje jako zázemí EnviKlubu HURÁ VEN z.s. a to nejpozději do 15.10. 2018, rodiče dětí navštěvující EnviKlub celoročně mohou přihlášku doručit až s nástupem dítěte na Akci.

Je-li naplněna kapacita Programu bude žadatel zařazen na seznam náhradníků. Tato skutečnost je v přihlášce zmiňována dodatkem (NÁHRADNÍK) za názvem Programu. Uvolní-li se místo, bude zájemcům nabízeno postupně podle pořadí doručení přihlášek.

 1. Platba za Program

Pro platbu Programu bude vystavena faktura, kterou zákonný zástupce obdrží emailem během týdne od zaslání přihlášky. Pro rezervaci místa budeme požadovat zálohu ve výši 400 Kč na jedno dítě s okamžitou splatností, a to buď v hotovosti nebo na bankovní účet pořadatele s číslem 2101045688/2010, variabilním číslem je číslo faktury. Doplatek je splatný s nástupem na Program, a to buď v hotovosti v místě konání Programu, nebo převodem na bankovní účet, a to tak, aby v den nástupu byla platba již připsána (tento způsob preferujeme). Rodiče dětí navštěvujících EnviKlub HURÁ VEN celoročně dostanou fakturu do konce června.

 1. Zrušení pobytu

 1. Organizace Programu

29.10. 2018 - 30. 10. 2018 denně od 8:00 (příchod do 8:30) do 17:00.

 1. Informace o zdravotním stavu dítěte:

 1. Vnitřní pravidla a zásady bezpečnosti EK

Pro zachování bezpečnosti a harmonického fungování skupiny jsou dětem pravidelně připomínána vnitřní pravidla, která aktivně společně vytváříme.

 1. Vybavení dítěte na Program

Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby děti měly dobré vybavení odpovídající aktuálnímu počasí s ohledem na jeho možnou změnu během dne.

Veškeré vybavení označte, prosíme, jménem dítěte, či značkou, kterou si dítě samo pozná.
Nedávejte prosím dítěti s sebou hračky, sladkosti a cenné věci (mobilní telefon), v rámci provozu Programu není možné je ohlídat  a mohou působit nesrovnalosti mezi dětmi. Za cenné věci neručíme.

 1. Ostatní informace k provozu

EnviKlub HURÁ VEN má vyhrazenou zadní část parkoviště u tenisových kurtů (část, kterou lze nalézt za budovou TJ Sokol)

 1.  Závěrečná ustanovení

V první den účasti dítěte na Programu je nutné dodat Prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte – viz níže.

Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepisuje na přihlášce dítěte na Program.

Rodiče mají právo vznést k průběhu i krátce po skončení Programu písemné připomínky na adresu EnviKlub HURÁ VEN z.s.. Ty budou řešeny mezi stěžovatelem a vedením organizace.

V Hostivici 17. 9.. 2018 Barbora Kompanovárazítko-podpis (1).jpg


Prohlášení zákonného zástupce dítěte o bezinfekčnosti dítěte

Prohlašuji, že dítě ___________________,

narozené ____________, bytem_____________________, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před nástupem na Program nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé

V .............................. dne*..................... .....................................................

*toto prohlášení nesmí být starší 1 dne před nástupem na Program

EnviKlub HURÁ VEN z.s. Za Mlýnem 1725, Hostivice 25301, Telefon: 775329922

email: lkhostivice@gmail.com, enviklub@hura-ven.cz